Espergærde Byforenings begyndelse i 1904

Oprindeligt blev foreningen kaldt “Grundejerforeningen for en Del af Tikøb Sogn (Snekkersten, Skotterup og Snekkersten m.v.)”. Senest kaldt “Borger- og Grundejerforeningen for Espergærde og Snekkersten m.v.”. Fra 2011 ændret til “Espergærde Byforening”, idet en medlemstallet i Snekkersten var faldet markant – og det ikke i årtier havde været muligt at engagere medlemmer i Snekkersten til bestyrelsesarbejdet.

af Kjeld Damgaard

Med ovenstående annonce i de lokale dagblade blev grundejerne og beboerne på sydkysten indkaldt til det møde, der skulle blive starten på den nuværende „Borger- og Grundejerforening for Espergærde, Snekkersten mv.


Foreningens interesse-område afgrænsedes oprindeligt af Kongevejen i vest og Øresund i øst. Mod syd dannedes grænsen af kommunegrænsen til Asminderød-Grønholt Kommune. Mod nord var grænsen lidt mere diffus, idet Kronborg Teglgaard udgjorde en enklave inde i Helsingør Købstadskommune. Denne enklave hørte til Tikøb Sogn og Kommune – og dermed også til denne nydannede Grundejerforening.

Efterfølgende er Egebæksvang udskilt som selvstændigt sogn d. 31.12.1927, Mørdrup Sogn d. 1.7.1977 og Sthens Sogn d.1.12.1977 ligesom kommunesammenlægningen i 1970 også har givet et andet kommunalt billede. Foreningens område har imidlertid ikke ændret sig igennem de 100 år, og derfor er det naturligt at beskrive hele området gennem netop disse 100 år.

Foreningens oprindelige navn var jo imidlertid ikke særligt nemt, og senere navneændringer har ikke ændret ret meget på dette. Det er derfor naturligt at denne bog er blevet kaldt „Sydkysten gennem 100 år“ – idet Sydkysten (mellem Tibberup og Kronborg Teglgaard) skal opfattes som en slags pendant til Nordkysten, der jo betegner Tikøb Kommunes oprindelige nordkyst mellem Hellebæk og Kildekrog.

Foreningens “fødselsattest – nemlig den første side i protokollen, hvor fortælles om foreningens første møde den 19. august 1904.


Kun få år efter Kystbanens anlæggelse og Snekkersten og Espergærde Stationers oprettelse var området blevet så attraktivt, at der var opstået en helt ny by i området langs med kysten. Det var primært grundene tæt på stranden, der først blev bebygget, og selvom denne  nye bebyggelse ofte kun blev brugt til beboelse i sommermånederne, så voksede ønskerne om bedre og mere moderne forhold.

Blandt de første ønsker var at få etableret en vandforsyning samt en gasforsyning, datidens bedste bud på en energikilde idet den kunne anvendes både til madlavning og belysning.

Derfor nedsattes 1903 et udvalg, der skulle forberede indførelsen af disse to moderne goder, som landliggerne jo var vant til fra deres „byliv“.

Udvalget bestod af sagfører Valdemar Nielsen, direktør Osterhammel, tømrermester Mertins, fiskehandler Vilhelm Hansen og gårdejer Maurtizen. Efter at have forhandlet med bl.a. sognerådet og Det danske Gaskompagni indkaldte udvalget til et møde på hotel Gefion i Espergærde den 19. august 1904. Her blev det besluttet at søge en aftale med gaskompagniet, som ville etablere både vand- og gasforsyning.

Enkelte af de fremmødte var dog ikke helt sikre på om alle nu havde råd til begge luksus-goder. Således spurgte postholder Jonassen i Snekkersten om man kunne nøjes med enten gas eller vand. Svaret var at det var muligt, men at det nok hurtigt ville vise sig, at hvis begge dele var installeret, ville huslejen kunne sættes tilsvarende op. Eller med andre ord: Det ville hurtigt vise sig at det var en god forrretning og det ville hurtigt vise sig, at man ikke kunne udleje husene til sommergæsterne – uden disse moderne faciliteter.

Efter at denne sag var afsluttet foreslog udvalgets formand, sagfører Valdemar Nielsen, at der skulle oprettes en grundejerforening for den del af Tikøb Kommune, som lå øst for Kongevejen.

Forslaget blev straks vedtaget og der valgtes en bestyrelse, bestående af sagfører Valdemar Nielsen, Mørdrup Strandvang, tømrermester Nielsen-Kaas, Skotterup, gartner Th. Nielsen, Espergærde, gårdejer Mauritzen, Tibberup, fisker Rasmus Larsen, Espergærde og malermester J. Rasmussen, Mørdrup Strandvang.

Espergærde Byforenings logo.Rev. 16.04.2021