KILDER (trykt litteratur):

AM 1969             Arne Meyling: “Kortfattet oversigt over udviklingen af det offentlige skolevæsen i Tikøb kommune”, 1969

AP 1884              Anders Petersen: “Den Jonstrupske Stat”, 1884

AP 1887              Anders Petersen: “Skolestatistik”, 1887

AP 1897              Anders Petersen: “Skolestatistik” , 1897

AP 1902              Anders Petersen: “Folkeskolen i Danmark”, 1902

BK 1937              Bjørn Kornerup: “JP.Mynsters Visitatsbøger 1835-1853”, 1937

CMCK 1898        C.M.C.Kvolsgaard: “Seminariet i Snedsted og Ranum”, 1898.

CP & WTB 1913 C.Poulsen og W.Th.Benthien: “Lærerne og Samfundet”, bd I-III, 1913

DLM + aarstal     Danmarks Lærerforenings Medlemsblad (1883-1906) + aar

DSK 1934           Alfred Th.Jørgensen m.fl. (red).: “Dansk Kirke Stat”, 1934

DSS 1933            N.A.Larsen (red.): Dansk Skole Stat, bd l-IV, 1933 .

EG 1986 I            Erik Gøbel: “Træk afSkoleudviklingen i Helsingør 1857-1986”, 1986

EG 1986 II           Erik Gøbel: “Lærerfortegnelse 1857-1986”, 1986

EP 1957              Ejnar Poulsen: “Viborg Amts Degne- og Skolehistorie”, 1957

HFP 1954 I          H.Friis-Petersen: “Dimittenderne fra Lyngby Seminarium”, 1954

HFP 1954 II         H.Friis-Petersen: ” Dimittenderne fra Brøndbyvester Seminarium”. 1954

HFP 1954 rrr    H.Friis-Petersen: “Dimittender fra Blaagaards Seminarium”. 1954

HFP 1954 IV       H.Friis-Petersen: “Dimittenderne fra Gedved Seminarium”, 1954

HFP 1955            H Friis-Petersen: “Dimittender fra de smaa nedlagte Seminarier og Præstegaards-Serninarier”, 1955

HFP 19571         H.Friis-Petersen: “Dimittender fra Brahetrolleborg Seminarium”, 1957

HFP 1957 II         H.Friis-Petersen: “Dimittender fra Vesterborg Seminarium”, 1957

HFP 1958            H.Friis-Petersen: ” Dimittender fra danske Skolelærer-Seminarier samt Privatskoler 1781-1880″, 1958

HFP & JS 1954   H.Friis-Petersen: “Dimittenderne fra Borris Seminarium”, 1954

HKS + aarstal      Helsingør kommune Skolevæsen (aarsberetning) + skoleaar, CBH (udgivet indtil 1979/80)

HM & AP 1877   H.H.Mangor og Anders Petersen: “Skolestatistik”, 1877

IL 1963                lens Lampe: “Tønder Seminarie-Stat”, 1963

JB 1859               Jens Bering: “Landsbyskolens offentlige Lærerembeder” , 1859

JJ 1971               Julius Jensen:’ “Skoledage i Borsholm” i “Saga” 1971.

JJFF 1847           J.J .F.Friis: “Skolelærerembederne i Lolland-Falsters Stift”, 1847.

KD 1989             Kjeld Damgaard: “landbyskolen i Tikøb Kommune”, 1989

KD & CC 1975   Kjeld Damgaard og Carsten Christensen: “Kvistgaards Historie”,1975

KJ 1988               Kirsten Johansen: “Tibberup Skole 1751-1796”, 1988

KMK 1916           K.M.Kristjansen: “Jelling Statsseminarium 1841-1916”, 1916.

LSR 1971            LS.Ravn: “Lærerne under Sprogreskripterne 1851-1864”, 1971

ML 1976             Mogens Lønstrup: “Skolerne i Hellebæk-AaIsgaard”, 1976

NS 1960              Niels Stenfeldt: “Om Tikøb Sogn i gamle dage” , 1960

SFA 1941            “Skolevæsenet i Frederiksborg Amts Landkommuner”, 1941

SFA 1942            “Skolevæsenet i Frederiksborg Amts Landkommuner”, 1942

SFA 1943            “Skolevæsenet i Frederiksborg Amts Landkommuner”, 1943

SFA 1944            “Skolevæsenet i Frederiksborg Amts Landkommuner”, 1944

SFA 1945            “Skolevæsenet i Frederiksborg Amts Landkommuner”, 1945

SFA 1947            “Skolevæsenet i Frederiksborg Amts Landkommuner”, ‘1947

SFA 1948            “Skolevæsenet i Frederiksborg Amts Sognekommuner”, 1948

SFA 1949            “Skolevæsenet i Frederiksborg Amts Sognekommuner”, 1949

STFH 1944          Th.Mejnholt og Aa.M.Rasmussen: “Spredte Træk af Folkeskolens Historie i Tikøb Kommune”, 1944.

TM 1895             “Tabellariske Meddelelser vedrørende Borger- og Almueskolevæsenet uden for Kjøbenhavn 1893”, 1895

TS 1985               “Teologisk Stat – Kirkelig håndbog”, 1985

TKS + aarstal       Tikøb Kommunes Skolevæsen (aarsberetning) + skoleaar, CBH (udgivet 1956/57-1969/70)

WTB & CP 1910 W.Th.Benthin & Carl Poulsen: “Danmarks Folkeskole” 1910

Ø&S 1880           Øllsgaard og Stennese: “Statistiske Oplysninger om Skolevæsenet i Danmark”, 1880

 

Andre kilder (utrykte):

SS + aarstal         Skolesager i LAS – nu Rigsarkivet

FT + aarstal         Folketælling i RA

SF 1940               Sofus Franck: “Erindringer”, utrykt, ca 1940.

 

Andre forkortelser:

CBH                     Centralbiblioteket i Helsingør

d.                         død

dim.                     dimitteret

exam.                  Eksamineret

f.                         født

fa.                       fast ansat

FAA + dato         Frederiksborg Amts Avis

FAT + dato          Frederiksborg Amts Tidende

flg.                       følgende

g.                          gift

gdr.                      gaardejer

HA + dato           Helsingør Avis

HD + dato           Helsingør Dagblad

HSD + dato         Helsingør Socialdemokrat

HBM                     Helsingør Bymuseum

HKSA                   Helsingør Kommunale Skolevæsens Arkiv

LAS                      Landsarkivet for Sjælland (nu Rigsarkivet)

m.                        med

NS + dato           Nordsjælland

RA                        Rigsarkivet

s.a.                       samme aar

s.d.                       se denne

sem.                    seminarium

sem.udd.            seminarieuddannet

smstd.                 sarnme sted

TKS                       Tikøb Kommunes Skolevæsen

uexam.                ueksamineret

 

BEMÆRK: Bogstavet Aa/aa er placeret forrest i alfabetet, og bogstavet W/w er placeret efter V/v.