af Kjeld Damgaard

Myrelandsgaarden fotograferet fra sydvest i 1952. Indtil ca 1885 lå gården syd for Gaden, d.v.s. lidt til højre for transformatortårnet på billedet.

Hvor langt tilbage tid har gård nr 5 i Saunte været samme families eje? I 1681 hed ejeren Rasmus Madsen, men om han var i slægt med Syvne Gundersen, der var fæster 90 år senere i 1771, er ikke undersøgt. Syvne Gundersen blev født i 1719 som søn af Gunde Syvnersen fra Saunte, men om han var fæster samme sted vides ikke. Det er dog bemærkelsesværdigt at i 1681 er fæsteren på gård nr 4 (Sandagergaard) Syvner Andersen, men om der er en familieforbindelse er ikke undersøgt. Det forholdsvis sjældne navn Syvner antyder dog en forbindelse. Navnet Syvne eller Syvner er i familie med talordet “syv” og navnet må derfor ikke forveksles med Sivert. Sandsynligvis er det opstået som navn på det syvende barn, i lighed med Otto eller Tolver.
I 1782 overtoges Syvne Gundersens gård af sønnen Bendt Syvnersen, og det var ham der i 1797 blev den første selvejer. Måske var det også ham, der bestemte, at gården fremtidig skulle kaldes Myrelandsgaard – opkaldt efter den del af Sauntes jorder, som i 1780’erne var blevet tildelt gården nord for landsbyen. I markbogen fra 1681 ses navnet to steder – dog stavet lidt forskelligt: Mierlands Aas og Myrrelands Aas. Der er tale om samme lokalitet, og navnet skal sandsynligvis forståes som det oldnordiske ord “myr”, der betyder mose. Ordet kendes endnu i sammensætningen myremalm.

Bendt Syvnersen var en mand, der holdt ud længe som gårdejer. Først i 1831 solgte han gården til sønnen Mathias Bendtsen. Herefter gik gården i arv til sønnen Peter Nielsen og videre til dennes søn Niels Petersen (1845-1904). Det var Niels Petersen, der i 1880’erne besluttede at flytte gården til en ny placering i landsbyen. Indtil da havde den ligget syd for gaden, d.v.s. omtrent mellem nuværende adresser: Saunte Bygade 18 og 20. Årsagen skal sikkert ses i sammenhæng med at gårdens hovedparcel lå nord for landsbyen, og gården kom derfor til at ligge bedre i forhold til denne.

Niels Petersen var gift med Jette Sofie f. Jensen (1851-1928), der stammede fra Hornbæk. De fik ialt 5 børn, hvoraf den ældste Edvard var udset til at skulle overtage gården. Efter faderens død havde han da også – for moderen – bestyret gården. Edvard Petersen (1877-1908) døde imidlertid kun 30 år gammel og broderen, Julius (1879-1955),

Gårdejer og sognerådsmedlem Julius Petersen.

der oprindeligt var uddannet ved landbruget, men som fra 1906 havde drevet købmandshandel i Saunte, måtte nu træde til. I 1908 købte Julius Petersen Myrelandsgaard og året efter afhændedes “Engholmhus” og købmandsforretningen. Købmandsforretningen og gården blev drevet sammen med hustruen Jensine f. Christiansen (1880-1928), der var født på “Pilely” i Borsholm. Efter hendes død blev Julius Petersen gift med Hansigne f. Hansen (1893-1971). Fra 1936-til 1946 forpagtede Edvard Petersen Hornbækgaard.

Julius Petersen var en aktiv mand i lokalsamfundet, hvir han havde mange tillidshverv. Bl.a. var han 1918-26 medlem af Hornbæk Menighedsråd, formand for Hegnsynsmændene fra 1924 samt medlem af Tikøb Sogneråd i ikke mindre end 20 år fra 1917 til 1937 for partiet Venstre. Hans søn, Edvard (1910-86), overtog Myrelandsgaard i 1946. Ved overtagelsen bestod gårdens besætning af 3 heste, 14 køer, 6 ungkvæg og 2 svin. Edvard Petersen var gift med Johanne f. Jørgensen (1911-89). Parret fik tre børn: Edith (gift med smedemester i Saunte Finn Petersen), Bente (gift med Frede Jensen på “Skovly” i Borsholm) og Svend (uddannet skibsfører og gift med Bente). Efter moderens død overtog de tre børn gården og beholdt den til 1997, da den blev solgt ud af familien efter mindst 226 år i samme families eje.

Nuværende ejere er Ernst Emil Eriksen (kaldet Miller) og Birgitte Holm Olsen. Sidstnævnte er datter af smedemester Karl Olsen og hustru Kirsten.

Fæstere af Myrelandsgaard:

    -1681-      Rasmus Madsen
-1771-1782  Syvne Gundersen
1782-1797   Bendt Syvnersen (søn)
 
Ejere af Myrelandsgaard:
1797-1831   Bendt Syvnersen
1831-1844   Inger Marie Larsdatter (enke)
1844-1874   Peter Nielsen (søn)
1874-1904   Niels Petersen (søn)
1904-1908   Jette Sofie Petersen (enke)
1908-1946   Julius Petersen (søn)
1946-1986   Edvard Petersen (søn)
1986-1989   Johanne Jørgensen (enke)
1989-1997   Edith Petersen, Bent Jensen og Svend Petersen (børn)
1997-          Birgitte Holm Olsen og Ernst Emil Eriksen

 


Rev. 20.03.2021