Striden stod mellem Saunte eller Sante

Af Kjeld Damgaard

Det meste af Saunte by fotograferet fra luften i 1959.


I starten af 1930’erne kom sindede i Saunte og omegn for alvor i oprør. Sagen var, at der fra officiel hold var stillet forslag om at bynavnet blev fastsat til fremover at være ”Sante”.

Striden opstod bl.a. fordi der dels var en lokal udtale, der støttede sig på århundredes brug. Og ser man på de overleverede kilder, hvor bynavnet er bibeholdt, er det måske ikke så mærkeligt. I 1501 nævnes stedet første gang med stavemåden ”Sanund”, senere i 1555 Sauentte, i 1577 Sandte, i 1688 Saundte, i 1720 Sante og i 1844 Sandte,

Tidligere tiders stavemåde afspejlede i en vis udstrækning hvorledes man udtalte stednavnet. Man havde jo ingen retsskrivningsordbøger, så man tillempede hvad man hørte lokalt.

Om betydningen er der nogen usikkerhed. Forleddet kunne være i slægt med at gammelt ord ”samne”, der betyde samle eller bringe sammen. Efterleddet kunne være ”tved” i betydningen et stykke jord, der ligge r for sig selv eller måske snarere ”holt” i betydningen skov. I så fald vil navnet kunne tydes som ”Den lille skov, hvor der kan samles (bær, brænde eller måske kvæg)”.

Men uanset, at den lokale udtale nærmest må siges at have været ”Sande”, så var der ikke stor forståelse for at man i Statsministeriet i 1932 fastsatte Sante som den officielle stavemåde. Det var sket på trods af lokal modstand, bl.a. fra pastor Højrup i Hornbæk.

I december 1932 indsamlede en lokal komite ikke færre end 250 underskrifter fra lokale beboere . I adressen til Statsministeriet hed det bl.a.:

”Da vi ved Eftersyn af gamle Skøder, Skattebøger, Skudsmaalsbøger m.m. kan skaffe Beviser for, at Bynavnet har været stavet Saunte i de sidste 200 Aar, ogsaa i Skolen, beder vi ærbødigst denne gamle Stavemaade bibeholdt. En Slægt bærer ogsaa Navnet Saunte, som Stamfaderen, der er født her i Byen, tog for vel godt 100 Áar siden, Som Stationsby og Postkontor i ca. 27 Aar, og Telefoncentral, mener vi, at Navnet Saunte yderligere har vundet Hævd, og en Navneforandring, som foreslaaet, vil vi meget beklage.”.

Det blev en lang og sej kamp, men flertallet af Sauntebeboerne gik af med sejren. Byen hedder som bekendt Saunte den dag i dag.

Rev. 18.03.2021