af Kjeld Damgaard

Den karakteristiske 5-vingede mølle ved Havreholm Papirfabrik, således som den tog sig ud i 1880’erne.Ved Havreholm har der været hele to vindmøller. Den ene var en del af Havreholm Papirfabriks store fabriksanlæg, og den forsvandt allerede omkring år 1900. Den var imidlertid lidt speciel, idet den havde 5 møllevinger – mod normalt kun 4. Møllen lå, hvor senere Havreholm Bageri havde til huse d.v.s. Bøtterupvej nr. 24 – altså i virkeligheden slet ikke i Havreholm, men derimod på Bøtterups jorder.

Møllens opførelsesår kendes ikke, men den ses første gang assureret i december 1856, og antagelig er den bygget dette år. Ældre end 1842 kan den med sikkerhed ikke være, da papirfabrikken først oprettedes da. Møllen blev da beskrevet som en hollandsk vindmølle af engelsk type, d.v.s. med fem møllevinger.

Vindmøllen blev anvendt til formaling af kludene og det gamle papir der udgjorde råstofferne til papirfremstillingen. Efter malingen blev den slæmmede masse kørt over til selve papirfabrikken, der lå i den anden ende af fabriksområdet. “Slæming” betød, at man blandede materialet (f.eks. klude) med vand eller anden væske, kørte det igennem en kniv- eller rivemølle – for på den måde at få frigjort materialets forskellige bestanddele.

Fra 1873 findes en beskrivelse af møllen:
En hollandsk Veirmølle opført i Høide af 12 Alen af Kampesten, derefteren Muursteens Møllebygning 16 Alen høi med Hat af Tømmer, engelsk 5-armet Vindfang med Selvdreining og Selvsvikkerindretning. Bygningen er 15 Alen i Fiirkant, Kampesteens muret i Kalk. Muurstenene i Cement, indrettet til Papirfabrication, assureret med Fradrag af alt Muurværk for 6.215 Rdl, men taxeret som Bygningen staar til 10.000 Rdl.

I selve møllen fandtes på samme tid:
2 Jernvalseværker med Hjul, Lagere og Axel samt 1 Havreknusemaskine, i Alt vurderet til 550 Rdl.

Denne vurdering er foretaget som følge af, at ejeren af Havreholm Papirfabrik, Valdemar Culmsee, på dette tidspunkt havde ofret betydelige summer på istandsættelsen af fabrikken – og nu skulle bruge et lån til yderligere investeringer.

Efter at Havreholm Papirfabrik i 1889 blev opkøbt af “De forenede Papirfabrikker”, nedlagdes fabrikationen i Havreholm og Bøtterup. Efterfølgende blev fabrikkens bygninger købt af fabrikant Emil Brüel, som indrettede bygningerne til fabrikation af trævarer, bl.a. rundstokke, træuld, smørdritler m.v.

Ifølge Ejler Alkjær forfaldt vindmøllen efter papirfabrikkens nedlæggelse, men endnu i mange stod det store kampestensfundament tilbage. I dag er der intet tilbage af selve møllen, hvorimod de tilstødende bygninger endnu findes. I året 1900 indrettedes i den gamle direktørbolig og de tilbageblevne møllebygninger “Havreholm Bageri og Brødfabrik”. Dette bageri blev drevet af bagermester Hans Peter Hansen. Det fortsatte – med skiftende ejere – frem til 1962, da Hollandske Mølle overtog bageriet og brødfabrikken. I 1964 ophørte fabrikationen af brød m.v. i disse bygninger. Ovne og maskiner blev fjernet og siden da har ejendommen været anvendt til privat beboelse.