af Kjeld Damgaard

Møllen fotograferet i 1908.

Udsnit af kort fra 1898, der viser Nordskov Mølles placering på Stenstrup Overdrev – tæt ved den nu nedrevne Nordskovgaard, der også lå på overdrevet fra landsbyen Stenstrup.

Nordskov Mølle, der egentlig ikke ligger i Aalsgaard, men derimod på Stenstrup Overdrev, har for længst mistet sine vinger. Møllen hørte under den nu nedrevne Nordskovgaard og dens drift indstilledes senest i 1935. I dette og flere andre tilfælde har de tidligere ejere ikke formået at udrede de store udgifter, der har skullet til for at vedligeholde især vingerne, der naturligvis – udsat for vind og vejr – har lidt mest skade. Den første vinge røg ned i 1928.

Det gamle overdrev fra den lille landsby Stenstrup (mellem Hornbæk og Saunte) lå øst for Hornbæk Plantage – nord for Apperup landsby. Arealet var indtil 1700-tallet ubebygget, men i 1800-tallets begyndelse byggedes her Nordskovgaard – der fik navn efter den skov, der oprindelig strakte sig over store del af den nordlige del af Tikøb Sogn. Denne skov kaldtes dog egentlig Øster Skov, så faktisk er navnet lidt af en tilsnigelse.
I 1829 lod ejeren af Nordskovgaard, Anders Larsen, som nævnt bygge en hollandsk vindmølle på en høj på markerne. Bygmester var murer Peter L. Sørensen. Initialerne på møllen “ALS” og årstallet “1829” står således for ejeren  A nders  L ar S en og byggeåret.

I en bog fra 1831 skrev N.S. Sterm om Nordskov Mølle:
Nordskov Mølle ved Nordskovgaard i Hellebæk Sogn, er en hollandsk Mølle, der ejes og drives af hr. Larsen. Møllen er for ganske kort Tid siden opført, saa at den endnu ikke er ansat i Mølleskyld. Den ligger en halv Mil fra Helsingør, en kvart Mil fra Hellebæk. I Møllen er en Melkværn og en Grynkværn. Den maler 2 Tdr. Sæd i Timen. Paa Møllen hviler ingen Bankhæftelse.

Begrebet “mølleskyld” var datidens ord for den skat, som mølleren skulle betale. Tidligere betegnede det den afgift, som fæsteren af møllen skulle betale til herremanden eller kongen.

Nordskov Mølle fotograferet fra syd omkring 1910. Bemærk hvorledes vejen fortsætter ind i porten under møllen. Når kunden kørte fra møllen kunne han følge vejen rundt om møllehuset og komme tilbage til samme sted.


Efter Anders Larsens død i 1834 overtoges møllen af Elias Becker Larsen (f. 1809), men efter at han døde i 1849 overtog enken, Maren Becker Larsen, møllen. Fra hendes periode findes en beskrivelse af møllen – foretaget i anledning af fornyelsen af en brandforsikring:

Taxationsmændene beskrev den 1. december 1855 Nordskov Mølle som “i meget god stand” – og fuldstændig svarende til den tidligere fastsatte assurancesum. Møllen var med andre ikke gået i forfald – tværtimod. Året efter kunne Maren Becker Larsen endda tage sit nye stuehus i anvendelse. Det var en anseelig bygning på 18 fags længde og 15 alen dyb (ca. 10 meter). Bygningen var i én etage med kvist i 8 fag og forsynet med tegltag – og vurderet til ikke mindre end 5.400 rigsdaler.

Senere – i 1875 – findes en anden beskrivelse af møllen. Denne gang er beskrivelsen udfærdiget i forbindelse med ejerens ansøgning om et “offentligt lån” – d.v.s. et realkreditlån. Det var to lokale vurderingsmænd, A. Petersen fra Borsholm og L. Lichtenberg fra Qvistgaard, der vurderede ejendommen, og de skrev bl.a.:

En hollandsk Weirmølle  opført af Grundmuur indtil Hatten i meget tykke Mure ca 1½ Alen. Hatten tækket med Brædder og Skillefyre, der er to Grovquærne med Sigteværk til den ene Qværn, 1 Grynquærn med Gryntromle og 1 Skalquærn.

Nordskov Mølle var ejet af samme ejer som Nordskovgaard helt frem til 1935 – men blev i lange perioder drevet af forpagtere, som havde mølleruddannelsen. Fra omkring 1885 hed møllerforpagteren således Niels Laurits Larsen. Efter hans død i 1908 overtog enken, Margrethe f. Hansen, mølleforpagtningen, men kun 10 år senere var konkurrencen fra motor- og dampmøllerne blevet for stor. Margrethe Larsen opsagde forpagtningen til den daværende ejer af Nordskovgaard, Poul E. Kabell.

Møllen i 2017 – restaureringen begyndte med en sikring af den ydre skal.

Nordskov Mølle som ruin! Foto fra 1999 – situationen blev i de følgende år meget værre, og med Per Slot i spidsen forsøgtes i 2013 at skabe grundlag for en forening, der kunne stå bag møllens restaurering. Forsøget løb imidlertid ud i sandet – og først i 2015 blev der atter taget fat i møllens vedligeholdelse.


Møllens drift ophørte således reelt omkring 1918/1919. Godt nok var der i starten af 20’erne i en kort periode en ny forpagter ved navn Fausing. Han lod installere en elektromotor, der skulle drive kværnen, når det var vindstille. Men svært var det for mølleren at få det til at løbe rundt økonomisk, og efter få år ophørte hans forpagtning. Endnu i nogle år lod den daværende ejer af Nordskovgaard, Poul Kabell, møllevingerne snurre når han skulle male sit eget korn, men storme satte snart en stopper for det: Møllevingerne blæste simpelthen af – fra 1928 en efter en – og i 1935 solgte Kabell møllen efter at have fjernet stort set al indmaden. Flere af de brugbare ting blev anvendt i andre møller og den elektriske kværn anvendte han selv på Nordskovgaard.

Siden 1935 er møllens tilstand kun blevet ringere fra år til år. Dog blev møllehatten i 1977 sat i stand af en privat sponsor, men forfaldet fortsatte.

Boligselskabet Boliggården ejer i dag Nordskov Mølle, og en støtteforening –  Nordskov Mølles Venner – stiftet i marts 2016 arbejder på at redde og  istandsætte møllen. Foreningen begyndte med at reparere møllehatten, få krøjebjælkerne skåret af og fælde fælde  træer og buske omkring møllen. Dernæst blev møllen udvendig pudset op og kalket. Siden er kælder, gulve og meget andet sat i stand – og der er en aftale på vej, så foreningen bag selv kan komme til at stå som ejere.
Læs mere på hjemmesiden www.nordskov-mølles-venner.dk

Rev. 01.04.2021