Illegalt udskibningssted under besættelsen

Udsnit af postkort fra ca 1906. I baggrunden ses til højre ”Kamma”.


af Kjeld Damgaard
Selvom denne ejendoms historie er forholdsvis kort, er der alligevel knyttet en betydelig historie til stedet. Årsagen er den – lidt tilfældige – kendsgerning, at huset i 1940 blev overtaget af lægen Erik Husfeldt, der i løbet af besættelsen trådte i karakter som en af modstandsbevægelsens fremmeste ledere. Det var derfor ganske naturligt, at huset og bådebroen blev udskibningssted for de illegale transporter over Øresund – også længe før de store ”jøde-transporter” i efteråret 1943.
Medlem af Danmarks Frihedsraad, Erik Husfeldt ejede således huset på Strandvejen 123 igennem hele besættelsesperioden. Han var født i 1901 på Sumatra i det daværende hollandske Indonesien, men kun 1½ år gammel kom han til Danmark. Efter studentereksamen blev han medicinsk kandidat i 1927 og giftede sig med Inge Warming, der dog døde ung, I 1935 giftede han sig med Aase Brock-Petersen. Erik Husfeldt var ikke politisk engageret, men koncentrerede sig hurtigt om videnskabelige studier. Hans første interesse var lungekirurgi, og det var på Finseninstituttet at han mødte kollegaerne Ole Chievitz og Ole Lippmann. Allerede i 1943 blev han professor ved Københavns Universitet.
Husfeldt var blandt de første læger, der under besættelsen dannede en illegal gruppe. I efteråret 1941 mødte han Frode Jacobsen, der allerede da havde dannet ”Ringen”, som Husfeldt hurtigt blev formand for i

Ejendommen var bygget i 1906, da den blev forsikret for 5.700 kr. På det tidspunkt ejede fhv. lervarefabrikant Ludvig Strodl ejendommen – og han lod dette hus opføre. Det var arvingerne, der i 1938 solgte huset til lærerinde Ebba Pedersen.
(Foto: 1948)

Københavnsområdet. Snart fik Husfeldt kontakt til faldskærmsfolkene, og kort efter blev Erik Husfeldts hus i Skotterup udskibningscentral for den illegale transport til Sverige. Det var på det tidspunkt ganske vanskeligt at opretholde forbindelsen med Sverige over Sundet, da dele af det danske Kystpoliti var ret nidkære i deres bevogtningsopgave. Transporterne foretoges i små både af imprægneret stof, der udspændtes over et skelet af træstivere og pumpedes op med luft. De var stjålet fra tyskerne og ikke særligt gode. Det gik da også galt en gang, hvor to engelske officerer druknede under forsøg på et padle til Sverige i en sådan båd. Men trafikken fortsatte under store dele af besættelsen – og uden yderligere uheld.

I efteråret 1943 deltog Husfeldt i de drøftelser mellem Frode Jacobsen, hæren og flåden, der førte til at sidstnævnte anerkendte Frihedsraadet. Erik Husfeldt trådte dog først ind i selve frihedsrådet i april 1945. Inden da havde han måttet gå under jorden. Det skete i april 1944, og det lykkedes ham at holde sig skjult resten af besættelsen. Også hustruen, Aase Husfeldt, måtte skifte identitet.
Efter befrielsen blev Husfeldt udsendt som repræsentant for modstandsbevægelsen til San Fransiscokonferencen (FN’s oprettelse), hvor han repræsenterede Danmark sammen med professor Hartvig Frisch og ambassadør Henrik Kaufmann. Et forsøg på et opstille til folketinget for Socialdemokratiet blev ikke til noget, og Husfeldt helligede sig atter sin lægevidenskabelige karriere.
Igennem mange år var Husfeldt tilknyttet WHO og var udsendt til mange af verdens daværende brændpunkter. Fra 1968-76 var han præsident for Dansk Røde Kors. På sine ældre dage boede professor Husfeldt i Helsingør, hvor han døde i 1984.
Siden befrielsen er stedet blevet besøgt nogle gange af taknemmelige flygtninge, der gerne vil gense stedet. Nu er det imidlertid ganske svært at genkende noget, for det daværende hus, blev nedrevet i 1966.
Fra 1974 til 2005 har huset været bolig for Iris og Mogens Ahlberg. Sidstnævnte var direktør for Dansk Papir Industri fra 1973 til 1982. Efterfølgende er huset overtaget af datteren og svigersønnen.
EJERE AF EJENDOMMEN:
        -1887 J. J. Strodl
1887-1934 L. F. Strodl (søn)
1934-1938 G.E.Strodl, Beatrice Nielsen f. Strodl, F.J. Strodl (børn)
1938-1940 lærerinde Ebba Pedersen
1940-1953 dr.med Erik Husfeldt
1953-1964 redaktør Bent Sally
1964-1974 fru Henny Alice Larsen
1974-2005 Iris og Mogens Ahlberg
2005-        Hanne og Hans Chr. Wedersøe

Mogens Ahlberg (d. 2005) var ansat i Dansk Papir Industri fra 1949. Han avancerede til prokurist og direktør inden sin pensionering i 1982.

Erik Husfeldt.

Ebba Pedersen (1901-43), der ejede huset 1938-40, var lærerinde ved Snekkersten Skole fra 1925 til sin død i 1943.

Da Henny Larsen i 1964 overtog sommerhuset var det egentlig meningen at det skulle have været restaureret, men det blev opgivet, da næsten ingenting i det gamle hus kunne genbruges. I stedet opførtes i 1966 dette hus af tømrermester Sv. Aa. Skjærris fra Tjørring. En udestue er opført i 1981. Foto: september 2005.

Rev. 26.03.2021