Næsten 50 års privatskole i Skotterup

af Kjeld Damgaard

Den tidligere Skotterup Pogeskole – fotograferet i starten af 60’erne. Skolen eksisterede som privatskole i perioden 1877-1925.

Da Emilie Fanny Børgesen den 1. maj 1877 oprettede en privat pogeskole i Skotterup, var hendes baggrund ikke en uddannelse som lærer. Alligevel vandt hun stor sympati for sagen, og der var adskillige, der sendte deres børn i skole hos hende, selvom der skulle betales et beløb – i modsætning til hvad der var tilfældet, hvis man sendte sine børn i den offentlige skole i Snekkersten.
Fanny Børgesen, som hun kaldte sig, var dog ikke alene om at oprette skolen. Hendes kompagnon blev en anden Skotterup-pige, Margrethe Hansen, der dog heller ikke var læreruddannet. Damerne var hhv. 33 og 29 år – og begge ugifte. Og det har næppe været en ulempe for lysten til at indmelde børnene, at lærerinderne i forvejen var kendt i området.

Fanny Børgesen og Margrethe Hansen underviste i de første år forskellige steder i lejede lokaler. Bl.a. var der på Dalsborg lokaler, der blev udlejet til forskellige formål, og her havde skolen også¨hjemme” i en periode.

Imidlertid udstykkedes en lille ejendom i 1885, og nye ejere blev de to lærerinder. De indrettede huset til skole, og i de næste 39 år var her ”pogeskole”, d.v.s. skole primært for de mindste børn. Det ser ud til at det var de lidt bedre stillede beboeres børn, der blev sendt i Pogeskolen. I alt fald ses flere gårdejeres og håndværkeres børn i skolen end de lidt fattigere fiskerbørn. Der var dog også et par fripladser – altså pladser hvor forældrene ikke skulle betale. Disse fripladser blev tildelt forældre, der ikke havde økonomisk formåen – og det synes ofte at have været en slags belønning til et specielt kvikt barn, der åbenbart vurderedes til at få mere ud af undervisningen her end i den offentlige skole.

Da Snekkersten Skole i 1901 søgte en lærerinde til at bestride et nyt embede sammen med den daværende førstelærer Johan Pedersen, så søgte både Fanny Børgesen og Margrethe Hansen embedet. Og det blev den uuddannede Fanny Børgesen, der fik embedet.

Tilbage i Skotterup Pogeskole måtte Margrethe Hansen således fortsætte skolen alene – nu som leder. Til hjælp fik hun en søster til Fanny Børgesen, nemlig Henrikke Børgesen, der heller ikke var læreruddannet, men som alligevel kom til at være lærerinde ved skolen helt frem til nedlæggelsen i 1925. Også en tredje søster, Hedvig Børgesen, var involveret i skolens drift, men så vidt vides kun sjældent som lærerinde.

I 1925 lukkede skolen imidlertid. Tiden var løbet fra denne type skoler, der ikke længere kunne konkurrere med de offentlige skoler, der havde fået flere lærere, bedre lokaler, og hvor forældrene ikke skulle betale. ”Patteskolen”, som de lokale beboere kaldte skolen, var den næstsidste af slagsen i Tikøb Kommune. Kun Betzy Svedstrups skole i Mørdrup eksisterede endnu et år mere.
Først i 1929 solgte de gamle lærerinder ejendommen til anden side, nemlig til familien Wroblewski, der beholdt huset i de næste 57 år.

Skotterup Pogeskoles elever fotograferet ca 1908. Følgende har kunnet identificeres:
1. Aksel Nielsen-Kaas; 2. Hans Henrik Mortensen; 3. Ejnar Thomsen; 4. ? Renoir; 5. Edith Ekegren; 6. Gerda Strodl; 7. Poul Erik Renoir; 8. Børge Petersen; 9. Knud Børgesen; 11. Erna ?; Renoir; 13. Dorthea Johannessen; 15. Edvin Ekegren; 16. ? Mortensen; 18. Lisbeth Nielsen-Kaas; 20. Josefine Petersen, 21. LÆRERINDE HENRIKKE BØRGESEN, 22. Anna Nielsen-Kaas; 24. LÆRERINDE MARGRETHE HANSEN; 26. ? Mortensen; 27. ? Knuth.

Men selv efter familiens salg af ejendommen kan man sige, at familien stadig sætter sit præg på ejendommen – for der er nemlig lyst en klar bestemmelse på ejendommen om, at den kun med tilladelse af ”Johan Otto Wroblewskis Fond” kan ændre udseende. Også haven skal bevares ifølge disse bestemmelser. Denne deklaration blev indstiftet for at værne det gamle strandvejsmiljø og den gamle skole mod andre ændringer end det, den nødvendige vedligeholdelse kræver. Bestemmelserne håndhæves stadig, således at der er her tale om en slags privat fredning af ejendom.

Vi sad ved en langt bord med lærerinden for enden

Ane Marie Schmidt, født Thomsen, var datter af fisker Jens Thomsen og hustru Petronille f. Jensen. Marie Schmidt, som hun senere kaldte sig, var født i 1878 og kom til at gå i Skotterup Pogeskole i de første år af sin skoletid. Som 80-årig erindrede hun følgende om tiden i pogeskolen:

”Skolen varierede en del til frøknerne selv fik bygget en ny lille skole. Forhen var den indrettet flere forskellige steder, bl.a. i Dalsborgs mælkekælder. Den nye skole bestod kun af to mindre stuer, og vi sad ved et langt bord med bænke ved hver side. Lærerindens plads var for enden af samme – det var alt. Skolen var oprettet af to unge damer, døtre af en stedboende bådebygger Hansen og af købmand Børgesen. Den første skoledag indlededes med, at en ældre elev hentede os og fulgte os i skole. Enkelte små drenge stak ud og legede hest i skoven. Da de kom hjem igen, sagde frk. Hansen: ”Men har I været ude og lege, det må I ikke”. ”Det vidste vi ikke”, var svaret.
Skolepengene betaltes med 1 kr og 66 øre pr. måned. Vi havde en halv times frokost, og i den skulle frk. Hansens kaffe hentes, og det kappedes vi om, for hun havde en sød mor, og der vankede et æble.

Skønskrivning var en vigtig del af undervisningen i slutningen af 1800-tallet. Her gengives en del af Kristian Andersens (f. 1883) skrivebog i skønskrift. Heftet må være således være fra midten af 1890’erne. Kristian Andersen boede i Snekkersten og var søn af fisker Peter Vilhelm Andersen.

Vi læste bl.a. både engelsk, tysk, bibelhistorie, katekismus, salmer, fædrelandshistorie og geografi. I frikvarteret lærte frøkenen os ordsprogslege og at gætte 20 spørgsmål til professoren. Ved den årlige eksamen overhørtes vi af præsten; det var en stor dag. Vi fik en femøre til slik; dem, der ingen penge havde, delte de andre med.
Men omsider blev den lille skole for lille for os – og vi kom i kommuneskolen.”

Ejerne:

1885-1927  Fanny Børgesen og Margr. Hansen
1927-1929  Marg. Hansen, Hedvig Børgesen og Henrikke Børgesen
1929-1950  Johanne Wroblewski
1950-1960  frk. Johanne Wroblewski og bankbestyrer J. Otto Wroblewski
1960-1986  bankbestyrer J. Otto Wroblewski
1986-1996  Kjeld Stürup
1996-1996  S & E Totalbyg ApS
1996-1998  KBUS 8 nr 4.168 ApS (Harton ApS)
1998-2002 Stenholm Properties A/S
2002-2003 Vagn Andersen
2003-          Mette Højgaard Jørgensen og Michael Memhave

Skolens elever samlet til fotografering omkring 1915. I baggrunden ses skolen – og helt til højre skimtes en længe af det gamle ”Dalsborg”.

Rev. 12.04.2021