Det gamle beboelseshus, som blev erstattet af et nyt i 1913. Til højre værkstedet. Foto fra ca 1905.

Tømrermester Julius Jensens barndomshjem

af Kjeld Damgaard
Den ejendom, der kaldes “Vænget” blev solgt af kongen i 1849 til Jens Ingelsen (også kaldt Engelsen/Ingildsen). Han var søn fra Sandagergaard, og levede af skomageri. Han blev gift med Ellen Jørgensdatter, en datter fra “Ewaldsminde” i Hornbæk.
Da Jens Ingelsen overtog grundstykket var det allerede bebygget og beboet af Jens Ingelsen – ifølge Ruth Jensens arkiv bebygget med et lerhus allerede i 1835. I skødet var det præciseret, at jordstykket bestandig skulle være bebygget. Samtidig blev det slået fast, at grunden ingensinde måtte udstykkes eller adskilles i to.
Ellen og Jens fik fem sønner: Peter uddannet smed, hårdt såret i slaget ved Sankelmark i 1864 og død kun 40 år gammel. Anders, som senere overtog ejendommen Saunte. Anton, udlæret tømrer senerer bryggeriejer i Helsingør, Julius, statsbaneansat og bosat i Espergærde og endelig Marius, der blev præst i Jylland.
Sønnen Anders Jensen (1839-1915) blev uddannet karetmager og hjulmand i Mørdrup hos “Bent Hjulmand”. Anders Jensen blev gift med Juliane Olsdatter, datter af sognefoged Ole Petersen fra Engerupgaard i Lille Esbønderup. I 1873 byggede Anders Jensen tømrerværksted på grunden. De fik kun én søn, Julius, fordi moderen døde kun 14 dage efter sønnens fødsel. Det var i 1878 og i de følgende 18 år var Ane Margrethe Petersen (kaldt Grethe) husbestyrerinde for Anders Jensen. I 1913 byggede Anders Jensen en ny villa i stedet for det gamle hus.

Ejendommen foreviget omkring 1930.

Julius Jensen (1878-1973) overtog værkstedet efter faderen i 1911 og villaen i 1915 efter faderens død. Han var i 1911 blevet gift med en fiskerdatter fra Hornbæk, Sofie Marie Svendsen (1880-1945). Han drev tømrer- og snedkerværksted fra ejendommen igennem mere end 40 år. Julius Jensen havde flere tillidshverv, bl.a. vurderingsmand i Den alm. Brandforsikring fra 1910, sprøjtefører ved Saunte Brandsprøjte fra 1911 og medlem af Hornbæk Menighedsråd fra 1926.
Julius Jensen var meget interesseret i Saunte og omegns historie. Det gav sig bl.a. udtryk i, at han i 1968 foreslog Tikøb Sogneråd at vejen ved Saunte Gadekær skulle kaldes for Rytterstræde. Det blev godkendt af sognerådet og vejen bærer stadig dette navn. Men derudover fortalte han gerne om sine egne oplevelser og om historier han havde hørt fra familie, naboer og andre lokale beboere. På den måde fik han optegnet en række fortællinger, som ellers vill være gået tabt for bestandig. Imidlertid viser det sig, at Julius Jensens beretninger desværre ikke altid står for et nærmere eftersyn. I mange af hans beretninger er især årstalsangivelserne forkerte. Eksempelvis har han berettet om Stenagergaard, og de fleste af de angivne årstal er forkerte. Ligeledes er hans beretning om Saunte Brandsprøjte desværre også fejlagtig på flere punkter. Med det in mente, bør man derfor være varsom med at citere Julius Jensen – uden først at have checket årstal, navne m.v.
I 1953 overtog Sofie og Julius Jensens eneste søn, Viggo Jensen  (1913-74) tømrervirksomheden. Han var gift med Agnethe Sørensen (f. 1915). Efter Viggo Jensens død i 1975, blev ejendommen solgt ud af familien.

Saunte Bygade nr 23 fotograferet i foråret 2015.

Tømrermester Julius Jensen, fotograferet omkring 1915. Julius Jensen var stærkt interesseret i egnens historie og på sine ældre dage skrev han en lang række beretninger om egnens historie. Desværre er de behæftede med mange fejl – især hvad angår årstal og navne. Så læs hans beretninger med forbehold!


Rev. 19.03.2021