af Kjeld Damgaard

Lindevej 5 A, fotograferet fra luften i 1949.


Ejendommen er beliggende på Mørdrup bys marker – og hører således ikke til Espergærde selvom ejendomsmæglerne elsker at kalde dette område for “det gamle Espergærde”. Espergærde fiskerleje var et meget lille område, der i store træk afgrænses af Strandvangsvej og Toftevej mod syd, af Jernbane Allé og Ved Stationen mod vest og af Egebæksvang og Egebækken mod nord. Resten af bebyggelsen fra Kongevejen i vest til Øresund i øst hører til Mørdrup landsby – eller til Tibberup landsby for den dels vedkommende, der i store træk ligger syd for en linje fra Egevej og skråt ned til hjørnet af Gammel og Ny Strandvej.

Indtil 1896 blev det areal, hvor Villa Bakkehus ligger, drevet som landbrug, men det år overtog et konsortium ejendommen “Kollehaugehus” som indtil da havde været et husmandssted (parcelliststed). Om “Kollehaugehus” (nuv. adresse: Jernbane Allé 16-18) vides ikke, om den oprindelig lå i selve Mørdrup landsby – eller om husmandsstedet blev oprettet i forbindelse med udskiftningen af Mørdrup Landsby. Desværre er udskiftningsforretningen for Mørdrup landsby ikke bevaret, så en nærmere undersøgelse heraf er besværlig.

Skuespillerinden Jonna Neiiendam, hvis fulde pigenavn var Ebba Kaja Jonna Collin, var moder til skuespilleren Tavs Neiiendam (1898-1986).

Skuespiller Nicolai Neiiendam debuterede i 1893 og fortsatte næsten uafbrudt til 1930 som skuespiller ved Det kgl. Teater. Fra 1915 arbejdede han tillige som sceneinstruktør. Han medvirkede kun i få film, nævnes kan dog Jakob Knudsen-dramaet “Den gamle Præst” fra 1939.

Sikkert er det imidlertid, at ejendommen i 1806 blev købt til selveje – og forblev som landbrugsejendom indtil 1896. På det tidspunkt var en stor del af ejendommen imidlertid blev eksproprieret til den nye bane mellem Klampenborg og Helsingør (Kystbanen), og konsortiet har derfor tænkt at kunne udstykke området til villaer. Hvis de havde tænkt, at de ville blive lette at sælge fordi de kom til at ligge tæt ved en station, så må de i første omgang være blevet skuffede. DSB ønskede nemlig ikke at anlægge en station her – og var i øvrigt længe i tvivl om hvorvidt den skulle ligge i Tibberup – hvis der overhovedet skulle være en.

Kystbanen blev indviet i august 1897, men først året efter kom der en holdeplads – i øvrigt delvist betalt af beboerne selv. Først omkring 1902 blev der bygget en rigtig station – og netop på det tidspunkt lykkedes det at få solgt grunden, der havde fået matrikelnummeret 12 g. Sælgerne var de to tilbageværende konsortiemedlemmer, Victor Mertins og Christian Nimb. Om Victor Mertins vides, at han var tømrermester og meget aktiv som bygmester både i København og i Espergærde-området. Christian Nimb var murermester. De solgte til tømrermester Niels Olsen, som byggede huset i løbet af 1902. I oktober 1902 stod huset færdigt og blev forsikret for i alt 13.045 kr.

Noget tyder på, at Niels Olsen (f. 1844) og hans hustru Marie (f. 1846) selv boede på Stokholmsvej, så måske har de udlejet “Bakkehus” til sommerbeboere eller andre. Imidlertid må det være gået skidt for Niels Olsen. I al fald måtte han i 1909 afhænde ejendommen, efter at fogeden havde gjort udlæg i ejendommen. Ved den efterfølgende tvangsauktion blev Nicolai Neiiendam ejer af Villa Bakkehus. Han havde i 1895 (uden for ægteskab) fået en søn, Michael – først i 1897 blev han gift med skuespillerinden Jonna Collin. Nicolai Neiiendam (1864-1943) var skuespiller og sceneinstruktør ved Det kgl. Teater og boede egentlig på Hauchsvej 6 i København. “Bakkehus” blev derfor alene anvendt som sommerbolig – i øvrigt ligesom langt de fleste andre nybyggede villaer i området på den tid. Det er ganske morsomt at tænke sig, at skuespiller Nicolai Neiiendams søn, Michael (f. 1895, d. 1962) altså har tilbragt en del af sin ungdom i Espergærde. Måske var det derfor, at han senere (i 1923) – efter at være blev uddannet dr. theol., kom tilbage til området og blev ansat som res. kapellan ved Egebæksvang Kirke. Senere blev han sognepræst samme sted, men allerede i 1930 kom han til Garnisons Kirke i København og i 1934 blev han udnævnt til kgl. konfessionarius og provst.

Bakkehus” set fra havesiden

I 1916 købte Hugo Nicolai Brammer “Bakkehus”. Han var grosserer og havde også sin bopæl i København. Han var født i 1875 i Aabenraa og var gift med Helene Augusta Andrea, f. 1879 i Odense. Parret brugte også kun “Bakkehus” som sommerbolig – i al fald i de første år. Deres faste bopæl var i mange år Jernbanegade 6, hvor Hugo Brammer også havde sin store engros-virksomhed. Han var grosserer i modevarer, såsom silkestoffer, foerstoffer, blomster, fjer og hatte. Firmaet flyttede senere til Grundtvigsgade 9-13, men havde desuden lager i Frihavnen.

I telefonbogen for 1934 ses en beboer i “Bakkehus” ved navn Hans Thiels Wedege. Han var bogtrykker og ejede ikke ejendommen. Han må derfor have lejet sig ind – sandsynligvis fordi familien Brammer ikke anvendte huset i denne periode. Hugo Brammer døde nemlig i 1933, og overtog enken, Helene A. Brammer ejendommen. Hun solgte i 1943 til grosserer Carl Gustaf Lerche Petersen.

I den første vejviser for Tikøb Kommune fra 1950 står ejeren af ejendommen til at hedde Ole Helms. Han ejede “Grangaarden” på Rørtang Overdrev, men det må være en fejl. I tingbogen er der på intet tidspunkt en sådan ejer. Tværtimod var huset i slutningen af 1949 blev solgt til statsskovfoged Hans Mogens Skovgaard Jeppesen (f. 1880, d. 1953), der netop gik på pension i 1950. Han havde indtil 1935 havde været skovfoged i Danstrup og fra 1935 til 1950 skovfoged i Nyruphus ved Rørtang – og skulle selvfølgelig have en ny bolig efter i mange år at have boet i tjenesteboliger. Efter hans død overtog enken Bodil Marie Evn Olga Jeppesen f. Engedahl. Det var i øvrigt Skovgaard Jeppesens andet ægteskab – hans første hustru, Valborg f. Møller døde i 1933.

I 1993 overtog firmaet “Ipsen Arkitekter ApS” ejendommen – og her boede arkitekt Hanne Ipsen, der i perioden fra 1989 til 2005 var medlem af Helsingør Byråd – først for de konservative senere for Venstre. Hun ændrede senere navn til Hanne von Bülow. Fra 2007 har ejerne af Villa Bakkehus været Anne Wille og Johan Andersen.

Rev. 10.03.2021