af Kjeld Damgaard

Hovvej med piletræer i den nordlige ende af Hovvej, ca 1950.

Da Krogerup Gods i 1670’erne blev oprettet blev fiskerlejerne Humlebæk og Espergærde samt landsbyerne Mørdrup og Tibberup tillagt godset. Fra at være krongodsbønder blev de lokale overført til en privat herremand – for øvrigt uden selv at blive spurgt. Det lille gods Krogerup havde herefter ejerskabet til huse og gårde i de nævnte byer, men som en del af bøndernes „leje“ for at have gårdene m.v. skulle de fortsat give noget i fæste. En del af fæstet var, at de skulle arbejde for herremanden et vist antal dage om året. Dette arbejde kaldes privat hoveri, og omfattede f.eks. nogle pløjedage, hvor fæstebonden så skulle stille med en plov, forspand og mandskab. Det behøvede ikke at være bonden selv, han kunne sende hovbud, d.v.s. en tjenestekarl eller en husmand. Og når bønderne fra Mørdrup skulle på hoveriarbejde på Krogerup gik de ad Hovvej til Tibberup og herfra videre ad den nuværende Sandvej (tidl. Krogerupvej).
Efterhånden som bøndergodset blev solgt til selveje bortfaldt også hoveriarbejdet, således at det stort set var ophørt for Krogerup Gods vedkommende i løbet af 1800-tallet. Først i 1952 bortfaldt de sidste rester af hoveriarbejdet imidlertid ved lov, men da var Krogerup Gods jo forlængst ophørt med at være herregård.
Hovvej var indtil midten af 1950’erne en ganske smal og lidet befærdet vej mellem de to landsbyer Mørdrup og Tibberup. Længst mod Mørdrup var vejen kantet af gamle stynede piletræer, der gav mange børn uhyggelige associationer til eventyrets hekse m.v. Kun på to mindre strækninger kom der byggeri allerede i starten af 1900-tallet. Det ene sted var på Hovvej i Tibberup omtrent på strækningen mellem nuværende

Bybjerggaards køer på vej hjem til aftenmalkning omkring 1958. Vejen er Hovvej omtrent ud for nuværende Bybjergvej.

Hovgaardsvej og Egevej. Her lå en stribe huse opført omkring 1920. Og det andet sted var på vestsiden af Hovvej i Mørdrup, hvor den oprindelige skole „Godthaab“, der senere blev omdannet til en lille landbrugsejendom, havde solgt ud af sin jord til byggegrunde. Kvarteret er i dag domineret af vejene Godthaabsvej og Granvej med sideveje. Også dette byggeri opstod hovedsageligt fra starten af 1920’erne.

Omkring 1960 blev de første industrigrunde vest for Hovvej solgt og de første erhvervsvirksomheder skød op. Hovvej kunne naturligvis slet ikke bære en sådan tiltagende trafik og Tikøb Sogneråd besluttede derfor at udvide Hovvej til en moderne gennemfartsvej.
I midten af 1970’erne udvidedes vejen atter med nye fortove og cykelstier, men har ellers den profil den fik i starten af 60’erne. Trafikken på Hovvej har siden da været voldsomt tiltagende – ikke mindst fordi den parallelvej der var planlagt vest for industriområdet mellem Hornbækvej og Mørdrupvej aldrig blev til noget. Det har betydet en stor belastning af Hovvej, der nu skal tage trafikken både til erhvervsvirksomheder, skoler, butikker og boligbebyggelse. Lukninger eller etablering af bump, indsnævringer m.v. af andre gennemfartsveje har ikke bedret forholdene.  

Hovvej – set fra Mørdrupvej i 1964. Vejen var da under udvidelse – derfor skiltet med gennemkørsel forbudt.

Hovvej i efterårsfarver, oktober 2020.

Rev. 07.03.2021