af Kjeld Damgaard

Bagest fra venstre ses Chrystal Lorentzen og Hugo Lorentzen – begge børn af Christian Frederik Lorenzen, som sidder forrest til venstre. Forrest i midten Lia Lorentzen og længst til højre Lorentzens anden hustru, Hanne Dahlström. Fotoet er taget i 1914 – adskillige år efter at Lorentzen var blevet pensioneret. På dette tidspunkt boede familien i Toelt.

Tornebakkehus fotograferet omkring 1910. På billedet ses i uniform, daværende skovfoged Frands Jørgensen, samt hans familie – mon ikke at det er hustruen, Oline til venstre for ham…

I forbindelse med skovudkiftningen omkring 1790, hvor Kelleris Hegn fik det omfang den havde frem til 1970’erne, blev der oprettet en skovfogedbolig på toppen af den bakke ved Kongevejen, som kaldtes Tornebakken. Helt tilbage i 1600-tallet kan navnet spores som navnet på en ås – d.v.s. datidens marker. Ejendommens navn blev naturligt derfor Tornebakkehus.

Listen over skovfogeder er derfor naturligvis også lang – og faktisk kan der ikke sættes navn på de allerførste. Først i 1830’erne kender vi en skovfoged på stedet. Han hed Christian Tommesen og var skovfoged frem til 1851. Han efterfulgtes af Joachim Eskildsen, der ophørte i 1880.

Året efter flyttede Christian Frederik Lorentzen ind på Tornebakkehus. Han skulle få et embede, der de først mange år sikkert var ganske normalt, men hans sidste år bød på en række hændelser, som han uden tvivl gerne ville have været sparet for. I 1898 blev han nemlig fængslet sigtet for at have ombragt sin steddatters nyfødte barn. Hele affæren viste sig at være opspind – opfundet af en søn, der følte sig forbigået i en arvesag efter moderen. Der skulle imidlertid gå tre år – og en højesteretssag – før Lorentzen fik erstatning for sin uberettigede fængsling i 6 uger.

To år efter ansøgte Lorentzen om at måtte blive pensioneret, han følte sig nedslidt og syg – måske en følge af den ulykkelige sag. Han bosatte sig derpå i Toelt, men måtte kort før sin død i 1915 opleve endnu en ulykke: Hans yngste datter “gik i mosen” – d.v.s. hun druknede, men om det var med fortsæt eller ej, vides dog ikke.

Præcis hvor gamle Tornebakkehus’ bygninger er, vides ikke. Dog vides, at stuehuset blev ombygget og moderniseret i 1907. På det tidspunkt hørte der også et areal til ejendommen, som skovfogeden kunne dyrke – den såkaldte tjenestejord. Arealet lå syd for ejendommen langs Kongevejen.

Postkortet fra omkring 1950 viser Tornebakkehus – set fra den gamle Humlebækvej, som dengang førte direkte forbi skovfogedstedet. Arealerne på begge sider af vejen var tjenestejord, som skovfogeden havde rådighed over frem til 1951.


Ny skovfoged i Tornebakkehus blev Frands Jørgensen, der fra 1907 til 1913 var valgt til medlem af Tikøb Sogneråd. Han var gift med Oline Marie Jørgensen (f. 1867). På ejendommen var dengang ikke færre end tre tjenestefolk, foruden skovfogedens egne børn.

Frands Jørgensen var en vellidt mand, der ved sin afsked i 1924 fik et par “adresser” fra hhv. kollegaer og naboer, i hvilket man udtrykte en stor tak for den tid Jørgensen havde været skovfoged. I adressen fra kollegaerne havde alle – skovrider Muus, skovfogedkollegaer og skovløbere i Gurre Skovdistrikt sendt deres hilsen. I nabohilsnen havde ikke mindre end 109 beboere skrevet under – vel at mærke kun mænd, så i virkeligheden stod måske det dobbelte antal bag takkeskrivelsen.
Fra 1924 til 1948 hed skovfogeden Aage Mariager (f. 1879). Også han var en populær mand i lokalområdet. Det viste sig bl.a. ved hans afsked, hvor der på Kvistgaard Kro blev afholdt en stor afskedsfest med 125 deltagere. Aftenen forløb med adskillige festtaler og Aage Mariager fik i afskedsgave bl.a. en smuk armstol, et stort gulvtæppe samt en vase.

Under efterfølgeren Jens Maagaard Svendsen blev Tornebakkehus’ landbrugsareal i 1951 fralagt ejendommen og henlagt til Jordlovsudvalget. I 1955 blev arealet solgt til en husmand, Peter Hansen, der oprettede en husmandsbrug på arealet.
I perioden 1957-71 hed skovfogeden Hans Andreas Beck. Han skulle blive den sidste skovfoged på ejendomme, idet tjenesten fra den 1. april 1972 blev henlagt under Danstrup Skovpart – og i praksis overtaget af den derværende skovfoged, Mogens Hedemark Mikkelsen.
Tornebakkehus blev herefter udlejet til andre skovfunktionærer indtil 2003, da ejendommen blev solgt til private, der nu anvender ejendommen til almindelig beboelse. Ejendommen er dog vurderet til at være bevaringsværdig, så de nye ejere må ikke uden videre ombygge ejendommen. På den måde skulle dens ydre være nogenlunde sikret i en årrække frem.

Tornebakkehus’ stuehus fotograferet i september 1983.

Avlsbygningen på Tornebakkehus. Foto september 1983.

 

Rev. 04.04.2021