Om posten og posthusene i Tikøb landsby

Tikøbs daværende posthus på Fredensborgvej, foto primo 1940’erne.

af Kjeld Damgaard

Indtil 1864 var Helsingør Postkontor det eneste posthus i den nuværende Helsingør Kommune. Nærmeste posthus i øvrigt var Fredensborg, hvor der allerede i 1734 var oprettet et posthus. Det betød i praksis, at post til hhv. Tikøb og Helsingør Kommuners område for størstedelens område skulle adresses “pr. Helsingør”, og for den østlige dels vedkommende “pr. Fredensborg”.

Postomdelingen
Én ting var imidlertid indleveringen af post til videre befordring – en anden ting var omdelingen af post. Fodposten i København startede allerede i 1805, men ellers måtte folk, der modtog post selv afhente denne på posthuset. Det betød i praksis, at folk der boede på landet kun fik post, når de selv eller et bud (en nabo eller anden bekendt) alligevel var i købstaden – som oftest i anden anledning. En forespørgsel fra Generaldirektoratet i 1848 til samtlige landkommuner om sogneforstanderskaberne (=de daværende sogneråd) var interesseret i at oprette faste landpostruter med tilhørende brevsamlingssteder, gav imidlertid til resultat, at det var man ikke interesseret i. Forslaget forudsatte nemlig, at der skulle betales bærepenge for de udbragte forsendelser, og det gjorde, at man foretrak at bibeholde de mange private bude, som man også kunne få til at besørge alle andre former for forretninger for sig. I selve Helsingør by påbegyndte Postvæsenet at omdele af lokalbreve til selve byen i 1861.

Udvekslingssteder
I Frederiksborg Amt var der flere forsøg på at få etableret postomdeling, bl.a. var stationsforstander G.J. Jessen en foregangsmand, men kæmpede en forgæves og ruinerende kamp mod Generaldirektoratet. Ikke desto mindre var det en privat entreprenør, der fra 1869 fik koncession på postomdelingen i Frederiksborg Amt. Denne ordning blev dog ingen stor succes, men nu var stemningen i landbefolkningen ved at vende: Nu ville man gerne have en fast og helst daglig postomdeling. I februar 1871 blev det derfor vedtaget, at hele Danmark inden fem år skulle dækkes at landpostruter. I den forbindelse var det nødvendigt at fjerne de såkaldte udvekslingssteder. Her afleveredes typisk post til et større område, men da kroen, købmandsforretningen eller skolen, hvor udvekslingsstedet var oprettet, ingen økonomisk kompensation fik for ulejligheden, så var systemet ikke særligt effektivt. Dertil kom at de længst væk boende postmodtagere sjældent fik besked om, at der var post til dem.

Tikøb Posthus lå i mange år på Hornbækvej, hvor Anna Lise Olesen var postekspedient. Her ses hun i 1970’erne ved skranken på posthuset, der var indrettet i hendes private hjem.

Et sådant postudvekslingssted kendes bl.a. fra ejendommen Sophienhøj (senere benævnt Nykro) på Kongevejen ved Mørdrupkrydset. Her var der allerede i 1790’erne oprettet et postudvekslingssted, der bl.a. skulle sørge for posten til Krogerup. Det vides således, at ejeren af Sophienhøj, var blevet pålagt at viderebesørge posten til Krogerup. Andre postmodtagere i omegnen skulle dog nok selv sørge for at afhente deres forsendelser, der daglig blev leveret af den kørende post-diligence mellem København og Helsingør.

Postomdelingens betydning
Udvekslingsstedernes afskaffelse betød altså, at Postvæsenet måtte oprette postruter, der i princippet nåede ud til alle adresser. Desuden opsattes i alle landsbyer mindst én postkasse eller der blev oprettet brevsamlingssteder. Alle disse tiltag betød meget betydelige merudgifter for Postvæsenet, men tilsvarende indtægter indfandt sig snart. Dels fordi postforsendelsernes antal steg meget væsentligt, dels fordi det nu blev muligt for aviser og blade at forøge abonnenternes antal ved den sikre leveringsform, som postbudene sikrede.

De første posthuse på landet
Ganske vist var der brevsamlingssted fra 1852 i Humlebæk og i nogle få måneder i 1858 og 59 et brevsamlingssted i Hellebæk samt fra 1860 også brevsamlingssted i Esrum, men de havde ikke større betydning for postgangen i det nuværende Helsingør Kommunes område.

Den store forandring i postgangen kom med Nordbanens indvielse i 1864. Da blev der etableret brevsamlingssted i hhv. Kvistgaard og Tikøb, hvilket i praksis betød, at der på Kvistgaard Station nu kunne modtages post til afsendelse, samt mindre postekspeditioner. Det samme gjaldt i Tikøb, men da der jo ikke her var nogen jernbanestation, blev posthuset indrettet på forskellige adresser gennem tiden.

Bodil Greve, postbestyrer fra 1990 til 1997 – med posthus på Præstegaardsvej 18.

Præcis hvor det første posthus lå i Tikøb vides ikke med bestemthed. Men efter al sandsynlighed lå posthuset fra 1864 og helt frem til 1954 på nuværende adresse Fredensborgvej 18. I dette hus indrettede Knud Bille Thomsen nemlig høkerbutik i 1862 og det kan meget vel have været ham, der to år efter overtog hvervet som brevsamler. I al fald vides det med sikkerhed at den efterfølgende ejer af huset, skrædder Jørgen Petersen og senere hans enke, Nielsine Petersen, var udnævnt til postekspeditør i Tikøb. I Saane lidt udenfor Tikøb boede i 1940’erne den kendte forfatter Hans Scherfig. Han har i en af sine bøger kort fortalt om forholdene på posthuset. Man skulle således ikke regne med at kunne købe frimærker der – man blev høfligt henvist til Brugsen!

Efter Nielsine Petersens død omkring 1942 ser det ud til at posthuset flyttede til den nyetablerede Hornbækvej – til det hus, der nu har adressen Hornbækvej 447. Her hed postekspeditøren Johannes Jørgensen frem til 1954, da Anna Lise Olesen overtog både hus og embede. Hun havde hidtil været postbud i Tikøb. Anna Lise Olesen beholdt embedet frem til ca. 1990, da Bodil Greve blev ny postekspeditør. Hun indrettede imidlertid postekspeditionen i kælderen i sit eget hus på Præstegaardsvej 18 – og her lå Tikøbs tredje posthus så frem til 1997.

Herefter blev postekspeditionen flyttet til Tikøb Bageri, Hornbækvej 455, hvor postbutikken blev passet af personalet i bagerforretningen. Det varede dog kun ganske få år, så var også den æra slut. I lighed med mange andre mindre posthuse, måtte posthuset i Tikøb lukke – efter ca. 136 års virke.

Det sidste sted i Tikøb, hvor der var Posthus: Bageriet på Hornbækvej 455 – her dog fotograferet i 2002 efter at posthuset var nedlagt.

Rev. 04.04.2021