Carl Hansens Handelsgartneri

af Kjeld Damgaard

Carl Hansens Handelsgartneri i Boderne fotograferet i 1952.

På en adresse, der i dag kaldes Bobakken 24, lå indtil slutningen af 1960’erne et handelsgartneri, der blev oprettet i 1910. Tidligere adresse var Bobakken 6.
Det var gartner Carl Hansen (1881-1952), der var begyndt som elev i Odense. Sidenhen blev han ansat som undergartner på herregården Juelsberg på Fyn.
I 1906 kom han til Sjælland, hvor han arbejdede som gartner for dr.phil. F. Børgesen på Nordre Strandvej 109 i Hellebæk, indtil han forpagtede ca 7 tdr.land jord fra ejendommen “Bobakkegaarden”.

Handelsgartner Thokild Kjølhede Hansen

Handelsgartner Carl Hansen

Den 1. oktober 1910 startede han sit eget handelsgartneri, men der gik endnu 8 år inden ejendommen blev købt af Karl Hansen. I de følgende år udviklede gartneriet sig til en virksomhed, der i midten af 1930’erne blev drevet med 4 drivhuse og 350 mistbænke – i alt 1.400 kvm under glas. I drivhusene havde Karl Hansen begonier, cyclamen, chrysantenum, agurker og tomater. I mistbænkene meloner, jordbær samt udplantningsplanter. På friland dyrkedes jordbær og frugter, især æbler. Produkterne blev solgt på Torvet i Helsingør om vinteren. Om sommeren handledes for en stor del med sommergæsterne i området. Foruden Karl Hansen og hans søn, var der ansat to gartnermedhjælpere samt fire elever og en kusk.
Karl Hansen tog ivrigt del i branche- og foreningsarbejde. Han var således medstifter af Handelsgartnerforeningen for Helsingør og Omegn, hvor han endda blev æresmedlem. Han var desuden i repræsentantskabet i Frederiksborg Amtskreds Gartnerforening. Desuden var han formand for bestyrelsen i Hellebæk-Aalsgaard Vandværk, medlem af KTAS’ repræsentantskab samt bestyrelsesmedlem i Hellebæk-Aalsgaard Grundejerforening.
Fra den 1. januar 1932 overtog sønnen, Thorkild Kjølhede Hansen (1908-1983) driften af gartneriet, men Karl Hansens ejerskab fortsatte frem til 1952, da enken Alma Birgitte Kirstine Hansen f. Kjølhede (1887-1959) overtog ejendommen. Først da hun døde i 1959 overtog Thorkild Kjølhede Hansen gartneriet.
I 1968 blev gartnerarealerne udstykkede, men først i 1977 blev de sidste huse opført – i øvrigt af firmaet Aalsgaarde Typehuse. På selve gartneriet opretholdtes imidlertid grønthandel helt frem til 1981.

Billeder fra Carl Hansens Handelsgartneri, fotograferet i 1933-34. Billederne er gengivet fra “Danske Gartneri Virksomheder” (1934).