Da der var købmand på Nørrevej 27

Plantegning af huset, hvor man også kan se hvorledes købmandsbutikken var indrettet.

Facaden af Nørrevej 27. således som ejendommen så ud i 1920’erne.


af Kjeld Damgaard

Nørrevej opstod som vej i 1890’erne efter at Nordbanen var blevet flyttet til dens nuværende tracé ca. 100 meter længere mod øst i 1891. Årsagen til flytningen var, at man ønskede at føre banen ned til Helsingør Havn og for at opnå en tilpas jævn stigning måtte Nordbanen ombygges fra Rørtangvej (nuv. Løntoften) og hele vejen til Helsingør. Den gamle banestrækning blev imidlertid udnyttet til vej på hele strækningen. Længst mod syd blev den til Poppel Allé (den nuværende cykel- og gangsti parallelt med Nørrevejs sydlige ende). På strækningen fra nuværende Rønnebær Allé næsten hen til Stubbedamsvej er det Nørrevej, der er den gamle jernbane og den sidste strækning af den oprindelige Nordbane frem til den gamle Helsingør Banegård på Trækbanen, er identisk med den nuværende Stubbedamsvej. Ved indkørslen til den nuværende Meulenborg Park, ses endnu tydeligt den gamle banedæmning.

Da Tikøb Kommune efter folkeregistrenes indførelse i 1923 begyndte at indføre vejnumre, var det naturligt, at Nørrevej blev nummereret fra den ende, hvor stationen lå. Dermed fik den store gamle gård, Borupgaard, adressen Nørrevej nr. 1. Selvom den nordlige ende af Nørrevej lå i Helsingør Kommune fik disse ejendomme blot numre i fortsættelse af Tikøb Kommunes nummerering. Et par år efter kommunesammenlægningen var der imidlertid behov for at rydde op i de mange A- og B-numre, der var opstået som følge af udstykninger af de store gamle grunde – og da man tillige planlagde at forlænge Nørrevej med strækningen mellem Stationen og Klostermosevej (tidligere Rørtangvej), så benyttede man lejligheden til at ændre nummereringen helt, idet man nu begyndte numrene fra den modsatte ende – altså fra Stubbedamsvej.

Købmand H. E. Jensen – her dog fotograferet adskillige år efter at han drev forretningen på Nørrevej 27.

Det er derfor ganske korrekt, at den gamle købmandsforretning på Nørrevej nr. 27 tidligere havde nr. 50. Ejendommen er ganske rigtigt bygget i 1922 på en udstykning med matrikelnummeret 2 cp, Snekkersten – en del af den jord, der oprindeligt havde hørt til Snekkersten Kro. Bygherren var den unge købmand Hans Erhardt Jensen (1900-1962), som dog kaldte sig selv Erhardt Jensen. Han var da så ung, at det var hans fader, der måtte stå som den officielle indehaver af købmandsbutikken.

Den nye ejendom på Nørrevej blev indrettet med købmandsbutik og kontor i stueetagen. I kælderen var der lagerrum, medens tagetagen blev udnyttet til bolig. Bygmesteren var tømrermester Viggo Andersen fra Helsingør. Den ernergiske Erhardt Jensen begyndte senere at drive en moderne form for kadrejeri – d.v.s. handel med de skibe, der lagde til eller sejlede forbi i sundet. Til hjælp i denne forretning havde han en af Snekkerstens berømte indbyggere på den tid. Det var Louis Petersen – kaldet “Lyssemand”. Det var ham der sejlede ud fra Snekkersten Havn med varerne til skibene, som enten lå for anker eller drev langsomt forbi, medens de ventede på varerne. Det fortælles, at han engang skulle gå ombord i sin båd på Snekkersten Havn med favnen fuld af rugbrød. Imidlertid gled han og faldt i vandet. Han blev dog hurtigt halet op – men han havde ikke givet slip på rugbrødene, som han stadig holdt i favnen! På vej ud til skibet på Sundet lå rugbrødene i solen og tørrede – og på skibet blev brødene afleveret uden at Lyssemand sagde noget om vandgangen. Lyssemand havde normalt aldrig travlt med at komme fra borde, men den dag skal han efter sigende have haft meget travlt med at komme af sted – inden nogen begyndte at smage på brødene!

I forbindelse med denne skibsprovianteringshandel solgte han allerede små 10 år efter opførelsen ejendommen på Nørrevej 27 til anlægsgartner Niels Selander – og flyttede til Stubbedamsvej 105, som også dengang lå i Tikøb Kommune. Han fik derpå indrettet et lagerlokale i Toldkammeret i Helsingør og herfra drev han i mange år en omfattende skibsprovianteringshandel. Men forretningen i Snekkersten blev drevet videre – men nu i nye lokaler på den anden side af vejen, i nuværende Nørrevej nr. 60. Og nu kun meget sjældent med Erhardt Jensen bag disken. Han havde i stedet kommis’er til at drive forretningen, medens han selv koncentrerede sig om forretningen i Helsingør.

Nørrevej 27 fotograferet i 2005.

Ejendommen fotograferet i 1949 – længe efter at ejendommen var blevet almindelig beboelseshus.

Imidlertid huskes Erhardt Jensen især for sin indsats under besættelsen. Med hans gode forbindelser indenfor skibsfart og med mange internationale kontakter var han næsten selvskreven til at være blandt de aktive indenfor de illegale transporter til Sverige. Bl.a. købte han en motorbåd, det tidligere stenfiskerfartøj “Stella”, som han i samarbejde med bl.a. lægen Jørgen Gersfelt, anvendte til utallige illegale transporter over Sundet. Bl.a. Snekkersten og Humlebæk havne blev anvendt til transporterne, der dog fik en brat ende, da Erhardt Jensen i slutningen af besættelsen blev anholdt og sendt til Frøslev-lejren. Heldigvis kom befrielsen kort efter, så skibsprovianteringshandler Jensen nåede ikke at blive sendt videre til KZ-lejrene i Tyskland.

Forretningen på Nørrevej nr. 60 drev Erhardt Jensen frem til 1947, hvorefter den blev overtaget af købmand Aage Frydenlund Jensen, der sammen med sin hustru Tove, drev den til 1983.

Det kan tilføjes, at Niels Selander efter overtagelsen lod ejendommen på Nørrevej nr. 27 udvide med en vinkelbygning mod sydøst i 1934-35 og at senere ejere har udvidet med yderligere en udbygning i 1979.

Rev. 01.04.2021