Holmene Skole fotograferet i 1936 – få år før skolen blev nedlagt.

af Kjeld Damgaard

Holmene er egentlig ikke nogen by, men en række enkeltgårde og huse, som ligger på det gamle overdrevsområde. Overdrevene tilhørte Skibstrup, Apperup, Saunte, Borsholm og Horserød. Helt tilbage i 1700-tallets slutning havde der været forskellige planer om at opføre skoler her eller i en af de nærliggende landsbyer. Landbokommissionen foreslog således i 1788 at placere en skole i Apperup. Kort efter foreslog den nyligt nedsatte skolekommission at placere en skole i Skibstrup. Da skolen endelig blev bygget var forholdene ændret således at der var større behov for en skole længere sydpå, idet skolerne i Hellebæk-Aalsgaard nu var udbygget. I 1856 indviedes skolen og den havde fra starten 98 elever.
Skoledistriktet bestod da af: Nygaard, Stenstrup Overdrev, Lerbakkehus, Sophiendal, Horserød Overdrev, Borsholm Overdrev, Holmene, Saunte Overdrev, Skibstrup by, Skibstrup Overdrev, Apperup Tørvelodder og Fuglefængerhusene.

Om Hans Jacob Andresen var skolens første lærer står lidt uklart. Det ser ud til at han først tiltrådte embedet i januar 1858, så der må jo have været en et års tid før da. Hans Jacob Andresen var enelærer frem til 1866, da han afløstes af Niels Christian Jensen, der var lærer frem til omkring 1886. Den næste faste lærer var Andreas Hansen, der flyttede til Borsholm Skole i 1894. Fra 1894-1905 hed læreren Niels Karl Kristian Hoffmann.

Allerede ved starten af århundredet blev der foretaget en mindre udvidelse af Holmene Skole, men skolen forblev uændret med kun én lærer og 2-klassedelt. Først i juni 1918 blev det indstillet til sognerådet, at skolen skulle udvides med et klasseværelse, 1 lejlighed til en lærerinde og 1 ekstra værelse til førstelæreren på loftet.

Befolkningen i store dele af Tikøb Kommune var endnu langt ind i 1900-tallet landbefolkning – hvoraf mange var husmænd, daglejere, indsiddere og arbejdsmænd – alle med meget små indtægter.Et andragende fra marts 1907 fra en beboer i Holmene skoledistrikt illustrerer meget godt den situation mange befandt sig i:

“Undertegnede Indsidder Laurit Christoffersen, Saunte Overdrev, andrager ærbødigst om at maatte blive fritaget for at betale den mig fra 4’de Kvartal 1906 paalagte Skolemulkt, da Børnene har været ved at tage Kartofler op og vi daarlig har Raad at betale saavel som at undvære den Indtægt vi ved Børnenes Hjælp har faaet.”

Den umoderne skole blev som følge af skolereformerne i slutningen af 30’erne nedlagt og børnene overført til den nye Nygaard Skole.

 

 

Rev. 11.04.2021