Sydkystens kirke fra 1897

af Kjeld Damgaard

Egebæksvang Kirke fotograferet omkring 1903.

 

Fra engang tidligt i middelalderen hørte sydkysten med de daværende byer, Tibberup, Mørdrup, Flynderup, Rørtang og Borup til Tikøb Sogn. Det er muligt er at der i en periode også var en sognekirke i Gurre, men det endelige bevis herpå mangler endnu. Afstanden til Tikøb Kirke var stor, men befolkningstætheden også lille. Fiskerlejerne langs kysten eksisterede på dette tidspunkt slet ikke – man kunne endnu ikke leve af fiskeri og det var også for farligt at bo helt ude ved kysten, hvor risikoen for overfald eller pirateri var stor.

Først i slutningen af middelalderen, d.v.s. 1400-tallet, begynder de første fiskerlejer fo alvor at dukke op, men endnu med ret få beboere. I de følgende århundreder stiger befolkningstallet i Espergærde, Skotterup og Snekkersten, men kun i langsomt tempo. Der sker først en kraftigere vækst i midten af 1800-tallet. I 1870’erne er befolkningskoncentrationen blevet så stor, at initiativrige personer køber en ejendom i Skotterup med henblik på at oprette et missionshus.

Det var ingen tilfældighed. Mange af datidens fiskere var stærkt religiøse og tanken om at skabe et lokalt tilholdssted for religiøse møder vakte stor tilslutning. Tanken blev jo også næret yderligere af den store afstand til Tikøb Kirke, der vanskeliggjorde almindelig kirkegang.

Billedet viser tilstrømningen af gæster ved indvielsen af Egebæksvang Kirke den 8. august 1897. Det var i høj grad landliggere, som havde bidraget til at kirken kunen bygges, så det var derfor også mange af landliggerne, der var med ved indvielsen.


Det var derfor velkomment blandt mange af kystens beboere, at man nu i nærområdet kunne høre Guds ord – selvom det ikke var en rigtig kirke. I de første år blev missionshuset i Skotterup drevet af Luthersk Missionsforening, men i 1893 blev det overtaget  af Indre Mission. Dette var med til at nære et ønske om at få en “rigtig” kirke et sted på Sydkysten. Men allerede længe inden da havde sognepræsten i Tikøb, pastor Carlsen, været aktiv for at få et kapel eller kirke på Sydkysten. Det skete allerede i 1887, kort efter at Hornbæk-Hellebæk sogn var blevet udskilt af Tikøb Sogn som et selvstændigt sogn. Dermed kunne Carlsen koncentrere sig om at arbejde på bedre kirkelige forhold på Sydkysten. Det startede den 30. november 1887 da der i Snekkerstens gamle skole blev holdt et møde, hvor man skulle tage i overvejelse at lade et kapel opføre i “sognets østre del”. Som et resultat af dette møde nedsattes et udvalg, som skulle forsøge at få igangsat sagen. Forsamlingen var dengang enige om, at der skulle opføres et kapel i Skotterup, da dette lå mest bekvemt for de fleste beboere.

Til denne “kommité” valgtes en mand fra hver af de byer, der var repræsenteret ved mødet: Strandfoged Jens Jonassen fra Snekkersten, fisker Jacob Aanonsen, Skotterup, tømrer Niels Andersen, Espergærde, gårdejer Christian Mauritzen, Tibberup, gårdejer Hans Johansen, Mørdrup samt gårdejer Peter Mortensen fra Rørtang. Udvalget fik hurtigt ændret det ønskede byggested til Egebæksvangs sydlige ende – tæt ved Espergærde. Og nu gik indsamlingsarbejdet i gang – et arbejde, der dog ikke forløb uden sværdslag. Især vakte det mishag i visse kredse, at man samlede ind via skovfester, som bl.a. bød på dans i skoven! Det var ikke kristeligt, tænkte mange.

Det skulle komme til at gå 11 år inden bestræbelserne kronedes med en færdig kirke. Inden da havde man først forsøgt sig med en arkitekt, men det blev ikke til noget. I stedet engageredes arkitekt Ludvig Knudsen, som tegnede det endelige forslag til kirken. I 1894 fik man så endelig tilsagn om et statstilskud. Men det var desværre på kun 8.500 kr, hvor man havde regnet med 18.000 kr. Det samlede budget lød på 32.000 kr og de blev bl.a. sikret ved, at en privatperson stillede sikkerhed for en del af beløbet. Det lykkedes ikke at få hele beløbet samlet ind, men i marts 1896 begyndte tømrermester Niels Andersen arbejdet. I sidste øjeblik stillede Tikøb Sogneråd den fornødne garanti for de manglende penge.

Kirkens arkitekt, Ludvig Knudsen (1843-1924).

 

Byggeriet afsluttedes i sommeren 1897 og den 8. august kunne kirken indvies.

Rev. 12.04.2021