Brygger Christian Christensen

af Kjeld Damgaard

Christian Christensen var født i Helsingør i 1846. Han startede som ung som arbejdsmand – og var i en periode i starten af 1870’erne ansat ved “Hjortespringsgaarden”, der lå tæt ved “Flynderupgaard”. I 1878
kom han til Snekkersten Kro, hvor han blev kældersvend. Her avancerede han til gæstgiver og senere kroforpagter – og tjente tilsyneladende gode penge. I al fald
kunne han i 1892 købe en villa i Skotterup – nuværende Strandvejen 282.
Men ikke nok med det – i 1895 købte han tillige et bryggeri. Det var Usserød Bryggeri, som var startet i 1859, men som Christian Christensen overtog i maj 1895 for en ikke ringe sum af 10.000 kr. Han var således ikke brygger af uddannelse, men har vel haft flair for salgsarbejdet og for det økonomiske efter sine mange år på Snekkersten Kro. Og der var tilsyneladende stadig en del idérigdom i ham. Straks efter overtagelsen af Usserød Bryggeri tog han nemlig fat i en omfattende modernisering og udvidelse af bryggeriet. Bl.a. installerede han en petroleumsmotor og en knusemaskine. De blev brugt til at knuse malten, hvilket gav et mere grovkornet og bedre produkt, end hvis malten var blevet malet på en almindelig mølle. Disse maskiner vidner om, at bryggeriet var ret fremskredent i teknologisk forstand. Han gjorde også øllet kraftigere og alt i alt fik han sat gang i et kraftigt øget salg i de følgende år. I de år han ejede bryggeriet tredobledes produktionen. I sommeren 1898 udbrød der brand i nogle ældre huse på bryggeriet. Disse brændte helt ned, men blev genopført i en mere moderne skikkelse. Men allerede i oktober 1898 solgte Christian Christensen hele bryggeriet og flyttede til sin villa i Skotterup. Han levede som rentier og formuende mand frem til sin død i 1916.

Ny ejer af bryggeriet blev en uddannet brygmester og cand.pharm. Han hed Julius Wilhelm Wilken og havde tidligere bl.a. arbejdet på bryggerierne Odense og G. Carlsberg. I hans tid begyndte bryggeriet at tappe øl på flasker. Han beholdt imidlertid kun bryggeriet i 9 år.

En af Christian Christensens sønner, Martin Christensen (1876-1958), var uddannet brygger og var stærkt interesseret i Usserød Bryggeri. Og ved Wilkens salg i 1907 købte han så firmaet tilbage. Han var uddannet brygger og blev brygmester i Nysted på C. M. Andresens bryggeri. Herfra kom han til Ruds Vedby Bryggeri, og i 1907 overtog han så Usserød Bryggeri for 23.606 kr. Han måtte låne 5.500 af faderen for at kunne præstere udbetalingen og kom dermed til at skylde over 20.000 kr i pantegæld.

Han videreførte bryggeriet med produktion af hvidtøl i tre kvaliteter, samt skibsøl i to kvaliteter. Man kan forestille sig, at hvis det har knebet, så har faderen vel hjulpet lidt til, men rent faktisk er der ikke bevaret regnskaber for denne periode. I januar 1912 brændte en del af bryggeriet, men uden større konsekvenser for produktionen. Fra 1916 kendes reklamer med juleøl, malt-dobbeltøl og porter, men allerede året efter betød en ny beskatning, at der skete en stor forandring i forbrugsmønsteret. Bl.a. blev der indført en ny skatteklasse II for de forædlede ølsorter med lavt alkoholindhold som maltøl, dobbeltøl og Usserøds porter og selvom bryggeriets øvrige ølsorter forblev ubeskattede, faldt salget.

I stedet var der mange andre bryggerier, som begyndte at brygge bajersk øl, men dels krævede det store investeringer, dels var Martin Christensen efter sigende modstander af stærke ølsorter. Martin Christensen var nemlig stærkt religiøs og anså derfor ikke en sådan produktion for forenlig med sin tro. I stedet påbegyndte han nogle år senere en produktion af mineralvand, og denne produktion steg hurtigt i omfang.

Efter faderens død overtog han også villaen i Skotterup, men boede ellers på Rungstedvej i Hørsholm hvor han havde købt en stor villa. Huset i Skotterup blev altså kun brugt som sommerhus.

I 1931 overtog de tre sønner Arne, John og Erik Christensen bryggeriet og i 1949 overtog Arne Christensen (f. 1908) villaen i Skotterup. Martin Christensen var dog stadig seniorchef og var stærkt engageret i driften helt frem til sin død i 1958. Alle tre sønner var oplært som bryggere i faderens virksomhed. Arne blev nu administrativ chef, John blev driftsleder medens Erik ledede mineralvandsfremstillingen. I 1949 blev virksomheden omdannet til et aktieselskab, men da det var familien som ejede aktierne, var der stadig tale om et familieejet selskab.

På bryggeriet i Usserød påbegyndte man i 1939 at modtage æbler fra private. Af disse æbler blev der så fremstillet æblemost, som kunne købes billigt af æbleleverandøren. Bryggeriet voksede i de følgende år med produktion af bl.a. lyst øl, skattepligtigt øl, flere forskellige slags mineralvande o.s.v. Flere udvidelser fandt sted i årene under og efter 2. verdenskrig. Da næste generation overtog bryggeriet i 1975 havde brygger Arne Christensen allerede fem år før afhændet villaen i Skotterup. En æra var slut. Men der gik endnu nogle år før produktionen i Usserød ophørte. Det skete i 1989, hvor produktionen af Usserøds produkter flyttede til Nykøbing Falster. Her stoppede produktionen dog endeligt i 1993. I Usserød eksisterer bygningerne dog stadig, men anvendes i dag af et firma, som producerer æblemost samt importerer udenlandsk spiritus.

Rev. 13.04.2021