Lille Esbønderup i ældre tid - Lokalhistorie for Tikøb Kommune

Go to content

Main menu:

Lille Esbønderup i ældre tid

De enkelte ejerlav > Lille Esbønderup

Kortet er det kort, som blev udarbejdet i forbindelse med udskiftningen af byens jorder i efteråret 1787.Med rødt  er markeret byens fire gårde samt de to husmandssteder. Navnene på gårdene blev først fastsat efter udskiftningen, men anføres her for at gøre kortet mere læseligt. Problemet er nemlig at kortet er orienteret mod vest - d.v.s. at nord er til højre. Med gult er bygaden og landevejene markeret. Nederst i billedet ses til venstre den gamle vej fra Kathøj til Lille Esbønderup og til højre med kraftigere markering den nyanlagte fægyde, som samtidig skulle fungere som ny landevej mod Helsingør.

Lille Esbønderup i ældre tid


af Kjeld Damgaard


Navnet Lille Esbønderup betyder egentlig "Æsbjørns bebyggelse". Vi kender ikke Æsbjørn eller hvornår han grundlagde byen, men bebyggelsen er antagelig opstået engang i middelalderen. Når bebyggelsen har præfixet "Lille" skal det ses i sammenhæng med, at der kun ganske få kilometer mod nord var en sognelandsby med det samme navn. For at kunne adskille de to stednavne, fik den mindre landsby ved Tikøb således navnet "Lille Esbønderup".

Oldtidsminder
At der har været beboelse i området i ældre tid vidner bl.a. den spektakulære jættestue Djævlehøj, om. Den ligger på Lille Esbønderups jorder, højt placeret med udsigt til Esrum Sø. Her kunne stenalderfolket tilbede de dødes ånder - jættestuen var en slags tempel for datidens befolkning. Denne imponerede høj har imidlertid ikke været den eneste. Syd for landsbyen - umiddelbart ved Danstrupvej - ligger resterne af en anden oldstidshøj, og i nabo-ejerlavene Saane og Jonstrup har der tidligere ligget adskillige høje.

Landgilde til Esrum Kloster
Den ældste kilde med navnet Lille Esbønderup stammer fra 1497. Det er – fristes man til at sige – næsten som sædvanlig Esrum Klosters Brevbog, der er vor kilde. Heri nævnes at landsbyen, der jo på dette tidspunkt hører under klosteret, består af 4 gårde, som hver gav 1 pund rug og 1 pund byg, 1 lam, 1 gås og 2 høns i landgilde (= fæsteafgift). Derudover skulle hver fæstebonde "føde en fodernød" – d.v.s. at hver bonde skulle opfede en stud, typisk i 4-5 år, indtil den kunne overgives til klosteret og sælges som staldokse. Endelig var det i 1497 også hver bondes forpligtelse i Lille Esbønderup at stille på klosteret med en vogn til age hø eller korn. Og endelig skulle hver bonde stille med en mand 1 dag i høhøsten og 2 dage i kornhøsten.

Men i 1536 ophævedes Esrum Klosters ejerskab over alle landsbyerne i Danmark som følge af reformationen. I stedet overgik ejerskabet til kongen – men for fæstebønderne var den ene herremand nok ikke meget bedre end den anden. Efter reformationen skulle bønderne såmænd blot stille andre steder for at arbejde eller betale deres fæsteafgift et andet sted.

Et enkelt glimt fra Lille Esbønderup får vi året 1586, da kongen måtte eftergive Oluf Ibsen noget af årets landgilde. Årsagen var, at gården var nedbrændt året i forvejen.

Følgerne af svenskekrigene
I 1600-tallets midte hærgedes Nordsjælland af svenske invasionshære. Det gik ganske hårdt ud over de fleste landsbyer, men øjensynlig var Lille Esbønderup ret heldig. I en opgørelse fra 1660 ses at de fire bønder i landsbyen havde ganske godt fat og at ødelæggelserne var forholdsvis små. De fire bønders navne var da Truid Jensen, Laurids Truidsen, Laurs Olsen og Peder Hansen. Men tiderne blev dårligere. Kun 19 år senere – i 1679 – fortæller en ny beretning, at landsbyen nu nærmest er forarmet. Alle fire fæstere er da også skiftet ud – desværre kan vi ikke umiddelbart se om de nye fæstere var i familie med de foregående. Men skidt ser det ud: Axel Christensens gård er med sine 2 længer brøstfældig. Jon Bentsen er forarmet og har to længer ganske brøstfældige. Peder Christensens enke drev også en gård, hvis to længer også var brøstfældige. På Peder Ibsens gård var 3 længer brøstfældige.

Antagelig i forbindelse med den såkaldte markbog (= en fortegnelse over gårde og jorde), der blev udarbejdet i 1681 blev der indført gårdnumre. Derfor kan vi også konstatere hvilken gård de fire beboere havde to år før. Og dermed kan vi også jævnføre disse betegnelser med de matrikelnumre og gårdnavne vi kender i dag:

1679: Peder Ibsen ejede gård nr. 1 = matr. nr. 3 = Engerup
1679: Peder Christensens enke ejede gård nr. 2 = matr. nr. 2 = Blommeaas
1679: Jon Bentsen ejede gård nr. 3 = matr. nr. 4 = Landlyst (senere Danstruplund)
1679: Axel Christensen ejede gård nr. 4 = matr. nr. 1 = Sallerud

To år senere kan vi genfinde de samme ejere på gårdene nr 1 og 3, medens Peder Christensens enke er blevet skiftet ud med Anders Bentsen og på gård nr. 4 er Axel Christensen åbenbart død, for nu sidder enken som fæster.

Vi kan også ud af disse små beretninger læse, at det faktisk er Jon Bentsens gård, der langt senere bliver til Danstruplund. Men i 1600-tallet lå den endnu inde i selve landsbyen – og som man også kan se, er det byens mest forarmede og faldefærdige gård. Det fremgår også, at Jon Bentsen kun havde to heste, hvor de øvrige havde hhv. 2, 3 og 4 heste.

Glimt fra 1700-tallets Lille Esbønderup
En stribe små glimt fra 1700-tallet viser lidt om livet og dagligdagen i Lille Esbønderup: En notits fra 1708 viser således, at bønderne i Lille Esbønderup nu delvist betaler fæsteafgiften ved at arbejde for Kronborg Ladegaard. Desuden leverer bønderne 1-2 læs brænde og 2 løs tørv hvert år.

Af justitsprotokollen fremgår, at Peder Sørensen i Lille Esbønderup i 1743 kom i klemme i retsmaskineriet, fordi han havde taget otte små birketræer i skoven. Da skovtyverierne på den tid var meget omfangsrige, forsøgte øvrigheden sig med forholdsvis strenge straffe for disse overtrædelser og Peder Sørensen måtte derfor gå med kappen i to timer og derpå 24 timer i hullet. "Kappen" – også kaldet "Den spanske Kappe" var en jernbeslået tønde med et hul i bunden, som blev sat med bunden i vejret ned over den dømtes hoved. Den dømte måtte så gå rundt i byen med kappen i de antal timer som han var blevet idømt.

I 1744 kom der for retten en sag for Esrom ting hvori en hvis Per Olsen i Munkegaard og en Lars Andersen i Tikøb Skovhuse var kommet i klammeri med den tidligere landsoldat, Rasmus Sørensen fra Lille Esbønderup. Klammeriet var foregået på Tikøb Kro, fordi enken der, nu som adskillige gange før lod udskænke på helligdage og tillod at gæsterne at sidde hele natten for at drikke og spille kort. Det var i al fald præstens forklaring – og det var ham, der havde klaget til retten.

Kvægpesten
I 1749 kom Peder Nielsen fra Lille Esbønderup for herredstinget og beklagede sig over at han havde mistet 5 heste på grund af den daværende plage: kvægpesten. Peder Nielsen havde nu kun 3 heste tilbage og det blev overfor retten bevidnet, at Peder Nielsen ikke længere var i stand til at køre for kongen eller forestå sin egen avl. Det var jo alvorligt – også for kongen, for egentlig var hestene jo sammen med gårdene også kongens ejendom, og hvis de var døde var det naturligt for fæsterne at de søgte om at få nye hos deres herremand. Kvægpesten fortsatte i de følgende år. I 1756 berettes det således at gårdmand Ole Pedersen på gård nr. 2 i Lille Esbønderup havde mistet 7 heste hver af en værdi på 6-7 rigsdaler og at gårdmand på gård nr. 1, Hans Jørgensen havde mistet fem heste.

I 1760 var det atter galt med skovtyverierne. Det var Niels Pedersen fra Lille Esbønderup, der to gange var taget for denne forbrydelse og derfor måtte betale 4 rigsdaler og arbejde på Kronborg Fæstning i tre måneder!

Lille Esbønderup vokser
Som det fremgår af ovenstående boede der også andre end gårdmændene og deres familier i Lille Esbønderup. I perioden omkring 1680 boede i landgildehuset en Jens Laursen og knapt 100 år senere – i 1771 - fremgår det, at der i landsbyen foruden de fire gårdmænd også bor en Peder Jensen, der undertiden ernærer sig som savskærer og undertiden som daglejer. Først i 1787 kender vi byens totale indbyggertal – og det er såmænd ret beskedent: I alt 31 personer. Foruden de fire gårdmænd med deres familier, så er der også en undertagsmand ved navn Lars Jørgensen, der bor sammen med sin mor og sine to børn. En undertagsmand er en mand på aftægt. Desuden er der en enke ved navn Boel Jørgensdatter, der bor som inderste sammen med sin søn. For begge disse familier gælder, at de meget vel kan have boet i en af gårdenes bygninger. Derimod angives den sidste beboer, den ugifte Carl Johansen, som husmand, hvilket betyder, at manden har boet i et selvstændigt hus. Det fremgår da også af det ældst bevarede kort. At der ved byens gade lå to små huse. Hvilket af disse, der rummede det omtalte husmandssted vides dog ikke. Det ser nemlig ud til at huset forsvandt i forbindelse med jordreformerne – eller rettere flyttede ud af byen, hvor der oprettedes en række husmandssteder ude på byens jorder.

Ved folketællingen i 1801 har byen således fået 44 indbyggere – procentvis en stor udvikling i forhold til de kun 31 indbyggere i 1787. Vi kan altså se, at jordreformerne ikke blot gav bønderne nye udviklingsmuligheder, men også gav nyt liv i landsbyerne.

Jordreformen
Udskiftningen af Lille Esbønderups jorder skete som alle andre landsbyer i slutningen af 1700-tallet. Resultatet var, at de tre gårde skulle blive liggende i landsbyen, medens den sidste skulle flytte ud. Den gård, der skulle flytte ud tilhørte Peder Hansen og havde nr. 3. Den lå i landsbyens østligste side – lige ved den nuværende Kathøjvej. Som det fremgår af kortene, er bygaden siden ændret lidt, så gården lå nærmest på det sydøstre hjørne af nuværende Kathøjvej og Danstrupvej.

Gårdmand Peder Hansen erklærede sig villig til at flytte ud, idet hans gård var den ringeste. Udflytningen skulle ske til de jorder han havde fået tildelt på landsbyens søndre jorder – den såkaldte Kildevang eller Overvang. Dette store flytteprojekt stod Peder Hansen dog ikke alene med. Han fik hjælp til flytningen i form af bl.a. bygningshjælp, gødningshjælp, grundforbedringshjælp, hjælp til etablering af stenkister (dræning), hjælp til grøftegravning og hjælp til at rydde et areal for skov. Denne hjælp blev ydet af de gårdmænd, der ikke skulle flytte deres gård.

Så ulempen for den gård, der skulle flytte var altså, at gården med dens beboere kom til at bo ude på marken – langt fra den trygge tilværelse omkring gadekæret. Omvendt var det en fordel at få bygget helt nye avlsbygninger, selvom disse til en vis grad var opført af genbrugsmaterialer fra den gamle gård.

Fægyden
En følge af jordreformen var også, at landsbyen fik udlagt et specifikt areal som overdrev. Overdrevet kom til at ligge et stykke fra byens øvrige jorder - nemlig i det område, som vi i dag kender som Tinkerup. Bønderne brugte overdrevet til græsning for deres kvæg (i datidens sprog kaldt "fæ"). Og da kvæget fra Lille Esbønderup skulle drives hen over dels egne marker, dels Kathøjs jorder, anså kommissionen det for nødvendigt at anlægge en såkaldt Fægyde over både Lille Esbønderups og Kathøjs marker.


Gårdenes navne
En konsekvens af jordreformerne og bøndernes overtagelse af gårdene til selveje var, at det nu blev bestemt at alle gårde skulle have et navn. Bønderne skulle selv vælge navnet og de fleste valgte at tage navn efter eksempelvis den ager eller vang, som deres gård eller tilliggendet lå på. Det kunne dog også være andre lokale forhold, der gav gården navn – det er navne som Kildegaard, Østergaard, Skovgaard eller Nedergaard eksempler på.

I Lille Esbønderup blev de tre gårde således opkaldt efter lokale forhold. Matr. nr. 1 fik navnet Sallerud opkaldt efter "Saldeager", der lå på gårdens tilliggende efter jordreformerne. På samme måde fik matr. nr. 2, Blommeaas sit navn. Marken kaldtes Blommeaas, men hed egentlig oprindelig Blaamandsaas. Ordet blåmand er det gamle danske navn for en kornblomst, så gårdens navn betyder egentlig Kornblomstgården.  Navnet Engerup (matr. nr. 3) ses derimod ikke som et gammelt marknavn, men må vel tolkes som gården ved engen. Den sidste gård – den der flyttede ud af byen – kom til at ligge helt ude på landet og blev hurtigt ændret til en slags lystgård for ikke landmænd. Det er derfor ikke unaturligt, at den fik navnet Landlyst - dog skiftede den senere navn til Danstruplund.


Jættestuen "Djævlehøj" på marken sydvest for Tikøb. I højen er der to jættestuekamre, begge med gang mod øst. Af den synlige sættestue, findes der 4-5 store sten over kammeret og gangen. Med sin imponerende placering, har stedet indbudt til religiøse ceremonier for de døde omkring 3500-3000 f.Kr.
Fotoet fra 1999 viser udsigten mod Tikøb med jættestuen i forgrunden.


Da Jordreformerne var gennemført var næste skridt at gøre gårdmændene frie og selvstændige. Gårdmændene blev med andre og selvejere og i den anledning blev der til brug her i Lille Esbønderup såvel som i andre landsbyer, fortrykt et "Arvefæste og Skiødebrev", hvori blot skulle indføjes gårdmandens navn og sted samt gårdens navn. Med anden håndskrift er nedenunder tilføjet, at skødet er læst (=tinglyst) på Cronborg Amts Birketing 26. februar 1794. På de efterfølgende sider i skødet er betingelser og rettigheder opført i 22 artikler.

Glimt fra Lille Esbønderup i nyere tid

af Kjeld Damgaard

Efter de store jordreformer i slutningen af 1700-tallet kunne de fire gårdmænd i Lille Esbønderup kalde sig selvejere. De var blevet herrer over deres egne bygninger og jorder og historien skulle vise, at det her, som alle andre steder, var en disposition, der førte til en god udvikling ikke bare i landbruget, men i samfundet som helhed.

Husmandssteder
Men der var også kommet en ny type beboere til Lille Esbønderup. Ganske vist havde der i 1700-tallet været 2 små gadehuse i byen, men begge beboere havde ikke andet jord end en have. Jordreformerne havde medført at der også blev udstykket 4 husmandssteder i ejerlavet. De fire husmandssteder tillagdes et jordtilliggende, som de kunne dyrke - men disse blev først selvejere ca 40 år senere. Kun et af disse husmandssteder findes stadig.

De fire huslodder var:
1. I sydvestre ende af lodden, i Brede Krat på Brede Agrene (næppe oprettet).
2. I nordvestre ende af Dambirket lodden på Dambakke Agrene (= matr. nr. 7), "Petersminde" (Nuværende adresse: Fredensborgvej 33)
3. I nordvestre ende i Dambirket på Djævle Agre og Degne Agrene (= matr. nr. 6), "Kirkedamshus" (nedlagt).
4. I nordøstre ende af lodden ved Fægyden. (= matr. nr. 5), "Pedersminde" (nedlagt).

Hvert lod fik 3 tdr. land jord (til takst nr. 12) - og i øvrigt blev bemærket, at både huslod nr. 2 og 3 skulle have vejadgang via Tikøbs jorder. Lodden nr 1 ser ikke ud til at være blevet til noget - den blev hurtigt lagt ind under Landlyst.

Parcelliststedet Hald
Siden er udstykket et husmandssted på Kathøjvej - tæt ved hvor matr. nr. 5 oprindelig lå. Det skete i 1861 - og stedet findes stadig. Samme år opstod også et parcelliststed "Højen", på Fredensborgvej 31. Men allerede i 1848 blev der bygget et andet parcellistssted på arealer, der var for størstepartens vedkommende var udstykket fra gården Blommeaas. Parcelliststedet kom til at hedde "Hald" og ejendommen findes stadig. Som eksempel på hvorledes en sådan lille landbrugsejendom var indrettet, gengives her en beskrivelse fra 1848: Stuehuset, der lå mod nord var 9 fag langt og 10 alen dybt (= ca 11 x 6 meter). Det var bygget af "Wellervande", forsynet med stråtag og indrettet til stue kammer, køkken (incl bageovn) spisekammer samt forstue. Mod vest lå et udhus, der var indrettet til lo, lade, stald og foderlo. "Wellervande" betød, at væggene var opført som lerstampede mure.

Landlyst
Udflyttergaarden Landlyst fik derimod allerede hurtigt et helt andet omfang og størrelse. Unge Peder Hansen havde ikke magtet at overtage ejendommen som selveje, og nedlagde fæstet i 1798. I 1799 overtog købmand John Good fra Helsingør og det er ham, der i 1805-06 lader den kun 17-18 år gamle gård delvist nedrive for at genopføre den i en højere standard. Af Landlyst har vi en beskrivelse fra 1806, hvori det nye stuehus beskrives til at være ca. 24 x 9,5 meter - altså 3,5 gange større end parcellistens stuehus. Landlysts hovedbygning rummede da også 10 værelser, som alle havde gibslofter, engelske vinduer og hollandske døre. I forlængelse heraf var der hestestald, og mod nord en udlænge indrettet til kostald, karlekamre og foderlo. I syd lå et sidehus indrettet til bryggers, bageovn, borgerstue samt 5 små værelser. Mod øst lå en bygning, der var indrettet til både lo og lade.

Landlyst i 1831
Fra  1831 findes en beskrivelse af ejendommen og dens drift. Den gengives her i sit originale sprog og det fremgår at ejendommen der på gårdens jorder dyrkes mange forskellige afgrøder:
"Landlyst i Lille Esbønderup, der ejes og drives af hr. Ferral, ligger i Midten af sine Marker, omgiven af 3 Fiskedamme, ½ Miil Nord for Fredensborg.
Bygningerne, der ere et grundmuret Stuehuus og 4 Udhuse af Muur og Bindingsværk, afgive en god og bequem Bopæl; de ere assurerede for 9.600 Rigsbankdaler Sølv. Ved Gaarden er en smuk Have. Gaarden staar for 3 Tønder, 6 Skjæpper, 3 Fjerdingkar, ¾ Album uprivilegeret Ager og Engs Hartkorn med et Areal af 52 Tønder Land Ager og 8 Tønder Land Ovedrev, der indeholder fortrinlig godt Tørveskjær; Jordene er boniterede til Taxten 12. Den aarlig Udsæd, 6 Tønder Rug, 8 Tønder Byg, 12 Tønder Havre, foruden 4 Tønder Havre bladet med Vikker, giver sædvanligen 8 Fold. Der lægges 30 Tønder Kartofler og avles 40 Læs Høe. 1 Tønde Land anvendes til Raps. Der holdes 4 Heste, 12 Køer og 6 Sviin. Sædfølge: Første Aar Kartofler, hvortil gjødes; 2. Byg; 3. og 4. Kløver eller Vikker; 5. Rug; 6. Boghvede eller Spergel; 7. Havre; hvorefter Jorden udlægge stil Græs. Præste-Tienden er accorderet til 1 Tønde Rug og 2 Tønder Byg aarlig. Kirke-Tienden svares paa den i Sognet sædvanlige Maade. De Kongelige Skatter med Konge-Tienden, Jordebogsafgivten etc. Beløbe sig til 60 Rigsbankdaler. Bankhæftelsen er betalt."

Landlyst ekspanderer - og skifter navn
Med Hans Chr. Jørgensens overtagelse af Landlyst i 1837 begynder de store ændringer imidlertid. Først opkøbte han nemlig nobeoejendommen Kasserud - en gård, der hørte til Jonstrup. Senere købte han også en gård i Endrup, Enghavegaard. Begge gårde blev nedlagt og jordene lagt sammen med Landlysts - og dermed var arealet vokset til omkring 200 tdr.ld. Ejendommen fik senere også sit eget mejeri ligesom der i en årrække også var et mindre teglværk på ejendommen.

I december 1899 blev der givet en kgl. bevilling til den daværende ejer af Landlyst. Han havde nemlig ansøgt om tilladelse til at ændre navnet til "Danstruplund" - hvilket ikke kunne ske uden tilladelse. Årsagen var, at militæret skulle kunne regne med sine kort, hvorpå der var opført gårdnavne, og så kunne det ikke nytte, at gårdejerne gik og lavede navnene om i tide og utide. Loven blev i øvrigt først ophævet i 1992. Egentlig var der tradition for at den største gård i byen blev opkaldt efter landsbyen, som f.eks. Sauntegaard, Borsholmgaard og Nyrupgaard. Måske har ejeren ikke syntes om "Esbønderupgaard" - i al fald foreslog han Danstruplund - uanset, at gården ikke ligger i Danstrup og at den aldrig har haft jorder i Danstrup, der i øvrigt ligger i et nabosogn.

Danstruplund i 1900-tallet
Omkring 1915 ombyggedes hovedbygningen, hvorved den kom til at fremstå i to hele etager. Men allerede i 1906 var gården blevet forsynet med egent gas- og elektricitetsværk. Omkring 1910 opførtes tillige et varmtvandsanlæg - noget ret sjældent for den tid. Gårdens vandværk blev i øvrigt allerede da drevet ved elektricitet. Initiativtager til alle disse forbedringer skyldtes manufaktur-grosserer Emil Hjort. Den efterfølgende ejer, Joachim Prahl, lod i 1926 hele den 2½ ha store have omlægge og forny. Så stor en have krævede mandskab og en uddannet gartner blev ansat. Allerede i 1917 var der blevet bygget en bolig for gartneren - en fin lille villa lige syd for Danstruplund.

Senere i århundredet var Danstruplund ejet af familie Egeskov. Murermester Holger Egeskov havde sin bopæl i Skotterup, først senere flyttede familien til Danstruplund. Sønnen drev i denne periode gården som forpagter. I 1983 gik ejendommen ind i en ny æra, da Klaus Helmersern købte gården og indrettede den til hovedkontor for tøjfirmaet Carli Gry. De gamle avlsbygninger blev nedrevet eller omforandret til lager- og kontor for koncernen. I den forbindelse med jorderne frasolgt - ny ejer af disse blev Carl Bruun på Esrumgaard. Fra 2001 til 2006 stod ejendommen tom, og i 2010 blev ejendommen atter sat til salg.

Sallerud
Da gårdmand Ole Jensen i 1794 overtog Sallerud havde gården allerede været i familiens fæste antagelig i adskillige årtier. Gården har siden da gået i arv fra generation til generation op igennem 1800-tallet. I 1904 overtog Niels Peter Jensen således gården og efter hans død i 1933 enken Anna Jensen. Hun lod dog en niece og hendes mand, Svend Frederiksen forpagte gården. I 1947 havde gården 52 tdr. ld. og besætningen var på 4-5 heste, 14 køer, 9 ungkvæg, 1 so og 18 svin. Svend Frederiksen overtog senere gården og gården var da i familiens eje frem til 1990, da Niels Erik Frederiksen solgte til nuværende ejer, Lis Jensen.

Blommeaas
Gården Blommeaas var i samme families eje i al fald fra 1863 frem til 1984, da Georg Peter Eriksen afhændede gården til Erik Jeppesen. Nuværende ejer er Søren Pedersen.


Engerup
I en slags folketælling fra 1771 optræder gårdmand Hans Jørgensen. Han var far til Peder Hansen (den ældre), som i 1787 fik lov til at lade sin gård blive i landsbyen. Efterkommere af Hans Jørgensen drev gården i mere end 150 år.

Når en ny generation skulle overtage gården, var det skik og brug at de gamle fik en såkaldt "undertagskontrakt" - i nyere tid kaldt en aftægtskontrakt. En sådan undertagskontrakt blev udfærdiget i 1861, da gårdmand Ole Pedersen afhændede gården til sønnen Jørgen Olsen. Og i den blev det fastslået hvad sønnen og hans efterkommere skulle levere til Ole Pedersen og hans hustru Johanne Marie Jensdatter så længe de levede. Dels skulle de have lov at bo i en længe på gården, dels skulle de have leveret en række daglige fornødenheder. Disse ting var nøjagtigt beskrevet m.h.t. størrelse, omfang, leveringstid o.s.v. og omfattede korn, oksekød, lammekød, ost, kartofler, heglet hør, blår, gæs, smør, mælk og æg samt frugt. Desuden ildebrændsel i form af tørv og bøgebrænde, en årlig portion penge samt tøjvask og kørsel 4 gange om året. Endelig skulle den unge gårdejer sørge for læge og medicin i sygdomstilfælde og fornøden pleje samt en "anstændig og ordentlig begravelse".

Det var jo en tid, hvor man ikke havde nogen form for offentlig hjælp - og det var derfor vigtigt, at de to pensionister sørgede for at sikre sig selv og sin fremtid.

Engerup i nyere tid
Gården fortsatte i familiens eje frem til 1929, da gårdejer Anders B. Jensen p.g.a. hustruen Christines alvorlige sygdom måtte opgive driften og sælge. De havde ellers haft en stor omgangskreds og deltaget aktivt i sognets sociale liv. Anders Jensen var desuden meget interesseret i heste og sammen med andre gårdejere ejede han Frederiksborghingsten "Juvel", som stod opstaldet på Engerup.  

Fra 1943 til 1964 hed ejeren Anna Lønberg-Holm f. Laurizen. Hendes mand, Aage Lønberg-Holm, var ingeniør indenfor skibsbygning, medens hun var datter af skibsreder Lauritzen. I perioden 1943 til 50 blev gården drevet v.hj.a. en bestyrer. Det var Anders Olsen og hustru Ingerid f. Hansen. Bestyrerparret fik 250 kr om måneden for at drive gården med markdrift (korn og roer) samt heste, køer, grise, ænder og høns. Desuden var der en have, der skulle passes. Hustruen var selvfølgelig med i driften, bl.a. med malkningen. Aage Lønberg-Holm havde i et mindre omfang været involveret i modstandsbevægelsen og opholdt sig derfor ikke altid i hjemmet på Engerup, som de i øvrigt kun anvendte i sommermånederne. Gestapo ransagede da også på et tidspunkt gården, men uden at finde ham. Til sidst blev han dog fængslet af tyskerne, men slap ud igen. Familien flygtede herefter til Sverige - til gengæld måtte bestyrerparret huse to af hans fægselskammerater - to sabotører, som sad og ordnede våben i et værelse på gården. Efter besættelsen fandt Ingerid og Anders Olsen da også ud af, at der var gemt ammunition på gården.

Fra 1972 havde gården samme ejer som Danstruplund og jorderne blev i en periode drevet fra nabogården. I dag er ejendommen indrettet til hesteejendom og der er bl.a. bygget en ridehal samt en ny stald. Jordtilliggendet anvendes som folde samt ride- og springbaner og ejerparret siden 2006, Lotte og David Holm afholder bl.a. militarystævner - hestesportens triatlon.Danstruplunds hovedbygning fotograferet omkring 1907 - før ombygningen. Håndkoloreret foto.

Blommeaas, der egentlig er opkaldt efter "Kornblomst-marken", er her fotograferet i 1957 fra sydøst.

Gården Sallerud fotograferet fra luften i 1936, medens gården endnu var firlænget og havde sin oprindelige indkørsel fra Danstrupvej, der ses til venstre i billedet.

Foto fra Engerups gårdsplads ca 1895. Længst til højre ses daværende bestyrer af gården, Johannes Chr. Jensen. Nr 4 fra venstre er hans hustru Jørgine Jensen, der allerede i 1900 blev enke og som i 1909 købte gården. Hun blev dog i 1916 gift med Anders B. Jensen, der var født på nabogården Sallerud.

Parcelliststedet Hald fotograferet i 1957, medens ejeren hed J. L. Nikolajsen. I perioden 1947-54 var gården ejet af samme ejer som Engerup og var blevet drevet sammen med denne. Nuværende ejer, Dorte Sommer, arvede ejendommen i 1991.

Luftfoto af Danstruplund ca 1960 medens gården endnu var i landbrugsmæssig drift og der var tilknyttet et gartneri til ejendommen. Gartneriet ses til højre - denne ejendom er i dag udstykket og er en selvstændig ejendom.

2 comments

2017-10-14 09:41:29
Incidentally I have been ordering top ten personal loan lenders and Cialis not for the first month.
20190315yuanyuan
2019-03-15 03:32:15
salomon shoes
nobis jackets
cheap jordan shoes
canada goose outlet store
ralph lauren polo
ralph lauren sale clearance uk
air max 2017
nike factory store
cheap jordans
coach factory outlet
louboutin outlet
nike shoes
hermes outlet store
hermes
ralph lauren polo
prada sunglasses
fitflops sale clearance
michael kors outlet store
michael kors outlet online
louboutin outlet
pandora jewelry outlet
coach factory outlet online
michael kors purse
michael kors bags
clarks shoes
adidas shoes
cheap snapbacks
coach outlet store
swarovski crystal
coach factory outlet
jordan 12
air jordan shoes
adidas nmd
coach outlet store online
pandora charms
adidas sneakers
uggs outlet
coach factory outlet online
coach outlet online
canada goose coats
ronaldo jerseys
air jordans
prada outlet
ugg outlet clearance
true religion outlet store
coach canada outlet
ugg boots
cheap mlb jerseys
denver broncos jersey
nike air force
stone island sale
cheap mlb jerseys
kate spade outlet
browns jerseys
mcm outlet store
david yurman jewelry
ugg outlet
nfl jerseys
nike kd 10
cheap jordans
coach outlet store
cubs jerseys
coach factory outlet
ugg boots sale
coach handbags
true religion jeans
ugg outlet
true religion outlet
pandora charms
jordan 12
louis vuitton outlet online
nike outlet
coach outlet online
pandora charms sale clearance
nike air max 2018
valentino outlet
red bottoms
michael kors outlet store
coach outlet canada
ugg boots outlet
christian louboutin sale
ed hardy
suicoke sandals
coach outlet clearance
barcelona jersey
camisetas futbol baratas
fitflops sale clearance
dodgers jerseys
canada goose coats
christian louboutin outlet
ugg italia
kendra scott
asics shoes
true religion outlet store
rolex replica watches
the north face jackets
coach outlet online
valentino outlet
polo outlet store
jordans
off white clothing
giants jerseys
jets jersey
asics outlet
balenciaga triples
david yurman
nike outlet store
off white shirt
adidas yeezy boost
coach factory outlet online
nike air max schweiz
yeti cup
coach outlet clearance
arcteryx jackets
nike outlet store online
nike outlet store
devil rays jerseys
michael kors outlet clearance
cheap jordan shoes
coach outlet
ugg boots women
air max plus
lions jerseys
ed hardy shoes
coach outlet online
pandora sale clearance
yeezy boost 350
coach outlet online
off white clothing
ugg boots clearance
cheap nike shoes
lebron 13
coach outlet online
christian louboutin shoes
cheap jordans free shipping
fila shoes
buffalo bills jersey
kate spade outlet online
coach bags
nike basketball shoes
nba jerseys for sale
coach outlet store
kendra scott
broncos jerseys
adidas outlet
chelsea jersey
under armour shoes
ubiq shoes
valentino
canada goose
gucci outlet online
ferragamo outlet
coach outlet store
salvatore ferragamo shoes
air jordan retro
patriots jerseys
nike outlet store
ugg outlet
prada handbags
kobe 12
coach handbags
kate spade handbags
kate spade outlet store
coach outlet online
air max 2017
nike flip-flops
ugg pas cher
coach outlet online
coach outlet online
packers jersey
cheap air jordans
juicy couture
ralph lauren outlet online
canada goose outlet store
pandora charms outlet
ugg outlet store
canada goose
pandora jewelry canada
cheap mbt shoes
celine outlet
true religion outlet
persol sunglasses
mbt shoes outlet
cardinals jerseys
air jordan retro
true religion
cheap nfl jerseys
nike outlet online
michael kors outlet online
coach factory outlet online
coach factory outlet online
jordan 31
adidas ultra boost
nba jerseys
coach outlet online
pandora jewelry store
curry 4 shoes
converse shoes
mlb jerseys
persol sunglasses sale
mbt shoes
nike sneakers
coach outlet online
ecco outlet
coach outlet online
mcm handbags
coach outlet online
coach factory outlet store
kate spade outlet
nike tn
coach factorty outlet online
falcons jerseys
prada outlet
pandora jewelry outlet
coach factory outlet online
coach purse
costa sunglasses sale
ugg
swarovski jewelry outlet
rolex replica watches for sale
pandora charms sale clearance
cheap jordan shoes
coach factorty outlet store
coach handbags
hydro flask sale
north face outlet store
kate spade outlet
true religion
polo ralph lauren outlet online
vans sneakers
valentino outlet
coach outlet
canada goose coats
cazal outlet
louboutin outlet
pandora charms sale clearance
red sox jerseys
moncler jackets
coach factory outlet online
coach handbags
uggs outlet
gucci bags
nike outlet online
coach handbags clearance
coach factory outlet online
fitflops
titans jersey
prada outlet
pandora jewelry outlet
fitflops sale clearance
city royals jerseys
air huarache
fitflops
bape hoodie
fitflops sale clearance
coach outlet online
ralph lauren outlet
canada goose coats
nike hyperdunk
costa sunglasses sale
oakley outlet
fitflops outlet
coach outlet store
jordan shoes for sale
valentino shoes
air max
hydro flask cup
ed hardy outlet
san diego chargers jerseys
marlins jerseys
snapback hats
oakley outlet
cheap air max
vans shoes
converse shoes
soccer jerseys
kate spade outlet online
coach outlet online
ugg italia
nike roshe
mulberry handbags
coach outlet store
coach factory outlet
ugg boots
pandora charms
jimmy choo shoes
coach outlet sale
david yurman
yeezy shoes
coach outlet online
ysl outlet
toms shoes
coach outlet online
cheap jordan shoes
nike max
ralph lauren polo
cnaada goose outlet store
versace clothing
air max 270
miu miu handbags
michael kors outlet online
louboutin shoes
air max
moncler
canada goose outlet
columbia outlet store
air jordan 14
ugg outlet sale
uggs outlet
kobe shoes
coach outlet canada
ralph lauren uk
ed hardy
uggs outlet
moncler jacka
uboutin shoes
christian louboutin shoes
mac makeup
louis vuitton purses
oakley sunglasses outlet
nike shoes
kate spade outlet online
coach handbags outlet
nike factory store
hermes bags
gymshark sale
angels jerseys
true religion outlet
new england patriots jersey
moncler outlet online
cardinals jerseys
kate spade outlet online
louboutin outlet
air max 2015
coach outlet store
asics shoes
mbt shoes
coach outlet online
supreme clothing
ralph lauren outlet online
moncler coats
asics running shoes
coach factory outlet online
coach outlet
ralph lauren uk
pandora jewelry outlet
kate spade handbags
ralph lauren uk
jimmy choo shoes
mont blanc
coach outlet online
nike free run
louboutin outlet
air max 2017
kendra scott
ralph lauren outlet
louboutin pas cher
soccer shoes
polo ralph lauren outlet online
adidas ultra boost
coach factory outlet
birkenstock shoes
rockies jerseys
puma shoes
polo ralph lauren outlet
adidas nmd runner
coach outlet online
fitflops
rangers jersey
gucci outlet online
coach factory outlet
vikings jerseys
michael kors outlet canada
gucci outlet store
adidas yeezy boost 350
jordans
pandora jewelry outlet
cheap jordans
stone island hoodie
adidas uk
coach outlet
coach outlet online
adidas nmd r1
chaussures christian louboutin
ray ban sunglasses outlet
louis vuitton outlet online
louboutin outlet
michael kors outlet clearance
coach outlet online
ferragamo outlet
cheap jordan shoes
polo ralph lauren outlet
ravens jerseys
nike air force 1
miu miu shoes
coach factory outlet
adidas outlet online
cheap handbags
saints jerseys
birkenstock sandals
coach outlet online
curry 5 shoes
kate spade outlet
clarks
north face outlet online
y3 shoes
coach outlet online
coach factory outlet
ed hardy outlet
michael kors outlet online
ralph lauren outlet
michael kors outlet
kate spade outlet online
cheap jordans
pandora charms outlet
polo outlet store
christian louboutin outlet
oakley sunglasses wholesale
cheap maui jim sunglasses
true religion jeans
coach factory outlet
kyrie 2
nike blazer
fred perry
adidas superstars
yeezy shoes
north face outlet
polo ralph lauren outlet
chi flat iron
nike free flyknit
adidas yeezy boost
jordan shoes
coach outlet online
off-white clothing
true religion outlet store
michael kors outlet clearance
ralph lauren outlet
revolution 3
pandora rings
cheap jordans for sale
toms shoes
moncler jackets
nike outlet online
twins jerseys
birkenstock sandals
michael kors outlet clearance
air jordan shoes
coach factory outlet
pandora outlet
birkenstock outlet
white sox jerseys
coach outlet store online clearance
pandora jewelry outlet
coach outlet store
canada goose outlet
nike air max 90
air jordan shoes
christian louboutin outlet
coach factory outlet online
le coq sportif
ed hardy
michael kors outlet online
moncler jackets
louboutin outlet
cheap ray ban sunglasses
adidas outlet online
jaguars jersey
pandora charms outlet
moncler outlet online
cheap jerseys
adidas outlet online
gymshark sale
reebok outlet
nike outlet online
tods outlet online
ralph lauren pas cher
jordan pas cher
air max outlet
birkenstocks
philipp plein outlet
true religion jeans sale
fitflops
yankees jerseys
moncler pas cher
louis vuitton outlet store
michael kors outlet online
oakley sunglasses outlet
air jordan
kobe 11
coach outlet clearance
nike outlet store
cheap air jordans
asics running shoes
michael kors outlet online
instyler ionic styler
air max
persol
kate spade handbags
coach outlet online
stone island sale
supra shoes
ugg boots
coach outlet online
fitflops sale clearance
ed hardy
minnesota vikings jersey
air jordan uk
coach outlet store
parajumpers jacket
nike blazer
marc jacobs handbags
christian louboutin shoes
nike outlet store
adidas shoes
adidas slides
uggs outlet
fitflop sale
lacoste polo shirts
adidas yeezy shoes
oakley sunglasses outlet
pandora charms sale
cheap soccer jerseys
birkin handbags
christian louboutin outlet
raiders jerseys
coach outlet online
timberland boots
converse shoes
louis vuitton
lacoste outlet
canada goose
juicy couture
pandora charms sale
cheap oakley sunglasses
foamposite shoe
adidas outlet store
hydro flask sale
uggs outlet online
cheap snapbacks
nike shoes
cheap jordan shoes
ed hardy outlet
air jordan
fitflops outlet
timberland outlet
retro 11
david yurman
coach outlet store online
yeti tumbler
miu miu shoes
pandora charms
nike roshe run
givenchy handbags
true religion outlet store
coach factory outlet
kevin durant shoes
jordan 3
north face outlet store
phillies jerseys
balenciaga shoes
diamondbacks jerseys
adidas outlet store
pandora charms
yeezy shoes
coach outlet online
gymshark clothing
christian louboutin
david yurman bracelet
air jordan shoes
celine outlet
valentino outlet store
nike tn
christian louboutin shoes
nike factory outlet
polo outlet
coach factory outlet online
true religion jeans outlet
nike outlet store
michael kors outlet clearance
coach outlet online
blue jays jerseys
durant shoes
patriots jerseys
moncler outlet online
coach outlet online
pandora jewelry canada
true religion outlet store
manolo blahnik
birkenstock outlet store
coach outlet online
kobe shoes
moncler outlet online
ugg boots
suicoke sandals
moncler jackets
pandora outlet
coach factory outlet online
michael kors outlet clearance
discount oakley sunglasses
chrome hearts outlet store
toms outlet online
true religion jeans
fitflops sale clearance
superdry clothing
nike outlet online
pandora charms
canada goose coats
adidas neo shoes
coach factory outlet
giuseppe zanotti outlet store
toms
kate spade outlet sale
air max shoes
ugg outlet
kappa clothing
adidas ultra boost
coach factory outlet online
cheap ugg boots
ferragamo belts
cowboys jerseys
air max
true religion jeans
houston texans jerseys
adidas nmd
coach factory outlet
coach factory outlet online
air jordan 4
fivefingers shoes
manolo blahnik outlet
christian louboutin sale
coach factorty outlet store
giuseppe zanotti shoes
canada goose sale
yeezy shoes
moncler sito ufficiale
cincinnati bengals jersey
christian louboutin outlet
orioles jerseys
hermes belt
eagles jersey
ralph lauren outlet
coach outlet sale
adidas store
yeti
canada goose jackets
pittsburgh steelers jersey
rolex watches
mac cosmetics
guess clothing
ferragamo outlet store
fila
polo ralph lauren outlet online
tigers jerseys
adidas outlet store
indianapolis colts jerseys
gucci outlet online
coach outlet store
coach outlet
mbt shoes
uggs canada
brewers jerseys
true religion outlet
christian louboutin outlet
true religion jeans
coach outlet canada
moncler jacken
adidas wings
prada outlet
christian louboutin shoes
seahawks jerseys
coach outlet online
coach outlet online
toms outlet store
pandora charms sale clearance
michael kors factory outlet
vibram fivefingers outlet
polo ralph lauren outlet online
mont blanc pen
michael kors outlet
hermes bags
ray ban sunglasses
north face outlet
michael kors bags
nhl jerseys
coach outlet online
kate spade bags
true religion outlet
fitflops
polo ralph lauren outlet
coach outlet online
seattle seahawks jersey
nike outlet
pandora canada
mulberry bags sale
true religion outlet
canada goose outlet store
maui jim sunglasses
malone souliers shoes
nike factory store
coach outlet online
ralph lauren outlet online
fred perry
dolce & gabbana Outlet
ralph lauren polo
air max 97
louboutin outlet
fitflops outlet
nike outlet
uggs outlet
michael kors outlet clearance
coach outlet store online
canada goose coats
prada outlet online
gucci outlet online
air max pas cher
pandora charms
jordan 4
mcm outlet
pandora charms
mbt shoes
kate spade
pandora outlet
bathing ape
kate spade outlet online
yeezy shoes
nobis outlet
pandora jewelry
fjallraven kanken
kate spade outlet online
nike sneakers
mlb jerseys
adidas wings shoes
christian louboutin outlet
michael kors handbags outlet
pandora jewelry
nfl jerseys
kate spade outlet
coach bags
maui jim
canada goose outlet
moncler outlet online
coach outlet online
jordan retro 11
north face jackets
coach factory outlet online
coach outlet store online
coach outlet store online
coach outlet clearance
cheap snapbacks
cheap nfl jerseys
reds jerseys
dolce & gabbana sunglasses
coach factory outlet
air jordan 3
toms
hydro flask lids
uggs
Back to content | Back to main menu