af Kjeld Damgaard

“Elsehøj” fotograferet i 2011 fra sydvest.

Men netop her langs Mørdrupvejs sydside lå de jorder, som i sin tid var dyrket af et par bønder fra to små gårde i Espergærde. Byen var egentlig et fiskerleje og langt de fleste huse havde kun en have som jordstykke, men to små gårde og et par husmænd med jord udgjorde undtagelserne. De to små gårde lå på nuværende adresse Gefionsbakken 3-5. De havde ingen navne, hvilket må skyldes, at de oprindeligt hørte til Krogerup, som ikke var så nøjeregnende med det pålæg, der var kommet om, at alle gårde skulle have et navn efter jordreformerne i slutningen af 1700-tallet.

Den ene af disse to gårde lå på på det sted, hvor nu Kaj Hansens ejendom på Gefionsbakken 3 ligger. Den var i perioder delt i to halvgårde – og den ene halvgård fik matr. nr. 2 c. Gårdens tilhørende var det område, som senere blev bebygget med villaen “Elsehøj” og en række andre villaer.

Malermester Valdemar Schmidt
I 1896 ejede den initiativrige bagermester Christian Olsen således denne halve gård – foruden en lang række andre grunde og huse rundt om i Espergærde og Mørdrup Strandvang. Men i 1896 solgte Christian Olsen en stor grund til malermester Valdemar Schmidt og Nicolai Vermehren.

Denne grund – matr. nr. 2 h – blev senere allerede samme år påbegyndt udstykket. Det skete bl.a. ved at Valdemar Schmidt lod bygge en række – hvad man i samtiden kaldte spekulationshuse – langs Mørdrupvejen. Det drejer sig om nuværende Mørdrupvej 33, 37, 41 og 47. Kun det sidstnævnte blev nemlig solgt relativt hurtigt, medens de andre først fik nye ejere flere år efter.

Men bag denne række af nye villaer lå en lang ubebygget grund – og den blev i marts 1896 udstykket fra Valdemars Schmidts store areal. Og i november 1898 blev grunden solgt til  overretssagfører Ivan Hartvigson. Han var født i 1854 i Aalborg og var i 1878 blevet cand.jur. Efter en periode som sagførerfuldmægtig blev han i 1881 overretssagfører. Han praktiserede i København og havde i 1898 kontor på Gammel Strand 46. Han var gift med Agnes f. Gottschalk (f. 1859) og sammen boede de på adressen Østbanegade 3. Det var Hartvigson der navngav huset, men hvem huset er opkaldt efter er uvist, da hverken hustru, mor eller svigermor hed Else.

Overretssagfører Hartvigson
På den nyerhvervede grund lod Hartvigson i 1899 bygge en ny sommervilla. Og som sådan blev den anvendt indtil han døde i 1914. Boet efter Hartvigson havde imidlertid svært ved at svare enhver sit, så det blev anmeldt, at ejendommen skulle gå på tvangsauktion den 23. juni 1914. Den blev imidlertid afværget i sidste øjeblik fordi fru Anna Fangel Schwensen som ufyldestgjort panthaver gik ind og overtog ejendommen for 20.000 kr. Det vil sige, der blev i den anledning oprettet et aktieselskab, som hed “Elsehøj A/S” og det blev den egentlige køber. I ledelsen af dette A/S sad sagførerne Carl og Hans H. Herforth. I 1915-16 fik Anna Schwensen tilladelse til at udbygge villaen med en mindre tilbygning.

Familien Meden
Men i 1921 fik ejendommen ny ejer – aktieselskabet solgte nu ejendommen og ny ejer var ingeniør Hans Peter Meden (f. 1872 i Aarhus). Han var blevet ingeniør i 1898 og havde primært arbejdet for vandbygningsvæsenet i Vestjylland og andre steder i Jylland indtil han 1908 kom til Rønne, hvor han var både stads-, havne-, bygnings- og brandinspektør! I perioden 1917-projekterede han flere jernbaner på Lolland, men fra 1920 etablerede han sig med en ingeniørforretning i København. Atter arbejdede han med vandbygningsvæsen, havneanlæg, dæmninger m.v.

Han blev i 1901 gift med Emilia Laura Medenia Nilsson, der var født i 1874 i Helsingborg. I 1925 blev parret imidlertid skilt og Emilia Meden beholdt “Elsehøj”, som  blev hendes bolig i de følgende årtier. I 1958 arvede biavler Poul Meden og prokurist Ebba Meden ejendommen, som de beholdt til 1979.

Det var Inge og Kaj Larsen, der drev Espergærde Gardinmontering, som herefter overtog Elsehøj. De anvendte ejendommen som bolig og systue – idet de lod foretage en tilbygning mod nord. Familien Frydenlund, der drev blikkenslagerforretning, overtog huset i 1990 og havde det frem til de nuværende ejere overtog huset i 2011. I 1997 udskiltes de to tilbygninger i en selvstændig ejendom, der fik adressen Mørdrupvej 39 A.

Flere adresser
Huset har skiftet adresse flere gange. Indtil 1923 kaldtes vejen Mørdrupvejen, men der var ingen nummerering. Derfor var et husnavn vigtigt for at postvæsenet og andre kunne identificere ejendommen. I 1923 ændredes vejens navn til Stationsvej og Elsehøj fik nr 29. I 1961 gik man tilbage til det oprindelige navn og adressen blev nu Mørdrupvej 39. Som følge af udstykningen er adressen nu ændret til Mørdrupvej 39 B.

Rev. 23.02.2021