Bolig for en af folkestyrets pionerer

”Sølyst” fotograferet omkring 1920 – bemærk den specielle udsmykning på frontispicen.

af Kjeld Damgaard

Også denne grund er en udstykning fra ”Øresundslyst”. Men først blev arealet udlejet til smedemester Jens Peder Sandberg fra Rørtang. Han lejede arealet i 1862 for den årlige leje af 20 rigsdaler – og lejetiden blev fastsat til 50 år. Der stod i lejekontrakten, at lejeren måtte anvende jordstykket ”efter forgodtbefindende, naar blot han ikke forringer samme”. Det betød i praksis, at lejeren, J. P. Sandberg gerne måtte bygge på grunden – og at han i øvrigt også måtte fremleje arealet. I betingelserne stod også, at Sandberg havde en slags forkøbsret på ejendommen, således at han til enhver tid kunne købe den for en pris af 300 rigsdaler.
Og den foretagsomme smedemester Jens Peter Sandberg gik da også straks igang med at bygge. Straks da det 10 fag store hus stod færdigt i 1865, afhændede han ejendommen. Grunden blev fremlejet og huset solgt til hans kun 22-årige datter Martha Sandberg. Inkluderet i handlen var ”2 Kakkelovne og 1 Komfurindretning” – og købesummen for huset fastsattes til 500 rigsdaler.
Martha Sandberg beholdt dog kun ejendommen i tre år. Så overdrog hun grund og hus til banemester E. W. Hoffmann, der dog allerede to år efter  overtog selve ”Øresundslyst”. Og i 1871 solgte Hoffmann så både grund og hus til kammerråd Jørgen Rasmussen.
Jørgen Rasmussen (1803-1881) var i høj grad med i første række, da det danske folkestyre blev etableret i 1840’erne og 1850’erne. Han blev født som gårdmandssøn i nærheden af Præstø og fik som 15-årig ansættelse ved byfogedkontoret i Præstø. Han tog i 1827 eksamen som exam.jur. og blev herefter fuldmægtig samme sted. Fra 1830 til 1839 var han godsforvalter og -forpagter forskellige steder i Danmark. I

På dette foto fra omkring 1920 ses to personer samt et barn ud for indgangsdøren til ejendommen. Det har ikke været muligt at identificere personerne, men mon ikke det var de daværende ejere: Nicolette og Holger Hamann?
Det bemærkes i øvrigt at ejendommen egentlig er nummereret forkert, idet den ligger sydligere end Strandvejen 93 B. Disse to huse burde således bytte numre, for at nummereringen kan blive logisk.

1839 købte Jørgen Rasmussen gården ”Louisenlyst” ved Gurre – d.v.s. den nuværende ”Ørsholtgaard”.

Da Tikøb Sogneforstanderskab skulle vælges i forbindelse med etableringen af den nye Tikøb Kommune den 1. januar 1842, sad Jørgen Rasmussen med ved bordet. Det gjorde han i tre år, men blev senere valgt igen og blev endda formand for sogneforstanderskabet i årene 1851 og 1853. Men ikke nok med det han var også medlem af det nydannede Frederiksborg Amtsråd, der også begyndte i 1842. Her var han medlem indtil 1848 og igen i perioden 1862-68. Og endelig blev han medlem af Folketinget ved det første folketingsvalg i 1849. Her var han medlem i perioderne 1849-52, 1855-59 og 1863-64. Jørgen Rasmussen var derimod ikke medlem af Landstinget, men var dog alligevel tilknyttet, da han i perioden 1857-58 var en af tingets sekretærer.
I 1843 – samtidig med at han blev kammerråd – købte han tillige ”Gammel Ørsholt” og i 1852 fik han bevilling til at sammenlægge de to gårde, således at den store proprietærgård ”Ørsholtgaard” derved opstod. Han solgte ”Ørsholtgaard” i 1854, men købte allerede to år efter ”Flynderupgaard”, som han drev frem til 1869. Sammen med sin hustru Dorthe Sophie Rasmussen, flyttede han derpå til ”Sølyst” i Skotterup. Her boede de til hans død i 1881, men først i 1891 solgtes ejendommen til nogle slægtninge med efternavnet Geelmuyden. Blandt flere tillidshverv skal nævnes, at han i 1845 var medstifter af Østifternes Kreditforening – og helt frem til sin død i 1881 var han viceformand i foreningens repræsentantskab.
Efter Jørgen Rasmussens død overgik ejendommen til nogle slægtninge, de tre søskende Geelmuyden. De anvendte antagelig ikke ejendommen selv – i al fald vides det, at familien Bojesen lejede sig ind gennem en længere årrække, for til sidst at købe huset.
Fra 1913-42 residerede familien Hamann i Villa ”Sølyst”, men kun i sommerhalvåret. Om vinteren boede cand.jur. og grosserer Holger Hamann med sin familie på Dantes Plads på Frederiksberg.

Hans hustru, Betty Margrethe Bojesen f. Jensen (d. 1908) ses her på et foto fra 1894. Det var familien Geelmuyden, der lejede ejendommen ud – og lejemålet fortsatte endnu et par efter 1899 – nu med Betty Bojesen som lejer. I 1903 tog hun konsekvensen af situationen og købte selv ”Sølyst”. Da hun døde i 1908 blev hele bohavet gjort op. Blandt de 254 numre i boet kan nævnes et Hornung & Møller piano ansat til en værdi af 350 kr., et empire chatol med opsats til 250 kr. et kinesisk udskåren etagéreskab til 200 kr og gulstribede silkegardiner til 100 kr. I alt blev ”Sølysts” indbo vurderet til 4.175,25 kr. Det skal sammenlignes med at en faglært arbejder på den tid typisk havde en årsløn på 1.200-1.300 kr!

Kommandør ved Søværnet, Sigurd Bojesen (1842-1899) har aldrig ejet ”Sølyst”, men i en en længere årrække indtil sin død i 1899 havde han og familien deres sommerbolig her. Sigurd Bojesen var kaptajn på kongeskibet, men blev forbigået ved et avancement. I protest over dette og forholdene indenfor marinen forlod han søværnet – og fik derved titel af kommandør. Antagelig har hans kritik af det estrupske regime, samt ikke mindst hans kritik af den voldsomme disciplin indenfor søværnet, været medvirkende til, at han blev upopulær indenfor de konservative kredse i marinen. Og i 1895 stillede han da også op til folketinget i Frederiksberg-kredsen – og slog sin tidligere konservative chef fhv. krigsminister J.J. Bahnson. Som medlem af Venstrereformpartiet arbejdede han bl.a. for en reform af Søværnet. Han blev dog ikke genvalgt ved valget i 1898. Bojesen havde flere tillidshverv, bl.a. 1887-98 bestyrelsesmedlem i Dansk Fiskeriforening.

Jørgen Rasmussen var både medlem af Tikøb Sogneforstanderskab, Frederiksborg Amtsraad og Folketinget.

Lejere:
1862-1865 murermester Jens Peter Sandberg
1865-1868 Martha Johanne Sandberg (datter)
1868-1871 banemester E. W. Hoffmann
 
Ejere:
1871-1891 kammerraad Jørgen Rasmussen
1891-1903 Valdm., Agnes og Anna Geelmuyden
1903-1910 kommandørinde Betty Bojesen
1910-1913 direktør J.P. Nielsen
1913-1942 Nicolette og Holger Hamann
1942-1948 fabrikant Julius Hansen
1948-1949 Anna Johanne Hansen (enke)
1949-1962 fabrikant Gunnar Bech Pedersen
1962-1968 fabrikant Niels Berth
1968-1985 civ.ing. Jørgen Fjelborg
1985-         Lars Johansen og Liss Kyhl Nørgaard


Rev. 26.03.2021