På dette udsnit af et matrikelkort fra 1816 ses tydeligt, at der er anlagt en ny indgærdet vej – en såkaldt Fægyde – mod øst,  d.v.s i retning mod overdrevsarealerne i Tinkerup. Det er den nuværende Kathøjvej.

af Kjeld Damgaard

En følge af jordreformen var, at landsbyen fik udlagt et areal som overdrev. Det kom til at ligge et stykke fra byens øvrige jorder – nemlig i det område, som vi i dag kender som Tinkerup. Bønderne brugte overdrevet til græsning for deres kvæg (i datidens sprog kaldt “fæ”). Og da kvæget fra Lille Esbønderup skulle drives hen over dels egne marker, dels Kathøjs jorder, anså udskiftningskommissionen det for nødvendigt at anlægge en såkaldt Fægyde over både Lille Esbønderups og Kathøjs marker.
Fægyden er den vej, vi i dag kender under navnet Kathøjvej.
Efter de oprindelige udlægninger af husmandssteder i forbindelse med jordreformerne i slutningen af 1700-tallet – er der udstykket et husmandssted på Kathøjvej – tæt ved hvor matr. nr. 5 oprindelig lå. Det skete i 1861 – og stedet findes stadig.
Rev. 04.03.2021