Ejendommen har været smedje, husmandssted og gartneri

Ejendommen 1952.

af Kjeld Damgaard
Overskriften viser hvad dette sted har været anvendt til i de næsten 200 år, som ejendommen har eksisteret.
Det hele begyndte i 1823, da Niels Hansen, ejeren af Smederupgaard i Saunte udlejede et stykke jord til sin søn Hans Nielsen. Arealet var da 32 favne, 2 alen og 28 favne på den anden led (ca 3.000 kvm). Arealet blev udlejet for en periode på 150 år, hvilket i praksis betød, at Hans Nielsen kunne lade arealet gå i arv til sin arvinger eller fremleje det til andre. Lejesummen for alle 150 år blev fastsat til 90 rigsdaler, hvilken sum blev betalt af Hans Nielsen. Det betød i praksis, at indtil 1973 ville der ikke skulle betales leje af arealet til ejeren af Smederupgaard. Til sammenligning skal anføres, at en dagløn for en arbejdsmand i 1823 typisk var 24 skilling – d.v.s. at fire arbejdsdage gav 1 rigsdaler. 90 rigsdaler var med andre ord ca. 12 måneders løn for en ufaglært arbejdsmand.
I 1853 overtog sønnen Niels Hansen ejendommen. Han var uddannet smed og indrettede ejendommen til smedje. I 1857 blev ejendommen vurderet i forbindelse med en auktion over ejendommen. Mod nord lå “Vaaningshuset” (=beboelseshuset). Det var opført i egebindingsværk med brændte sten, bestod af 8 fag og med bræddelofter. Bygningen var tækket med strå og indrettet til beboelsesformål med 2 stuer begge med bræddegulve. Desuden var der køkken og spisekammer i bygningen. Mod vest lå et hus på 5 fag opført i samme materialer og indrettet til lo, lade og kostald. Mod syd lå smedjen. Den var teglhængt (af hensyn til brandfaren). Smedjen var 6 fag lang og i øvrigt opført af stampede lervægge. På den tid udgjorde jordtilliggenet omkring 2 tdr. ld. Samlet udgjorde værdien af lejejorden og de af Niels Hansen ejede bygninger ca 800 rigsdaler på den tid.
Imidlertid må det ikke rigtig have gået godt for smed Niels Hansen. Han lod i alt fald ejendommen gå på auktion i 1857, men først efter et par auktioner blev der budt 700 rigsdaler, hvilket Niels Hansen ikke var tilfreds med. Men han måtte acceptere salget. Den nye ejer var husmand Jens Jensen fra Stenstrup. Efter al sandsynlighed fortsatte han ikke driften af smedjen, der tilsyneladende ikke fik en efterfølger før et par år senere, da en ny smedje etableredes på nuværende adresse Saunte Bygade 22.
I 1871 fremlejede Jens Jensens enke, Kirstine Jensdatter, husmandsstedet – ny lejer var sønnen Peder Christian Jensen. I 1876 overtog træskomager Jens Peder Sørensen lejeretten. I 1886 solgtes lejeretten og bygninger for 2.500 kr til Lars Andersen. På det tidspunkt var der på grunden kun to bygninger, men nu på ialt 18 fag. I 1917 overtog sønnen, skomager Jens Peter Andersen hus og lejeret. Han blev den sidste lejer af arealet. Året efter solgte den daværende ejer af Smederupgaard, Anto Poulsen, ejendommen til selveje til Jens Peter Andersen.
Fra 1936 indrettedes gartneri på ejendommen. Det var den nye ejer, gartner Jens Olsen, der på denne måde ændrede brugen af ejendommen. Han drev gartneri på stedet frem til 1973, da den nuværende ejer Jens Ejner Larsen overtog stedet. Han driver planteskolen i dag under navnet “Saunte Planter og Blomster” sammen med hustruen Vivi.
Ejere af Nørregaardsvej 12:

1823-1918   Smederupgaards ejere
1918-1936   Jens Peter Andersen
1936-1973   Jens Olsen
1973-           Jens Ejner Larsen

Denne lejekontrakt blev indgået i 1886 mellem Jens Peter Sørensen og Lars Andersen. Sidstnævnte var den nye lejer af jorden og ejer af bygningerne på den lejede grund.

Lejere af Nørregaardsvej 12:
1823-1853   Hans Nielsen
1853-1860   Niels Hansen (søn)
1860-1871   Jens Jensen
1871-1872   Kirstine Jensdatter (enke)
1872-1876   Peder Christian Jensen
1876-1886   Jens Peder Sørensen
1886-1917   Lars Andersen
1917-1918   Jens Peter Andersen (søn)

Rev. 19.03.2021