Sprøjte-Peters “Skotteruphus”

Inden grosserer Rudolf Petersen overtog de fire matrikler på Strandvejen i Skotterup i 1906, havde der allerede ligget huse på grundene. På dette matrikelkort fra 1873 ses alle fire grunde bebyggede. Huset på matr. nr. 1 ah forsvandt først, hvorimod det antagelig var Rudolf Petersen, der lod nedrive de andre huse.

af Kjeld Damgaard

Når grosserer Rudolf Petersen kunne få øgenavnet ”Sprøjte-Peter” var det egentlig ganske uforskyldt. Årsagen var såmænd blot, at han byggede sit nye hus lige ved siden af Skotterup Sprøjtehus – så i lokalbefolkningen blev det lynhurtigt til ”Sprøjte-Petersen” eller blot ”Sprøjte-Peter”!

Til gengæld var det et stateligt hus, Rudolf Petersen byggede – Skotterups flotteste og største. Det skete dog først efter, at de gamle huse på stedet var revet ned. Det var oprindelig tre huse, der lå på matriklerne, men det var tre beskedne huse, opført af grundmur og med stråtækte tage, undtagen det nordligste, der havde tegltag. Disse huse var opført i 1860’erne til hhv. toldkontrollør Klein og lidt senere til fisker Anders Olsen. Huset tilhørende Anders Olsen blev vurderet i sommeren 1865 og var da et grundmuret 2-familieshus med i alt 5 værelser, 2 forstuer, 2 køkkener og 2 spisekamre. Værelserne var forsynet med bræddegulve, medens køkkener og spisekamre havde murstensgulve. Og det var faktisk hans sønner, der beholdt ejendommen helt frem til 1906, da Rudolf Petersen overtog de to nordligste ejendomme. Næsten samtidig købte han også den tredje grund af gartner Christoffer Tikjøb. Her lå et hus, der indtil 1891 havde været beboet af snedkersvend Svend Peter Hakmann og hans hustru Kirstine Nicoline. Dette hus eksisterede i al fald i 1862. Dette år opstod nemlig en mindre brand i ejendommen. Ved naboers hjælp lykkedes det dog at begrænse ilden, så skaden kunne opgøres til kun 30 rdl. Vi må antage, at Rud. Petersen også lod dette hus nedrive.

Med Valdemar H. Hammer som arkitekt lod Rud. Petersen således opføre en helt ny bygning i 1907-08. For at få den fulde glæde af udsigten mod den svenske kyst, Helsingborg og sit teglværk på Hveen, blev huset anbragt med længderetning fra nord til syd. I husets øverste etage indrettedes forstue, fire soveværelser, skabsværelse, bad, WC og mørkekammer. I tagetagen indrettedes pigeværelse, medens der i staldbygningens tagetage blev indrettet en bolig til en opsynsmand. Huset blev i øvrigt opført udelukkende af lokale håndværkere, idet tømrermester Nielsen-Kaas havde arbejdet i entreprise medens gartner Jensen fra Espergærde udførte haveanlægget. Selve byggeriet af villaen kostede 23.500 kr, medens vognskur og stald m.v. kostede 6.500 kr. Øvrige omkostninger løb op i 5.000 kr.

Grosserer Rudolf Petersens ejendom er her fotograferet omkring 1911 – altså få år efter ejendommens færdiggørelse.
Mon ikke det er herskabet, der er ved at stige til vogns foran bygningen?
Rud. Petersen anvendte i øvrigt kun Skotteruphus om sommeren – om vinteren boede han på Frederiksberg Allé.


Efter Rudolf Petersens lange ejerperiode, blev ”Skotteruphus” i 1954 overtaget af hotelejer Elly Margrethe Poulsen. Hun drev i forvejen Hotel ”Ørenæs” på den anden side af Strandvejen – og kaldte nu hele hotellet for ”Mirasol” – af hensyn til udlændinge, der ikke kunne udtale ”Ørenæs”. Men allerede i 1957 indstilledes hoteldriften, og alle ejendommene – inkl. det gamle ”Skotteruphus” – blev udlejet til Civilforsvarstyrelsen, det nuværende Beredskabstyrelsen.

I forbindelse med en udbygning af Civilforsvarets Højskole på landsiden af Strandvejen i 1974 blev det af Boligministeriet bestemt, at den udvidelse kun måtte finde sted, hvis det samtidig blev tinglyst, at de fire grunde på vandsiden ikke måtte bebygges yderligere.
Denne bestemmelse gælder stadig, idet den så sent som i 2001 og 2004 er blevet afprøvet ved landsretten, idet  den daværende ejer af matriklerne 1 u og 1 ah, Skotterup, søgte tilladelse til at opføre 8 seniorboliger på arealet – men altså forgæves.
Årsagen var nemlig, at Beredskabstyrelsen i 2001 havde solgt matriklerne på vandsiden. Selve  hovedbygningen (det gamle ”Skotteruphus”) blev i 2005 udlejet til ”Bostedet Espergærde” – en institution for unge, der trænger til støtte og hjælp i en begrænset periode. De sydlige matrikler af den oprindelige ejendom – matriklerne 1 u og 1 ah, Skotterup –  blev dog ikke afhændet af det investeringsselskab, der købte dem af Beredskabsstyrelsen i 2001 – men er i 2014 sat til salg som byggegrunde idet det på forunderlig vis er lykkedes for ejeren af de to grunde at få omstødt den bestemmelse, der ellers umuliggjorde bebyggelse på stedet.

EJERE AF MATR NR 1 u + 1 ah:
1862-1891   Svend Peter Hackmann
1891-1906   gartner Christoffer Tikjøb
1906-2003   EJERE SOM MATR. NR. 1 k
2003-           Stenholm Properties A/S

Endnu på dette luftfoto fra 1937 kan man tydeligt se det fornemme haveanlæg, som blev anlagt i forbindelse med villaens bygning i 1907-08. På billedet ses også den kombinerede stald- og garagebygning, hvori der også var indrettet en bolig for en opsynsmand. Opsynsmanden var nødvendig, ikke mindst om vinteren, når huset stod tomt – det blev jo kun anvendt som sommerhus!

DISSE PERSONER HAR LEJET, FÆSTET ELLER EJET MATR NR 1 k og 1 an:
-1860  Jens Olsen
1860-1863  toldkontrollør William Klein
1863-1875  fisker Anders Olsen
1875-1886  Christiane Hagel (enke)
1886-1894  Ole Andersen, Johan Nic. Olsen og Peder Vilhelm Andersen
1894-1895  Anders Olsen, Johan N. Olsen og Peder V. Andersen
1895-1895  Johan N. Olsen og Peder V. Andersen
1895-1906  Peder V. Andersen (matr nr. 1 k) og Johan N. Olsen (matr. nr. 1 an)
1906-1950  grosserer Andreas Rud. Petersen
1950-1951   fru Guda von Schinkel
1951-1954   fru Ketty Poulsen
1954-1960  fru Elly Margrethe Poulsen
1960-2001  Civilforsvarstyrelsen (fra 1988: Beredskabsstyrelsen)
2001-2003  Stenholm Properties A/S
2003-           Ole Bjørn Jensen

Midt i denne gruppe (med helt hvid kasket) ses grosserer Rudolf Petersen (f. 1860), der indtil 1911 drev eget firma under eget navn. Herefter var han især tilknyttet teglværksindustrien og var bl.a. medlem af bestyrelserne i ”A/S Ny Kalkbrænderi”, i ”A/S Kalkværks-grundene” samt for ”A/S Farum Teglværker”. På billedet ses desuden længst til venstre, fisker Børge Petersen, der førte hans private lystbåd om sommeren.

Foto fra marts 2006 af ejendommens indre – inden den blev indrettet til bosted for unge. Ejendommen stod siden 2012 tom i en årrække.

I en ganske kort periode i 1950’erne havde ”Skotteruphus” dette skilt siddende på taget. Og derfra stammer misforståelsen med at huset hedder ”Mirasol”. Det var ikke huset, men det samlede hotelkompleks (altså også den gamle ”Ørenæs”-ejendom, samt to-tre andre ejendomme) der kaldtes ”Hotel Mirasol”. Og det var endda kun i perioden 1954-57, at der var hotel i denne bygning. Efter at Civilforsvaret lejede sig ind, fjernede de skiltet.

Rev. 26.03.2021