af Kjeld Damgaard

Igennem en lang årrække var huset ejet af Ebba Beyer, f. Banck. Hun var datter af den svenske skibsreder J. Otto Banck, hvis familie havde adskillige ejendomme på Øresundskysten.
Bemærk i øvrigt den meget usædvanlige tagudsmykning, der vel er et udslag af den såkaldte ”skønvirke”-arkitektur, der havde sin storhedstid i starten af 1900-tallet.
Foto ca. 1915.


I lighed med næsten alle andre ejendomme i den ”nye” del af Skotterup, er også denne udstykket fra ”Øresundslyst”. Men inden ejendommen blev udparcelleret, var huset allerede bygget. Rejsegildet fandt sted den 30. januar 1875 – så huset må være blevet færdigbygget i løbet af 1875. Bygmester var tømrermester Carl Elvers. Ejendommen blev imidlertid først en selvstændig ejendom i 1878. Kort efter tilkøbtes yderligere en lille parcel, der ligger på den østlige side af Strandvejen. Via denne parcel, matr. nr. 1 ø, Skotterup, har ejerne af ”Lisebo” direkte adgang til stranden mellem Strandvejen nr. 101 B og 103.

Ejerinden fra 1908 til 1927 var Ebba Beyer, der havde flere familiemedlemmer med ejendomme i nærheden – især i Espergærde-området. Hun ejede  i samme periode – sammen med sin første mand, den svenske generalkonsul for Østrig-Ungarn Dezscö von Beyer-Krucsay de Krucso – ejendommen ”Solblink” på Strandvejen 143 D i Espergærde.

I forbindelse med ejerskiftet i 1927 gennemførte tømrermester Harald Tjellesen en større ombygning af ejendommen – og samtidig blev den gamle kuske- og staldbygning udstykket og solgt som en selvstændig ejendom.

Ejeren under besættelsen, pianofabrikant Poul Andersen, havde i 30’erne skabt sig en givtig forretning ved at importere piano ”indmad” fra Tyskland, montere dem i danskfremstillede pianokasser, og derefter udleje pianoerne til danskere, som p.g.a. de dårlige tider i 30’erne ikke havde råd til at købe et piano. Under besættelsen blev forretningen endda endnu bedre, da danskerne måtte leve med spærretid og mørklægning. Efter sigende skal Andersen have konstrueret op imod 500 pianoer – hvoraf størsteparten var udlejede.

Efter Poul Andersens død overtog datteren Agnes Strømberg ”Lisebo”, som familien dog kun anvendte som bolig i sommerhalvåret. Med hendes søn, Johannes Strømberg som arkitekt foretoges en del ombygninger i denne periode.

“Lisebo” fotograferet omkring 1907 i den periode, da familien Ortmann ejede ejendommen. Frits Ortmann ses siddende og bag ham hustruen, den skånsk-fødte Lilli-Ann f. Nodermann. Desuden ses Lilli-Anns moder, Lise Nodermann til højre, samt på verandaen familiens stuepige. Verandaen blev senere nedrevet og den nordfor liggende grund udstykket til den nuværende ejendom, Strandvejen 266 B.

Frits Ortmann blev født i Lybæk i Holsten i 1864 og var gift med Lili-Ann Elisabeth Nodermann. Ortmann havde fra 1893 egen sagførervirksomhed i København og var bl.a. medstifter af Arbejdernes Kooperative Byggeforening.

 

EJERNE AF LISEBO:
1878-1881  Ernst Scheibel
1881-1905  E.F.J.A. Krogmann f. Scheibel (datter) og dr.med. O.D.A.F. Krogmann
1905-1908  overretsagfører Frits Ortmann
1908-1927  fru Ebba Beyer f. Banck
1927-1927  Kaj Tjellesen
1927-1943  maskinm. Hans Andr. Edm. Hansen
1943-1947  pianofabrikant Poul Andersen
1947-1973  fru Agnes Marie Strømberg (datter)
1973-2015  dir., cand.polit. B. Christian Mannov
2015-           Ruth Widding

 

 

De karakteristiske udsmykninger på taget er forsvundet, og facaden mod Øresund har ændret en del karakter, efter at der i 1992 blev opført en udestue mod øst. Huset bærer dog stadig det gamle navn ”Lisebo”, men hvem Lise var, er ikke sikkert – måske sagfører Ortmanns hustru, der egentlig hed Elisabeth? (Foto: maj 1999)

Lisebo ses her i 1936 – den gamle kuske- og staldbygning, som oprindelig tilhørte ejendommen, ses tillige til venstre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rev. 28.03.2021