af Kjeld Damgaard

Set fra toppen af Galbjerg så arealerne således ud i 1946. Området, der nu rummer parcelhusene i pigevejskvarteret, var dengang præget af mere eller mindre uopdyrkede arealer, grusgrave og vandhuller.


Allerede i slutningen af 1950’erne arbejdede ejeren af Busserupgaard, handelsgartner Leif Arp-Hansen med idéer om udstykning af de af gårdens jorder, som lå på østsiden af Nordbanen. Et af de første projekter blev forelagt Tikøb Sogneråd i 1963, hvor Arp-Hansen i samarbejde med ejeren af Flynderupgaard, ingeniør C.V. Pind foreslog at udstykke 106 huse. Husene skulle være hhv. haveboliger, gårdhuse og rækkehuse.

Imidlertid gik der over 10 år før dette byggeri blev en realitet og da i en noget anden form, nemlig som rækkehuse på vestsiden af den vej, som siden skulle få navnet Agnetevej.

I 1966 vedtog Tikøb sogneråd således endeligt den plan, der indebar at pigevejskvarteret fik den nuværende udformning. Udstykningsdeklarationen blev behørigt underskrevet af de lodsejere, der blev berørt af planen, og nu gik etableringen af et større vej- og stinet igang. Bl.a. etableres en helt ny sti langs de gamle diger, der fra gammel tid havde adskilt jordene i Mørdrup Landsby. Stien fik navnet Nirvanastien – opkaldt efter en af de ejendomme (nuv. Marlenevej 14), som blev udstykket i forbindelse med denne plan.

I løbet af kort tid blev der således planlagt og gennemført et stort byggeri på østsiden af  Agnetevej. Ikke mindre end 210 huse blev påbegyndt i 1967-68 på jorder, der havde tilhørt hhv. Flynderupgaard, Busserupgaard og „Nirvana“. I forbindelse med dette byggeri var det planlagt, at Mørdrup Trinbræt skulle flyttes 500 meter mod nord og at der samme sted skulle bygges en forretningsejendom med plads til tre dagligvarebutikker. Disse tiltag blev som bekendt ikke til noget, ligesom den planlagte „pædagogiske legeplads”, børnehaven, servicestationen og parkeringspladsen heller aldrig blev realiseret.

Således så der ud før byggeriet af pigevejene påbegyndtes. Fotografen har stået med ryggen mod Mørdrup og set mod nord – ca. 1962. Midt i billedet ses Nordbanetoget og til højre skimtes Nivanavej, der er den nuværende Mørdrupvænget, Birthevej og Marievej. Hele området var da præget af store udyrkede områder, moser, grusgrave m.v.

Sådan så der ud før området blev bebygget med huse. Det lille skur, som man ser resterne af på billedet lå omtrent på hjørnet af nuværende Agnetevej og Dagmarvej. De høje træer i baggrunden kan i dag delvist genfindes langs Nirvanastien.

Rev. 07.03.2021