Nyrup By - Lokalhistorie for Tikøb Kommune

Go to content

Main menu:

Nyrup By

De enkelte ejerlav > Nyrup

På et kort fra nyere tid er indtegnet Nyrups oprindelige seks gårde. Tegningen angiver således gårdenes placering før udflytningen i 1789.

Nyrup - et lokalt centrum i 1800-tallet

af Kjeld Damgaard


Nyrup betyder "den nye udflytterbebyggelse" - men på trods af navnet er landsbyen gammel. Vi kender den helt tilbage fra 1100-tallet - og byen var faktisk en af Tikøb Sogns vigtigste byer i slutningen af 1800-tallet. I dag er landsbyen knapt kendt af ret mange - mange tror, at det er en del af Kvistgaard, eller også forveksles byen med Nygaard.

De ældste kilder
Nyrup nævnes således første gang i 1178. Det er i et dokument til Esrum Kloster fra pave Alexander den 3. i Tusculum, og det handler om beskyttelse og stadfæstelse af klosterets besiddelser i Nordsjælland og Halland. Og heri nævnes specifikt Nyrup "med skove, enge og andre tilliggender". Igen i 1211 nævnes Nyrup i et brev – denne gang fra biskoppen i Roskilde, Peder Sunesen til alle troende kristne – som det hed.

I 1497 får vi at vide hvad de enkelte bønder i Nyrup skulle give i fæste eller afgift til Esrum kloster: Jeppe Andersen, Jeppe Tuesen, Niels Simonsen, Mathias Møller, Sven Petersen, Simon Nielsen, Niels Hansen, Anders Ingwersen, Per Mogensen og Lille Jeppe – skulle hver give 1 lam, 1 gås, 4 høns, 11 læs brænde, 2 dages arbejde i høhøsten og 6 dages arbejde i kornhøsten. Vi får altså at vide, at der er 10 gårde i Nyrup, og det fremgår, at en af disse er en mindre gård.

Men vi skal frem til 1681 før vi igen ved nøjagtigt hvad der sker i Nyrup. Matriklen fra det år fortæller, at byen dengang bestod af 6 gårde og 3 huse. Gårdmændene er Ole Hansen, Peder Hellesen, Laurs Olsen, Hans Jensen, Ole Nielsen samt på den store gård skovrider Jacob Zøllner. Han er kendt fra Svenskekrigene, hvor han arbejdede sammen med Hans Rostgaard på Krogerup i den modstandsbevægelse, som bekæmpede den svenske besættelse.

Skovridergaarden
"Den store gård" var den gård i Nyrup, som endnu langt op i 1700-tallet kaldtes Skovridergaarden, Navnet stammer tilbage fra 1600-tallet, da Jacob Zøllner var skovrider fra 1674-83 og hans efterfølger Christian Nielsen 1683-1712. Skovridergården flyttede senere til andre lokaliteter, bl.a. Krogenberggaarden og Gurrehus, men siden starten af 1800-tallet var skovridergaarden identisk med Valdemarslund ved Gurre. Sandsynligvis er der tale om den gård i Nyrup der senere blev kaldt Nyrupgaard - og gårdens placering var lige syd for landsby-gaden i byens vestlige ende.

Jægergaarden
Men i Nyrup havde der fra gammel tid også været en kongelig jægergård, "Jægergaarden" kaldet. Gården, der lå lige nord for bygaden overfor Skovridergaarden, blev anvendt af de skiftende konger i forbindelse med jagterne i de nordsjællandske skove.  Spredt rundt i Nordsjælland lå der sådanne ejendomme, som kongen og hans følge kunne bruge når jagtselskabet ønskede at hvile eller overnatte.

En anden jagtgård lå ved Asminderød, men da Fredensborg Slot blev taget i brug omkring 1722, havde kongen ikke længere interesse i at benytte de mindre jægergårde, og Jægergaarden i Nyrup fik derfor lov til at forfalde. I 1733 var den allerede så forfalden, at man "ikke uden fare kunne bo i den", men først i 1746 blev det besluttet helt at nedlægge gården. Imidlertid var der en mand, som ønskede at indrette en mindre del af gårdens bygninger til krodrift. "Jægergaardshuset", som huset blev kaldt, var herefter kro i Nyrup i de følgende årtier.

Nyrup Kro

Men Nyrup Kro er imidlertid noget ældre. Nyrup by var i 16- og 1700-tallet et centralt sted for landevejstrafikken. Både Kongevejen fra Hirschholm og Kongevejen fra Frederiksborg passerede dengang igennem selve Nyrup landsby, idet de mødtes umiddelbart vest for Nyrup og fulgtes ad resten af vejen til Helsingør gennem Nyrup Hegn - en strækning, som den dag i dag kan følges gennem skoven.
Her var der uden tvivl basis for en god krodrift - men vi har kun indicier for at den eksisterede i 1690'erne. Først i 1708 kan vi sætte navn på en krovært, Jørgen Nielsen, men kroen var ikke hans - den tilhørte skovrideren. Og hvor kroen lå før 1746 ved vi heller ikke. Men som ovenfor nævnt blev den i 1746 indrettet i en del af den gamle Jægergaard og her var der så kro frem til april 1797. Herefter flyttede kroen til en nybygget ejendom på Kongevejen, kaldet Sophienhøj eller Nykro. Årsagen var, at den gamle kongevej mellem Hirschholm og Helsingør var blevet afløst af den nye Kongevej, som jo havde sin linjeføring øst for Nyrup landsby. Da kundegrundlaget således gik uden om byen, blev kroen flyttet.

Munkegaarde nedlægges
Syd for Nyrup landsby (ved nuværende Munkegaardsvej) lå indtil slutningen af 1700-tallet en lille landsby med navnet Munkegaarde. Som en følge af jordreformerne og afgrænsningen af skovene blev det besluttet at nedlægge Munkegaardes to gårde og delvist lægge jorden ud til Nyrups gårde, som i året 1789 blev udskiftet. Det betød i praksis, at tre af Nyrups seks gårde blev flyttet ud af Nyrup by. De tre gårde, der blev liggende var Sølyst (senere kaldt Nyrupgaard), Tyrgaard (senere sammenlagt med Sølyst) og Svingelgaard. De tre udflyttergaarde var hhv. Hellegaard (senere sammenlagt med Sindshvile), Møllegaard (senere kaldt Sindshvile) samt Qvistgaard.


Gården Qvistgaard lagde navn til en ny by
Den jord, som gården Qvistgaard blev bygget på, var således ikke oprindelig Nyrup-jord, men hørte egentlig til den nedlagte by Munkegaarde. Men placeringen af gården blev vigtig i forbindelse med etableringen af Den nordsjællandske Jernbane i 1864. Den linjeføring som man valgte for jernbanen førte den lige forbi Qvistgaard og i stedet for at opkalde stationen efter den nærliggende by Nyrup, så blev stationen opkaldt efter gården. Efterfølgende blev også posthuset opkaldt efter stationen og på den måde gik det med tiden til, at ikke Nyrup, men Kvistgaard blev den kendte og større by.

Men endnu i sidste halvdel af 1800-tallet var bebyggelsen omkring Kvistgaard Station kun meget sporadisk. Det var stadig Nyrup, der var det lokale centrum - delvist takket være den nærliggende jernbanestation - i mange år den eneste i Tikøb Kommune.

Nyrup - det lokale centrum
I Nyrup landsby var der nemlig kommet yderligere bebyggelse. Det gamle krohus var blevet revet ned og på en del af samme ejendom blev i stedet opført en lystejendom for familien Fenwick i 1821. Bakken, som huset blev bygget på, kaldtes fra gammel tid Lerbakken - men da Fenwick var englænder, fik huset det engelske navn: Claythorpe. Fem år efter jernbanens etablering trak det en ung læge til egnen. Han hed Hans Lillelund Meyn og i perioden 1869 til 1919 rummede Claythorpe egnens skiftende læger. På den anden side af Nyrup Sø havde Fenwick-familien i øvrigt også indrettet sig på et andet lyststed, nemlig Fairyhill.
Men i selve landsbyen var der i 1846 blevet bygget en ny skole. Dens distrikt dækkede ikke bare Nyrup og Kvistgaard, men også store dele af Sydkysten, således det meste af Mørdrup og Tibberup. I 1867 etableredes en af Tikøb Kommunes tre sprøjtehuse i Nyrup - dens primære distrikt var hele Sydkysten, idet de to andre sprøjtehuse lå i hhv. Borsholm og Tikøb.

I Nyrup var der desuden smedje, hjulmager, høker, skomager samt fra 1899 telefoncentral - foruden dyrlæge fra 1901 ved det såkaldte Dyrlægekryds ca. en km sydvest for byen. I 1901 byggedes desuden et teglværk ved Kongevejen i Nyrup - det eksisterede frem til 1939. I 1904 kom tillige et karetmagerværksted  og i 1913 flyttede jordemoderboligen, der indtil da havde ligget lidt sydvest for byen, ind i et hus på selve landsbygaden.

Udviklingen sker udenfor Nyrup
Nyrups storhedstid blev temmelig kort - nemlig primært 2. halvdel af 1800-tallet. Allerede i 1890'erne tager egnen omkring stationen i Kvistgaard over. Her placeredes de store virksomheder og Kvistgaard Station bliver centrum for udviklingen igennem de næste 60-70 år.
Men også etableringen af Kystbanen flyttede hurtigt udviklingen til egnen omkring Espergærde Station, der blev etableret i 1898. Omtrent samtidigt indviedes Egebæksvang Kirke og Hotel Gefion i Espergærde - og i løbet af få år blev det den sydlige del af Tikøb Kommunes nye centrum.

Nyrup Telefoncentral ændrede i øvrigt navn til Kvistgaard Central i 1906, Hjulmageren lukkede i 1913, Læge Bang flyttede til Espergærde i 1919, smedjen lukkede omkring 1930, distriktsjordemoder Stokkerup Larsen flyttede i 1939 til Tibberup, Gurreholm Teglværk i Nyrup stoppede i 1939, Skolen lukkede i 1963 og kort efter også Nyrup Købmandshandel.

Hertil kom, at landevejen fra Hillerød mod Helsingør i starten af 30'erne blev ført syd om byen (nuv. Helsingørsvej). Det betød ganske vist, at landsbyen undgik den megen trafik på den snoede landsbygade, men som i mange lignende tilfælde betød det også, at udviklingen herefter gik helt uden om landsbyen.

Ganske vist kom der så også nye tiltag, men de var alle placeret ved Kongevejen hvor trafikken var: To tankstationer, et motel, to cafeteriaer og en campingplads. I dag er kun en selvbetjenings-tankstation og campingpladsen tilbage. Til gengæld blev Nyrupgaarden næsten helt nedrevet i 1993 for i stedet at blive omdannet til en tøjgrossist-virksomhed. Det erhverv, som i mindst 800 år var det absolut væsentligste i landsbyen: landbruget, forsvandt dermed helt fra byen.

Nutidens Nyrup
I dag ligner landsbyen så mange andre mindre, næsten glemte landsbyer, som udviklingen er løbet udenom. Forbipasserende opdager ikke byen, fordi de store veje fører uden om landsbyen - og dermed er landsbyen reduceret til noget der ligner en villavej. Kun tilstedeværelsen af tøjfirmaet NoaNoa har givet lidt ekstra liv på den gamle landsbygade, som rummer så mange minder om svunden storhed. Postadressen er nu 3490 Kvistgaard, og mange lokale beboere bruger ikke engang at skrive Nyrup i deres adresse - så om føje år er kendskabet til landsbyen endnu mindre.


Siden midten af 1800-tallet var Nyrupgaard den eneste tilbageværende gård i selve landsbyen. De øvrige gårde var enten udflyttede eller nedlagte. På billedet ses hele det store anlæg, med hovedbygningen øverst til venstre og den store lade længst til højre.

Fotografen har stået omkring år 1900 i det skarpe sving i Nyrup og fotograferet mod Claythorpe, der skimtes mellem træerne i baggrunden.

Nyrup Smedje fotograferet omkring 1915. Huset ligger der stadig - nu indrettet til beboelse.

Teglværket i Nyrup startede i 1901 som Sindshvile Teglværk, men fik siden navneforandring til Gurreholm Teglværk, fordi ejeren af teglværket også ejede ejendommen Gurreholm, nord for selve Nyrup landsby. Ejendommen øverst i billedet er Fairyhill, bygget i 1820'erne af familien Fenwick fra Helsingør.

Husmandsstedet på nuværende adresse Gurreholmvej 4, er her fotograferet i 1920'erne. Sådanne husmandssteder lå blev der udstykket enkelte af i forbindelse med jordreformerne i slutningen af 1700-tallet. Senere kom der flere til på det område, som oprindeligt var udlagt til overdrev - d.v.s arealet nord for Nyrup mod Gurre.

I februar 1993 så Nyrupgaard endnu således ud, når passerede ejendommen på Krogenbergvej.

Og her vi i marts 1993 - alle de gamle avisbygninger er væk - kun hovedbygningen og den vestligste udlænge står tilbage.

Lige nord for Nyrup By ligger et lavtliggende område, som blev drænet og afvandet i midten af 1800-tallet. Indtil da havde Nyrup Sø ligget der i århundreder. I 1980'erne opstod idéen at genetablere søen, da den ville bidrage til naturmangfoldigheden i området. Landbrugspolitiske forhold forhindrede imidertid planen, men i meget nedbørsrige perioder, får man et indtryk af hvorledes søen i givet fald kan komem til at se ud. (Foto maj 1987).

Efter at den gamle købmandshandel (købmand Christensen9 ved Helsingørsvej blev nedlagt i 1960'erne, blev ejendommen overtaget af antikhandler Oliver Andersen. I en periode derpå havde en frugt- og grøntkommissionær sin forretning i ejendommen. I starten af 2000-tallet blev ejendommen overtaget af firmaet "El-Peter", som nu tillige driver en sideforretning med en slikbus, der dels holder til ved ejendommen, dels kører rundt og sælger slik ved byfester m.v. (Foto april 2011)

4 comments

ninest123
2018-05-29 09:34:19
mt0529
nike air presto
mulberry outlet
tiffany and co
supra shoes
dr martens boots
michael kors outlet clearance
discount oakley sunglasses
ugg boots
givenchy outlet
nike air max axis
mbt shoes
christian louboutin outlet
teva sandals
pandora charms sale clearance
michael kors outlet
jordan retro
cheap oakley sunglasses
air max 2018
burberry outlet
lebron james shoes
moncler outlet
nike air max
kate spade bags
vasque boots
nba jerseys
ralph lauren
tory burch outlet
pandora jewelry
ultra boost
ray ban sunglasses
coach factory outlet
jordan shoes
hermes bags
vionic sandals
ugg outlet
air max 90
fitflops
coach outlet
louboutin shoes
louis vuitton handbags
birkenstock outlet
pandora charms
polo ralph lauren outlet
columbia shoes
adidas yeezy
fitflops sale clearance
canada goose outlet
kate spade outlet store
canada goose outlet
cheap jordans
yeezy boost 350
ralph lauren outlet
nike shoes
replica watches
rolex watches
ralph lauren outlet
coach outlet
ralph lauren outlet online
nike outlet online
adidas nmd shoes
longchamp outlet
the frye company shoes
salomon shoes
michael kors outlet
cheap mlb jerseys
ysl handbags
oakley sunglasses
unomagli shoes
coach outlet store online
fred perry polo
birkenstock
pandora outlet
saint laurent handbags
coach outlet
converse all star
supreme clothing
cartier outlet
coach outlet
kate spade outlet
michael kors outlet online
pandora charms
canada goose jackets
pandora outlet
pandora charms sale clearance
versace handbags
louis vuitton
wolverine boots
cheap ray ban sunglasses
pandora jewelry
lacoste polo shirts
coach outlet online
christian louboutin shoes
michael kors outlet clearance
coach factory outlet
michael kors outlet
coach outlet store
pandora jewelry
coach factory outlet
givenchy handbags
christian louboutin
kobe bryant shoes
michael kors factory outlet
cheap mlb jerseys china
keen sandals
coach outlet
vasque shoes
lowa boots
kate spade handbags
toms outlet
nike zoom
fitflops
pandora
ecco outlet
timberland outlet
christian louboutin outlet
canada goose outlet
nike store
coach factory outlet
coach outlet store
ferragamo shoes
puma shoes
kate spade outlet
salvatore ferragamo
ray ban sunglasses
north face jackets
adidas shoes
air max 97
dr martens outlet
converse outlet store
jimmy choo outlet
adidas superstar
nike free run
burberry outlet
ralph lauren uk
ugg boots on sale
jordans
polo outlet
mcm outlet
michael kors outlet canada
ralph lauren outlet
pandora jewelry
fitflops
birkenstock shoes
pandora charms sale
coach outlet
red bottom shoes
nike basketball shoes
cheap nike air max
canada goose outlet
christian louboutin outlet
coach outlet
adidas shoes
louboutin shoes
cheap nba jerseys
supreme clothing
birkenstock shoes
supra shoes
asics outlet
moncler jackets
nike outlet
ugg australia
adidas yeezy boost
birkenstock outlet
red bottoms shoes
coach outlet
pandora jewelry outlet
adidas nmd
coach outlet
pandora charms
arcteryx boots
coach outlet online
burberry outlet store
pandora jewelry official site
johnston and murphy outlet
canada goose
michael kors outlet
teva shoes
canada goose outlet
nike shox
michael kors handbags
oakey sunglasses
coach outlet store
mikimoto pearls
gap polo shirts
michael kors outlet canada
hermes handbags
ray ban sunglasses discount
pandora jewelry
adidas shoes
polo ralph lauren outlet
michael kors outlet
toms outlet
cheap jordan shoes
michael kors outlet clearance
canada goose uk
jordan retro 11
salvatore ferragamo shoes
manolo blahnik shoes
fitflops sale
coach outlet store
adidas yeezy boost
tiffany and co
ugg outlet
uggs
nike shoes
kyrie 4 shoes
underarmour shoes
ugg outlet
canada goose jackets
pandora outlet
nike air max 270
tory burch outlet
ralph lauren outlet
adidas yeezy
hermes outlet
armani exchange outlet
kate spade outlet store
air jordans
ysl outlet
dooney and bourke handbags
mbt
coach outlet
yeezy boost
moncler jackets
ralph lauren
coach outlet store online clearances
birkenstock sandals
hermes handbags
ecco shoes
birkenstocks
dior handbags
coach outlet
jordan shoes
coach outlet
hermes birkin
nike cortez
ralph lauren outlet
coach factory outlet
cheap jordans for sale
mcm handbags
jordans
moncler jackets
canada goose jackets uk
pandora charms
louis vuitton outlet
naot sandals
coach factorty outlet
cheap jordans
adidas shoes
canada goose jackets
nike air foamposite
timberland boots
jordan shoes
ecco shoes for men
valentino shoes outlet
nike air max
tory burch outlet store
timberland boots
ralph lauren outlet
moncler jackets
timberland outlet
air max 2018
tory burch outlet
allen edmonds shoes
nike shoes
ralph lauren outlet
michael kors outlet
salvatore ferragamo shoes
coach factory outlet
pandora charms sale clearance
kate spade outlet
merrell shoes
polo ralph lauren outlet
oakley sunglasses
ray ban sunglasses
nmd adidas
moncler
dansko shoes
nike air max
cheap uggs
louis vuitton outlet store
nike huarache
new balance outlet
oakley sunglasses
polo outlet
kenneth cole shoes
berluti shoes
tods outlet
adidas shoes
ugg boots on sale
michael kors outlet
birkenstock sandals
nike shoes for men
cheap mlb jerseys
nike air max 87
pandora jewelry
michael kors outlet clearance
coach outlet
michael kors outlet online
nike tessen
uggs canada
coach factorty outlet
pg 2
mlb jerseys
oakley sunglasses outlet
longchamp outlet online
longchamp outlet
nike air max 1
michael kors
michael kors
keen shoes
michael kors outlet
prana clothing
michael kors outlet clearance
nike outlet
mulberry bags
louis vuitton outlet online
oakley sunglasses
moncler outlet
air max 2017
oakley sunglasses
nike dunks
van cleef and arpels jewelry
cheap jordans
pandora store
salvatore ferragamo
canada goose uk
red wing shoes
swarovski crystal
asics shoes
ugg boots
nike react shoes
michael kors outlet
cheap nfl jerseys
north face jackets
supreme clothing
timberland outlet
dr martens
canada goose outlet
adidas yeezy
bally handbags
saint laurent outlet
ecco shoes
fred perry
burberry outlet
coach outlet
adidas outlet
alden shoes
ray ban sunglasses
coach factory outlet
coach factory outlet
salewa shoes
prada outlet
nike epic react flyknit
nike zoom
cheap jordans
louis vuitton outlet online
fitflops sale clearance
toms shoes
adidas outlet
michael kors outlet
coach outlet
north face outlet
ralph lauren uk
cheap ray bans
kate spade handbag
yeezy boost
prada handbags
pandora charms
coach factory outlet
hermes handbags
vans store
cole haan shoes
kate spade
nike outlet
coach outlet canada
michael kors handbags
moncler jackets outlet
nike free 4.0
ugg outlet
birkenstock sandals
kevin durant shoes
garmont boots
yeezy boost
adidas yeezy boost
coach outlet
canada goose sale
uggs
red bottoms
coach outlet
coach factory outlet
nike huarache
coach outlet
michael kors outlet online
ray ban sunglasses discount
coach factory outlet
coach factory outlet
nike cortez
philipp plein outlet
nike outlet
adidas superstar
supreme new york
tiffany outlet
mulberry uk
adidas
nike shoes
converse shoes
kate spade outlet
adidas nmd
air max 2019
air jordans
coach factory outlet
air jordan shoes
christian louboutin
ralph lauren sale clearance
coach factorty outlet
red wing outlet
pandora jewelry
nike shoes
uggs outlet
nike air more money
timberland boots
michael kors outlet
cheap oakley sunglasses
pandora jewelry
adidas stan smith
hermens bags
cheap jordans free shipping
timberland boots
reebok shoes
harden vol 1
ugg boots
philipp plein shirt
pandora jewelry outlet
nike air force 1
uggs outlet
coach outlet store
john lobb boot maker shoes
canada goose
coach outlet store
valentino shoes
timberland boots outlet
coach factory outlet
michael kors outlet
polo outlet store
yeezy 350 boost
nike air max outlet
pandora charms
ralph lauren sale clearance
michael kors outlet
ralph lauren sale clearance
vans shoes
coach outlet online
adidas campus
yeezy boost
ralph lauren sale
tory burch outlet online
coach factorty outlet
fendi handbags
chopard watches
birkenstock sandals
ralph lauren
louis vuitton
fitflops sale clearance
chch handbags
ugg outlet
michael kors outlet
fitflops
air max 97
louis vuitton outlet
canada goose jackets
michael kors outlet online
jordan shoes
canada goose sale
mont blanc pens
asolo boots
moncler outlet
adidas yeezy
salomon shoes
coach outlet
jimmy choo
givenchy handbags
coach outlet store
nike air max zero
swarovski outlet
canada goose jackets
canada goose sale
oakley sunglasses
columbia sportswear
polo ralph lauren outlet online
adidas nmd
polo ralph lauren
harry winston jewelry
louboutin shoes
coach outlet
adidas outlet
polo ralph lauren outlet online
pandora jewelry
pandora jewelry official site
nike air max shoes
coach canada
fitflops sale
ralph lauren outlet
pandora jewelry
kate spade
cheap jordans
puma rihanna shoes
gucci outlet
nike outlet store
coach outlet
mont blanc
moncler jackets
ecco shoes
cheap oakley sunglasses
canada goose outlet
pandora outlet
jimmy choo outlet
abercrombie and fitch
danner boots
valentino shoes
caterpillar boots
moncler outlet
air jordan shoes
jordan shoes
coach factory outlet online
canada goose outlet
moncler coats
nfl jerseys wholesale
coach outlet
pandora jewelry
michael kors outlet canada
moncler outlet
kate spade outlet
rolex watches
cole haan outlet
reef sandals
new balance shoes
cheap nfl jerseys
nike air max 95
skechers shoes
air more uptempo
kate spade
pandora charms
coach outlet
kate spade handbags
yeezy boost
uggs
coach outlet
kate spade outlet store
jordan shoes
moncler outlet
mbt shoes
salvatore ferragamo shoes
canada goose outlet
mulberry handbags
adidas yeezy
fitflops
canada goose outlet
longchamp handbags
ferragamo outlet
coach factory outlet online
michael kors outlet
nike outlet online
canada goose outlet
mammut boots
adidas originals
coach outlet
kobe shoes
adidas shoes
florsheim shoes
polo ralph lauren outlet online
dolce and gabbana handbags
canada goose jackets
abercrombie
pandora charms
mt0529
dongdong8
2018-06-09 01:40:11
ralph lauren
michael kors outlet online
michael kors handbags
adidas superstar
jordan 12
kate spade handbags
adidas flip flops
coach outlet online
nike blazer
nike outlet store
nike uk
nike outlet store online
air max
y3 shoes
coach handbags
jordans
ralph lauren
michael kors handbags
true religion jeans
ralph lauren
undefeated shoes
ray ban sunglasses
manchester united jersey
oakley sunglasses
mcm bags
coach outlet
new balance sandals
hermes bags
prada bags
prada handbags
converse shoes
kevin durant shoes
valentino shoes
bvlgari rings
alexander mcqueen shoes
air max 1
air max plus
adidas uk
coach outlet online
air force 1
ray ban outlet
adidas jeremy scott
nike outlet
jordan 8
tory burch
dansko shoes
ray ban sunglasses
coach outlet online
oakley sunglasses
michael kors handbags
adidas outlet
rolex watches
adidas football boots
cheap jerseys
juicy couture
air jordan
cheap mlb jerseys
harden vol 2
nike dunks
supra shoes
baseball jersey
nike outlet
prada
nike factory
mbt shoes
longchamp
coach
adidas nmd
louboutin shoes
air max 270
miu miu shoes
timberland boots
balenciaga triple s
nike blazer
links of london
adidas stan smith
longchamp outlet
cheap mlb jerseys
nike free
christian louboutin
tory burch outlet
adidas outlet
nike shoes
air max
hermes outlet
cheap nba jerseys
carnival shoes
rayban
coach outlet online
cheap jordan shoes
michael kors outlet
adidas nmd
curry shoes
coach outlet
off-white shoes
converse shoes
adidas yeezy
burberry outlet store
fitflops
cheap nfl jerseys
birkenstock sandals
ralph lauren
cartier jewelry
nike tennis
flip-flops
hermes birkin bag
tag heuer watches
longchamp
swarovski jewelry
air jordan
louboutin
jordan
hermes kelly bag
cheap nfl jerseys
air jordan shoes
puma slides
kate spade outlet online
superdry
jordans
fingerlings monkey
michael kors outlet
timberland outlet
pandora jewelry
jordan xx9
marc jacobs
cheap replica watches
nfl jerseys
polo ralph lauren
birkenstock sandals
mont blanc pens
pandora jewelry
nike free run
vans shoes
red bottoms
prada outlet online
longchamp handbags
oakley canada
mont blanc
jimmy choo shoes
harden vol 1
kate spade
true religion
nike presto
tod's shoes
barcelona jersey
air jordan 11
air max 95
louboutin outlet
oakley sunglasses wholesale
bcbg
michael kors handbags
columbia sportswear
christian louboutin
snapbacks wholesale
hermes
jordan shoes
fila shoes
kobe 11
coach factory outlet
kate spade outlet
true religion jeans
fitflops
pandora charms
mizuno running shoes
asics
pandora jewelry
christian louboutin
nike free
polo ralph lauren
gucci slides
air jordan 14
ralph lauren polo shirts
nike cortez
montblanc pen
air max
air max
yeezy shoes
ralph lauren
beats by dre
ray ban outlet
jordan 1
nike shoes
burberry outlet
nike sb
nike tn
herve leger dresses
new balance
jordan 5
louboutin
polo outlet
wedding shoes
nfl jerseys
true religion jeans
suicoke
supreme paris
oakley sunglasses
jordan pas cher
fitflops
oakley sunglasses
supreme uk
michael kors outlet online
jordans
giuseppe zanotti shoes
ralph lauren
timberland outlet
fitflops sale clearance
flip flops
malone souliers shoes
asics running shoes
nike epic react flyknit
coach outlet
stuart weitzman shoes
timberland boots
michael kors
ray ban
nike shox
adidas originals
balenciaga shoes
flipflops
coach outlet store online
michael kors outlet clearance
nike outlet store
coach
converse uk
jordan 6
cheap oakley sunglasses
air jordan
coach handbags
coach outlet
nike roshe
running shoes
bottega veneta
coach handbags
breguet watches
nike free
ray ban
mulberry
coach outlet store
balenciaga sandals
longchamp
nike shoes for men
kate spade
celine outlet
coach outlet online
flops
givenchy handbags
polo ralph lauren
nike air max
timberland boots
audemars piguet
nike huarache
van cleef & arpels jewelry
dolce and gabbana
nike mercurial superfly
beats headphones
vibram fivefingers
jordan shoes
belstaff jackets
ferragamo
polo ralph
michael kors handbags
coach factory outlet
air max 97
michael kors handbags
off-white
mac cosmetics
michael kors outlet clearance
coach factory online
polo outlet
longchamp handbags
scarpe mbt
stussy hoodie
hollister outlet
coach outlet
michael kors
tory burch uk
air huarache
oakley vault
lebron 15
nike flip-flops
burberry outlet
burberry canada
baseball bats
christian louboutin outlet
air max 90
roshe run
michael kors canada
tory burch bags
pandora jewelry canada
true religion jeans
ferragamo shoes
adidas outlet
ralph lauren
soccer jersey
cheap mlb jerseys
longchamp outlet
kobe 12
adidas yeezy 350
air jordan
kate spade
adidas shoes
polo outlet
jordan 3
nike kyrie 3
michael kors uk
birkenstock outlet
nike uk
christian louboutin
ralph lauren
ralph lauren uk
cheap ray bans
supreme
coach outlet online
nike lunarglide
michael kors outlet
prada handbags
manolo blahnik
pandora charms
supreme outlet
nhl jerseys
air max 2018
air jordan
air jordan
ray bans
jordan retro
christian louboutin
wholesale nfl jerseys
tory burch
ray ban sunglasses
pandora jewelry
nike revolution
swarovski
nfl jerseys
oakley sunglasses cheap
mishka clothing
nike air force
basketball shoes
cheap nfl jerseys
vans shoes
breitling watches
coach outlet
true religion jeans
ferragamo outlet
ralph lauren
air max 2017
adidas wings
kate spade handbags
jordan 4
puma fenty
michael kors taschen
adidas slides
michael kors outlet online
dior handbags
pandora charms
cheap nhl jerseys
christian louboutin outlet
nike outlet online
balance shoes
light up shoes
coach outlet online
ray ban
under armour outlet
yeezy 500
adidas ultra boost
coach outlet
20186.9wengdongdong
chenjinbei
2018-06-25 15:07:24
20186.25chenjinbei
hermes
roshe run
ray ban outlet
light up shoes
pandora uk
swarovski
baseball jersey
vibram five fingers
audemars piguet
true religion jeans
y-3 shoes
true religion jeans
montblanc fountain pens
mishka clothing
cheap nfl jerseys
michael kors outlet
baseball bats
dansko shoes
coach outlet
oakley canada
tod's shoes
coach factory online
longchamp handbags
true religion
ray ban
kobe 11
michael kors outlet clearance
cheap oakley sunglasses
michael kors canada
jordans
nike air force
longchamp outlet
jordan shoes
kate spade
vans shoes
nike kyrie 3
fitflop sandals
jordan shoes
mizuno running shoes
converse shoes
air max
off-white clothing
coach factory outlet online
jordan shoes
maillot de foot
asics
jordan 4
coach outlet online
supra shoes
nike epic react
fitflops sale clearance
michael kors outlet store
louboutin
polo outlet
miu miu shoes
pandora charms
adidas jeremy scott
pandora jewelry canada
huarache
nike free run
jordans
Fußballtrikots günstig
burberry canada
timberland outlet
curry shoes
polo outlet
kate spade
jordan 6
nike outlet online
supreme outlet
timberland outlet
tag heuer watches
cheap ray bans
coach outlet store online
bcbg
coach outlet online
air max 2018
new balance
bvlgari rings
maglie calcio a poco prezzo
beats by dre
air max
balenciaga shoes
oakley sunglasses
juicy couture outlet
cheap nfl jerseys
nike free run
supreme paris
red bottom shoes
asics running shoes
nike uk
new balance sandals
valentino shoes
prada outlet online
michael kors handbags sale
jordan 8
nike flip-flops
ralph lauren polo shirts
ralph lauren
jordan 5
jordan xx9
wholesale nfl jerseys
louboutin
birkenstock outlet online
adidas outlet store
camisetas de futbol replicas
oakley sunglasses wholesale
tory burch
balenciaga shoes
fitflop sandals
air huarache
coach outlet
mulberry handbags
nike air max
"nfl jerseys
"
longchamp handbags
coach
mlb jerseys
ray ban sunglasses
kate spade outlet
nike shoes for men
coach handbags
nike lunarglide
kate spade handbags
nike sb
givenchy handbags
oakley sunglasses
ray ban sunglasses
basketball shoes
burberry outlet store
nike outlet
ferragamo
converse shoes
michael kors outlet
air max 97
cheap nfl jerseys
louboutin
nhl jerseys
true religion jeans
polo ralph lauren
nike blazer
under armour outlet
ralph lauren
air max 1
ray ban sunglasses
birkenstock sandals
ray ban sunglasses cheap
breguet watches
stussy hoodie
michael kors handbags
ferragamo shoes
kate spade outlet online
belstaff jackets
air jordan
coach outlet online
air max 2017
air jordan
coach factory outlet
adidas wings
soccer shirts
undefeated shoes
cheap nhl jerseys
beats by dre
coach handbags
converse uk
coach outlet online
air max
fitflops
air jordan 14
louboutin
stuart weitzman shoes
yeezy shoes
columbia sportswear
gucci slides
nike outlet
tory burch bags
oakley sunglasses
nike shox
adidas shoes
ralph lauren
manchester united jersey
adidas slides
carnival shoes
ralph lauren
nfl jerseys wholesale
ray ban sunglasses
michael kors handbags
swarovski jewelry
nike shoes
coach factory outlet
michael kors outlet
nike tennis
jordan 1
bottega veneta
adidas nmd
hermes kelly bag
nike free
maillot de foot pas cher
ralph lauren
adidas flip flops
pandora charms
michael kors handbags
cartier jewelry
coach outlet store online clearance
pandora jewelry
coach outlet online
christian louboutin outlet
tory burch uk
manolo blahnik shoes
marc jacobs
links of london
coach factory outlet
adidas ultra boost
ralph lauren uk
balenciaga sandals
polo ralph
nike blazer
suicoke sandals
herve leger dresses
jordan
adidas nmd
scarpe mbt
jordan 12
adidas outlet
tory burch outlet
malone souliers mules
ralph lauren uk
nike roshe
timberland boots
hermes birkin bag
christian louboutin outlet
michael kors outlet
longchamp
cheap soccer jerseys
coach
nike shoes
hollister outlet
nike revolution
nike outlet store
alexander mcqueen shoes
jordan 3
ralph lauren outlet
hermes outlet
red bottoms
kate spade
michael kors handbags
ralph lauren
mbt shoes
ray ban
mk purse
rolex watches
ray ban
nike cortez
timberland boots
air jordan 11
flip-flops
kate spade
prada handbags
flip-flops
ralph lauren outlet
nike presto
michael kors outlet
jordan retro
coach outlet store
air max 90
cheap mlb jerseys
coach factory outlet online
cheap nfl jerseys
running shoes
camisetas de futbol baratas
maglie calcio
tory burch outlet
breitling watches
pandora jewelry canada
coach outlet
burberry outlet online
longchamp
mac cosmetics
nike mercurial vapor
mcm bags
nike uk
pandora jewelry
puma fenty sandals
air jordan
coach factory outlet
prada
ralph lauren
true religion jeans
adidas stan smith
kobe 12
fingerlings monkey
lebron 15
mont blanc pens
fussball trikots
dolce and gabbana
cheap jerseys
air jordan
supreme
coach outlet
michael kors outlet
jordan pas cher
yeezy 500 blush
michael kors
puma slides
louboutin outlet
van cleef & arpels jewelry
adidas superstar
fitflops outlet
burberry outlet
polo outlet
wedding shoes
adidas stan smith
vans shoes
longchamp outlet
oakley sunglasses
cheap soccer jerseys
prada handbags
cheap nba jerseys
nike free
air jordan
michael kors taschen
michael kors outlet store
true religion jeans
adidas yeezy 350
air max
christian louboutin
pandora outlet
prada bags
air max 95
cheap ray ban sunglasses
fila sneakers
harden vol 1
birkenstock
michael kors outlet online
celine outlet
ralph lauren uk
oakley vault
air max plus
michael kors handbags
cheap jordan shoes
ralph lauren
balance shoes
adidas yeezy
kevin durant shoes
coach outlet online
adidas uk
longchamp
hermes uk
supreme uk
christian louboutin
adidas outlet store
soccer jersey
christian louboutin shoes
superdry clothing
adidas football boots
timberland boots
michael kors uk
jordans
nike outlet
air force 1
barcelona jersey
harden vol 2
cheap michael kors bags
ferragamo outlet
dior handbags
nike tn
snapbacks wholesale
flops
mont blanc
nfl jerseys
jordan
nfl jerseys
cheap mlb jerseys
jimmy choo shoes
nike outlet store online
oakley sunglasses
nike factory outlet
off-white clothing
air max 270
cheap replica watches
giuseppe zanotti shoes
nike dunks
coach outlet online
20186.25chenjinbei
yaoxuemei
2018-06-27 05:15:50
yaoxuemei20180627christian louboutin outlet
uggs canada
canada goose outlet
ray ban sunglasses
coach outlet
michael kors outlet
polo ralph lauren
air max 2017
true religion jeans
coach outlet
michael kors handbags
coach outlet online
polo ralph lauren
pandora charms
cheap jordans
kate spade outlet
ugg outlet
pandora outlet
nike shoes outlet
polo outlet
polo ralph lauren
nike trainers
pandora outlet
polo ralph lauren
ugg outlet
canada goose jackets
canada goose outlet
adidas outlet
louboutin shoes
michael kors outlet
coach outlet
uggs outlet
polo ralph lauren
pandora outlet
pandora outlet
pandora outlet
valentino outlet
michael kors outlet
michael kors outlet
pandora outlet
kate spade outlet
mlb jerseys wholesale
ed hardy
michael kors outlet
coach factory outlet
canada goose jackets
mbt shoes
coach outlet online
coach outlet
canada goose jackets
cheap nfl jerseys
pandora jewelry
canada goose outlet
ugg outlet
oakley sunglasses
michael kors handbags
oakley sunglasses wholesale
supreme outlet
kate spade outlet
yeezy boost
asics running shoes
pandora charms
polo ralph lauren
christian louboutin outlet
cheap nfl jerseys
pandora jewelry
ultra boost
michael kors outlet clearance
nfl jerseys
michael kors outlet
coach factory outlet
coach outlet
ray ban sunglasses
michael kors outlet
clarks shoes
longchamp handbags
oakley sunglasses wholesale
michael kors outlet
oakley sunglasses
michael kors outlet
coach outlet
pandora charms
oakley sunglasses
canada goose outlet
christian louboutin
true religion outlet
michael kors outlet
canada goose outlet
nfl jerseys wholesale
mbt shoes
coach outlet
coach outlet
nike outlet
pandora outlet
uggs outlet
christian louboutin outlet
fred perry outlet
michael kors outlet
valentino outlet
fitflops sale clearance
nike outlet
coach outlet
vibram fivefingers
mcm outlet
adidas shoes
cheap jordans
coach outlet
pandora outlet
nike shoes
pandora jewelry
polo outlet
nfl jerseys
ralph lauren outlet
kate spade outlet
coach factory outlet
true religion outlet
polo ralph lauren
mlb jerseys
ray ban sunglasse
coach factory outlet
pandora outlet
gucci outlet
canada goose outlet
kate spade outlet
canada goose outlet
polo shirts
true religion outlet
michael kors outlet
ugg outlet
coach factory outlet
nfl jerseys
vans shoes
oakley sunglasses
mulberry handbags
birkenstock shoes
nhl jerseys
coach outlet
nike kyrie 3
christian louboutin outlet
adidas nmd shoes
ugg boots clearance
christian louboutin outlet
polo ralph lauren
tory burch outlet
true religion jeans
yeezy boost
coach outlet
ferragamo outlet
uggs outlet
coach outlet
michael kors outlet
ugg boots
michael kors outlet clearance
coach outlet
michael kors outlet
mont blanc pens
mbt shoes
pandora outlet
ugg outlet
gucci outlet
fred perry polo shirts
adidas outlet
michael kors outlet
coach outlet
ray ban sunglasses
ugg boots
pandora jewelry
birkenstock outlet
supreme uk
coach outlet
canada goose jackets
mbt shoes
michael kors outlet
coach outlet online
canada goose outlet
adidas superstar shoes
cheap oakley sunglasses
fitflops sale clearance
true religion outlet store
ray ban outlet
coach outlet online
christian louboutin outlet
adidas yeezy shoes
coach outlet
adidas nmd
nike outlet
canada goose jackets
fitflops sale clearance
pandora charms
coach outlet
fred perry polo shirts
ralph lauren polo shirts
coach factory outlet
polo ralph lauren pas cher
coach outlet
christian louboutin outlet
coach outlet
canada goose jackets
ray ban sunglasses
tory burch outlet
michael kors outlet
coach outlet
kate spade outlet
michael kors outlet
nike outlet
nike outlet
christian louboutin outlet
michael kors outlet
coach outlet
true religion jeans
coach outlet
pandora charms sale clearance
canada goose jackets
ugg boots
kate spade outlet
nfl jerseys wholesale
ray ban sunglasses
michael kors outlet
ugg outlet
pandora charm
ralph lauren sale clearance
coach outlet
kate spade outlet
cheap nfl jerseys
tory burch outlet
michael kors outlet
true religion jeans
mont blanc pens
nfl jerseys
michael kors handbags
ralph lauren outlet
ray ban sunglasse
ralph lauren shirts
nba jersey
longchamp outlet
canada goose outlet
canada goose outlet
kate spade outlet
ugg outlet
true religion jeans
michael kors outlet
cheap nfl jerseys
ralph lauren polo
mulberry handbags
michael kors outlet
kate spade handbags
nfl jerseys wholesale
moncler outlet
hermes belts
cheap jordans
canada goose outlet
christian louboutin shoes
coach outlet
polo outlet
ray ban sunglasses
moncler outlet
polo ralph lauren
oakley sunglasses wholesale
coach outlet store online
canada goose outlet
cheap nfl jerseys
coach outlet
ugg boots
polo outlet
kate spade outlet
canada goose jackets
polo outlet
oakley sunglasses
coach factory outlet
ray ban sunglasse
moncler outlet
true religion outlet
canada goose outlet
ugg boots
michael kors outlet
polo outlet
cheap jerseys
coach outlet
nike outlet
michael kors outlet
coach outlet
cheap snapbacks
pandora charms
michael kors outlet
kate spade outlet
canada goose outlet
kate spade outlet
cheap nfl jerseys
adidas outlet
rolex watches
prada handbags
polo ralph lauren
canada goose jackets
ralph lauren shirts
nfl jerseys wholesale
michael kors outlet
tory burch outlet
coach outlet
nfl jerseys wholesale
canada goose outlet
pandora jewelry
moncler jackets
rolex watches
prada outlet
pandora jewelry
coach factory outlet
converse
pandora jewelry
coach outlet online
ralph lauren uk
canada goose outlet
coach factory outlet
pandora charms
coach outlet online
coach outlet online
ralph lauren outlet
coach outlet
michael kors handbags
polo ralph lauren
michael kors outlet
cheap ray bans sunglasses
michael kors handbags
michael kors outlet
moncler jackets
christian louboutin outlet
canada goose jackets
true religion outlet
coach outlet
michael kors outlet clearance
ugg outlet
polo ralph lauren
canada goose outlet
mbt shoes
uggs outlet
michael kors outlet
pandora charms
puma outlet
adidas nmd
uggs outlet
pandora outlet
polo ralph lauren
ed hardy clothing
giuseppe zanotti outlet
adidas nmd
coach outlet
michael kors outlet
coach outlet
michael kors outlet
mbt shoes
michael kors outlet
ralph lauren outlet
kate spade outlet
giuseppe zanotti outlet
pandora outlet
michael kors outlet
lunette ray ban
air max 90
michael kors outlet
kate spade outlet
nfl jerseys
polo ralph lauren
manolo blahnik outlet
pandora jewelry
ray ban sunglasse
ferragamo shoes
ugg boots
nike shoes
adidas yeezy
mbt shoes
michael kors outlet
oakley sunglasses
adidas yeezy
coach outlet
coach outlet
longchamp outlet
polo ralph lauren
lebron james shoes
pandora outlet
mcm handbags
air jordan retro
ugg outlet
mulberry handbags
kate spade outlet
michael kors handbags
pandora charms
uggs outlet
coach outlet
polo ralph lauren
michael kors uk
coach outlet
mulberry handbags
michael kors outlet
kate spade outlet
off white clothing
prada outlet
air max 90
coach outlet canada
polo outlet
christian louboutin shoes
coach outlet online
ralph lauren outlet
yeezy boost 350
pandora outlet
nike shoes
hermes birkin
nike shoes
oakley sunglasses wholesale
michael kors outlet
lacoste outlet
air jordan 4
oakley sunglasses
ralph lauren polo
canada goose jackets
fred perry polo
pandora jewelry
superdry clothing
michael kors outlet
christian louboutin outlet
nhl jerseys
nike air max
polo ralph lauren
kobe bryant shoes
uggs outlet
polo outlet
canada goose outlet
ray ban sunglasses
uggs canada
pandora jewelry outlet
michael kors outlet
cheap mlb jerseys
mont blanc pens
uggs outlet
coach outlet
true religion jeans
cheap jordans
pandora charms
coach outlet
fitflops sale clearance
mont blanc pens
pandora charms
ugg outlet
polo outlet
coach outlet
nike huarache
polo ralph lauren
air jordan shoes
kate spade outlet
red bottom shoes
Back to content | Back to main menu