Af Kjeld Damgaard

Damegymnastikholdet fra Mørdrup i 1916. I bagerste række ses i hvid bluse lederen af holdet, Erna Larsen og til højre for hende hendes søster, Karen Larsen. I anden række ses yderst til venstre Anna Petersen fra Damgaarden og yderst til højre Martha Olsen fra Egegaarden og lige venstre for hende hendes søster, Elisabeth Olsen. I forreste række ses som nr 2 fra venstre en tredje søster, Agnes Olsen. I samme række som nr. 4 fra venstre Sigrid Andersen fra Ærtebjergaard og som nr 5, Laura Petersen fra Mejeriet Elsebo i Mørdrup.


De første spæde skridt i retning af organiseret idræt i Espergærde tog sit udgangspunkt i 1910-11, da en søn fra Damgaarden i Mørdrup, viktualiehandler Hans Pedersen, startede et karlehold med gymnastik på programmet. Holdet havde hjemme i Mørdrup Forsamlingshus under ledelse først af Hans Pedersen og senere af gartner Valdemar Nellemann. Men også damerne var med i Mørdrup Forsamlingshus. Her samledes et hold på mindst 16 deltagere under ledelse af Erna Larsen, Rørtang.

Karlegymnastikken ophørte under 1. verdenskrig, men blev genoptaget i 1922, da der på Hotel Gefion blev oprettet et nyt karlehold, med entreprenør Jørgen Olsen som leder. Men i 1925 flyttede aktiviteterne til Snekkersten Skole, da der her var blevet opført en ny gymnastiksal. I den sammenhæng stiftedes den 20. oktober 1925 en gymnastikforening for både Espergærde og Snekkersten. Den eksisterede frem til 1932, da byerne gik hver til sit og dannede hver sin forening, nu med cykelhandler Eigil Christensen som formand for Espergærde Gymnastikforening.

Espergærde Boldklub
På det tidspunkt havde der allerede i en årrække været spillet fodbold i Espergærde. Her var det en murersvend, der omkring 1915 havde samlet en del af ungdommen på engen bag kirken og opfordrede de unge til at samle sig om sporten. Han udråbte ved den lejlighed starten på Espergærde Sportsklub. Den fik nu ingen lang levetid og i stedet dannedes en ny klub under Lars Ove ”Mølleren” Jensens ledelse. De unge spillede på forskellige marker og organiserede endda kampe både i Helsingør, Hørsholm og andre steder. Omkring 1925-26 stiftedes så Espergærde Boldklub, der senere blev ledet af viktualiehandler Hans Pedersen. I 1929 indkøbtes et areal, som blev klubbens første faste fodboldbane. Men efter at depotbestyrer Carl ”Hurtigcarl” Jensen havde forladt byen efter at have overtaget formandsposten, kneb det med at finde ledere, og foreningen måtte til sidst trække sit eneste turneringshold.

Espergærde Idrætsforenings drengegymnastikhold under ledelse af oversergent N.J. Rasmussen fra Kronborg – fotograferet på Espergærde Skole i 1942

EB står der på fodboldholdets trøjer. Det er således fra starten af 1930’erne medens fodbold skulle spilles i Espergærde Boldklub og gymnastik skulle dyrkes i Espergærde Gymnastik Forening. Billedet er i øvrigt taget på klubbens bane ved Kildemosevej – nu Idrætsvej. I midterste række t.v. ses Børge Larsen. Nederst f.v. Lars Ove Jensen, Vraakær Sørensen og Richard Jensen.

Espergærde Idrætsforening dannes
I et desperat forsøg på at finde folk til ledelsen henvendte cigarhandler Poul Jacobsen sig til formanden for Espergærde Gymnastikforening, Eigil Christensen, og spurgte om ikke han kunne være formand også her – evt. med henblik på sammenslutning af de to foreninger. Det blev derfor besluttet på et fællesmøde den 3. november 1935 at slutte foreningerne sammen – stadig med Eigil Christensen som formand. På den måde opstod Espergærde

Ib Sørensen (1924-1991) blev udlært som maler i 1942. Fra 1955 selvstændig malermester i Espergærde. Gift i 1945 med Ulla f. Petersen. Medlem af Tikøb Sogneråd og Helsingør Byråd 1966-1978 for Det Radikale Venstre. Mange tillidshverv indenfor malerfagets organisationer, heriblandt var han fagets oldermand.
Fra 1948 til 1987 medlem af EIFs bestyrelse og formand i perioden 1965-75. Initiativtager til Espergærde Hallen og medlem af dennes bestyrelse. Æresmedlem af EIF.

Cykelhandler Eigil Christensen (d. 1971) overtog sin faders cykelforretning i Espergærde og drev denne frem til sin død. Eigil Christensen, der i sin ungdom bl.a. dyrkede boksning, var formand for Espergærde Gymnastikforening 1932-35 og var derpå initiativtager til og formand for Espergærde Idrætsforening fra dens start i 1935 til 1962. Eigil Christensen var gift med Esther Christensen.

Urmager Harry Nielsen (1909-2001) drev forretning i Espergærde i 46 år på Mørdrupvej, men det er også for hans indsats for sporten, at han bliver husket. Han var således med til at starte badmintonsporten i Espergærde, hvor han var formand for Espergærde Borger- og Haandværkerforenings badmintonafdeling i 14 år. Derefter formand for EIF’s badmintonafdeling i 10 år, turneringsleder i Tikøb Kommunes Badminton Union i 18 år, formand for Espergærde Salonskytteforening i 32 år og kasserer for skytterne i 5. kreds i over 44 år.

Idrætsforening.

Men allerede på det tidspunkt var der startet endnu en idrætsgren i Espergærde. Det var på initiativ af grosserer Hilmer Muldgaard, som foreslog at Espergærde Borger- og Haandværkerforening dannede en afdeling for badminton-sporten. Det skete i oktober 1934, og en ledelse blev dannet med tre personer: Carl Olsen, Werner Muldgaard og Harry Nielsen. Afdelingen blev i 1943 udskilt i en selvstændig Espergærde Badminton Klub, som atter i 1945 sammensluttedes med EIF’s badmintonafdeling – som denne forenings fjerde afdeling. Herefter kom der rigtig gang i sporten, da den ihærdige urmager Harry Nielsen blev afdelings-formand.

Men inden da var der allerede startet en tredje afdeling i EIF. Det skete allerede i 1937 da foreningen tog håndbold på programmet. Det var egentlig damerne, som syntes at de manglede en idrætsgren. Det lykkedes da også at komme i gang, men efter få år løb det ud i sandet. Først i 1943 kom der atter gang i afdelingen og efter et par kortvarige formandskaber blev gårdejer Bent Ole Hansen valgt til leder af håndboldafdelingen. Under hans solide ledelse voksede afdelingen og opnåede bl.a. sjællandsmesterskaber.

Så gik der til gengæld mange år før den næste afdeling blev oprettet. Efter at der var spillet bordtennis i klubhuset i 1966 blev det besluttet at oprette en ny afdeling for bordtennis. Den næste afdeling oprettedes i 1970 for idrætsgrenen tennis. Der havde godt nok i mange år været dyrket tennis i Espergærde – ikke mindst huskes de berømte landliggerturneringer under Espergærde Lawn Tennis Forenings regi, De fandt sted på en tennisbane ved Lindevej – men først nu kom idrætten ind under EIF’s vinger.  Afdelingen voksede sig hurtigt stor og blev foreningens næststørste – kun overgået af gymnastikafdelingen.


Espergærde Hallen
Espergærde Hallens bygning i 1968 markerede et skel i foreningens arbejde. Nu kunne man endelig træne og spille indendørs i de forskellige discipliner. Tilmed fik man overdækket de bagvedliggende tennisbaner med en boblehal, således at der kunne spilles tennis hele året. Imidlertid var foreningen vokset til Helsingør Kommunes største idrætsforening med 1.498 medlemmer, og nye udfordringer ventede. Der udarbejdedes derfor planer om et stadion, men da arealet ved Idrætsvej var for lille, rettede man øjnene mod arealerne ved Mørdrupskolen. Men også de viste sig at være for små. Så kiggede man på et areal ved Sindshvile ved Kvistgaard. Men så blev Helsingør-motorvejen planlagt til at gå lige der, hvor stadion skulle ligge. Så rettede man blikket mod Hasselgaardens jorder og planlagde der et fælles idrætsanlæg for både Snekkersten og Espergærde – det såkaldte ”Sydkystens Idrætsanlæg”. Tiden var imidlertid ved at løbe fra den slags centraliseringer, og efter få år blev også dette projekt opgivet. Endelig rettedes arbejdet mod at få et stadion ved Espergærde Gymnasium, men af mange årsager er heller ikke dette projekt blevet realiseret. Men trods alt er der her placeret flere fodboldbaner, adskillige tennisbaner samt klubhuse m.v. Så sent som i 2002 strandede et planlagt byggeri af en ny hal ved Gymnasiet p.g.a. uvilje fra byrådets side til at støtte projektet.

I sæsonen 1943-44 startede det første badmintonhold under EIF – efter at badminton-sporten indtil da havde hørt under Borger- og Haandværkerfor-eningen. Her ses det første EIF-hold på vej til kamp i Hørsholm.

EIF’s A-hold fotograferet i efteråret 1953.
I bagerste række f.v. ses: Eigil Christensen, Børge Larsen, Preben Andersen, Svend Erik Thomsen, Helge Jensen, Erik Larsen og Kaj Madsen.
I midterste række f.v.: Ib Christensen, Frede Max Andersen og Eivind Næsborg.
Forrest f.v.: Erik Dallgaard, Leif Nielsen og Poul Hansen.

Endnu flere idrætsgrene under EIF’s vinger….
Bordtennisafdelingen blev ikke så gammel i gårde, men til gengæld opstod andre afdelinger. Som en underafdeling af gymnastikafdelingen opstod i 1991 en løbeklub, som fik navnet „Puls 3060“ – med Knud Rafn som den ihærdige leder og formand igennem en lang årrække.
I 1993 kom så volleyballafdelingen til – en af klubbens mindste afdelinger og desuden findes nu også mindre underafdelinger for  American Football og Petanque.
Endelig bør nævnes „EIF’s venner“, der oprettedes  i 1963 og siden har ydet et stort arbejde for alle EIF’s medlemmer og afdelinger.

Arvid Nielsen (1921-2011) blev uddannet bankassistent i Privatbanken i Helsingør, hvor han var ansat fra 1937 til 1984 – fra 1966 som filialdirektør. I perioden 1941 til 1988 kasserer i EIF, desuden mange andre tillidshverv, bl.a. redaktør af bladet „Venstre i Helsingør-kredsen“. Æresmedlem af EIF, EIF’s Venner, Helsingør og Omegns Garderforening samt i Venstre i Helsingørkredsen. Arvid Nielsen blev i 1949 gift med Agnete Andersen (f. 1927).

To formænd, der tegnede foreningen igennem en meget lang årrække serverer sild til det store sildbord ved en af de sommerfester, som igennem en meget lang årrække var en af Espergærdes allerstørste årlige begivenheder. Til venstre er det Keld Andersen (formand i perioden 1982-2003) og til højre Frede Max Andersen (formand 1975-82).

Idrættens mange frivillige
Mange, mange frivillige har ydet et stort arbejde i tidens løb – lige fra foreningens første legendariske formand, Eigil Christensen, over personer som Ulla og Ib Sørensen, Gerda og Niels Jørgen Toft Nielsen, Grethe og Bent Ole Hansen, Agnete og Arvid Nielsen, Børge Steen, Ernst Kristoffersen, Børge Rosenfeldt, Ketty Dalgaard, Børge Olsen, Erik Jansen, Erik Hovgaard, Frede Max Andersen, Helmuth Jensen, Kristian Simoni Larsen, Søren Fredsted, Keld Fritzbøger, Knud Rafn, Jarl Gerner, Edna og Kurt Petersen, Ib Christensen, Flemming Zøllner og Inger Gernyx til Jens T. Nielsen, Erling Hestbæk, Finn E. Jensen,  og mange
flere…

EIF’s bestyrelse i 1960 så således ud.
Bagerst fra venstre ses: Erik Jansen, Henning Hansen, Kaj Olsen, Poul Hansen og Niels Jørgen Toft Nielsen.
Forrest fra venstre:
Ib Sørensen, Eigil Christensen, Arvid Nielsen og Johannes Kristensen.
(Foto: Ulla Bang)

Rev. 15.04.2021