Saane - Lokalhistorie for Tikøb Kommune

Go to content

Main menu:

Saane

De enkelte ejerlav > Saane

Kortet fra 1816, viser hvorledes Saanes fire gårde lå placeret efter udflytningen af gården Skovlund (gård nr 3), der ses nordligst på kortet. De tre tilbageværende gårde i Saane er: Nr. 1 Sølystgaard, nr. 2 Tornegaard, nr. 4 Højbjerggaard.

Saane - den sandede strækning

af Kjeld Damgaard


Navnet Saane betyder egentlig "den sandede strækning" - og blev i ældre tid ofte skrevet og omtalt som Sande. Det skete af den grund af og til forvekslinger med Sante - som Saunte i en periode forsøgtes stavet.


Halvdelen af landsbyen Saane var allerede midt i 1100-tallet kommet til at høre under Esrum kloster. Det skete fordi ærkebiskop Eskil, der havde støttet klosterdriften i Esrum allerede fra dens første tid, antagelig ville bidrage endnu mere til driften. Omkring 1157 overdrog kong Valdemar den anden halvdel af Saane til klosteret. I overdragelsesbrevet omtales Saane som en landsby, der oprindelig havde tilhørt kongen, men som en tid havde været ejet af en Peder Lagesen, men som nu atter var kommet i kongens besiddelse. I dokumentet nævnes det endvidere, at ejendommen overdrages klosteret "fordi den støder op til deres markskel og ligger meget gunstigt for dem". Det kunne tyde på, at i al fald dele af nabolandsbyen Harreshøj allerede da var i klosterets besiddelse, men herom vides dog intet med sikkerhed.


Imidlertid opstod der tvivl om klosteret havde ret til denne del af Saane, idet en Peder Scalle rejste krav om bebyggelsen, idet han hævdede, at det var hans retmæssige fædrenearv. Sagen endte imidlertid med at Peder Scalle frafaldt kravet og i stedet selv skødede godset til klosteret. Man kunne godt tro, at kong Valdemar havde haft en finger med i spillet, siden sagen tog denne vending.

Saane bliver omdannet til en grangie
Saane havde indtil overtagelsen bestået af to såkaldte brydegårde, d.v.s. gårde, der var drevet af en bryde, der var en slags forpagter. Han drev gården ved hjælp af daglejere og betalte godsejeren en afgift af høstudbyttet. Men omkring 1180 blev Saane omdannet til en grangie - og de to gårde nedlagte.
Nedlæggelsen skete, fordi cistercienserklostrenes regler indebar, at man ikke måtte bortfæste godset. Klosteret skulle med andre ord selv drive landbruget. I praksis skete det ved, at jorderne blev omorganiseret til den såkaldte grangiedrift. En grangie var en større avls- eller ladegård, der typisk havde en størrelse på over 100 tdr. ld. Denne gård blev bestyret af en lægbroder - under opsyn af en munk. Selve arbejdet blev i den tidlige middelalder sandsynligvis udført af lægbrødre, medens munkene mere var optaget af administrative pligter. Der var på det tidspunkt stor søgning til jobbene som lægbrødre, da det i en tid med rigelig arbejdskraft var en måde at undslippe fattigdom og sult. De gårde, der havde eksisteret i landsbyerne, da klosteret overtog byen, blev som oftest nedlagt og jorderne lagt ind over grangien. Den nedlagte landsbys befolkning blev i stedet omtalt som gårdsædebeboere, hvilket på den tid betød, at de blev en slags husmænd, der måtte arbejde på grangien.
I løbet af 1200-tallet ændredes imidlertid reglen om, at klosterjord ikke måtte udlejes eller bortfæstes. Dermed var grangiesystemet allerede på retur - ikke mindst fordi det blev vanskeligere at skaffe arbejdskraft til disse større gårde. I stedet opdeltes grangierne igen i mindre ejendomme, som så bortfæstedes. På denne måde gendannedes flere af de landsbyer, som i århundrederne før var blevet nedlagt.


Egentlig blev grangiedriften opgivet allerede i starten af 1200-tallet, men i Saane fastholdt man grangien - nu blot som hovedgård. I hhv. 1403 og 1464 omtales en familie Bille i Saane - sandsynligvis brydens familie. I 1497 omtales Saane endnu som én hovedgård drevet af bonden Esben Nielsen, men allerede i 1501 kunne det tyde på, at der var sket en ændring. En adelig, Kristiern Daa, havde nemlig før han drog i krig mod svenskerne, givet milde gaver til fromme formål. Blandt gaverne var "en Gard i Sande, som Per Jensen, udi boer, item en Fæstegaard sammesteds." Altså var der nu mindst to gårde i byen.

Saane i 1600-tallet
Efter de ødelæggende svenskerkrige blev der i 1660 gennemført en registrering af hvorledes landsbyernes tilstand var. I Saane var situationen ikke god. Der omtales en del ruinerede gårde og huse og om Jens Nielsen fortælles, at hans bygning var brøstfældig og at 6 bindinger var nedfalden.


Fire år senere kan man i en jordebog over Kronborg Len læse at i Saane var der fortsat 2 helgårde, som begge var pantsatte og som hver ydede bådsmandsskat på 12 skilling.


I matriklen fra 1681 oplyses, at landsbyen Saane da bestod af 2 gårde "lige i brug". Den ene fæstedes i øvrigt af Knud Sørensen, som dette år havde forpagtet "at matte drage med en liden Vaad ved Landsiderne i Esse Søe efter Løyer og smaa Fish, og giffuer Fishmesteren til Forpagtning om Aaret 2 Rdl. Huilchen Forpagtning hand nu vil opsige til Sant Mortens Dag, og saa er Forpagtningen dermed vde."  Det har åbenbart ikke været udbytterigt nok at "drage med et lille vod" i Esrum Sø!

Skovlund udflyttes fra landsbyen
De to gårde i Saane blev i øvrigt til fire i løbet af 1700-tallet. Da landsbyen i 1789 blev udskiftet bestod den således af 4 gårde, hvoraf en blev udflyttet af landsbyen. Det blev til den senere proprietærgård "Skovlund". Gårdmanden på Skovlund "Unge Lars Pedersen" ville nemlig gerne udflytte sin gård uden lodtrækning, hvilket ellers var ganske almindeligt for at bestemme hvem der skulle udflytte af landsbyen. Forklaringen på Lars Pedersens velvillighed var, at gården var stærkt brøstfældig (d.v.s. forfalden).


Så i Saane skete der mærkbare forandringer i årene efter 1789. Kort efter udskiftningstidspunktet blev "Skovlund" således udflyttet af landsbyen til den nuværende placering nord for landsbyen på den såkaldte Enghave Lod.
Tilbage i landsbyen Saane lå tre gårde, hvoraf den ene hed Tornegaard. De to øvrige gårde (hhv. Sølyst og Højbjerg) i landsbyen blev liggende som en dobbeltgård. De tre tilbageværende gårde fik efter udskiftningen i 1789 tildelt arealer, således at gårdenes jorder blev samlet. Tornegaards jorder på den såkaldte Havrehøj Lod nordvest for byen, Højbjergs på Høyager Lodden, øst for landsbyen og Sølyst på Ørnehøj Lodden sydvest for landsbyen. Tornegaard blev i øvrigt i 1832 overtaget af Niels Pedersen (fader til kgl. kammersanger Peter Cornelius), der i 1847 også overtog "Skovlund". Otte år senere købte han tillige den ene af Harreshøjs gårde - kaldet "Sølund". Disse tre gårde blev ved kgl. bevilling i 1858 lagt sammen til én stor gård  - den nuværende proprietærgård "Skovlund".


Sånefår
Som nævnt blev den ene af byens tre gårde, "Tornegaard" nedlagt og også nedrevet midt engang efter 1860. I år 1900 brændte den anden af gårdene, "Højbjerg". Gården genopbyggedes ganske vist, men nu ca. 200 meter øst for den oprindelige placering. Tilbage i selve landsbyen lå nu kun gården "Sølyst", som dermed for en forbipasserende i dag blot ligner en udflyttergård. Landsbyen Saane har ganske vist aldrig været særlig stor, men er altså nu nærmest blot en spredt bebyggelse uden antydning af landsbygade eller lignende.


På de nedlagte gårde i landsbyerne står selve udlængerne nu enten tomme eller er ombygget til andre formål. Der har dog over tid været ejendomme, der har været anvendt til en form for landbrugsdrift, bl.a. blev Saanegården "Sølyst" i mange år anvendt til fremavling af den danske fårerace "Sånefåret", der blev anerkendt som en selvstændig race i 1991. Racen, der opstod ved krydsning mellem 3 andre racer er specielt fremavlet med henblik på naturpleje og kan gå ude hele året. Ulden er yderst velegnet til håndspinding, da det ikke er nødvendigt at karte ulden først.

Pektin-Karl og Hans Scherfig
I perioden 1966-77 ejedes Skovlund af Magda og Karl Pedersen. Karl Pedersen - kaldet "Pektin-Karl" - var fabrikant og havde videreudviklet en metode til ud af frugter at udvinde naturproduktet Pektin, der anvendes som fortykningsmiddel ved fremstilling af marmelade. Da produktionen startede i 1930’erne blev pektinen udvundet af æbler, men metoden er senere blevet forfinet, og pektin udvindes nu af citrusfrugter. I 1960’erne påbegyndte han desuden en produktion af carrageenan, der udvindes af tang. Produktet anvendes som stabilisator i fødevarer som f.eks. kakaomælk eller iskrem. Karl Pedersen afhændede i 1968 fabrikken, som lå i Lille Skensved, men den eksisterer fortsat i bedste velgående og er verdens største af sin art. Og »Karl Pedersen og Hustrus Industrifond« uddeler hvert år støtte til at fremme dansk eksport og til anden støtte til udvikling af dansk industri.


En af de mest kendte personer, der har boet i Saane var forfatteren og maleren Hans Scherfig (1905-79), der boede fra omkring 1940 til midt i 1950’erne i et tidligere husmandssted sammen med hustruen malerinden Elisabeth Karlinsky (1904-94). Hans Scherfigs karriere startede som kunstmaler allerede i 1920’erne, men i 1930 blev han tillige medarbejder ved det kommunistiske Arbejderbladet. Hans forfatterskab tog fart i slutningen af 1930’erne, hvor især »Den forsvundne Fuldmægtig« fra 1938 og »Det forsømte Foraar« fra 1940 var med til at slå hans navn fast i den brede offentlighed. Efter besættelsen blev Scherfig medarbejder ved »Land og Folk«, men fortsatte både med at male og med at skrive bøger. Efter perioden i Saane flyttede Hans Scherfig og Elisabeth Karlinsky til Thorsvighus syd for Asminderød.Denne tegning af Jens Juel viser udsigt fra Højbjerg ud over Saane og Esrum Sø i 1790'erne. Man ser tilsyneladende to gårde. Den til venstre er imidlertid en dobbeltgård, nemlig den senere Sølyst og Højbjerggaard. Gården til højre er Tornegaard, som blev nedbrudt i midten af 1800-tallet.
(Tegning fra Kobberstiksamlingen, Kbh.)


Her lå Saane landsby. Billedet er taget i 1936, da de tre andre gårde i landsbyen for længst var enten flyttet eller nedbrudt. Tilbage ligger nu kun gården Sølyst, men der er intet tilbage af hverken de øvrige gårde eller landsbygaden.

Proprietærgården Skovlund fotograferet fra luften i 1936.

Højbjerggaard brændte i år 1900 medens den lå i selve landsbyen. Den blev ikke genopbygget dér, men i stedet flyttet ud til den vej, der i dag kaldes Guldsmedevej - opkaldt efter naboejendommen Guldsmedegaarden, der imidlertid tilhører landsbyen Jonstrup.

Da Skovlunds traktorer i foråret 1954 blev udskiftet blev både de gamle og de nye fotograferet på gårdspladsen foran ladebygningen, der også rummede et mølleri. Det er de to nye traktorer til højre. Længst til venstre ses daværende bestyrer Hans E. Jensen.

2 comments

2016-09-23 11:32:49
erectile dysfunction fda approval date , viagra just for fun .
2018-05-10 05:48:17
adidas superstar
salomon outlet
roshe run
softball bats
scarpe hogan
lebron 11
sac vanessa bruno
wedding dresses
prada
polo lacoste pas cher
nike free run
nike air max
mac makeup
polo ralph lauren
thomas sabo charms
clarks shoes
pandora jewelry
michael kors outlet online store
polo ralph lauren
nike huarache
pandora jewelry
cheap oakley sunglasses
nike shoes
asics
roshe run
spain world cup jersey
converse all stars
air max 95
mac makeup
hermes outlet
kobe 9
hogan shoes
hilfiger uk
louboutin outlet
air max 97
swarovski jewelry
coach outlet
soccer jerseys
montre pas cher
nike clothing
nike air max
nike roshe run
mulberry
nike air max 95
jordans
hermes birkin bags
longchamp outlet
portugal world cup jersey
barbour jackets
adidas slides
nike free
air max 2018
nike free run
longchamp pas cher
swarovski
oakley uk
marc jacobs handbags
nike free
swarovski crystal jewelry
sac burberry
new balance
coach purse
polo ralph lauren
jordan
nike huarache
red bottoms
furla
burberry outlet
flip flops
timberland boots
longchamp outlet
france world cup jersey
fendi handbags
tommy hilfiger pas cher
nike air force
dolce and gabbana
air max 90
jordan
versace handbags
tod's shoes
cheap eyeglasses
ray ban
sac michael kors
timberland pas cher
sac longchamp
links of london
adidas outlet store
ralph lauren
nike outlet online
asics gel
bottega veneta
vans shoes
ray ban pas cher
nike air max
ferragamo shoes
cheap jerseys
jordan
new balance shoes
christian louboutin
oakley sunglasses
jordan 4
argentina world cup jersey
brazil world cup jersey
miu miu shoes
converse uk
nike air max
supra shoes
guess canada
true religion outlet
ray ban sunglasses
cheap jerseys
coach outlet store online
nike free
nike vapor max
nike air max
air max 90
jordan shoes
fendi handbags
new balance pas cher
air max 90
fitflop uk
manolo blahnik
iphone x case
pandora charms
pandora bracciali
adidas shoes
louboutin pas cher
michael kors
adidas originals
sac michael kors
germany world cup jersey
marc jacobs
ray ban sunglasses
air max 2017
reebok shoes
chloe handbags
mizuno
tory burch
nike outlet store
vans pas cher
lebron shoes
converse chuck taylor
oakley sunglasses
basketball shoes
adidas clothing
michael kors outlet
lunette oakley
nike kyrie 2
michael kors outlet
oakley pas cher
wedding dresses
sac guess
converse shoes
yeezy shoes
replica watches
nike air max
ralph lauren
polo ralph lauren outlet
michael kors uk
mercurial superfly
michael kors
christian louboutin
mizuno running shoes
polo ralph lauren
ray ban sunglasses
montre pas cher
true religion
louboutin shoes
nike air max
lebron 12
nike air max
jordan 12
skechers shoes
replica watches
michael kors outlet
omega watches
roty burch outlet
cheap wedding dresses
hermes bags
jordan
nike air max
fitflops sale
ed hardy
beats headphones
kobe bryant shoes
converse
adidas outlet store
replica rolex watches
roshe run
fitflops sale
michael kors outlet
goyard handbags
para jumpers outlet
jordan 5
giuseppe zanotti outlet
air max 90
nike free run
balenciaga shoes
nike roshe
nike pas cher
nike mercurial
true religion jeans
hilfiger outlet
cheap nfl jerseys
burberry sale
replica watches
dolce and gabbana
michael kors handbags
dansko shoes
nike outlet
nike store
true religion jeans
five finger shoes
adidas running shoes
dansko shoes
true religion outlet
nike factory outlet
chrome hearts jewelry
montre
ray ban occhiali
stuart weitzman
new balance outlet
converse all star
kate spade
mulberry handbags
nike air force
prada outlet
adidas superstar
oakley vault
hogan
iphone 7 cases
cartier bracelet
burberry outlet
beats by dre
kenzo clothing
nike air max plus
bottega
guess factory
bcbg outlet
kevin durant shoes
belgium world cup jerseys
occhiali oakley
mizuno
ralph lauren outlet
cheap jordans
michael kors canada
salvatore ferragamo
nike air max
timberland boots
adidas zx flux
mac cosmetics
jordan pas cher
air force 1
longchamp handbags
michael kors
stuart weitzman
asics trainers
softball bats
jordan 3
longchamp outlet
vans outlet
jordan 6
rolex watches
wedding dresses
cheap jordan shoes
jordan 1
ray ban sunglasses
pandora uk
adidas soccer cleats
nike blazer
christian louboutin outlet
lacoste shoes
oakley sunglasses
nike roshe run
pandora bijoux
nike air max
michael kors uk
tory burch
longchamp pas cher
true religion outlet
bcbg max
michael kors outlet online
nike blazer
mac cosmetics
air jordan
valentino shoes
adidas trainers
vans scarpe
gioielli swarovski
nike roshe run
beats headphones
nike uk
nike blazer
air max
ray ban sunglasses
sac michael kors
air jordan
orologi rolex
kate spade outlet
polo ralph lauren
ralph lauren outlet
jordan xx9
jordan 11
timberland boots
christian louboutin
timberland boots
soccer shoes
nike tn
reebok outlet
puma shoes
ray ban sunglasses
jordans
new balance
prada handbags
kate spade outlet
burberry
nike free
nike shoes
ray ban sunglasses
instyler
jimmy choo
asics gel lyte
adidas outlet store
louboutin pas cher
celine handbags
air max 90
iphone cases
oakley sunglasses
nike air max
nike
oakley sunglasses outlet
air max 2017
mont blanc pens
adidas flip-flops
mont blanc pens
ghd hair straighteners
supra shoes
michael kors outlet clearance
herve leger dresses
yves saint laurent
reebok shoes
boy london clothing
karen millen
new balance
jordans
salvatore ferragamo
adidas outlet
england world cup jersey
nike air max
coach factory outlet
jordan
2018.5.10yangpeng

Back to content | Back to main menu