Havreholms to skoler

af Kjeld Damgaard

Omkring 1901, medens N. P. Sørensen var lærer, er dette foto af børnene i Havreholm Skole taget.

Da Havreholm Skole blev indviet i 1822 lå den på den vej, der i dag kaldes Slamatvej. Ejendommen var en lav stråtækt ejendom med lejlighed til læreren i den ene ende og et klasseværelse i den anden.
I 1844 havde skolen 104 elever, men i 1857 bestod skolen af kun 60 børn. Skoledistriktet var Bistrup, Bøtterup, Havreholm, Plejelt, Klosterris Skovfogedbolig, Skellebækhus og Øvrehus.

I april 1905 skrev 33 beboere fra Havreholm skoledistrikt  til Tikøb Sogneråd og anmodede om at få bygget en ny skole, da den gamle trængte til reparation og desuden lå uhensigtsmæssigt. Hvad placeringen angår, var det især beboerne i Plejelt, der var utilfredse. De ønskede at en ny skole blev placeret i selve Plejelt, der var den største by i skoledistriktet. Henvendelsen gav dog intet resultat. Det gjorde heller ikke lærer N. P. Sørensens skrivelse fra maj 1909 heller ikke:

“Det er almindeligt bekendt, at den gamle Skolestue er saa mørk, at det er umuligt for Børnene at se i de mørke Vintermaaneder og de første to Timer af Dagen. Deres Øjne og Arbejdslyst svækkes af den haabløse Stirren….”

Først i 1915 nedsattes et byggeudvalg, der i juni samme år indkaldte skoledistriktets beboere til et møde. Placeringen var det største spørgsmål og i sidste ende måtte sognerådet skære igennem. De besluttede at bygge den nye skole på hjørnet af Bøtterupvejen og Holtetvejen (Slamatvej). I 1918 stod den nye skole færdig, men et planlagt gymnastikhus nåede dog aldrig længere end til papiret.

Skolen var på dette tidspunkt 4 klasse-delt. Fra 1933 ændredes dette til kun 3 klasser – elevtallet var da faldet til 51. Den landsbyordnede skole i Havreholm overlevede ikke længe. Som følge af Tikøb Kommunes overgang til købstadordnet skolevæsen i 1939-40 nedlagdes skolen i 1940 og børnene blev fordelt til hhv. Hornbæk og Tikøb Skoler.

Ejendommen som den så ud medens der endnu var kommuneskole i bygningen. Foto fra 1936.

Havreholms første skole eksisterede i bygningen til venstre i perioden 1822-1918. Billedet er først taget efter nedlæggelsen og byggeriet af huset til højre, som da anvendtes til rekreationshjem.

Rev. 11.04.2021