af Kjeld Damgaard

Indtil folkeregisteret blev oprettet i 1924 var det ganske almindeligt, at villaer havde navne, da der ikke alle steder var vejnavne og vejnumre. I stedet identificerede man en adresse ved hjælp af husnavn samt den reelle by – i dette tilfælde Tibberup.

Navnet ”Tibberupdal” ses fra omkring 1938 på en ejendom på Gammel Strandvej 181. Navnet ses stadig på ejendommens havelåge. Imidlertid kan det ikke med sikkerhed slås fast hvornår denne ejendom har fået navnet – måske var det tidligere.

Antagelig har ejeren af matr. nr. 10r, Tibberup (nuv. adresse Gl. Brovej 18A-B) ikke været opmærksom på, at der få hundrede meter mod nordvest også var en ejendom med det samme navn, da vedkommende har sat stenen med navnet ”Tibberupdal” ved den gamle Tibberupvej (- som Gl. Brovej oprindelig hed). Da den fhv. ejer af matrikel 10r, Tibberup, Jan Martinussen købte ejendommen 1969 stod stenen på hjørnet af Gl. Brovej og vejen op til Bakkegaarden (den nuværende sti/indkørsel til 18C og 22). Af hvem og hvornår den blev opsat har jeg ikke kunnet opspore.

Ejendommen 10r, Tibberup blev udstykket i 1933 fra 10a, Tibberup som indtil da hørte under Tibberup Møllegaard. Ejendommen havde oprindelig adressen Tibberupvej 16. I 1969 skiftede adressen til Gl. Brovej 12. Fra 1995 var adressen Gl. Brovej 18.

Det oprindelige hus på ejendommen blev bygget som et sommerhus i 1930’erne. Det var af beskeden størrelse og forblev at have sommerhusstatus frem til nedrivningen i 2020. Den oprindelige ejer hed Betty Larsen. Hun solgte i 1943 til civ.ing. Jean Eilertsen som i 1965 solgte til dir. Frank Hornsby, som allerede fire år senere solgte til Jan Martinussen. Meget tyder derfor på, at oprindelsen til husnavnet skyldtes Betty Larsen eller Jean Eilertsen. Sidstnævnte var ingeniør ved De danske Spritfabrikker og havde fast bolig på Gl. Kongevej på Frederiksberg.

Husnavne er jo noget ejeren af ejendommen finder på – og selv efter 1924 er der mange ejendomme, der har fået navne. Gårdnavne kunne ikke ændres uden videre, men hus- eller villanavne kunne ændres efter ejerens forgodtbefindende. Der er således flere eksempler på, at en villa gennem tiden har haft både 2 og 3 forskellige navne.

Baggrunden for navnet i dette tilfælde er formentlig stedets lave beliggenhed i forhold til omgivelserne. Stort set hele området rundt om ejendommen ligger højere end stedet her. Eksempelvis hedder vejen syd herfor Bakkedraget, øst herfor ligger Møllebakken og nord for ligger Bakkegaarden.

Ved byggeriet af en ny ejendom (Gl. Brovej 18 C) på arealet, er stenen imidlertid flyttet hen til dennes indkørsel. Men her hører navnet faktisk slet ikke hjemme. Det skyldes, at netop mellem 18A-B og 18 C går grænsen til Mørdrups ejerlav. Det betyder, at Gammel Brovej 18C (og nr 22) faktisk ikke er en del af det oprindelige Tibberup. Ejeren af ejendommen kan meget let overbevise sig om dette, ved at se på ejendommens matrikelnummer som er 9di, Mørdrup.

Forklaringen er den enkle, at Mørdrups oprindelige marker og jorder strakte sig ud over en meget stor del af det som i dag har postadressen Espergærde. Området her hørte således til ”Bakkegaarden” (nu Carl Collatz Vej) og Bakkegaarden var en udstykning fra en anden gård kaldet Stranddahl (nu Bakkegaardsvej 16). Så jorden, hvor Gl. Brovej 18C ligger, har i mange århundreder hørt til Mørdrup og ikke Tibberup. Men da Hornbækvej i begyndelsen af 1970’erne førtes igennem til Strandvejen, opfattede mange det som om, at arealerne syd for Hornbækvej automatisk tilhørte Tibberup.

I parentes bemærket har området (bortset fra postadressen) slet ikke noget med Espergærde at gøre, som indtil slutningen af 1800-tallet kun var et lille fiskerleje omkring den nuværende havn. Baggrunden for at både Mørdrup og Tibberup nu kaldes Espergærde, er alene postadressen som først opstod i 1901. Og faktisk hørte hele Tibberupområdet frem til 1951 under postadressen Humlebæk. Så postadressen er ikke ”historisk”.

 

Rev. 17.12.2023