Langesø - Lokalhistorie for Tikøb Kommune

Go to content

Main menu:

Langesø

De enkelte ejerlav > Plejelt
Kortet til venstre viser området i 1854, medens kortet til højre er tegnet i 1898. Ved sammenligning ses, at der er opstået flere og større søer som følge af tørvegravningen i anden halvdel af 1800-tallet.
Langesø - en af Europas største planteskoler

Af Kjeld Damgaard

Da de store landboreformer fandt sted i slutningen af 1700-tallet, blev et område mellem Tikøb og Bistrup ikke regnet for brugeligt landbrugsland. Det kunne bruges til overdrev, d.v.s. græsning og tørvegravning. Og så blev det delt mellem landsbyerne Plejelt, Harreshøj og Tikøb. Men i begyndelsen af 1900-tallet blomstrede området alligevel - i bogstaveligste forstand.

Området havde også før landbrugsreformerne i 1700-tallet henligget som overdrev - dengang som fælles overdrev for alle de nærliggende landsbyer. Men ved udskiftningen af jorderne blev der afsat skel, og hver landsby fik sin andel. Indenfor hver landsbys ejerlaug blev der også afsat skel i form af stengærder og hegn af forskellig type, således at hver gårdejer og husmand nøjagtigt kunne se, hvor vedkommendes jorder startede og sluttede.

Tørvegravning
Området var med andre ord uopdyrket og bestod af mosedrag, træbevoksede områder, enge, enkelte bakkestrøg og én stor sø, kaldet Langesø. I dette område begyndte de enkelte lodsejere snart at grave efter tørv. Det var en sikker indtægt, selvom der skulle arbejdes hårdt i forbindelse med både gravning, tørring og transport af tørven. Flere lodsejere har naturligvis også anvendt tørven til opvarmning og madlavning i deres egen husholdning.
Tørven blev ikke mindst populær, fordi skovene efterhånden var godt udpinte. Man havde forsømt at genplante og havde skovet så kraftigt, at træ til brænde var begyndt at blive en mangelvare. Dette forhold førte til at skovene blev indgærdet og fredet for almindelig skovhugst.
Arbejdet i mosen med at grave og lufttørre tørvene var ofte overladt til husmændene, som enten arbejdede for sig selv eller for en gårdmand.
Ved denne tørvegravning skabtes mindre huller i landskabet, hvoraf flere straks løb fulde af vand, da det lavtliggende område jo var vandlidende - bl.a. på grund af, at Gurre Aa løb igennem området.
Tørvegravningen fortsatte ind i 1800-tallets første halvdel, men det var først i tiden omkring midten af 1800-tallet, at gravningen for alvor tog fat.

Havreholm Papirfabrik
Årsagen var, at en mindre industrivirksomhed opstod nogle kilometer nord for Langesø. Helt nøjagtigt handlede det om den tidligere slibemølle ved Havreholm længere nede af Gurre Aas løb. Bore- og slibemøllen, der havde været en del af Kronborg Geværfabrik i Hellebæk, var blevet nedlagt i 1817. Men i 1842 lejede Peter Christian Deichmann ejendommen, som endnu stod ved ”Holdedammen”.
Deichmann etablerede en papirfabrikation på stedet - men døde allerede efter 6 år. Derpå etablerede familien Culmsee sig på stedet og skønt der var tale om en vandmølle, så foregik en stor del af driften ved hjælp af en dampmølle. Til at give kraft til denne opkøbtes dels kul, dels tørv.
Og i den anledning leveredes netop mange tørv fra området ved Langesø. Fabrikken ejede ikke selv arealerne, men havde graveretten for nogle områder og købte fra andre.
Tørvegravene løb for manges vedkommende hurtigt fulde af vand - og det førte til nye og større søer på stedet. På den måde opstod Storesø, Lillesø og flere mindre damme.
Havreholm Papirfabrik ophørte sin produktion i Havreholm i 1889 - og herefter ophørte naturligvis tørvegravningen i Langesø.
Men arealerne anvendtes indtil begyndelsen af 1900-tallet stadig til græsning og skovning. Men i 1909 opkøbtes en del af arealet af gartner Niels Waldemar Larsen. Han havde store planer med området, som han straks så mulighederne i.

Niels Waldemar Larsen
Hans baggrund var netop gartnerfaget, som han havde fået ind med modermælken - eller i alt fald faderens virke.
Han var således vokset op i et gartnerhjem, og Niels Waldemar Larsen blev selv uddannet som gartner i København, bl.a. hos faderen på Nørrebro.
Som ung rejste N. W. Larsen rundt i det meste af Europa og erhvervede ved disse rejser en stor viden om alle slags vækster, men især interesserede han sig for blomster. I 1897 etablerede han grossererfirmaet ”N. W. Larsen & Co.” i Vendersgade i København. Firmaet importerede navnlig udenlandske blomster og gartneriartikler.
Det første areal N. W. Larsen købte i det såkaldte Langesøområde, hørte oprindelig til Langevadgaard i landsbyen Plejelt, der ligger 2 km mod vest.  
Larsens idé med købet var egentlig at skabe en samling af stenplanter og stauder fra alle verdenshjørner. Således var det fra begyndelsen ikke meningen, at planterne skulle sælges. Men interessen voksede meget snart for at kunne købe af disse sjældne planter. Derfor åbnede Larsen for salget til haveejere og gartnere.
Og så gik det stærkt. Snart deltog Larsen også i havebrugsudstillinger og blev kendt rundt i landet. Bl.a. havde han i september 1912 en stand på den 4. Nordiske Haveudstilling i København. Standen var imidlertid ikke helt traditionel, idet den bestod af et bassin med åkander samt lotusblomster og andre vandkrævende planter. Det vakte berettiget opsigt, idet N. W. Larsen var den eneste specialist indenfor dette felt i Danmark.

”Paradisets Have i Nordsjælland”
Avisen ”Nationaltidende” bragte i august 1913 en lang reportage fra Langesø. Den havde overskriften ”Hvor Alverdens Aakander blomstrer”. Den gengives her i sin helhed:
Et Par Timers Rejse fra København ligger der tre svømmende Haver, som er saa smukke, at den, der pludselig ser dem, maa knibe sig i Armen for at overbevise sig om, at han ikke i Drømme er svævet langt bort udenfor Europa.
Det er de tre beplantede Søer i Tikøb ”Langesø Plantage”, en Dalsænkning, som Blomsterelsker N. W. Larsen i Løbet af 4-5 Aar har forvandlet fra en Sump til et Eventyrlandskab, hvori alle Slags Vandplanter og Blomster, der skal have fugtig Jord og megen Varme, skyder saa frodigt op, som man ellers kun ser det i Troperne.
Planterne er paa Dalstrøgets tredive Tønder Land samlede fra alle Verdensdele, undtagen Australien.
Hvor der før var Mosejord og voxede Gran og Birk eller kun højt Græs, har Ejeren ladet hugge og rydde; og der staar nu en tæt Ungskov af Cypresser  og Tujaer, Maghognitræer og ægte Kastanier, Araucarier fra Sydamerika, portugisiske Laurbær. Rhododendroner fra Grønland og sydtyske Bjergegne, nordamerikanske Krat-Ege med rødt eller bronzebrunt Løv og sære Smaatræer, der er fundet i Schipkapasset. Hvor der tidligere har været Vandhuller, er der nu fyldt op, og paa den gyngende Grund, der er fremkommet, breder store Skove af exotiske Siv og sjældne Iris sig. Sivene er snart runde og snart flade, lyse- og mørkegrønne, og gulstribede paa langs eller tværs; og de hvide og blaa, bleglilla eller rødviolette Iris er alle fra Japan og kommet hertil , indvoxede i Lerklumper, som har blandet sig med den danske Jord, medens Blomsterløget udvikledes og Planten akklamatiserede sig.
Men allerskønnest er der dog ude paa selve Langesø, som Plantagen har faaet Navn efter, og paa de to mindre Søer, der ligger paa den gamle Mosestrækning. De er det egentlige Eventyr.
Af Mosens oprindelige Natur har Ejeren bevaret akkurat saa meget, at man kan vide, hvordan der har set ud, og mest har han bibeholdt i Søernes umiddelbare Nærhed. Der voxer den mørke Fyr Side om Side med høje Birke, hvis hvide silkeglimtende Stammer og sørgmodigt hængende Løv spejler sig i Vandet, og der gror Guldpil og Sølvpoppel, og Buske med dryssende, askefarvet Løv, som ligner Oliventræernes. De er Læbæltet, som skærmer Vandplanterne imod de kolde Vindpust.
Ude paa Vandfladen svømmer Aakanderne - ikke blot hvide Aakander, som man er vant til at se, men elfenbensfarvede, svagt rosa, kanariegule, blegrøde, grønligt gule, ildrøde, karmosinrøde, og nogle, hvis Purpurfarve er saa stærk og varm, at det - naar man bøjer sig ned over dem - ser ud, som om de bløder og farver deres Kronblade ad denne indre Forblødning.
Der er snehvide Aakander, kæmpestore og dvergagtigt smaa, som er kommet højt oppe fra de nordligste af Finlands tusind Søer; Og der er kulørte Aakander fra Nordamerika, hvis Farver er saa rige, at de Sportsmænd paa Havekunstens Omraade, som har fremkaldt dem - for disse Vandplanter er ikke vildtvoxende men Ætlinge af fint kultiverede Blomsterfamilier - har forsøgt at antyde deres Pragt i de pompøse Navne, de bærer, Navne som ”Mrs. Richmond”, ”Lusitania”, ”Indiana” og ”Gloriosa”.
Digterne har altid, naar de skrev om Aakander, som svenskerne saa smukt kalder Vandroser, brugt Ordet drømmende om dem. Og som Blomsterne ligger her mellem deres store, glatte Blade, er der virkelig noget fjernt og drømmende udbredt over dem. De er næsten uvirkelige og ufølsomme i al deres Skønhed. Skal man rigtig se dem, bliver man roet ud til dem; og man kan lade Baaden gaa hen over dem, uden at det skader - de bukker sig dybt ned under Vandet og hæver sig langsomt igen, flyder Draaberne af deres lakkede Krone og ligger og drømmer videre.
Men Aakanderne er ikke alene skønne. Hvis Digterne beskæftigede sig indgaaende med dem, hvad vistnok kun Vilhelm Bergsøe har gjort, blandt de danske Forfattere, saa vilde de se, at de svømmende Pragtblomster ogsaa er morsomme - især paa Langesø, hvor de er hentet sammen fra de forskelligste Egne, og hvor de ligesom Gæsterne i et stort, kosmopolitisk Selskab, hver især har medbragt sit Lands Sæd og Skik.
Nogle af dem aabner sig, samtidig med at Solen staar op, og lukker sig igen, strax efter at den gaaet ned. Andre folder sig først ud ved Ottetiden, uden Hensyn til, naar det er blevet lyst; og atter andre gaar til Ro, hyller sig ind i deres grønne Bægerblade og dukker sig ned under deres Løv for at sove med hele Hovedet under Vandfladen allerede fra Klokken To om Eftermiddagen. Og enkelte Sorter er til Gengæld natblomstrende. De springer først ud naar alle de øvrige har skjult sig.
Gartneren, som er fortrolige med disse mærkelige Blomster, hvis Samfund næsten har menneskelige Love. siger om de enkelte Arter, at de ”arbejder” fra Klokken saa og saa mange til Klokken det og det; og de skelner mellem ”Herskaberne”, der staar sent op, og ”Karlene og PIgerne”, som er tidligt paa Færde og gaar i Seng med Hønsene.
Langesøs Ejer har jo ikke kultiveret den gamle Mose, som før havde den Opgave at afgive Tørv til en Papirfabrik, alene for sin Fornøjelse. Han er Handelsmand, men tillige Sportsmand. Med uhyre Besvær og med mangfoldige Skuffelser har han fra alle de store Gartnercentre forskrevet disse Vandplanter, som er kommet hertil, plantede i Kurve, der sænkes ned paa Søens Bund paa Steder, hvor Dybden passer dem. Der er Blomster imellem, hvis Stilk fra Søbunden maaler to, tre Meter. Saa ordner de selv Resten, idet deres Rødder voxer ud gennem Kurven, sprænger den og graver sig ned i Bundens Morads - naar de, vel at mærke, ordner det. Tidt gaar den første Plantning ud, fordi den ikke er akklimatiseret; og der er Sorter, som koster fra Hundrede til Halvandet Hundrede Francs pr. Plante, og i Drivhuset, hvor den hellige, indiske Lotus netop i disse Dage har baaret en mægtig blegrød Blomst, voxer endnu større Kostbarheder.
Derinde findes i Bassinerne ogsaa blaa Aakander, som kommet fra Nilen, og som kendes fra sex Tusind aar gamle Vase og Vægmalerier, Men Sjeldne Blomster i et Drivhus gør ikke det Indtryk som i en fri Natur, hvor de slet ikke hører hjemme, men er fornemme Fremmede.
Naar Ejeren af Langesø Plantage hører, han har en Blomsterelsker for sig, faar enhver Adgang til hans Plantesamlinger, som allerede nu, skønt Haven kun er i Opvæxt, kan regnes for en af Landets mærkeligste Seværdigheder. Den, der skriver disse Linier, har i hvert Fald kun et Sted set en Have af en saa egenartet Skønhed: Jardin Landon, som en parisisk Millionær og Parfumefabrikant har anlagt i Oasen Biskra. Om den har en engelsk Forfatter skrevet en Roman, han kaldte ”Allahs Have i Sahara”. Havde han set Langesø-Plantagen paa Fredensborgegnen, kunde han med lige saa god Grund have kaldt en Bog om den ”Paradisets Have i Nordsjælland”.

Kongelige besøg
Larsen var også aktiv i andre lande. I september 1913 var han således i Finland for at se en havebrugsudstilling der. Og i maj 1914 var Larsen dommer ved det kejserlige russiske Havebrugs-Selskabs internationale jubilæumsudstilling i St. Petersborg.
I juni 1914 leverede Larsen - i øvrigt sammen med D.T. Poulsen fra Kelleris - blomsterudsmykningen til Den Baltiske Udstilling i København.
Men allerede i juli 1912 ankom den svenske prins Eugen til Langesø for at se på herlighederne. Han var yngste søn af det svenske kongepar Oscar den 2. og Sofia.
Men det var tirsdag den 9. september 1913 at den store anerkendelse kom. Det blev en stor dag for N.W. Larsen og hans planteskole i Langesø nord for Tikøb. Den dag var der nemlig besøg af flere kongelige, der alene kom for at besøge stedet. Gæsterne var kejserinde Dagmar af Rusland, dronning Alexandra af England, hertuginde Thyra af Cumberland, prinsesse Olga, prins Georg og prinsesse Marie af Grækenland, samt prinserne Valdemar og Aage af Danmark.
N. W. Larsen var selvfølgelig selv rundviser i plantesamling og planteskole. Man skal imidlertid huske på, at det ikke blot var en stor ære at få dette besøg – det var også en stor anerkendelse. Når de kongelige kom her, så gjorde borgerskabet det automatisk også, og det betød tilmed, at stedet også blev kendt ud over landets grænser.
Og de kongelige besøg fortsatte. I juli 1914 besøgte prinsesse Louise, prinsesse Thyra, prinsesse Dagmar og print Gustav - alle søskende til Christian den 10.  
I juni 1915 ankom det svenske kronprinspar, Gustav Adolf og Margareta. Begge var meget haveinteresserede, men Margareta tillægges en stor del af æren for, at Sofiero Slot nord for Helsingborg fik det kendte have- og parkanlæg som stedet jo endnu er kendt for. Hendes haveinteresse gik i arv til hendes datter - den senere dronning Ingrid af Danmark. Måske stammer en del af de berømte Rhododendronplanter på Sofiero netop fra Langesø - det har dog ikke kunnet bekræftes ved gennemgang af arkivalier fra Sofiero.
I august 1916 kom også prinsesse Ingeborg - der var datter af Frederik den 8. og Lovisa - på besøg.

Store kataloger
På dette tidspunkt var planteskolens størrelse blevet så stor, at der var basis for at udarbejde omfattende kataloger over stedets imponerende udvalg af planter, buske og træer.
I 1916 udkom således det første katalog med næsten 300 forskellige bregne-arter samt omkring 100 orkidé-arter. Alle prissat og til salg for de haveejere, der måtte have interesse.
Også ”Alpeplanter, Stenhøjsplanter og Frilandskaktus” udkom i 1916. Kataloget var på hele 215 sider.
I 1917 udkom de næste store kataloger, nemlig om hhv. ”Åkander” og ”Erica, Rhododendron og andre lyng-agtige Planter”.
Åkandekataloget indeholdt næsten 150 forskellige åkandearter samt omkring 100 arter af iris. Disse dyrkedes ved de tre store søer Langesø, Storesø og Lillesø.
I kataloget med Erica, Rhododendron og lyng var der over 300 forskellige arter - også alle til salg.
I 1919 udkom det hidtil største katalog. Det var med over 3.500 forskellige stauder!
Det var derfor anseelige arealer, der skulle bruges til avl og udplantning. I 1918 købte N. W. Larsen da også nabogården af Carl Nielsen. Hermed fik planteskolen yderligere 21 tdr. land at dyrke planter på. I alt rådede N. W. Larsen da planteskolen var størst over omtrent 50 ha.
Men Larsen var stadig aktiv i jagten på nye vækster, der kunne dyrkes og sælges i Langesø. I perioden april til august 1919 var han således på en lang rejse, der gik via Ægypten, Sydafrika over Madagascar til Indien. Senere var han tillige i Australien. Og alle steder fik han planter med hjem, som han på mirakuløs måde fik omplantet til det danske klima.
Planteskolen var så berømt, at Botanisk Have i København opkøbte adskillige planter m.v. i Langesø - de havde simpelthen ikke de mange sorter, som Larsen kunne byde på.

En beskrivelse i 1924
I september 1924 besøgte en reporter fra Helsingør Avis Langesø Plantage. I mangel af gode billeder fra stedet, bringes også denne artikel i sin fulde længde:
”Det er, som bekendt, noget af et Eventyr at gaa en Tur i Langesø Plantage, hvis Frodighed og Rigdom paa alle mulige Vækster - der her bliver Eksemplarer i sin Slags - hører til vor Egns Seværdigheder. Og der er herligt derude paa saadan en solfyldt Eftersommerdag, som dem, vi kan fryde os over i Øjeblikket.
Nu er det Staudernes Tid, og Farveskalaen i Langesø spiller paa enhver tænkelig Streng, ligesom Varianterne i Formen er helt ud forbløffende. Men ogsaa i de blomsterløse Partier maa man staa stille, for at beundre denne straalende Frodighed af Tuja og Naaletræer, som præsenterer alt, hvad der kendes af disse Vækster og i den herligste Skiften over en tæt Underskov af Rhododendron og sjældne Bregner. Ind imellem rejser, let og elegant, de slanke, unge storløvede Ege med Blade saa store som et Folioark. Ude paa de smaa Søer svømmer Aakanden i broget Mangfoldighed, de er der allesammen, baade den gule Knap og den hvide af Dimensioner som en Dessertallerken, den rosa og den dybrøde; de ser dejlige ud paa de store, vuggende Blade i hvis Blankhed Solstraalerne slaar Gnister. Ved Bredden staar de gule og knaldblaa Iris, men de er jo paa Retur hvad Masseudfoldelse angaar; Farven er der derimod intet i Vejen med, den har næppe været mere straalende ved Midsommertid. Og saa er der Stenhøjsplanterne. Der mangler naturligvis alle de henrivende smaa Ting, som hører Forsommeren til, men hist og her opdager man en lille Efterblomstring mellem Øjeblikkets Sjældenheder, der staar i smaa Oaser, ubeskrivelige af Form og Farve. Lyngen er her jo ogsaa, baade den almindelige og Klokken, men tiltrods for deres Størrelse og rene violette og lyserøde Kulør, fordunkles de ganske af den snehvide og blodrøde, som staar dem næst. Rundtom er sære Buske med Efteraarets Bær. Nogle staar dystre og alvorlige med kulsorte eller graasorte giftige Frugter, kuglerunde og ovale; andre med straalende Paahæng af røde og gule Perlerækker, der skinner i Solen. Ja, ved hvertandet Skridt derude staar man uvilkaarligt stille i undrede Glæde.
Plantagen har forøvrigt klaret sig brillant i den slemme Frostvinter, den særlige Hærgen blandt den mere følsomme Vegetation, som man ellers ser rundtom i Haverne er gaaet udenom Langesø, hvor ene Cypressen vise Spor heraf.”
Blandt de største planteskoler
I starten af 1930’erne fandtes der på gartneriet 14 drivhuse og 200 mistbænke. Det svarede til et areal under glas på størrelse med 2½ gange en fodboldbane.
Gartneriets produktion var vinterhaveplanter f.eks. lotus, samt stauder, stenplanter, rhododendron, stedsegrønne, kaktus, åkander m.v. Navnlig produktionen af åkander blev ganske betydelig. Planterne solgtes hovedsageligt på Københavns Grønttorv. Til at drive gartneriet var ansat 12 fuldtidsansatte samt i sæsonerne noget ekstrahjælp.
På det tidspunkt solgtes mellem 15.000 og 20.000 kasser planter og ca 50 tons stedsegrønt til kranse m.v.
Handelsgartneriet deltog som nævnt i et utal af udstillinger. Meget ofte med et flot resultat, bl.a. fik firmaet adskillige gange Hs. Maj. Dronningens Ærespræmie. Også Københavns Ærespræmie og Frederiksbergs Ærespræmie er tilfaldet N. W. Larsen.
Firmaets hovedkontor ”N.W. Larsen & Co,” og udsalg lå i Rømersgade i København, men det var ved Tikøb, at selve avlsarbejdet fandt sted.
I Kvistgaard oprettedes tillige en afdeling af firmaet. Her importerede man udenlandske blomster og gartneriartikler til pynt m.v. Denne afdeling lededes af Jens Kristian Bentzen.
I 1930 overtoges denne afdeling dog af Bentzen - men virksomheden fortsatte i mere end 20 år. Blandt de mere kuriøse varer fra denne del af virksomheden kan nævnes farvede palmeblade, som var moderne at udsmykke hjemmene med på den tid.
Omtrent samtidig overdroges driften af det københavnske udsalg til en broder og flyttedes fra Rømersgade til Tornebuskegade.
Ikke mindst p.g.a. krisen i 1930’erne var økonomien ikke, hvad den havde været. Men det var udbruddet af 2. verdenskrig, der blev starten på den egentlige nedtur. Eksport blev vanskelig og import af nye planter fra mange lande umuliggjort. Som en konsekvens af dette blev der satset endnu mere på det indenlandske salg. Bl.a. blev to gamle togvogne ombygget til udstillingsvogne, som så kørte rundt i landet, og på stationerne blev åbnet for publikum. Det var i øvrigt en søn, Svend Larsen, der stod bag denne drift.
I 1940 var virksomheden i store økonomiske problemer, men blev i første omgang reddet af en forretningsmand fra Humlebæk, som satte penge i firmaet. Men så kom den voldsomme vinter 1940-41, og da det samtidigt blev meget vanskeligt at skaffe brændsel, så frøs mange af planterne i drivhusene. Da tilmed den følgende vinter var ligeså kold, var konkursen uundgåelig.

Den første udstykning
Ved tvangsauktionen blev ejendommen overtaget af landsretssagfører Rudolf Sand, og handelsgartneriet blev ikke drevet videre. Rudolf Sand, der drev sagførervirkomhed i København, havde ikke megen interesse i Langesø. Han og familien anvendte nogle gange stedet som udflugtsmål, men i en lang periode indtil 1955 stod hovedhuset (opført 1916) helt tomt. Allerede omkring 1950-51 blev den sydlige og østlige del af den oprindelige plantage imidlertid udstykket. Det drejer sig hovedsageligt om området øst for Gæslingevej.

Tove og Kaj Kristiansen
Men i maj 1955 overtog hotelejer Kaj Kristiansen så Langesø. Han havde hidtil drevet hotel i Holbæk, men så mulighederne for her i det meget naturskønne område at etablere en ”lejrplads for bilister” d.v.s. en campingplads. Til det formål opførtes toiletter og indrettedes køkkenfaciliteter m.v. på det da ca 25 tdr. ld. store område.
I selve hovedbygningen indrettede Kaj Kristiansen hotel. Men det blev ikke så let som Tove og Kaj Kristiansen havde regnet med. Sognerådet mente nemlig ikke, at en campingplads og en spiritusbevilling til hoteldrift harmonerede, og anbefalede derefter, at Kristiansen kun fik en afholdsbevilling. Det var naturligvis en streg i regningen - men næsten værre var det, at p.g.a. en lang række af tilfældigheder og sammentræf, blev bevillingen først givet lige før sommersæsonen 1956, hvorved Kristiansen gik glip af en stor omsætning i forårshelligdagene.
I oktober 1956 fik Kristiansen dog tilladelse til at udskænke øl, men der skulle gå endnu et par år før sagen faldt på plads. I de følgende år ryddede Kristiansen op i det vildnis, der var opstået ved at plantagens arealer ikke var blevet passet i 10-20 år. Kaj Kristiansen istandsatte således bygningerne, der blev udarbejdet et katalog over planterne i plantagen, der blev opsat skilte på træerne, opsat broer over vandløbene og gangene og stierne blev ryddede. Det gamle pakhus blev ombygget til 4 dobbeltværelser med bad og toilet.
I 1958 fik Kristiansen så en begrænset bevilling - i første omgang dog kun for ét år, hvilket i sig selv var usædvanligt, da bevillingerne normalt blev udstedt for 8 år ad gangen. Begrænsningen i bevillingen lå i det forhold, at der kun måtte udskænkes spiritus til udensogns gæster.
I 1960 stødte Kristiansen ind i et nyt uforudset problem. Hovedindkørslen blev lukket, formelt set p.g.a. af en forglemmelse ved en udstykningssag i 1948, men i realiteten fordi der var uenighed om vejbidraget til vejens vedligeholdelse. Det betød imidlertid, at det blev vanskeligere for trafikanterne at finde ind til Langesø Hotel. Det klarede Kristiansen imidlertid ved at opsætte et par skilte ved Dale Korsvej. Så fik han imidlertid vrøvl med Overfredningsnævnet, og sagen endte i retten, hvorefter Kristiansen måtte fjerne skiltene.
I 1963 var der dog lidt lyspunkter. Der var kommet så megen gang i forretningen, at Kaj Kristiansen nu ansøgte om tilladelse til at udvide hotellet med en tilbygning, nemlig en sal til større arrangementer. Som en betingelse for ansøgningen anførte Kristiansen imidlertid, at han skulle have en fuld bevilling. Han støttede i øvrigt sin ansøgning på en række anbefalinger fra lokale foreninger, der gerne ville anvende en ny sal til diverse arrangementer.
Punktet vedr. spiritusbevillingen gav anledning til en længere debat i Tikøb Sogneraad. Sognerådsformand Karl Olsen anbefalede imidlertid og sagde bl.a.: ”Vi må erkende at hotellet ligger på et pragtfuldt sted og har trange lokaleforhold. Efter den måde Kristiansen driver virksomheden, frygter jeg ikke noget ved at give bevillingen.” Julius Mathiasen mente imidlertid, at stedet var uheldigt, at det lå uheldigt placeret og at de lokale ikke ville anvende det, efter at Tikøb Kro atter var kommet på fode.  Karl Olsen replicerede, at han syntes det var mærkeligt, at hotelejeren gerne må betjene folk, der kommer i bus fra Fredensborg, mens han må sige nej, hvis de kommer fra Espergærde. Forstander Kr. Schultz fra Ørsholt mente imidlertid, at sognets ungdom ville søge sådanne afsides steder for at feste, og at det kunne føre til uro i området. Det fik Frimann Westh til at komme med følgende slutbemærkning i debatten: ”Det her er ærlig talt løjerligt. For kort tid siden afslog man en beværterbevilling til motel Femstjernen i Nyrup, fordi det lå for nær vejen, og her begrunder man det med, at stedet ligger for fjernt fra vejen!”
Debatten endte med en afstemning, hvor 10 medlemmer stemte for bevilling og udvidelse, medens sognerådets resterende medlemmer undlod at stemme.
I 1977 afhændede Kaj Kristiansen Langesø Camping - efter en uoverensstemmelse med kommunen om den fortsatte drift af stedet. Kaj Kristiansen, der var født i 1912, døde i 1993, medens Tove Kristiansen fortsat lever og stadig bor i området.

Havreholm Papirfabrik fotograferet i 1880'erne. Kun bygningen med de tre skorstene - til højre i billedet - eksisterer stadig.

Niels Waldemar Larsen (f. 1871) - altid benævnt N. W. Larsen - var søn af gartner Waldemar Larsen og hustru Bolette f. Nielsen, der drev gartneri på Nørrebro. Niels Waldemar Larsen blev selv uddannet som gartner som gartner his G. Ørsted i Pile Allé, hos Jul. Petersen i Falakonér Allé  samt hos faderen. Han blev gift med Gertha f. Sørensen (f. 1880), Han etablerede i 1897 grossererfirmaet "N. W. Larsen & Co.", men det var først i 1909 at han købte de første arealer i Langesø-området. I 1923 blev han udnævnt til ridder af Dannebrog. Parret fik tre børn Svend f. 1900, der ogsp kom i gartnerlære og senere også tog del i virksomheden. Desuden Gerda (1901-97), der senere blev gift med købmand , senere bankdirektør Christian Fobian (1893-1931 i Holbæk. Og endelig Thora (f, 1904), der blev gift Olsen.

Luftfoto af Langesø Plantage fra 1938 - medens planteskolen endnu var på sit højeste.

Ved den "4. Nordiske Havebrugsudstilling" i september 1912 på Isalnds Brygge i København udstillede N. W. Larsen denne kunstige dam med åkander, lotusblomster m.fl.
Åkanderne i Lillesømed nogle af drivhusene i baggrunden. Maleri af ukendt kunstner, 1915.
Formeringsbede på Langesø Planteskole fotograferet i 1919. I baggrunden til venstre en ejendom, som N. W. Larsen købte i 1914. Længst væk til højre ses det nordvestligeste hjørne af Horserød Hegn.
Maleri fra 1915, der viser Storesø med åkander.
Den britisk fødte prinsesse og senere svenske kronprinsesse Margareta - gift med kronprins Gustav Adolf - var på besøg på Langesø i 1915. Her er hun dog fotograferet blanbdt roserne på Sofiero Slot i 1914. Det var hende, der plantede de første rhododendron-buske på Sofiero, medbragt fra sit barndomshjem "Bagshot Park" i England. Efter hendes død, fortsatte Gustav Adolf interessen for planterne og førte omhyggelig bog over arterne, hvorfra de kom og hvornår de blomstrede.
I Langesøs gæstebog skrev de kongelig egæster deres navne - her fra besøget i september 1913.

Planteskolen var berømt ud over landets grænser for sine mange forskellige og sjædne planter. Her vises forsiden af et katalog fra 1917 med åkander og et med stauder fra 1919.

Denne ældre togvogn blev i 1940 ombygget til dett eudseende. Den blev indrettet som udstillingsvogn, som på hver station kunne beses af interesserede kunder. Vognen var indregistreret med Kvistgaard som hjemsted. En tilsvarende vogn havde hjemsted på Østerport Station.  Begge vogne var kun i drift for Langesø Plantage i to år - ogh bestyredes af N. W. Larsens søn, Svend Larsen. (Foto: www.jernbanen.dk)

Det var N. W. Larsen, der i 1916 opførte den store villa ved Langesø Plantage. Efter nordsjællandsk skik blev det hurtigt udråbt til at være et slot - så siden er det blevet kald "Langesø Slot". I føæge lokale erindringer, var taget oprindeligt dækket med blå-glaserede tegl. Foto fra omkring 1960.

Tove og Kaj Christiansen fotograferet foran "Villa Langesø", som af egnens befolkning kaldes "slottet" pga det lille tårn, som huset er forsynet med.
Kaj Kristiansen viser de naturslønne omgivelser i Langesø i 1987. DA Tove og Kaj Kristiansen overtog stedet i 1955, var de straks klar over, at der skulle gøres en ekstra indsats for at bevare de mange sjældne planter, buske og træer. Denne indsats fortsatte - på trods af etablering af campingplads og senere udstykning - ligeså længe parret havde indflydelse på udviklingen.
Kort fra 2019, der viser området med de tre større søer tydeligt markeret. På kortet ses hvilke landsbyer som området oprindelig hørte under. Hele området er nu udstykket til sommerhusbebyggelse.
2 comments
Average Vote: 120.0/5


yanmaneee
2020-05-28 10:49:50
air max 2018
cheap jordans
kyrie irving shoes
supreme new york
jordan 13
steph curry shoes
curry 7
timberlands
adidas tubular
timberland boots
jordan shoes
supreme
jordan 6
supreme new york
supreme new york
curry 4
curry 4 shoes
supreme clothing
curry 6
nike shox for men
hermes handbags
supreme clothing
yeezy
jordans
adidas superstar
yeezy boost 700
moncler outlet
supreme hoodie
air max 90
christian louboutin outlet
calvin klein underwear
golden goose outlet
jordan shoes
longchamp
supreme t shirt
yeezy 700
hermes online
nike off white
curry 5
jordan shoes
kyrie 6
hermes belt
ferragamo belt
hermes birkin
yeezy boost
supreme clothing
kobe basketball shoes
kd 11 shoes
curry 7 shoes
retro jordans
converse shoes
yeezy boost
paul george shoes
moncler jackets
mbt shoes
hermes
westbrook shoes
nike air max
adidas superstars
yeezy shoes
curry shoes
kate spade handbags
converse outlet
nike air max
kyrie 4
converse
nike air max 90
golden goose
hermes
yeezy boost 350 v2
ferragamo belts
vapormax
kd shoes
nike air max 97
westbrook shoes
kd shoes
supreme clothing
moncler coat
nike cortez men
yeezy supply
golden goose sneakers
curry 4 shoes
adidas tubular
vans
nike epic react
hermes handbags bag
yeezy boost 350
adidas nmd
yeezys
supreme clothing
yeezys
yeezy boost 350
kyrie 5
off white hoodie
birkin bag
curry 6 shoes
kobe shoes
nike basketball shoes
canada goose jacket
jordan shoes
golden goose sneakers
curry 6
balenciaga speed
hermes handbags
yeezy
lebron 15
nmd
yeezy
louboutin
supreme clothing
cheap jordans
supreme clothing
adidas tubular shadow
birkin bag
yeezy boost
off white clothing
goyard handbags
calvin klein outlet
moncler outlet
supreme t shirt
jordan shoes
yeezy
lebron 17 shoes
lebron shoes
golden goose outlet
off white
adidas stan smith shoes
golden goose
100% real jordans for cheap
nike cortez
golden goose outlet
curry 5
jordan shoes
nike air max 2019
supreme hoodie
goyard
birkin bag
yeezy 500
supreme clothing
supreme
off white
balenciaga
balenciaga shoes
russell westbrook shoes
air max 2019
zx flux
lebron shoes
off white nike
curry 7 shoes
kobe sneakers
yeezy
kobe 11
kd shoes
hermes bags
kyrie shoes
jordan retro
kd 10
curry 7
golden gooses
air max 270
yeezy shoes
retro jordans
supreme hoodie
nike x off white
supreme
retro jordans
air yeezy
converse outlet
curry 7 sour patch
kyrie 5 spongebob
nike shox
goyard
vans shoes
lebron 17
balenciaga shoes
kyrie 4 shoes
nike huarache
yeezy shoes
adidas ultra boost
vans outlet
vans outlet
curry 7 sour patch
kd 12
adidas yeezy
kyrie 6 shoes
golden goose
yeezy
supreme outlet
yeezy shoes
nike air max 270
nike sneakers for women
goyard handbags
longchamp handbags
fitflop
cheap jordans
yeezy boost
jordan shoes
jordan 12
supreme hoodie
balenciaga shoes
cheap jordans
curry 7
kyrie 6
adidas yeezy
ferragamo belts
yeezy shoes
bape hoodie
goyard
nike air max
mbt
kyrie 6 shoes
yeezy shoes
balenciaga shoes
kyrie 6 shoes
kyrie irving shoes
golden goose sneakers
nike air vapormax
yeezy boost
cheap jordans
air max 270
nike shoes
jordan shoes
converse shoes
supreme
supreme
nike air max 97
lebron 16
balenciaga
timberland outlet
nike air max 270
kyrie spongebob
kobe byrant shoes
supreme clothing
moncler
off white shoes
moncler jackets
yeezy
jordan shoes
off white hoodie
nike vapormax
christian louboutin outlet
yeezy boost 350
hermes handbags
adidas yeezy
balenciaga trainers
vapormax
louboutin shoes
adidas gazelle
balenciaga
moncler
balenciaga
kyrie 6
kyrie 5
balenciaga
golden goose
calvin klein outlet
nike air max 2017
air jordan
yeezy supply
nike air force 1
calvin klein underwear
nike air max 2018
golden goose outlet
nike kd 11
supreme
balenciaga sneakers
kevin durant shoes
converse outlet
kd 11
pg 4
jordan shoes
supreme new york
hermes belt
yeezy boost 350
steph curry shoes
kobe shoes
off white nike
kyrie 5 shoes
jordan 11
jordan shoes
cheap jordans
vans shoes
bape hoodie
air max 97
russell westbrook shoes
lebron 17
supreme clothing
converse outlet store
supreme new york
kyrie shoes
fitflops sale clearance
nike air max
kd 12 shoes
supreme clothing
supreme clothing
nike air max
hermes belts for men
nike sneakers for men
yeezy boost 350 v2
jordan shoes
balenciaga
yeezys
cheap jordans
ferragamo belt
yeezy boost 500
moncler jacket
nike sneakers
balenciaga shoes
jordans
supreme clothing
yeezy boost
longchamp
yeezy boost 350
golden goose
supreme
jordans
lebron 17 shoes
yeezy boost 350 v2
golden goose sneakers
canada goose
adidas nmd r1
kobe shoes
yeezy boost 350 v2
golden goose
louboutin shoes
jordan shoes
air max 97
curry 6
golden goose sneakers
kyrie 3
air max
golden goose outlet
supreme
birkin bag
nike max
yeezy boost 350 v2
nmd
air force 1
jordan retro
curry 5 shoes
yeezys
nike air max 270
nike lebron 16
adidas flux
yeezy shoes
curry 6 shoes
moncler jackets
kd 11
yeezy boost 350
air jordan
nike foamposite
supreme shirt
golden goose sneakers
air max 270
chrome hearts online store
longchamp handbags
yeezy shoes
air jordan
supreme outlet
balenciaga triple s
golden goose
golden goose
off white clothing
adidas stan smith
supreme hoodie
retro jordans
adidas nmd
air jordans
curry 4
ultra boost
lebron james shoes
offwhite
off white jordan 1
longchamp bags
yeezy shoes
nike shoes
kd 12
golden goose sneakers
longchamp handbags
golden goose outlet
air jordan
kd shoes
yeezy boost 350
timberland
nike react
jordan shoes
supreme clothing
off white shoes
kobe 9
curry 5 shoes
kyrie 5 shoes
adidas zx flux
stephen curry shoes
adidas tubular
nike max
goyard handbags
supreme hoodie
cheap jordans
supreme clothing
balenciaga shoes
chrome hearts outlet
timberland boots
moncler
balenciaga shoes
nike max
goyard
yeezy
off white x jordan 1
adidas ultra
jordan 4
michael jordan shoes
golden goose
nike shoes
off white clothing
hermes birkin
lebron 15 shoes
yeezy shoes
off white
stephen curry shoes
curry 6 shoes
jordan sneakers
xiaozheng
2020-12-12 16:39:35
birkin bag
golden goose
yeezy shoes
curry 6
jordan 1
longchamp
pg shoes
off white shoes
kenzo
golden goose sneakers
hermes
golden goose
lebron 15
kyrie irving shoes
off white
hermes online
moncler
chrome hearts store
lebron james shoes
adidas yeezy
supreme
yeezy sneakers
off white jordan 1
nike sb dunk low
canada goose
golden goose
jordan 12
kyrie 5 spongebob
golden goose mid star
adidas yeezy
pandora charms
adidas yeezy
yeezy boost 350
golden goose
golden goose sneakers
supreme hoodie
nike lebron 15
curry shoes
supreme sweatshirt
off white jordan 1
jordan retro
curry 7 shoes
yeezy 350
spongebob kyrie 5
yeezy 380
hermes
supreme shirts
supreme hoodie
ggdb
yeezy 500
supreme hoodie
kawhi leonard shoes
longchamp outlet
supreme clothing
supreme
hermes birkin
moncler coat
steph curry shoes
stone island jacket
pandora jewelry
kyrie 4
off white clothing
yeezy boost
jordan retro
golden goose
adidas yeezy boost 350 v2
off white nike
bape clothing
yeezy 700
yeezy boost 350 v2
lebron james shoes
canada goose
golden goose
longchamp handbags
yeezy
off white x nike
yeezys
outlet golden goose
off white nike
off white
goyard
kevin durant shoes
moncler
kd12
kenzo hoodie
kobe 9
yeezy shoes
steph curry shoes
nike lebron shoes
supreme clothing
kobe shoes
supreme clothing
stone island clothing
lebron 18
pandora jewelry
moncler jackets
yeezy boost 350 v2
nike kyrie 7
curry 8
nike kyrie 5
off white hoodie
lebron shoes
irving shoes
air jordan
jordan shoes
adidas yeezy
hermes birkin
supreme t shirt
paul george shoes
moncler
jordan 1 mid
air jordan shoes
supreme clothing
lebron shoes
supreme outlet
curry shoes
canada goose outlet
kobe sneakers
yeezy boost 350
supreme hoodie
bape hoodie
lebron shoes
lebron 18
bape
jordans
curry 8
adidsas yeezy
nike sb dunk high
yeezy supply
pandora jewelry
kd shoes
golden goose
yeezys
yeezy boost 350 v2
moncler outlet
kevin durant shoes
lebron 17
golden goose slide
yeezy boost 350
goyard handbags
russell westbrook shoes
off-white
nike off white
supreme clothing
yeezy
yeezy
curry shoes
kyrie 7 shoes
jordan shoes
jordans shoes
kyrie 7
retro jordans
yeezy
off white
supreme clothing
lebron 18
golden goose outlet
moncler
curry
bape clothing
yeezy boost 380
cheap jordans
off white jordan 1
kyrie irving shoes
yeezy boost 350
yeezy shoes
kd 10
giannis shoes
balenciaga sneakers
golden goose
cheap jordans
kevin durant shoes
hermes belt
moncler outlet
balenciaga
jordan 1 low
pandora
pandora bracelet
a bathing ape
yeezy
yeezy
off white outlet
calvin klein outlet
kyrie irving
curry shoes
off-white
pandora outlet
off white shoes
hermes handbags
kevin durant shoes
curry 5
adidas yeezy
balenciaga shoes
golden goose outlet
pandora jewelry official site
canada goose jacket
stephen curry shoes
nike shox for women
golden goose superstar
jordan shoes
bape outlet
kenzo clothing
off white
jordan 11
jordan 13
yeezy boost 350
curry 7
lebron james shoes
curry shoes
air jordan
lebron james shoes
supreme new york
supreme clothing
air jordan
jordan shoes
curry 7
bape
birkin bag
golden goose starter
canada goose jacket
birkin bag
cheap jordans
curry shoes
yeezy
lebron 16 shoes
kyrie 6
kd shoes
yeezy shoes
jordan shoes
bape
supreme outlet
kd13
yeezy 700
yeezy
stone island t shirt
off-white
stephen curry shoes
longchamp handbags
yeezy boost 350
supreme outlet
lebron shoes
pandora bracelet
calvin klein
stone island hoodie
kd 13
kyrie 7
golden goose sneakers
yeezy
golden goose outlet
yeezy boost 350 v2
golden goose
golden goose
kobe byrant shoes
birkin bag
supreme clothing
giannis antetokounmpo shoes
kyrie irving shoes
paul george
jordan 4
curry 6 shoes
yeezy 500
bape
pandora
pg 1
longchamp
yeezy wave runner 700
moncler outlet
yeezy supply
kobe basketball shoes
kyrie 6
canada goose outlet
nike sb
supreme clothing
golden goose
lebron 16
yeezys
golden goose sneakers
golden goose outlet
hermes birkin bag
pandora charms
longchamp
curry shoes
golden goose
kyrie irving shoes
yeezy boost
curry 7 shoes
yeezy
jordan 1 high
yeezy supply
supreme
supreme
pandora
moncler outlet
stone island
longchamp
supreme clothing
golden goose
air jordan
yeezy shoes
kd 12
yeezy 350
yeezy shoes
steph curry shoes
nike shox
nike react
golden goose shoes
pandora
air jordans
authentic jordans
jordan 1 off white
golden goose outlet
curry shoes
moncler
hermes belts
curry 6
bape clothing
golden goose sale
kd shoes
golden goose outlet
longchamp handbags
supreme outlet
pandora
golden goose shoes
adidas yeezy
kyrie 6 shoes
balenciaga speed trainer
kd 12
chrome hearts online store
golden goose outlet
supreme hoodie
supreme shirt
supreme shirt
bathing ape
kobe shoes
curry shoes
pandora bracelet
balenciaga sneakers
kenzo
jordan shoes
pandora
stone island
kobe shoes
supreme hoodie
yeezy 500 blush
golden goose francy
kyrie 7
nike epic react flyknit
kobe 11
jordan shoes
paul george shoes
curry 8
kyrie 5 spongebob
kobe
supreme clothing
supreme new york
jordan 6
off white jordan 1
Back to content | Back to main menu