Abellund, Hornbækvej 708, matr. nr. 5 a, Bistrup

af Kjeld Damgaard

Gamle Lars Nielsens gård kender vi i dag som Abellund. Men det er først nogle år senere, at den får dette navn. Om Lars Nielsen har kaldt sin nye gård for noget andet i de første år, vides ikke,

Abellund før 1922

men i 1802 får gården ny ejer, Jacob Güntelberg Abel. Herved fik gården sit nuværende navn – og samtidig kom gården ud af bondestandens eje, hvilket gården har været i flere perioder siden da. Gården blev i 1829 beskrevet som en firlænget gård med stuehus mod syd. De tre andre længer var indrettet til stalde, folkestue, kamre, lo m.v. Nord for gården var bygget endnu en stald, en lade og et materialhus (maskinhus). Der var med andre ord allerede da tale om en ejer – det var dengang grosserer Christian Borries – der havde mere magt over tingene. Her blev der bygget større og flottere end på de øvrige gårde.

I perioden op til 1918 var den i almindelig landbrugsdrift, men da direktør Carl Witzke i 1918 overtog Abellund blev det en såkaldt “københavnergård” – d.v.s. en gård ejet af en ikke landbrugsuddannet person – med fast bopæl i Københavnsområdet. Carl Witzke drev firmaet “Grøn og Witzke”, der på den tid var et stort assuranceselskab med kontor på Kongens Nytorv.

Da direktør Carl Witzke købte Abellund, lod han den kort efter ombygge.  Det oprindelige stuehus, der formentlig stort set var uforandret, blev ombygget til en toetagers herskabslignende ejendom. Denne ejendom fik dog ikke mange år på bagen. Det er sandsynligt, at Witzke kendte køberen af ejendommen i 1935. Det var nemlig automobilforhandler Albert Andersen, der drev forretningen “De tre A’er” i Hellerup. Og da Witzke jo tegnede automobilforsikringer, kan der jo godt have

Abellund som den så ud i en kort periode fra den blev ombygget i 1922 og frem til dens brand i 1937.

været en forbindelse. Men Albert Andersens ejerskab led et alvorligt knæk da der udbrød brand den 31. januar 1937 – kun to dage efter at Marianelund Kro var blevet lagt i ruiner af en ødelæggende brand, og kun 4 dage efter at to huse i Snekkersten nedbrændte. Netop som Alb. Andersen og hustru sammen med deres barn på 4 år sad og spiste frokost, blev branden opdaget. Det var imidlertid så sent, at stort set intet i stuehuset blev reddet.

Da Tikøb Brandvæsen arriverede kunne man stort set intet gøre. Inden da havde bestyreren, Jens Kanstrup sammen med gårdens gartner Aage Klink-Jørgensen og nogle karle dog fået gårdens besætning ud af staldene. Det var en temmelig stor besætning: 36 malkekøer, 1 tyr,  9 heste samt en del svin.

Da disse dyr imidlertid frøs ude på marken på den kolde januardag, måtte noget gøres. Heldigvis stod nabogården, Ledgaard tom, fordi den kort forinden var blevet opkøbt af Albert Andersen. Så det var nærliggende at få dyrene derover. Helsingør Dagblad skrev om denne episode:

“Det var et opløftende Syn, at se de mange brave Helsingørborgere som Cowboys, da Dyrene blev indfanget. Vi bemærkede bl.a. Kriminalassistent Westergaard, Vicebrandinspektør Lilleballe og Overbetjent Danielsen m.fl. Hr. Lilleballe var særlig ivrig for at faa Gaardens store, sorte Tyr under Tag.”

Abellund fotograferet i 1999

Stort set alt indbo brændte sammen med bestyrerboligen, laden, staldene samt et vandværk med vandtårn! Skaden vurderedes til 150.000 kr. Gården blev efterfølgende genopbygget – havde senere en periode som privatdrevet plejehjem – men drives i dag atter som landbrug.

Abellunds ejere:

1802-1809 Jacob Güntelberg Abel
1809-1812 Niels Wilhelm v. Weldingh
1812-1813 Niels Jonas Nielsen
1813-1837 grosserer Christian Borries
1837-1873 Hans Hansen
1873-1918 Edvard Andreasen
1918-1935 direktør Carl Frederik Wilhelm Witzke
1935-1944 grosserer, autoforhandl. Albert Andersen

Carl Witzke, der var ejer af Abellund i tiden 1918-35.

1944-1950 malkemaskinefabr. Adolf Strange-Hansen
1950-1953 grosserer Louis A. Melchior
1953-1960 Hans Mikkelsen (Frankrig)
1960-1971 gaardejer Sylvest Hansen
1971-1980 revisor K. Kristensen
1980-         Jan Meulengracht m.fl.

Rev. 17.02.2021