Horneby i 1800-tallet - Lokalhistorie for Tikøb Kommune

Go to content

Main menu:

Horneby i 1800-tallet

De enkelte ejerlav > Horneby

Horneby i 1800-tallet

af Kjeld Damgaard

Husmændene flyttede - trods deres protester over den dårlige jord - ud på overdrevet og begyndte at opføre en ejendom, som nu skulle danne ramme om husmandsfamiliens liv. Det var utvivlsomt et hårdt arbejde at få jorden under plov - og måske havde husmanden ikke engang mulighed for at pløje. For at køre med den tunge hjulplov krævedes nemlig flere heste. Og de skulle i givet lånes, hvis det skulle lade sig gøre. En del arbejde foregik derfor nok ved håndkraft.

Husmændene var dog fortsat fæstere. Der blev ikke mulighed for at blive selvejere før end næsten 50 år senere end gårdmændene. Man kan sige, at landboreformerne først for alvor sluttede med husmændenes overgang til selveje. Men det havde også været en gennemgribende reform af landbruget. En reform, der førte til landbrugets succes i de følgende 100 år.

Ligesom gårdene, fik også nogle af husmandsstederne navne, men de var ikke altid tinglyste - og derfor kunne de over tid ændres. Nord for Villingebækvejen lå helt yderst "Lille Rishøjhus", længere inde "Gammelgaard", "Ventegodt" og "Gyvelgaarden". Syd for vejen lå yderst "Rønnebækshus", dernæst "Baroniet" og "Raunsbækgaard".

Branden i 1804
Horneby undgik heller ikke i ældre tid brande. En svøbe, som man havde svært ved at stoppe når det først gik løs. Især de mange brandfarlige bygningselementer var et problem. Der var meget træ i bygningen og der var altid stråtag. Desuden altid åben ild til opvarmning og til madlavning. Der har uden tvivl været snesevis af brande i Horneby i tidens løb. Men en af de første vi kan sætte dato på er den 1. august 1804.

Og ved den lejlighed gik det ud over to gårde, som helt nedbrændte. Det var dels Peder Jensens gård som nu kaldtes "Pilegaard" og dels var det gården på den anden side af vejen, nemlig Lars Nielsens gård: "Kildegaard". Vi kender ikke til hvordan branden opstod, men der er ingen tvivl om, at den har bredt sig fra den ene gård til den anden. Og resultatet var katastrofalt. På Pilegaarden var alle fire længer totalt nedbrændt. Det eneste der fandtes tilbage af værdi på brandstedet var lidt afbrændt træ, der kun kunne bruges til brændsel samt nogle mursten fra murstenspiben samt bageovnen. Af gårdens samlede forsikringssum på 500 rdl. kunne forsikringsselskabet derfor udbetale  497 rdl. Gården genopbyggedes på samme sted.

Også Kildegaardens fire længer var "ganske afbrændt", som der står i taksationsrapporten. Også her var der stort set intet tilbage. Kun lidt forbrændt tømmer, som alene var brugeligt til brændsel samt nogle mursten. Af forsikringssummen på 660 rdl, udbetaltes derfor 657 rdl. Som konsekvens af denne brand besluttede ejeren af Kildegaard ikke at genopføre gården samme sted, men at flytte den lidt længere mod vest. På en måde blev Kildegaard således også flyttet ud af landsbyen, men altså ikke i forbindelse med jordreformerne.

Gårdmandsfamilierne
Var man født som den ældste dreng af en gårdmandsfamilie, så stod det klart fra begyndelsen at man var udset til at skulle overtage gården, når forældrene på grund alder eller sygdom måtte stoppe med at drive gården. Og det var også bestemt på forhånd, at sønnen naturligvis skulle have en kone, der skulle være gårdmandsdatter. Helst fra en familie man kendte i forvejen.

Det var ikke unikt for bønderne, sådan var det også for andre samfundslag. Fiskerens søn, skulle da helst have en fiskerdatter som kone, og skolelærerens søn fik da tit og ofte også en skolelærerdatter som hustru.

I Horneby kan man genfinde denne sammenhæng meget tydeligt. Som eksempel kan nævnes den første selvejer af Køromgaard. Han hed Anders Sørensen. Hans datter blev gift med Johannes Jensen, fra Bondegaarden i Hornbæk. En anden datter blev gift med Hans Pedersen, der senere arver Pilegaarden. Det tredje barn var Niels Andersen, som overtog Køromgaard i 1832. Han var blevet gift med en datter fra Stenhøjgaard, nemlig Johanne Andreasdatter. En senere ejer, Jens Andreas Jensen bliver gift med Ane Margrethe, født på Holmegaard i Bistrup.

Hvordan så gårdene ud?
Desværre findes der jo ikke billeder fra Horneby i 1800-tallets første halvdel. Men faktisk kan vi godt få et indtryk af hvorledes den nye Kildegaard var indrettet, da den var helt ny. Brandforsikringerne er nemlig bevaret for hele perioden og den 28. juli 1808 var der taksationsforretning på Kildegaard. Den firlængede gård blev beskrevet således: Et stuehus i syd, 12 fag langt (fag = afstanden mellem to lodrette stolper i bindingsværket) og 8½ alen (= 5,3 meter) dybt. Opført i bindingsværk med murede tavl og med stråtag. Huset var indrettet med 2 stuer hvoraf den ene var med bræddegulv, et kammer, et køkken samt bageovn. Desuden var der en stensat kælder under 3 fag.

Desuden var der et hus mod øst på 16 fag x 8½ alen. Det var indrettet til lo, lade og karlekamre. Det nordre hus var på 11 fag og også 8½ alen dybt - indrettet til hestestald, indkøringsport samt tørvehus. Det vestre hus var 15 fag x 8½ alen og indrettet til lo, lade, port, kostald og huggehus. I alt blev gården vurderet til 2.400 rigsdaler, altså næsten fire gange så meget som den nedbrændte gård.


Erindringer fra 1800-tallets Horneby
Christian Hansen (1858-1938), som senere blev gårdejer på Rørtang Overdrev, voksede op på Pilegaarden i Horneby. Han var flittig til at indsamle gode historier fra gamle dage. Problemet er, at han glemte at dokumentere hvorfra han havde historierne og nogle af dem må have været overleverede historie, som har vandret fra generation til generation. Det er fantastisk, at de på denne måde er blevet bevaret, men desværre er det meget vanskeligt at skelne mellem overleveringer og facts.

Men kort før sin død, nedskrev han sine erindringer fra sin barndom i 1860'erne i Horneby, hvor han voksede op hos sin moster, Anne Sophie og sin bedstefader, Niels Jørgensen. Han skrev bl.a.

I min Barndomstid i Horneby var der endnu ikke saa lidt af Fællesdriftens Tid tilbage. De havde fælles Gadekær, hvor de drev Køer og Heste samt Faarene ned 2 gange om Dagen for at blive Vandede. Der var gerne en stor Kamp imellem Køerne naar disse kom samtidig og de svagere fik ikke lov at gaa ned og drikke - særlig om Vinteren, naar der var hugget Hul i Isen, som kaldtes Voven (Vågen). Her stod de gamle Køer og sivede i det frosne Vand - de andre løb hjem igen naar det var koldt  og fik intet. Nytaarsmorgen stod man tidligt op og vandede Hestene. Det gjaldt om at være den første, saa var man først hele Aaret.

Ude i Kildebakken (lige syd for byen) var en stor stensat Brydegrav. Den var ogsaa fælles. Tørvemosen i Hegneden ude ved Tegners Kunstværker var fælles ligesom Græsengene i Hyttemosen.

Ved Brydning, Skætning og Hegling af Hør, Kastning af Uld samt riblen af Humle, hjalpes man ad fra de gamle Slægter og Gaarde i Byen. Var der Barnedaab, Bryllup eller Begravelse, skulle alle med - selv Tjenestefolkene. Det varede i flere Dage, da jo større Gildet var, des hæderligere var Festen. Men det var dog ikke saa kostbart, da Gaardene leverede Fløde, Smør, Æg, Skinke eller Kød. Kaffen var kun med Kandis thi den blev skænket af den samme store Kedel, hvori den var kogt. Ofte var den grumset af Bønner og Tilstopning. Kopper, Knive og Gafler havde Gæsterne selv med.

Rughøsten
Naar Rugen var moden samledes Befolkningen om Majtræet - en Kastanie som stod i en Forhøining midt i Byen, omgivet af en Stensætning. Paa disse sad Mændene ligesom de gamle havde gjort i Fællesdriftens Tid. Den ældste Bonde, som var Oldemand, førte Ordet. Selv Byhornet fra gamle Dage havde man endnu i Horneby, men det brugtes ikke mere, men blev opbevaret hos Oldermanden. Det blev nu bestemt hos hvem Rughøsten skulle begynde næste Dag og hvem af Konerne eller Pigerne, Mejerne skulle have til Optagere. Jørgen Skomager og Jens Persen, Hjulmand Ole Andreasen, Murer Karl Petersen lagde Værkstøjet paa Hylden og tog fat paa Mejeriet for at være med da Rugen betragtedes som en Helligdom, der tilhørte hele Byen. At træde på en Rugneg var en hel Forbrydelse, det var som at træde paa det velsignede Brød. Mændene var i rene hvide Skjorter med stukne Bryster og Kvinderne i hvide Forklæder med Blonder samt hvide Bindeærmer paa Armene.

Der høstedes til Skiftet var mejet, selvom det blev den mørke Aften, da Haandværkerne skulle et andet Sted den næste Dag. Det var frivilligt Arbejde, da de som Regel fik fri Kørsel og noget Brødrug. Det var desuden en hel Gildedag med god Mad og godt at drikke. Man spiste alle af samme Fad og drak alle af Ølbimplen og Mændene af Brændevinsdunken. Naar de var færdige om kom Hjem om Aftenen fik de Nadver bestaaende af nye Kartofler og Meldyppe samt stegt Flæsk eller en ny Hornbæksild. Derefter Byggrød med Puddersukker paa og Honning i Smørhullet. Dertil fik de dog ikke Brændevin, da de som Regel havde faaet tilstrækkeligt med Strygesnapse i den varme Høstdag. The brugtes ikke, men Konerne som ønskede det, kunne faa et Lerfad Tykmælk med Sukker paa og Smørrebrød til.

Høstkællingen
Vaarsædshøsten var ikke saa munter eller højtidelig. Der blev mejet paa Skaar og senere bundet. Den som bandt det sidste Neg var Høstkælling. Neget maatte han eller hun ombinde med flere Baand - derved var han eller hun frigjort og Neget blev Kællingen. Det kom ikke med i Haabene (=Hovene), men maatte blive alene staaende paa Marken til det sidste Læs skulde køres Hjem. Saa kom hun ovenpaa Læsset tillige med Piger og Børn. Naar de kom Hjem i Gaarden, blev hun stillet op midt i Gaarden og udpyntet med Blomster samt Georginer. Her blev hun staaende indtil Høns og Fugle havde plyndret hende.

- fortalte Christian Hansen - og tilføjede at der ikke i hans tid var andre landsbyer på egnen, der fastholdt denne skik så langt op i tiden som Horneby.

Gårdmændene i Horneby
Blandt de gårdmænd, der var i Horneby i 1800-tallets anden halvdel er der flere, som kan fremhæves. Gårdejerne havde nemlig nu nået en uddannelse og en velstand, der gjorde, at de nu kunne deltage i samfundets udvikling og f.eks. deltage i politik. Der var med andre ord sket en meget stor forandring på kun 100 år. Før landbrugsreformerne var mange gårdmænd uoplyste, underkuede og uden økonomiske midler. Men nu var der sket en forandring.

Blandt disse var Jens Andreas Jensen (1848-1926). Han var havde overtaget Køromgaarden i 1889 efter at have solgt Søhuset til det nye præsteembede, som var oprettet ved Hornbæk Kirke. Søhuset skulle nu være præstegård. I stedet overtog han Køromgaard, som hidtil havde været drevet af Andreas Nielsen. Han havde imidlertid kun én datter, og da hun var gift og bosat i Norge, så blev gården afhændet.

Jens Jensen betegnedes som en af kommunens mest intelligente landmænd. Han var tilligemed engageret i snart sagt alle foreninger og havde adskillige tillidshverv. Blandt andet kan nævnes, at han i periode 1901-09 var medlem af Tikøb Sogneråd. Desuden var han bl.a. formand for "Hingsteforeningen Nordsjælland" og "Kreaturforsikringen for Tikøb-Hornbæk-Hellebæk Sogne". Derudover var han hegnsynsmand, voldgiftsmand i tvistigheder angående handel med husdyr, vurderingsmand i Østifternes Land-Hypoteksforening samt bestyrelsesmedlem i stævningsmandsforeningen. Gårdens bygninger er i øvrigt stadig i familiens eje og i Horneby og omegn bor stadig adskillige efterkommere efter Ane Margrethe og Jens Jensen.


Dette syn findes ikke længere i nærheden af Horneby. Billedet er taget i Hornebys sydlige udkant og man ser Klosterris Hegn i baggrunden. Men det usædvanlige er de røde danske malkekøer. Dels er der ingen malkekøer tilbage i området, dels findes Rød Dansk Malkerace næsten heller ikke mere. Den kan dog ses på Frilandskulturcenteret på Flynderupgaard.

Jens A. Jensen (1848-1926) ejede Køromgaard i Horneby i perioden 1889-1913. Før den tid var han ejer af Søhuset. Køromgaard ejes stadig af en efterkommer efter Jens A. Jensen.

Det var ikke kun i ejendommene langs kysten at der blev indlogeret landliggere i slutningen af 1800- tallet og i begyndelsen af 1900-tallet. Også på gårdene var det almindeligt at have en familie fra København boende i sommermånederne. Her er det således landliggerfamilien på Køromgaard, der er fotograferet omkring 1906. Fra venstre ses tjenestepigen, en slægtning, samt en selskabsdame, kaldt Tante Gine. Den barhovedede herre er trælastgrosserer Jakobsen (Wilders Plads på Christianshavn). Til højre ses hans mor og de øvrige er svigerinder, døtre og en svigersøn samt tre børnebørn.
(Foto fra Hornbæk Lokalhistoriske Arkiv).

Stenhøjgaard fotograferet omkring 1915, medens Anthon Petersen (1859-1936) ejede gården sammen med sin hustru Ellen Sofie, som havde arvet gården efter sine forældre.

Ringgaardens gårdsplads i 1890'erne. Det var en hel traditionel måde at stille op til fotografering på i de tider: Gårdejeren i midten omgivet af familie og tjenetsefolk. Og naturligvis gårdens bedste heste.

5 comments

2016-09-26 15:43:46
purchase cialis cheap for use as needed improved International Index.
2018-05-10 05:45:37
adidas superstar
salomon outlet
roshe run
softball bats
scarpe hogan
lebron 11
sac vanessa bruno
wedding dresses
prada
polo lacoste pas cher
nike free run
nike air max
mac makeup
polo ralph lauren
thomas sabo charms
clarks shoes
pandora jewelry
michael kors outlet online store
polo ralph lauren
nike huarache
pandora jewelry
cheap oakley sunglasses
nike shoes
asics
roshe run
spain world cup jersey
converse all stars
air max 95
mac makeup
hermes outlet
kobe 9
hogan shoes
hilfiger uk
louboutin outlet
air max 97
swarovski jewelry
coach outlet
soccer jerseys
montre pas cher
nike clothing
nike air max
nike roshe run
mulberry
nike air max 95
jordans
hermes birkin bags
longchamp outlet
portugal world cup jersey
barbour jackets
adidas slides
nike free
air max 2018
nike free run
longchamp pas cher
swarovski
oakley uk
marc jacobs handbags
nike free
swarovski crystal jewelry
sac burberry
new balance
coach purse
polo ralph lauren
jordan
nike huarache
red bottoms
furla
burberry outlet
flip flops
timberland boots
longchamp outlet
france world cup jersey
fendi handbags
tommy hilfiger pas cher
nike air force
dolce and gabbana
air max 90
jordan
versace handbags
tod's shoes
cheap eyeglasses
ray ban
sac michael kors
timberland pas cher
sac longchamp
links of london
adidas outlet store
ralph lauren
nike outlet online
asics gel
bottega veneta
vans shoes
ray ban pas cher
nike air max
ferragamo shoes
cheap jerseys
jordan
new balance shoes
christian louboutin
oakley sunglasses
jordan 4
argentina world cup jersey
brazil world cup jersey
miu miu shoes
converse uk
nike air max
supra shoes
guess canada
true religion outlet
ray ban sunglasses
cheap jerseys
coach outlet store online
nike free
nike vapor max
nike air max
air max 90
jordan shoes
fendi handbags
new balance pas cher
air max 90
fitflop uk
manolo blahnik
iphone x case
pandora charms
pandora bracciali
adidas shoes
louboutin pas cher
michael kors
adidas originals
sac michael kors
germany world cup jersey
marc jacobs
ray ban sunglasses
air max 2017
reebok shoes
chloe handbags
mizuno
tory burch
nike outlet store
vans pas cher
lebron shoes
converse chuck taylor
oakley sunglasses
basketball shoes
adidas clothing
michael kors outlet
lunette oakley
nike kyrie 2
michael kors outlet
oakley pas cher
wedding dresses
sac guess
converse shoes
yeezy shoes
replica watches
nike air max
ralph lauren
polo ralph lauren outlet
michael kors uk
mercurial superfly
michael kors
christian louboutin
mizuno running shoes
polo ralph lauren
ray ban sunglasses
montre pas cher
true religion
louboutin shoes
nike air max
lebron 12
nike air max
jordan 12
skechers shoes
replica watches
michael kors outlet
omega watches
roty burch outlet
cheap wedding dresses
hermes bags
jordan
nike air max
fitflops sale
ed hardy
beats headphones
kobe bryant shoes
converse
adidas outlet store
replica rolex watches
roshe run
fitflops sale
michael kors outlet
goyard handbags
para jumpers outlet
jordan 5
giuseppe zanotti outlet
air max 90
nike free run
balenciaga shoes
nike roshe
nike pas cher
nike mercurial
true religion jeans
hilfiger outlet
cheap nfl jerseys
burberry sale
replica watches
dolce and gabbana
michael kors handbags
dansko shoes
nike outlet
nike store
true religion jeans
five finger shoes
adidas running shoes
dansko shoes
true religion outlet
nike factory outlet
chrome hearts jewelry
montre
ray ban occhiali
stuart weitzman
new balance outlet
converse all star
kate spade
mulberry handbags
nike air force
prada outlet
adidas superstar
oakley vault
hogan
iphone 7 cases
cartier bracelet
burberry outlet
beats by dre
kenzo clothing
nike air max plus
bottega
guess factory
bcbg outlet
kevin durant shoes
belgium world cup jerseys
occhiali oakley
mizuno
ralph lauren outlet
cheap jordans
michael kors canada
salvatore ferragamo
nike air max
timberland boots
adidas zx flux
mac cosmetics
jordan pas cher
air force 1
longchamp handbags
michael kors
stuart weitzman
asics trainers
softball bats
jordan 3
longchamp outlet
vans outlet
jordan 6
rolex watches
wedding dresses
cheap jordan shoes
jordan 1
ray ban sunglasses
pandora uk
adidas soccer cleats
nike blazer
christian louboutin outlet
lacoste shoes
oakley sunglasses
nike roshe run
pandora bijoux
nike air max
michael kors uk
tory burch
longchamp pas cher
true religion outlet
bcbg max
michael kors outlet online
nike blazer
mac cosmetics
air jordan
valentino shoes
adidas trainers
vans scarpe
gioielli swarovski
nike roshe run
beats headphones
nike uk
nike blazer
air max
ray ban sunglasses
sac michael kors
air jordan
orologi rolex
kate spade outlet
polo ralph lauren
ralph lauren outlet
jordan xx9
jordan 11
timberland boots
christian louboutin
timberland boots
soccer shoes
nike tn
reebok outlet
puma shoes
ray ban sunglasses
jordans
new balance
prada handbags
kate spade outlet
burberry
nike free
nike shoes
ray ban sunglasses
instyler
jimmy choo
asics gel lyte
adidas outlet store
louboutin pas cher
celine handbags
air max 90
iphone cases
oakley sunglasses
nike air max
nike
oakley sunglasses outlet
air max 2017
mont blanc pens
adidas flip-flops
mont blanc pens
ghd hair straighteners
supra shoes
michael kors outlet clearance
herve leger dresses
yves saint laurent
reebok shoes
boy london clothing
karen millen
new balance
jordans
salvatore ferragamo
adidas outlet
england world cup jersey
nike air max
coach factory outlet
jordan
2018.5.10yangpeng

chenjinbei
2018-06-25 14:32:22
20186.25chenjinbei
hermes
roshe run
ray ban outlet
light up shoes
pandora uk
swarovski
baseball jersey
vibram five fingers
audemars piguet
true religion jeans
y-3 shoes
true religion jeans
montblanc fountain pens
mishka clothing
cheap nfl jerseys
michael kors outlet
baseball bats
dansko shoes
coach outlet
oakley canada
tod's shoes
coach factory online
longchamp handbags
true religion
ray ban
kobe 11
michael kors outlet clearance
cheap oakley sunglasses
michael kors canada
jordans
nike air force
longchamp outlet
jordan shoes
kate spade
vans shoes
nike kyrie 3
fitflop sandals
jordan shoes
mizuno running shoes
converse shoes
air max
off-white clothing
coach factory outlet online
jordan shoes
maillot de foot
asics
jordan 4
coach outlet online
supra shoes
nike epic react
fitflops sale clearance
michael kors outlet store
louboutin
polo outlet
miu miu shoes
pandora charms
adidas jeremy scott
pandora jewelry canada
huarache
nike free run
jordans
Fußballtrikots günstig
burberry canada
timberland outlet
curry shoes
polo outlet
kate spade
jordan 6
nike outlet online
supreme outlet
timberland outlet
tag heuer watches
cheap ray bans
coach outlet store online
bcbg
coach outlet online
air max 2018
new balance
bvlgari rings
maglie calcio a poco prezzo
beats by dre
air max
balenciaga shoes
oakley sunglasses
juicy couture outlet
cheap nfl jerseys
nike free run
supreme paris
red bottom shoes
asics running shoes
nike uk
new balance sandals
valentino shoes
prada outlet online
michael kors handbags sale
jordan 8
nike flip-flops
ralph lauren polo shirts
ralph lauren
jordan 5
jordan xx9
wholesale nfl jerseys
louboutin
birkenstock outlet online
adidas outlet store
camisetas de futbol replicas
oakley sunglasses wholesale
tory burch
balenciaga shoes
fitflop sandals
air huarache
coach outlet
mulberry handbags
nike air max
"nfl jerseys
"
longchamp handbags
coach
mlb jerseys
ray ban sunglasses
kate spade outlet
nike shoes for men
coach handbags
nike lunarglide
kate spade handbags
nike sb
givenchy handbags
oakley sunglasses
ray ban sunglasses
basketball shoes
burberry outlet store
nike outlet
ferragamo
converse shoes
michael kors outlet
air max 97
cheap nfl jerseys
louboutin
nhl jerseys
true religion jeans
polo ralph lauren
nike blazer
under armour outlet
ralph lauren
air max 1
ray ban sunglasses
birkenstock sandals
ray ban sunglasses cheap
breguet watches
stussy hoodie
michael kors handbags
ferragamo shoes
kate spade outlet online
belstaff jackets
air jordan
coach outlet online
air max 2017
air jordan
coach factory outlet
adidas wings
soccer shirts
undefeated shoes
cheap nhl jerseys
beats by dre
coach handbags
converse uk
coach outlet online
air max
fitflops
air jordan 14
louboutin
stuart weitzman shoes
yeezy shoes
columbia sportswear
gucci slides
nike outlet
tory burch bags
oakley sunglasses
nike shox
adidas shoes
ralph lauren
manchester united jersey
adidas slides
carnival shoes
ralph lauren
nfl jerseys wholesale
ray ban sunglasses
michael kors handbags
swarovski jewelry
nike shoes
coach factory outlet
michael kors outlet
nike tennis
jordan 1
bottega veneta
adidas nmd
hermes kelly bag
nike free
maillot de foot pas cher
ralph lauren
adidas flip flops
pandora charms
michael kors handbags
cartier jewelry
coach outlet store online clearance
pandora jewelry
coach outlet online
christian louboutin outlet
tory burch uk
manolo blahnik shoes
marc jacobs
links of london
coach factory outlet
adidas ultra boost
ralph lauren uk
balenciaga sandals
polo ralph
nike blazer
suicoke sandals
herve leger dresses
jordan
adidas nmd
scarpe mbt
jordan 12
adidas outlet
tory burch outlet
malone souliers mules
ralph lauren uk
nike roshe
timberland boots
hermes birkin bag
christian louboutin outlet
michael kors outlet
longchamp
cheap soccer jerseys
coach
nike shoes
hollister outlet
nike revolution
nike outlet store
alexander mcqueen shoes
jordan 3
ralph lauren outlet
hermes outlet
red bottoms
kate spade
michael kors handbags
ralph lauren
mbt shoes
ray ban
mk purse
rolex watches
ray ban
nike cortez
timberland boots
air jordan 11
flip-flops
kate spade
prada handbags
flip-flops
ralph lauren outlet
nike presto
michael kors outlet
jordan retro
coach outlet store
air max 90
cheap mlb jerseys
coach factory outlet online
cheap nfl jerseys
running shoes
camisetas de futbol baratas
maglie calcio
tory burch outlet
breitling watches
pandora jewelry canada
coach outlet
burberry outlet online
longchamp
mac cosmetics
nike mercurial vapor
mcm bags
nike uk
pandora jewelry
puma fenty sandals
air jordan
coach factory outlet
prada
ralph lauren
true religion jeans
adidas stan smith
kobe 12
fingerlings monkey
lebron 15
mont blanc pens
fussball trikots
dolce and gabbana
cheap jerseys
air jordan
supreme
coach outlet
michael kors outlet
jordan pas cher
yeezy 500 blush
michael kors
puma slides
louboutin outlet
van cleef & arpels jewelry
adidas superstar
fitflops outlet
burberry outlet
polo outlet
wedding shoes
adidas stan smith
vans shoes
longchamp outlet
oakley sunglasses
cheap soccer jerseys
prada handbags
cheap nba jerseys
nike free
air jordan
michael kors taschen
michael kors outlet store
true religion jeans
adidas yeezy 350
air max
christian louboutin
pandora outlet
prada bags
air max 95
cheap ray ban sunglasses
fila sneakers
harden vol 1
birkenstock
michael kors outlet online
celine outlet
ralph lauren uk
oakley vault
air max plus
michael kors handbags
cheap jordan shoes
ralph lauren
balance shoes
adidas yeezy
kevin durant shoes
coach outlet online
adidas uk
longchamp
hermes uk
supreme uk
christian louboutin
adidas outlet store
soccer jersey
christian louboutin shoes
superdry clothing
adidas football boots
timberland boots
michael kors uk
jordans
nike outlet
air force 1
barcelona jersey
harden vol 2
cheap michael kors bags
ferragamo outlet
dior handbags
nike tn
snapbacks wholesale
flops
mont blanc
nfl jerseys
jordan
nfl jerseys
cheap mlb jerseys
jimmy choo shoes
nike outlet store online
oakley sunglasses
nike factory outlet
off-white clothing
air max 270
cheap replica watches
giuseppe zanotti shoes
nike dunks
coach outlet online
20186.25chenjinbei
yaoxuemei
2018-06-27 05:02:33
yaoxuemei20180627christian louboutin outlet
uggs canada
canada goose outlet
ray ban sunglasses
coach outlet
michael kors outlet
polo ralph lauren
air max 2017
true religion jeans
coach outlet
michael kors handbags
coach outlet online
polo ralph lauren
pandora charms
cheap jordans
kate spade outlet
ugg outlet
pandora outlet
nike shoes outlet
polo outlet
polo ralph lauren
nike trainers
pandora outlet
polo ralph lauren
ugg outlet
canada goose jackets
canada goose outlet
adidas outlet
louboutin shoes
michael kors outlet
coach outlet
uggs outlet
polo ralph lauren
pandora outlet
pandora outlet
pandora outlet
valentino outlet
michael kors outlet
michael kors outlet
pandora outlet
kate spade outlet
mlb jerseys wholesale
ed hardy
michael kors outlet
coach factory outlet
canada goose jackets
mbt shoes
coach outlet online
coach outlet
canada goose jackets
cheap nfl jerseys
pandora jewelry
canada goose outlet
ugg outlet
oakley sunglasses
michael kors handbags
oakley sunglasses wholesale
supreme outlet
kate spade outlet
yeezy boost
asics running shoes
pandora charms
polo ralph lauren
christian louboutin outlet
cheap nfl jerseys
pandora jewelry
ultra boost
michael kors outlet clearance
nfl jerseys
michael kors outlet
coach factory outlet
coach outlet
ray ban sunglasses
michael kors outlet
clarks shoes
longchamp handbags
oakley sunglasses wholesale
michael kors outlet
oakley sunglasses
michael kors outlet
coach outlet
pandora charms
oakley sunglasses
canada goose outlet
christian louboutin
true religion outlet
michael kors outlet
canada goose outlet
nfl jerseys wholesale
mbt shoes
coach outlet
coach outlet
nike outlet
pandora outlet
uggs outlet
christian louboutin outlet
fred perry outlet
michael kors outlet
valentino outlet
fitflops sale clearance
nike outlet
coach outlet
vibram fivefingers
mcm outlet
adidas shoes
cheap jordans
coach outlet
pandora outlet
nike shoes
pandora jewelry
polo outlet
nfl jerseys
ralph lauren outlet
kate spade outlet
coach factory outlet
true religion outlet
polo ralph lauren
mlb jerseys
ray ban sunglasse
coach factory outlet
pandora outlet
gucci outlet
canada goose outlet
kate spade outlet
canada goose outlet
polo shirts
true religion outlet
michael kors outlet
ugg outlet
coach factory outlet
nfl jerseys
vans shoes
oakley sunglasses
mulberry handbags
birkenstock shoes
nhl jerseys
coach outlet
nike kyrie 3
christian louboutin outlet
adidas nmd shoes
ugg boots clearance
christian louboutin outlet
polo ralph lauren
tory burch outlet
true religion jeans
yeezy boost
coach outlet
ferragamo outlet
uggs outlet
coach outlet
michael kors outlet
ugg boots
michael kors outlet clearance
coach outlet
michael kors outlet
mont blanc pens
mbt shoes
pandora outlet
ugg outlet
gucci outlet
fred perry polo shirts
adidas outlet
michael kors outlet
coach outlet
ray ban sunglasses
ugg boots
pandora jewelry
birkenstock outlet
supreme uk
coach outlet
canada goose jackets
mbt shoes
michael kors outlet
coach outlet online
canada goose outlet
adidas superstar shoes
cheap oakley sunglasses
fitflops sale clearance
true religion outlet store
ray ban outlet
coach outlet online
christian louboutin outlet
adidas yeezy shoes
coach outlet
adidas nmd
nike outlet
canada goose jackets
fitflops sale clearance
pandora charms
coach outlet
fred perry polo shirts
ralph lauren polo shirts
coach factory outlet
polo ralph lauren pas cher
coach outlet
christian louboutin outlet
coach outlet
canada goose jackets
ray ban sunglasses
tory burch outlet
michael kors outlet
coach outlet
kate spade outlet
michael kors outlet
nike outlet
nike outlet
christian louboutin outlet
michael kors outlet
coach outlet
true religion jeans
coach outlet
pandora charms sale clearance
canada goose jackets
ugg boots
kate spade outlet
nfl jerseys wholesale
ray ban sunglasses
michael kors outlet
ugg outlet
pandora charm
ralph lauren sale clearance
coach outlet
kate spade outlet
cheap nfl jerseys
tory burch outlet
michael kors outlet
true religion jeans
mont blanc pens
nfl jerseys
michael kors handbags
ralph lauren outlet
ray ban sunglasse
ralph lauren shirts
nba jersey
longchamp outlet
canada goose outlet
canada goose outlet
kate spade outlet
ugg outlet
true religion jeans
michael kors outlet
cheap nfl jerseys
ralph lauren polo
mulberry handbags
michael kors outlet
kate spade handbags
nfl jerseys wholesale
moncler outlet
hermes belts
cheap jordans
canada goose outlet
christian louboutin shoes
coach outlet
polo outlet
ray ban sunglasses
moncler outlet
polo ralph lauren
oakley sunglasses wholesale
coach outlet store online
canada goose outlet
cheap nfl jerseys
coach outlet
ugg boots
polo outlet
kate spade outlet
canada goose jackets
polo outlet
oakley sunglasses
coach factory outlet
ray ban sunglasse
moncler outlet
true religion outlet
canada goose outlet
ugg boots
michael kors outlet
polo outlet
cheap jerseys
coach outlet
nike outlet
michael kors outlet
coach outlet
cheap snapbacks
pandora charms
michael kors outlet
kate spade outlet
canada goose outlet
kate spade outlet
cheap nfl jerseys
adidas outlet
rolex watches
prada handbags
polo ralph lauren
canada goose jackets
ralph lauren shirts
nfl jerseys wholesale
michael kors outlet
tory burch outlet
coach outlet
nfl jerseys wholesale
canada goose outlet
pandora jewelry
moncler jackets
rolex watches
prada outlet
pandora jewelry
coach factory outlet
converse
pandora jewelry
coach outlet online
ralph lauren uk
canada goose outlet
coach factory outlet
pandora charms
coach outlet online
coach outlet online
ralph lauren outlet
coach outlet
michael kors handbags
polo ralph lauren
michael kors outlet
cheap ray bans sunglasses
michael kors handbags
michael kors outlet
moncler jackets
christian louboutin outlet
canada goose jackets
true religion outlet
coach outlet
michael kors outlet clearance
ugg outlet
polo ralph lauren
canada goose outlet
mbt shoes
uggs outlet
michael kors outlet
pandora charms
puma outlet
adidas nmd
uggs outlet
pandora outlet
polo ralph lauren
ed hardy clothing
giuseppe zanotti outlet
adidas nmd
coach outlet
michael kors outlet
coach outlet
michael kors outlet
mbt shoes
michael kors outlet
ralph lauren outlet
kate spade outlet
giuseppe zanotti outlet
pandora outlet
michael kors outlet
lunette ray ban
air max 90
michael kors outlet
kate spade outlet
nfl jerseys
polo ralph lauren
manolo blahnik outlet
pandora jewelry
ray ban sunglasse
ferragamo shoes
ugg boots
nike shoes
adidas yeezy
mbt shoes
michael kors outlet
oakley sunglasses
adidas yeezy
coach outlet
coach outlet
longchamp outlet
polo ralph lauren
lebron james shoes
pandora outlet
mcm handbags
air jordan retro
ugg outlet
mulberry handbags
kate spade outlet
michael kors handbags
pandora charms
uggs outlet
coach outlet
polo ralph lauren
michael kors uk
coach outlet
mulberry handbags
michael kors outlet
kate spade outlet
off white clothing
prada outlet
air max 90
coach outlet canada
polo outlet
christian louboutin shoes
coach outlet online
ralph lauren outlet
yeezy boost 350
pandora outlet
nike shoes
hermes birkin
nike shoes
oakley sunglasses wholesale
michael kors outlet
lacoste outlet
air jordan 4
oakley sunglasses
ralph lauren polo
canada goose jackets
fred perry polo
pandora jewelry
superdry clothing
michael kors outlet
christian louboutin outlet
nhl jerseys
nike air max
polo ralph lauren
kobe bryant shoes
uggs outlet
polo outlet
canada goose outlet
ray ban sunglasses
uggs canada
pandora jewelry outlet
michael kors outlet
cheap mlb jerseys
mont blanc pens
uggs outlet
coach outlet
true religion jeans
cheap jordans
pandora charms
coach outlet
fitflops sale clearance
mont blanc pens
pandora charms
ugg outlet
polo outlet
coach outlet
nike huarache
polo ralph lauren
air jordan shoes
kate spade outlet
red bottom shoes
zzyytt
2018-07-02 11:04:20
air max 2017
nike hyperdunk
asics gel kayano
yeezy boost 350
bape clothing
oakley sunglasses
nike react
adidas pure boost
kate spade outlet
golden goose sneakers
curry 4
kobe sneakers
michael kors
oakley sale
supreme clothing
adidas outlet
ray ban store
adidas tubular
oakleys sunglasses
nike lebron 11
damian lillard shoes
oakley
golden goose
chrome hearts
michael kors
nike shoes
nmd
pureboost
goyard wallet
off white hoodie
air jordan
converse outlet
yeezy shoes
goyard
nike running shoes
prada sunglasses
golden goose sneakers
yeezys
hermes belt
jordan shoes
fila online shop
kate spade handbags
golden goose mid star
longchamp handbags
links of london sale
kobe byrant shoes
derrick rose shoes
tom ford glasses
hermes belt
curry 5
kobe 9
yeezy 500
fitflops sale clearance
yeezy boost 350 v2
yeezy boost 350 v2
nike dunk low
adidas shoes
nike air force 1
longchamp
yeezy boost 350 v2
oakley sunglasses
jordan shoes
nike air zoom structure 19
air max 270
nike flyknit
oakley sunglasses
links of london
nike prestos
michael kors handbags
off white jordan 1
nike shoes for men
adidas nmd
jordan retro 13
kd shoes
gucci belts
jordan 4
nike polo
cheap mlb jerseys
nmd
oakleys sunglasses
nike roshe
michael kors outlet
hermes birkin
nike off white
nfl store
kd 10
michael kors handbags
golden goose sneakers
adidas stan smith
nike flyknit racer
burberry outlet
hermes belt
golden goose sale
russell westbrook shoes
off white clothing
basketball shoes
golden goose
nike free run
huaraches
kobe 11
patriots jersey
converse shoes
yeezy shoes
yeezy boost
chrome hearts online
hermes birkin
lebron soldier 11
prada eyeglasses
fitflops sale
yeezy boost 350
longchamp bags
lebron 14
longchamp
jordan 11
cheap nba jerseys
yeezy wave runner 700
westbrook shoes
moncler
balenciaga
kyrie irving shoes
dior sunglasses
true religion jeans
michael kors outlet store
adidas superstar
longchamp
air max 90
adidas superstar UK
nike air force
goyard bags
nike lebron 15
puma fenty
tory burch shoes
air force ones
cheap jordan shoes
cheap jordans
cheap nhl jerseys
ray ban sunglasses
yeezy boost 350
hyperdunks
nfl jerseys
adidas flux
tom ford sunglasses
bape hoodie
nike shox outlet
nike air max
yeezy
air jordans
nike air force 1 high
hermes belts
cheap oakley sunglasses
nike cortez
longchamp handbags
michael kors factory outlet
nike air max 90
asics shoes
adidas ultra boost
moncler jackets
michael kors outlet online
kobe basketball shoes
longchamp bags
michael kors handbags
birkin bag
links of london
yeezy
huarache shoes
lebron 13
curry shoes
ray ban sunglasses outlet
oakley
air max
pandora jewelry
air jordan 12
nike basketball shoes
fila shoes
real jordans for sale cheap
chrome hearts outlet
yeezy 500
michael kors outlet
michael kors sale
adidas gazelle
caterpillar shoes
air max 2018
longchamp bags
michael kors outlet
kyrie 3
moncler outlet
longchamp handbags
adidas yeezy
tory burch shoes
christian louboutin shoes
golden goose outlet
russell westbrook shoes
off-white
goyard handbags
lacoste online shop
true religion outlet
ultra boost
supreme hoodie
hermes
jordan 1 off white
pandora bracelet
yeezy 500 blush
nike react flyknit
nike air zoom
chrome hearts
adidas nmd
hermes belts
adidas ultra boost
adidas nmd
d rose shoes
nfl jerseys
golden goose
fila
moncler jackets
yeezy sneakers
red bottoms
goyard tote
yeezy shoes
kayno
yeezy boost 350 v2
adidas iniki
true religion
hermes bag
longchamp longchamps
adidas yeezy
adidas gazelle sale
yeezy shoes
pandora charms
air jordan 6
lebron 15
michael kors outlet handbags
adidas stan smith
true religion jeans
irving shoes
adidas yeezy
nike air force
nike huarache
golden goose
ray ban sunglasses
harden shoes
yeezy boost 350 v2
yeezy boost
nba jerseys
adidas yeezy
timberland shoes
kevin durant shoes
michael kors handbags
fila outlet
crazy explosive
adidas ultra boost
michael kors outlet store
yeezy
fila shoes
converse shoes
nike shox for women
kyrie 4
air max 90
yeezy
lebron soldier 10
nike zoom
jordan 6
adidas superstar
nike huarache
yeezy
nike outlet store online shopping
stephen curry shoes
nike dunks
golden goose
nike cortez women
golden goose
basketball shoes
cheap oakley sunglasses
ultra boost 3.0
adidas stan smith uk
retro jordans
adidas yeezy boost
nike outlet store
nike x off white
michael kors purses
nike hyperdunk 2017
adidas eqt support adv
nike huarache
cheap nfl jerseys
golden goose shoes
moncler jackets
outlet golden goose
yeezy shoes
new england patriots jersey
birkin bag
air max 270
balenciaga sneakers
true religion outlet
nike air force 1 low
nike huarache
golden goose superstar
cheap jordans
moncler outlet
pure boost
goyard handbags
off white nike
kobe shoes
zx flux
adidas nmd r1
nhl jerseys
nike epic react flyknit
off white shoes
golden goose sneakers
balenciaga
moncler
fenty puma
lacoste outlet
hogan outlet
rayban sunglasses
yeezy boost 350 v2
adidas tubular x
nike flyknit trainer
hogan outlet online
michael kors outlet
oakley
kyrie 4
nike react
hermes outlet online
adidas nmd
adidas eqt
cheap nfl jerseys china
yeezy boost
kobe byrant shoes
hermes birkin
burberry outlet online
gucci belt
vans outlet
christian louboutin
vans store
kobe 11
adidas iniki runner
adidas tubular
nike mercurial vapor
golden goose starter
vibram fivefingers
lebron james shoes
adidas ultra boost 3.0
longchamp
nmd r1
jordan retro
calvin klein underwear
paul george shoes
off white
adidas nmd
asics sneakers
bape hoodie
ferragamo belt
off white hoodie
nike air max
off white jordan 1
pg 1
yeezy
vapormax
nike flyknit
hermes handbags
vans shoes
lebron shoes
yeezy boost 350
kobe shoes
yeezy boost 350
nike air max 90
lebron 15 shoes
adidas yeezy
pandora bracelet
vans shoes
caterpillar boots
converse outlet store
nike air max shoes
ray ban sunglasses
hermes handbags
james harden shoes
golden goose slide
michael kors outlet
lebron 15
nike air zoom pegasus 32
jordan 12
michael kors outlet
nike air max 270
goyard handbags
michael kors outlet online
nike sneakers
pandora jewelry
ysl handbags
adidas eqt
michael kors outlet online
moncler jackets
nike air presto
paul george shoes
jordan retro
nike epic react flyknit
yeezy shoes
ray ban
kevin durant shoes
yeezy 700
iniki
yeezy boost 350
curry 5
salvatore ferragamo belt
off white jordan 1
adidas yeezy
golden goose francy
yeezys
adidas ultra boost 3.0
michael kors
air jordan 11
pandora charms
ferragamo sale
jordan retro
balenciaga sneakers
nike hyperdunk
mlb jerseys
moncler
nike roshe one
reebok outlet
100% real jordans for cheap
balenciaga speed
nike air force 1
nike air max
adidas yeezy boost
ray ban
ray ban aviator sunglasses
supreme clothing
yeezy boost
jordan shoes
adidas eqt support adv
nike air max 2018
michael kors factory outlet
adidas stan smith men
air max
tom ford glasses
michael kors
yeezy shoes
kobe basketball shoes
huarache shoes
michael kors outlet
adidas stan smith women
ray ban sunglasses
timberland outlet
balenciaga sneakers
nike air max 2017
yeezy boost 350
jordan 13
adidas store
off-white
christian louboutin shoes
lacoste polo
michael kors outlet
louboutin shoes
john wall shoes
calvin klein outlet
curry 4
ray ban sunglasses online
nike mercurial
nike air vapormax
kobe 9
balenciaga shoes
tom ford sunglasses
nike shox
moncler sale
nike shoes for women
foamposites
ray ban
ferragamo belt
Back to content | Back to main menu