af Kjeld Damgaard

Postkort fra omkring 1912 visende møllen medens den var i fuld drift. Det er muligvis mølleejer Holger Jensen, der ses i forgrunden.

 

I Tikøb by findes nu kun en sørgelig rest af den engang så stolte vindmølle: ikke bare møllevingerne er væk – også hatten. Møllen her blev drevet og ejet af den samme familie i gennem mange år. Det var den navnkundige gård- og mølleejer Frands Olsen, der i 1872 lod møllen bygge.

Frands Olsen var ud af en lokal slægt. Han var født på den nu nedrevne Sølundegaard i Harreshøj i 1845, men senere købte hans fader, Ole Andersen, Søgaard i Tikøb. Denne gård overtog Frands Olsen i 1870 og beholdt den til 1921, hvor svigersønnen Jens Jensen overtog ejendommen. Frands Olsen var i lange perioder medlem af alle tænkelige bestyrelser m.v. indenfor landbruget. Desuden var han var han medlem af bankrådet for Helsingør og Omegns Bank og i perioden 1898-1910 var han medlem af Tikøb Sogneråd – de sidste tre år endda sognerådsformand.

Den 17. juni 1876 lod Frands Olsen møllen vurdere af kreditforeningens vurderingsmænd. De beskrev Tikøb Mølle således:

“Cirka 200 Alen fra Søgaard forefindes en for 3 Aar siden opført ny hollandsk Vindmølle, indlagte 4 Kværne, Sigte og Gryntromle, assureret til 10.920 Kroner.”

Tikøb Mølle i 1961, medens den endnu var forsynet med hat og vinger.


Senere overtog svigersønnen, Jens Jensen møllen, men lod den efter få år overgå til sin søn, Holger Jensen. Allerede i 1926 blev der indlagt en 20 HK stor diesel motor i møllen. Nu kunne man endelig blive uafhængig af vindens luner.

Det var jo sådan, at selvom omegnens bønder jævnligt skulle have malet korn til foder eller til brød, så var det hele jo afhængigt af om der var tilstrækkeligt med vind. I perioder med vindstille (eller for stærk vind), måtte mølleren indstille sit arbejde og kunderne måtte simpelthen vente.

Tikøb Mølle blev herefter drevet videre som motormølle, medens den gamle vindmølle blev anvendt mindre og mindre. Omkring 1970 lod Holger Jensen vingerne og hatten nedtage, af hensyn til den villabebyggelse, der var opstået tæt på møllen. I dag står møllen således uden vinger og hat og er kun en skygge af sig selv – MEN en lokal initiativtager, Stig Larsen forsøger i disse år at få møllen genetableret bl.a. med en ny møllehat. Et stort restaureringsarbejde er igangsat med støtte fra en venneforening.

Således har Tikøb Mølle set ud i mange år – nu er der håb om en restaurering og en genetablering af – i første omgang – hatten.

Rev. 04.04.2021