Per Christiansens barndomshjem

af Kjeld Damgaard

”Strandbo” set fra Stejlebakken i 1904.

Af kort fra 1857 fremgår det, at der ikke på dette tidspunkt er bygget på det sted, huset i dag ligger. Og i følge BBR skulle det nuværende hus da også først være bygget i 1897.
Den oprindelige matrikel nr. 13 udgjorde imidlertid et større område og på et matrikelkort fra 1810 ses da også en mindre bebyggelse på grunden.
Imidlertid ses det af fæsteregisteret, at ejendommen i 1839 overgik i fæste fra Michel Johannessen til  svigersønnen Søren Hansen. Han var tilflyttet fra Sletten og havde tillige arbejdet som færgemand i Helsingør. Den 15. december 1837 blev han gift med Ida Mikkelsdatter, og de overtog som nævnt ejendommen to år efter for en købesum af 71 Rigsdaler og 43 Skilling. De fik ikke færre end 10 børn, og et par af dem kom til at arve ejendommen. Af forældrenes testamente fremgår, at de ikke var ganske uden midler på deres ældre dage.
Således som det blev bestemt i testamentet blev det sønnen Niels Peter Frederik Hansen, der overtog ejendommen. Han blev gift med skotteruppigen Elise Bergholtz, men allerede i 1890 overtog svogeren Hans Johansen ejendommen. Han var gift med Trine Petroline – og efter dem, gik huset i arv til deres børn.
Ida og Søren Hansens testamente fra 1872:
”Vi undertegnede Ægtefolk, jeg Fisker Søren Hansen f. 1808 og Ida Kirstine Hansen f. 1815 have efter gørlig Overenskomst besluttet at dele vore Efterladenskaber imellem vore 8 sammenavlede Børn saaledes:

1. Vor søn Niels Peter Frederik Hansen f. 1851 overdrages ved min Søren Hansens Død, det os tilhørende Huus med Tilliggende i Skotterup

Fisker Hans Johansen (1845-1922) er her fotograferet på Stejlebakken i Skotterup. Han kom i besiddelse af ejendommen ved giftermålet med Trine Petroline Hansen.

Trine Petroline Hansen (1844-1923), der var datter af ejendommens første selvejer Søren Hansen.

Bye tilligemed 1/8 Deel af det os tilhørende saakaldte Børge Larsens Fiskestade i Øresund med dertil hørende Baade og Fiskeredskaber, imod at disse vore Børn, saafremt Overdragelsen sker i vort levende Live svarer som Vederlag til den længstlevende 2 Skilling ugentlig samt Indtægten af vores Aaleruser, som sættes og rygtes for vore Børns Regning og endelig fri Beboelse af den søndre Lejlighed i Huset.

2. Vor Søn Hans Peder Hansen f. 1843 skal af vore Efterladenskaber, efter begge Forældres Død, kontant udbetales 400 Rigsdaler.
3. Vor Datter Petroline Hansen, f. 1845 ligeledes efter begge Forældres Død Contant 200 Rigsdaler.
4. Vor Datter Emilie Frederikke Hansen, nu gift med skolelærer Leopold August Fibiger, ligeledes 200 Rdl.
5. Vor Datter Julie Hansen f. 1854 ligeledes 200 Rdl.
6. Vor Datter Johanne Frederikke Hansen f. 1859, saafremt hun foretrækker Medejendomsretten  til det under No. 1 nævnte Huus m.m. og som saadan beboer Samme, da 150 Rdl.; men bliver hun gift og forlader Huset skal hendes Broder N.P.F. Hansen, som Medejer af Huset betale hende contant 50 Rdl., hvorefter han bliver Ejer af hele Huset med tilhørende og tilliggende.
7. Vor Søn Jens Gustav Sørensen f. 1837 skal fra Dato uden Vederlag overdrages Ejendomsret til det af ham iboende Huus, Bygninger samt den mig hidtil tilhørende Brugsret af Grund og Veje mod at svare den aarlige Grundskat til Ejeren af Øresundslyst, samt have en 1/16 Part i førnævnte FIskestade, saafremt Brødrene derom kan forenes, men i modsat Fald beholder min Søn N.P.F. Hansen hele Parten i Stedet som henhørende til Huset.
8. Vor Søn Lars Sørensen f. 1839 skal ligeledes overdrages al den os tilhørende Ejendomsret og Brugsret til det af ham beboede Huus, imod at betale den egentlige Grundskat til Ejeren af Øresundslyst – den til vor Søn Lars Sørensen allerede overdragne Fiskerbaad, beholder han som Ejendom uden Godtgørelse.”

Carl Martin Elwers (f. 1892) blev politibetjent i Helsingør i 1920 og var overpolitibetjent, da han i perioden 1940-60 boede i Skotterup. Hans datter, Tove Elwers, blev i øvrigt gift med den lokale landbetjent Søren ”Havelåge” Larsen fra Espergærde.

I 1940 overtog politibetjent Carl M. Elwers ejendommen, og fra 1960 hed ejeren Louis Grau. Han drev oprindelig færgeruterne mellem Hov og Samsø samt mellem Aarhus og Skødshoved på Mols. Fra sidstnævnte rute tog han i 1958 færgen ”Mols” med til Snekkersten, hvor han etablerede sin rute til Helsingborg.

Fæstere:
-1839   Michel Johannessen
1839-1860   Søren Hansen (svigersøn)

Ejere:
1860-1872   Søren Hansen
1872-1890   Niels Peter Frederik Hansen (søn)
1890-1921    Hans Johansen (svigersøn)
1921-1923    Trine Petroline f. Hansen (enke)
1923-1923    Harry Johansen, Jacob Johansen, Ebba Johansen (børn)
1923-1940    Harry Johansen (søn)
1940-1960   Carl Martin Elwers
1960-1966    Louis Grau
1966-1985    Sven-Aage Jørgensen
1985-2011   Liselotte og Karl Karlsen
2011-            Anna Sophia og Bjørn Amdrup

Denne kærlighed til fiskerne og deres erhverv beholdt den senere arkitekt Per Christiansen resten af livet. Man kan således sige, at han allerede her i barneårene grundlagde den samling af fiskeredskaber, oplysninger og anden dokumentation, der i dag udgør fiskerisamlingen på Flynderupgaard Museet. Lillebroderen Ole blev gartner og passede i mange år som overgartner ”Den hvide By” i Mørdrup-området, som broderen havde tegnet.

I 1920’erne var en fraskilt mor med to børn ikke helt så almindelig, men fru Clara Lasson havde trods skilsmissen midler til at tage sine to børn på sommerferie i Skotterup. Senere blev hun gift med sygekassebestyrer Laurits Christiansen, der tog sig af de to drenge, som var det hans egne. De boede en overgang i ”Strandbo”, og de to drenge Per og Ole fik en pragtfuld opvækst her på Kysten. De legede på og i vandet, og især Per (til højre i båden) gjorde sig hurtigt gode venner med de lokale fiskere, som han ifølge en anekdote foretrak at invitere til sin børnefødselsdag i stedet for skolekammeraterne.

 

Rev. 26.03.2021