Horneby før reformen i 1787 - Lokalhistorie for Tikøb Kommune

Go to content

Main menu:

Horneby før reformen i 1787

De enkelte ejerlav > Horneby

Horneby før reformen i 1787

af Kjeld Damgaard

Horneby er en meget stor del af det område, som mange i dag kalder for Hornbæk. Da postvæsenet i 1906 etablerede et postkontor i Hornbæk kom postdistriktet til at hedde "Hornbæk". Og det postdistrikt som posthuset dækkede omfattede også hele det område, der gennem mere end 1.000 år havde heddet Horneby. Det betyder, at rigtig mange husejere, hvis grund ligger på Hornebys område rent faktisk slet ikke bor i Hornbæk - som de tror og siger. Men der er jo meget prestige i at bo i Hornbæk, så det bliver vanskeligt at overbevise beboerne om, at de fremtidig bør sige Horneby, når de bliver spurgt hvor de bor.

Horneby lå længere mod vest
Horneby er nemlig en gammel by - men har dog næppe oprindeligt ligget der, hvor den ligger i dag.
Den ældste dokumentation på Hornebys eksistens stammer fra 1466, men der er ikke tvivl om, at bebyggelsen er betydeligt ældre. Stednavne, der ender på -by, er således allerede i brug i 800- og 900-tallet. Yderligere taler for, at det er en gammel bebyggelse at landsbyen uden tvivl har været flyttet. På de ældste bevarede kort over Horneby fra 1787 ses et område vestligst på Hornebys marker. Det kaldtes "Gamle Tofte Agre". Ordet "toft" er i familie med ordet "tomt" og betød oprindelig en byggeplads. Senere fik det betydningen "det jordstykke, der omgiver huset eller gården". I bebyggelseshistorisk sammenhæng viser det således hvor der tidligere har ligget en bebyggelse, og stedet her må være blevet benyttet i jernalderen. Denne bebyggelse kan af forskellige årsager været blevet flyttet, typisk fordi landsbyen nedbrændte, måske p.g.a. klimatiske forhold eller måske fordi det var vanskeligt at skaffe vand.

Tæt herved er der imidlertid også et andet - og endnu ældre -  minde. Lidt øst for hvor den gamle landsby lå, ligger en udflyttergård fra Horneby. Den hedder Stenhøjgaard og er opkaldt efter en gravhøj, som findes lige ved gården. Denne store langdysse kaldes netop Stenhøj og antages at stamme fra bondestenalderen (ca 3.500 f.v.t). Tæt ved ligger også en anden høj - denne er dog sikkert fra bronzealderen - med navnet Teglhøj. På den tid så landskabet helt anderledes ud. En fjordarm gik helt ind i den ådal, hvor nu Pandehave Aa løber - og her på kanterne af denne fjord, har der været gode livsbetingelser for jernalderfolket. De har boet her - i alt fald i perioder - og altså også gravsat nogle af deres betydningsfulde fæller.

Navnet Horneby
Om navnet Horneby findes der en række teorier. Der har dog været enighed om at navnet hentyder til et horn i landskabet - altså en højderyg eller landtange, som skyder sig frem i landskabet eller i vand. Mest fremherskende har været teorien, om at navnet skyldes den landtange, der skyder sig ud som et horn i Horneby Sø (nu kaldet Hornbæk Sø). Imidlertid er der større sandsynlighed for, at der i stedet tidligere har været en landtange, som skød sig ud i havet lidt vest for det nuværende Hornbæk. Og at den oprindelige bebyggelse - der ganske vist lå lidt længere inde i landet - har fået navn herefter. Denne landtange - hornet - er siden bortvasket af havet og ses ikke længere. På de ældste eksisterende kort ses den dog endnu, bl.a. på et kort fra 1720.

Horneby er med andre ord den ældste bebyggelse på stedet. Fiskerlejet Hornbæk, der blev opkaldt efter det vandløb, som gik fra Horneby Sø til Kattegat er efter alt at dømme først blevet en realitet i sidste halvdel af middelalderen - altså 500 år senere end Horneby.

Horneby anno 1497
Det første reelle billede vi har af hvorledes Horneby så ud stammer fra 1497. På den tid hørte Horneby til Esrom Kloster. Hvor længe den havde gjort det, vides ikke, da der desværre ikke er bevaret et overdragelsesdokument, som viser hvornår klosteret har fået byen. Men i 1497 blev der udarbejdet en såkaldt jordebog over alt gods, der hørte til klosteret - herunder Horneby. Af denne fortegnelse fremgår det, at der i byen var en smed og at han havde en gård. Noget navn får vi ikke, men det ses at han skal give tyve groter og harve i 2 dage for klosteret. En grot var en regneenhed for 9 penninge, som var den laveste møntenhed. Derudover var der 8 gårde samt en mindre gård - altså i alt 10 gårde. Det var med andre en ganske stor landsby - og tilsyneladende veldrevet, for det var ganske store afgifter hver enkelt bonde måtte give til klosteret. Eksempelvis skulle gårdmand Niels Andersen give 15 skæpper rug, 18 skæpper byg, 1 lam, 1 gås, 5 høns samt 2 tdr. havre, 2 tene væge-garn samt 20 æg til påske. Desuden skulle alle byens gårde give  1 kar smør i sommerskat og 1 fed okse i vinterskat.

Landsbyen i 1600-tallet
I 1681-matriklen ses endnu 9 gårde i byen, men derudover findes et husmandssted kaldet "Søhuset", som ligger nord for landsbyen. Hver gård er nævnt med navnet på den bonde, der var fæstebonde på de tid:
Laurs Svendsen, Peder Jensen, Gunder Pedersen, Hans Ibsen, Mathis Olsen, Aage Pedersen, Søren Olsen, Anders Olsen og Arvid Jensen. Søehusets fæster hed Oluf Jørgensen.

Byens jorder var da opdelt i tre vange, hvilket svarede til de fleste landsbyer på den tid. De tre vange hed hhv. Søvangen (som strakte sig fra landsbyen til søen), Heyets Vang (lå vest for byen), Klosterrisvangen som lå syd for byen. Desuden havde byen et overdrev, som senere er blevet en del af Klosterris Vang. Men der var flere overdrev, bl.a. op mod det nuværende Hornbæk, hvor overdrevet strakte sig frem til "Øresunds Bæk", som bækken mellem Horneby Sø og kysten kaldtes. Her nævnes tre huse, som skulle "staa paa samme Overdrev". De tilhørte Niels Heggesen, Iver Mattiesen og Anders Nielsen. Deres nærmere placering kan dog ikke bestemmes.

Hornebys udskiftning
Allerede i 1778 foretoges en udskiftning af Hornebys jorder, således at hver gårdmand fik sin egen jord samlet og kunne drive den ved egen kraft. Det gamle landsbyfællesskab var dermed blevet ophævet og de spredte jorder var fortid. Imidlertid var man ikke tilfredse med denne udskiftning - hvis detaljer vi desværre ikke kender, da selve udskiftningsforretningen ikke er bevaret. Det ses dog, at byen fik en slags stjerneudskiftning, der indebar at alle gårdene kunne blive liggende i landsbyen. Men denne fordeling af jorderne betød, at tilliggendet til hver gård blev en meget lang smal tragt, som strålede ud fra hver gård og helt ud til overdrevet. Det har bønderne sandsynligvis ikke syntes var særlig praktisk.  Desuden blev der i 1785 udskiftet en del af markerne til skov - d.v.s. at en del af jorderne blev inddraget til Klosterris Hegn.

Resultatet af disse forhold er, at der den 13. september 1787 blev afholdt en ny taksationsforretning i Horneby med deltagelse af amtmand Lewetzow, regimentsskriver Rosenquist, holtzforster Salicath og landinspektør, løjtnant von der Recke samt taksationsmændene, gårdmand Lars Nielsen af Stavnsholt og gårdmand Hans Jensen af Ganløse. Desuden deltog Hornebys ni gårdmænd i forretningen.

Byens fremtid blev bestemt i detaljer
Ved denne forretning blev en lang række forhold om Hornebys gårde, huse, marker, skel, veje fastlagt - forhold, som endnu i dag kan genfindes i større eller mindre udstrækning i Horneby og omegn. Den vigtigste beslutning var, at der nu skulle udflyttes to af byens ni gårde. Dernæst inddrog man en del af overdrevet til almindelig markdrift. Det var den del af Hornebys jorder, der lå tættest op ad de skovlodder, der var udlagt helt vestligst - d.v.s. ned mod Pandehave Aa.

Villingebækvej anlægges
Da Horneby Flyvesand d.v.s. de jorder der lå nordligst - helt ud mod kysten - blev udlagt til overdrev, så skulle der etableres en vej, hvorigennem kvæg m.v. kunne drives til og fra overdrevet. Derfor anlagdes en ny fægyde fra "det søndre hjørne af Peder Jensens have" (d.v.s. Pilegaardens have) - og i lige linje syd for Teglhøj (en nu forsvundet oldtidshøj). Lidt længere fremme skulle Fægyden slå et sving mod nordvest over Uglebakken og ud til overdrevet. Denne fægyde skulle overalt være 30 alen bred (ca 19 meter). Og den vej kender vi stadig - i dag kaldes den for Villingebækvej, idet den senere er blevet forlænget helt til Villingebæk i nabosognet.

Også en ny vej til Rørhaven
Endvidere bestemtes hvor hver gårds marker, tofter, enge, rørlodder, tørvelodder og skovlodder skulle være. De 7 gårde, der skulle blive liggende i landsbyen fik en tilnærmet stjerneudskiftning, men nu med bredere marker end ved udskiftningen i 1778. De to "udlodder" - d.v.s. de to gårde, som skulle flytte ud af byen fik også tildelt deres jorder. Begge to kom til at ligge på de tidligere overdrev vest for byen.

Også en ny vej skulle anlægges til de små rørlodder i "Rørhaven" nordøst for byen - d.v.s. i den nuværende Horneby Engsø, som allerede dengang var næsten udtørret. Denne nye vej kom til at gå forbi gård nr 7 og 6, d.v.s. hhv. Ledgaarden og Søgaarden og derpå i nordlig retning til det sted, som alle have andel i, nemlig det sted hvor der kunne skæres rør. Det var jo en vigtig artikel at have ved hånden til tækning af bygninger.

Husmændene
Det var normalt, at der i forbindelse med landsbyernes udskiftning skulle udlægges et husmandssted på hver gårds jorder. Det betød ofte at der i den yderste ende af marken - oftest på den dårligste jord - blev afsat et par tønder land til en husmand.

Imidlertid mente kommissionen og landinspektøren, at Horneby havde både lidt agerjord og dårligt hartkorn. Derfor skulle husmændene i stedet have tildelt 2 tdr. land hver på overdrevet længst mod vest. Desuden skulle husmændene have adgang til græsning på overdrevet - mod sædvanlig betaling. Denne beslutning fik ikke nogen af husmændene til at beklage sig - i første omgang.

Desuden fandtes to husmænd uden jord - hhv. Mathias Hansen og Anders Jensen. De fik begge lov at beholde deres indhegnede haver, som var deres eneste jordtilliggende.

Køromgaard
Landinspektøren havde endvidere konstateret, at der ikke på Hornebys jorder fandtes grusbakker, som kunne udlægges til offentlig brug som vejbelægning. Der skulle heller ikke udlægges jord til en skole, da skolen dels allerede lå i Borsholm, dels allerede havde fået tildelt jord ved Borsholms udskiftning. I stedet skulle Hornebys bønder betale skolepenge.

Endelig bestemtes det, at vejen, der førte ind i byen fra syd, skulle forandres således at den for fremtiden skulle sønden og vest om sognefoged Niels Andersens gård i stedet for øst om. Vi får samtidig at vide, at det har vejen faktisk også gjort i ældre tid - så der er tale om en tilbageføring af tidligere tiders vejforløb.
Denne vejføring rundt om Niels Andersens gård fik den betydning, at gården senere fik navnet "Køromgaard", fordi man nærmest kom til at køre rundt om gården.

Den sidste af de i alt 26 punkter som man vedtog denne dag i september 1787 var, at de to gårde som skulle udflyttes måtte afstå deres gamle haver og gårdspladser - senest to år efter at gården var udflyttet. Til den tid måtte pladserne være gjort ryddelige. I modsat fald ville alt hvad der fandtes på dem tilfalde de nye ejere. Men hvilke af de ni gårde, der skulle udflytte - det blev ikke afgjort denne dag.Kort over Horneby fra 1787. Det viser hvor otte af byens gårde oprindelig lå i selve landsbyen. Vejen syd fra er nuværende Hornbækvej medens vejen mod vest er nuværende Villingerødvej, anlagt i 1780'erne som fægyde til ovedrevet på Horneby Sand. Hvorfor gård nr 9 ikke er indtegnet på kortet kan ikke umiddelbart forklares.

Der eksisterer ingen kort fra udskiftningen i 1778. Men på kortet fra 1787 kan man få et indtryk af hvordan inddelingen har været. Det man gjorde i 1778 var at lave en såkaldt stjerneudskiftning, således at hver går fik en trekant af markerne. Imidlertid lå de bedste jorder kun nord og vest for landsbyen og derved fik hver gård et meget langt og smalt jordtilliggende. Det blev bønderne hurtigt kede af og derfor blev der kun 9 år senere gennemført en ny omfordeling af jorderne.

I cirklen længst mod vest er der på 1787-kortet skrevet "Gammel Tofte Agre". Det betyder med stor sandsynlighed at Horneby tidligere har ligget her - før det flyttede til den nuværende placering længere mod øst.

Således kan bustævnet i Horneby have taget sig ud i 1700-tallet før landboreformerne. Der er dog ingen grund til at tro at maleren Rasmus Christiansens version - med en lille en til halsen og munter snak - var det almindelige. På bystævnet drøftedes ofte alvorlige spørgsmål og man tog beslutninger, der havde konsekvenser for landsbyens beboere og fremtid.

Lidt usædvanligt lå der et godt stykke udenfor landsbyen et enkelt husmandssted med lidt jord. Huset kendes tilbage fra 1600-tallet, men kan være endnu ældre. Ejendommen er her fotograferet omkring 1890 kort før den blev revet ned for at give plads til den nye Hornbæk Præstegård.

5 comments

2016-12-06 09:11:54
American added, for how Research annual cialis generic order online problem deutschland in be Asturias.
2018-05-10 05:46:58
adidas superstar
salomon outlet
roshe run
softball bats
scarpe hogan
lebron 11
sac vanessa bruno
wedding dresses
prada
polo lacoste pas cher
nike free run
nike air max
mac makeup
polo ralph lauren
thomas sabo charms
clarks shoes
pandora jewelry
michael kors outlet online store
polo ralph lauren
nike huarache
pandora jewelry
cheap oakley sunglasses
nike shoes
asics
roshe run
spain world cup jersey
converse all stars
air max 95
mac makeup
hermes outlet
kobe 9
hogan shoes
hilfiger uk
louboutin outlet
air max 97
swarovski jewelry
coach outlet
soccer jerseys
montre pas cher
nike clothing
nike air max
nike roshe run
mulberry
nike air max 95
jordans
hermes birkin bags
longchamp outlet
portugal world cup jersey
barbour jackets
adidas slides
nike free
air max 2018
nike free run
longchamp pas cher
swarovski
oakley uk
marc jacobs handbags
nike free
swarovski crystal jewelry
sac burberry
new balance
coach purse
polo ralph lauren
jordan
nike huarache
red bottoms
furla
burberry outlet
flip flops
timberland boots
longchamp outlet
france world cup jersey
fendi handbags
tommy hilfiger pas cher
nike air force
dolce and gabbana
air max 90
jordan
versace handbags
tod's shoes
cheap eyeglasses
ray ban
sac michael kors
timberland pas cher
sac longchamp
links of london
adidas outlet store
ralph lauren
nike outlet online
asics gel
bottega veneta
vans shoes
ray ban pas cher
nike air max
ferragamo shoes
cheap jerseys
jordan
new balance shoes
christian louboutin
oakley sunglasses
jordan 4
argentina world cup jersey
brazil world cup jersey
miu miu shoes
converse uk
nike air max
supra shoes
guess canada
true religion outlet
ray ban sunglasses
cheap jerseys
coach outlet store online
nike free
nike vapor max
nike air max
air max 90
jordan shoes
fendi handbags
new balance pas cher
air max 90
fitflop uk
manolo blahnik
iphone x case
pandora charms
pandora bracciali
adidas shoes
louboutin pas cher
michael kors
adidas originals
sac michael kors
germany world cup jersey
marc jacobs
ray ban sunglasses
air max 2017
reebok shoes
chloe handbags
mizuno
tory burch
nike outlet store
vans pas cher
lebron shoes
converse chuck taylor
oakley sunglasses
basketball shoes
adidas clothing
michael kors outlet
lunette oakley
nike kyrie 2
michael kors outlet
oakley pas cher
wedding dresses
sac guess
converse shoes
yeezy shoes
replica watches
nike air max
ralph lauren
polo ralph lauren outlet
michael kors uk
mercurial superfly
michael kors
christian louboutin
mizuno running shoes
polo ralph lauren
ray ban sunglasses
montre pas cher
true religion
louboutin shoes
nike air max
lebron 12
nike air max
jordan 12
skechers shoes
replica watches
michael kors outlet
omega watches
roty burch outlet
cheap wedding dresses
hermes bags
jordan
nike air max
fitflops sale
ed hardy
beats headphones
kobe bryant shoes
converse
adidas outlet store
replica rolex watches
roshe run
fitflops sale
michael kors outlet
goyard handbags
para jumpers outlet
jordan 5
giuseppe zanotti outlet
air max 90
nike free run
balenciaga shoes
nike roshe
nike pas cher
nike mercurial
true religion jeans
hilfiger outlet
cheap nfl jerseys
burberry sale
replica watches
dolce and gabbana
michael kors handbags
dansko shoes
nike outlet
nike store
true religion jeans
five finger shoes
adidas running shoes
dansko shoes
true religion outlet
nike factory outlet
chrome hearts jewelry
montre
ray ban occhiali
stuart weitzman
new balance outlet
converse all star
kate spade
mulberry handbags
nike air force
prada outlet
adidas superstar
oakley vault
hogan
iphone 7 cases
cartier bracelet
burberry outlet
beats by dre
kenzo clothing
nike air max plus
bottega
guess factory
bcbg outlet
kevin durant shoes
belgium world cup jerseys
occhiali oakley
mizuno
ralph lauren outlet
cheap jordans
michael kors canada
salvatore ferragamo
nike air max
timberland boots
adidas zx flux
mac cosmetics
jordan pas cher
air force 1
longchamp handbags
michael kors
stuart weitzman
asics trainers
softball bats
jordan 3
longchamp outlet
vans outlet
jordan 6
rolex watches
wedding dresses
cheap jordan shoes
jordan 1
ray ban sunglasses
pandora uk
adidas soccer cleats
nike blazer
christian louboutin outlet
lacoste shoes
oakley sunglasses
nike roshe run
pandora bijoux
nike air max
michael kors uk
tory burch
longchamp pas cher
true religion outlet
bcbg max
michael kors outlet online
nike blazer
mac cosmetics
air jordan
valentino shoes
adidas trainers
vans scarpe
gioielli swarovski
nike roshe run
beats headphones
nike uk
nike blazer
air max
ray ban sunglasses
sac michael kors
air jordan
orologi rolex
kate spade outlet
polo ralph lauren
ralph lauren outlet
jordan xx9
jordan 11
timberland boots
christian louboutin
timberland boots
soccer shoes
nike tn
reebok outlet
puma shoes
ray ban sunglasses
jordans
new balance
prada handbags
kate spade outlet
burberry
nike free
nike shoes
ray ban sunglasses
instyler
jimmy choo
asics gel lyte
adidas outlet store
louboutin pas cher
celine handbags
air max 90
iphone cases
oakley sunglasses
nike air max
nike
oakley sunglasses outlet
air max 2017
mont blanc pens
adidas flip-flops
mont blanc pens
ghd hair straighteners
supra shoes
michael kors outlet clearance
herve leger dresses
yves saint laurent
reebok shoes
boy london clothing
karen millen
new balance
jordans
salvatore ferragamo
adidas outlet
england world cup jersey
nike air max
coach factory outlet
jordan
2018.5.10yangpeng

dongdong8
2018-06-09 01:53:05
ralph lauren
michael kors outlet online
michael kors handbags
adidas superstar
jordan 12
kate spade handbags
adidas flip flops
coach outlet online
nike blazer
nike outlet store
nike uk
nike outlet store online
air max
y3 shoes
coach handbags
jordans
ralph lauren
michael kors handbags
true religion jeans
ralph lauren
undefeated shoes
ray ban sunglasses
manchester united jersey
oakley sunglasses
mcm bags
coach outlet
new balance sandals
hermes bags
prada bags
prada handbags
converse shoes
kevin durant shoes
valentino shoes
bvlgari rings
alexander mcqueen shoes
air max 1
air max plus
adidas uk
coach outlet online
air force 1
ray ban outlet
adidas jeremy scott
nike outlet
jordan 8
tory burch
dansko shoes
ray ban sunglasses
coach outlet online
oakley sunglasses
michael kors handbags
adidas outlet
rolex watches
adidas football boots
cheap jerseys
juicy couture
air jordan
cheap mlb jerseys
harden vol 2
nike dunks
supra shoes
baseball jersey
nike outlet
prada
nike factory
mbt shoes
longchamp
coach
adidas nmd
louboutin shoes
air max 270
miu miu shoes
timberland boots
balenciaga triple s
nike blazer
links of london
adidas stan smith
longchamp outlet
cheap mlb jerseys
nike free
christian louboutin
tory burch outlet
adidas outlet
nike shoes
air max
hermes outlet
cheap nba jerseys
carnival shoes
rayban
coach outlet online
cheap jordan shoes
michael kors outlet
adidas nmd
curry shoes
coach outlet
off-white shoes
converse shoes
adidas yeezy
burberry outlet store
fitflops
cheap nfl jerseys
birkenstock sandals
ralph lauren
cartier jewelry
nike tennis
flip-flops
hermes birkin bag
tag heuer watches
longchamp
swarovski jewelry
air jordan
louboutin
jordan
hermes kelly bag
cheap nfl jerseys
air jordan shoes
puma slides
kate spade outlet online
superdry
jordans
fingerlings monkey
michael kors outlet
timberland outlet
pandora jewelry
jordan xx9
marc jacobs
cheap replica watches
nfl jerseys
polo ralph lauren
birkenstock sandals
mont blanc pens
pandora jewelry
nike free run
vans shoes
red bottoms
prada outlet online
longchamp handbags
oakley canada
mont blanc
jimmy choo shoes
harden vol 1
kate spade
true religion
nike presto
tod's shoes
barcelona jersey
air jordan 11
air max 95
louboutin outlet
oakley sunglasses wholesale
bcbg
michael kors handbags
columbia sportswear
christian louboutin
snapbacks wholesale
hermes
jordan shoes
fila shoes
kobe 11
coach factory outlet
kate spade outlet
true religion jeans
fitflops
pandora charms
mizuno running shoes
asics
pandora jewelry
christian louboutin
nike free
polo ralph lauren
gucci slides
air jordan 14
ralph lauren polo shirts
nike cortez
montblanc pen
air max
air max
yeezy shoes
ralph lauren
beats by dre
ray ban outlet
jordan 1
nike shoes
burberry outlet
nike sb
nike tn
herve leger dresses
new balance
jordan 5
louboutin
polo outlet
wedding shoes
nfl jerseys
true religion jeans
suicoke
supreme paris
oakley sunglasses
jordan pas cher
fitflops
oakley sunglasses
supreme uk
michael kors outlet online
jordans
giuseppe zanotti shoes
ralph lauren
timberland outlet
fitflops sale clearance
flip flops
malone souliers shoes
asics running shoes
nike epic react flyknit
coach outlet
stuart weitzman shoes
timberland boots
michael kors
ray ban
nike shox
adidas originals
balenciaga shoes
flipflops
coach outlet store online
michael kors outlet clearance
nike outlet store
coach
converse uk
jordan 6
cheap oakley sunglasses
air jordan
coach handbags
coach outlet
nike roshe
running shoes
bottega veneta
coach handbags
breguet watches
nike free
ray ban
mulberry
coach outlet store
balenciaga sandals
longchamp
nike shoes for men
kate spade
celine outlet
coach outlet online
flops
givenchy handbags
polo ralph lauren
nike air max
timberland boots
audemars piguet
nike huarache
van cleef & arpels jewelry
dolce and gabbana
nike mercurial superfly
beats headphones
vibram fivefingers
jordan shoes
belstaff jackets
ferragamo
polo ralph
michael kors handbags
coach factory outlet
air max 97
michael kors handbags
off-white
mac cosmetics
michael kors outlet clearance
coach factory online
polo outlet
longchamp handbags
scarpe mbt
stussy hoodie
hollister outlet
coach outlet
michael kors
tory burch uk
air huarache
oakley vault
lebron 15
nike flip-flops
burberry outlet
burberry canada
baseball bats
christian louboutin outlet
air max 90
roshe run
michael kors canada
tory burch bags
pandora jewelry canada
true religion jeans
ferragamo shoes
adidas outlet
ralph lauren
soccer jersey
cheap mlb jerseys
longchamp outlet
kobe 12
adidas yeezy 350
air jordan
kate spade
adidas shoes
polo outlet
jordan 3
nike kyrie 3
michael kors uk
birkenstock outlet
nike uk
christian louboutin
ralph lauren
ralph lauren uk
cheap ray bans
supreme
coach outlet online
nike lunarglide
michael kors outlet
prada handbags
manolo blahnik
pandora charms
supreme outlet
nhl jerseys
air max 2018
air jordan
air jordan
ray bans
jordan retro
christian louboutin
wholesale nfl jerseys
tory burch
ray ban sunglasses
pandora jewelry
nike revolution
swarovski
nfl jerseys
oakley sunglasses cheap
mishka clothing
nike air force
basketball shoes
cheap nfl jerseys
vans shoes
breitling watches
coach outlet
true religion jeans
ferragamo outlet
ralph lauren
air max 2017
adidas wings
kate spade handbags
jordan 4
puma fenty
michael kors taschen
adidas slides
michael kors outlet online
dior handbags
pandora charms
cheap nhl jerseys
christian louboutin outlet
nike outlet online
balance shoes
light up shoes
coach outlet online
ray ban
under armour outlet
yeezy 500
adidas ultra boost
coach outlet
20186.9wengdongdong
chenjinbei
2018-06-25 14:47:03
20186.25chenjinbei
hermes
roshe run
ray ban outlet
light up shoes
pandora uk
swarovski
baseball jersey
vibram five fingers
audemars piguet
true religion jeans
y-3 shoes
true religion jeans
montblanc fountain pens
mishka clothing
cheap nfl jerseys
michael kors outlet
baseball bats
dansko shoes
coach outlet
oakley canada
tod's shoes
coach factory online
longchamp handbags
true religion
ray ban
kobe 11
michael kors outlet clearance
cheap oakley sunglasses
michael kors canada
jordans
nike air force
longchamp outlet
jordan shoes
kate spade
vans shoes
nike kyrie 3
fitflop sandals
jordan shoes
mizuno running shoes
converse shoes
air max
off-white clothing
coach factory outlet online
jordan shoes
maillot de foot
asics
jordan 4
coach outlet online
supra shoes
nike epic react
fitflops sale clearance
michael kors outlet store
louboutin
polo outlet
miu miu shoes
pandora charms
adidas jeremy scott
pandora jewelry canada
huarache
nike free run
jordans
Fußballtrikots günstig
burberry canada
timberland outlet
curry shoes
polo outlet
kate spade
jordan 6
nike outlet online
supreme outlet
timberland outlet
tag heuer watches
cheap ray bans
coach outlet store online
bcbg
coach outlet online
air max 2018
new balance
bvlgari rings
maglie calcio a poco prezzo
beats by dre
air max
balenciaga shoes
oakley sunglasses
juicy couture outlet
cheap nfl jerseys
nike free run
supreme paris
red bottom shoes
asics running shoes
nike uk
new balance sandals
valentino shoes
prada outlet online
michael kors handbags sale
jordan 8
nike flip-flops
ralph lauren polo shirts
ralph lauren
jordan 5
jordan xx9
wholesale nfl jerseys
louboutin
birkenstock outlet online
adidas outlet store
camisetas de futbol replicas
oakley sunglasses wholesale
tory burch
balenciaga shoes
fitflop sandals
air huarache
coach outlet
mulberry handbags
nike air max
"nfl jerseys
"
longchamp handbags
coach
mlb jerseys
ray ban sunglasses
kate spade outlet
nike shoes for men
coach handbags
nike lunarglide
kate spade handbags
nike sb
givenchy handbags
oakley sunglasses
ray ban sunglasses
basketball shoes
burberry outlet store
nike outlet
ferragamo
converse shoes
michael kors outlet
air max 97
cheap nfl jerseys
louboutin
nhl jerseys
true religion jeans
polo ralph lauren
nike blazer
under armour outlet
ralph lauren
air max 1
ray ban sunglasses
birkenstock sandals
ray ban sunglasses cheap
breguet watches
stussy hoodie
michael kors handbags
ferragamo shoes
kate spade outlet online
belstaff jackets
air jordan
coach outlet online
air max 2017
air jordan
coach factory outlet
adidas wings
soccer shirts
undefeated shoes
cheap nhl jerseys
beats by dre
coach handbags
converse uk
coach outlet online
air max
fitflops
air jordan 14
louboutin
stuart weitzman shoes
yeezy shoes
columbia sportswear
gucci slides
nike outlet
tory burch bags
oakley sunglasses
nike shox
adidas shoes
ralph lauren
manchester united jersey
adidas slides
carnival shoes
ralph lauren
nfl jerseys wholesale
ray ban sunglasses
michael kors handbags
swarovski jewelry
nike shoes
coach factory outlet
michael kors outlet
nike tennis
jordan 1
bottega veneta
adidas nmd
hermes kelly bag
nike free
maillot de foot pas cher
ralph lauren
adidas flip flops
pandora charms
michael kors handbags
cartier jewelry
coach outlet store online clearance
pandora jewelry
coach outlet online
christian louboutin outlet
tory burch uk
manolo blahnik shoes
marc jacobs
links of london
coach factory outlet
adidas ultra boost
ralph lauren uk
balenciaga sandals
polo ralph
nike blazer
suicoke sandals
herve leger dresses
jordan
adidas nmd
scarpe mbt
jordan 12
adidas outlet
tory burch outlet
malone souliers mules
ralph lauren uk
nike roshe
timberland boots
hermes birkin bag
christian louboutin outlet
michael kors outlet
longchamp
cheap soccer jerseys
coach
nike shoes
hollister outlet
nike revolution
nike outlet store
alexander mcqueen shoes
jordan 3
ralph lauren outlet
hermes outlet
red bottoms
kate spade
michael kors handbags
ralph lauren
mbt shoes
ray ban
mk purse
rolex watches
ray ban
nike cortez
timberland boots
air jordan 11
flip-flops
kate spade
prada handbags
flip-flops
ralph lauren outlet
nike presto
michael kors outlet
jordan retro
coach outlet store
air max 90
cheap mlb jerseys
coach factory outlet online
cheap nfl jerseys
running shoes
camisetas de futbol baratas
maglie calcio
tory burch outlet
breitling watches
pandora jewelry canada
coach outlet
burberry outlet online
longchamp
mac cosmetics
nike mercurial vapor
mcm bags
nike uk
pandora jewelry
puma fenty sandals
air jordan
coach factory outlet
prada
ralph lauren
true religion jeans
adidas stan smith
kobe 12
fingerlings monkey
lebron 15
mont blanc pens
fussball trikots
dolce and gabbana
cheap jerseys
air jordan
supreme
coach outlet
michael kors outlet
jordan pas cher
yeezy 500 blush
michael kors
puma slides
louboutin outlet
van cleef & arpels jewelry
adidas superstar
fitflops outlet
burberry outlet
polo outlet
wedding shoes
adidas stan smith
vans shoes
longchamp outlet
oakley sunglasses
cheap soccer jerseys
prada handbags
cheap nba jerseys
nike free
air jordan
michael kors taschen
michael kors outlet store
true religion jeans
adidas yeezy 350
air max
christian louboutin
pandora outlet
prada bags
air max 95
cheap ray ban sunglasses
fila sneakers
harden vol 1
birkenstock
michael kors outlet online
celine outlet
ralph lauren uk
oakley vault
air max plus
michael kors handbags
cheap jordan shoes
ralph lauren
balance shoes
adidas yeezy
kevin durant shoes
coach outlet online
adidas uk
longchamp
hermes uk
supreme uk
christian louboutin
adidas outlet store
soccer jersey
christian louboutin shoes
superdry clothing
adidas football boots
timberland boots
michael kors uk
jordans
nike outlet
air force 1
barcelona jersey
harden vol 2
cheap michael kors bags
ferragamo outlet
dior handbags
nike tn
snapbacks wholesale
flops
mont blanc
nfl jerseys
jordan
nfl jerseys
cheap mlb jerseys
jimmy choo shoes
nike outlet store online
oakley sunglasses
nike factory outlet
off-white clothing
air max 270
cheap replica watches
giuseppe zanotti shoes
nike dunks
coach outlet online
20186.25chenjinbei
yaoxuemei
2018-06-27 05:05:28
yaoxuemei20180627christian louboutin outlet
uggs canada
canada goose outlet
ray ban sunglasses
coach outlet
michael kors outlet
polo ralph lauren
air max 2017
true religion jeans
coach outlet
michael kors handbags
coach outlet online
polo ralph lauren
pandora charms
cheap jordans
kate spade outlet
ugg outlet
pandora outlet
nike shoes outlet
polo outlet
polo ralph lauren
nike trainers
pandora outlet
polo ralph lauren
ugg outlet
canada goose jackets
canada goose outlet
adidas outlet
louboutin shoes
michael kors outlet
coach outlet
uggs outlet
polo ralph lauren
pandora outlet
pandora outlet
pandora outlet
valentino outlet
michael kors outlet
michael kors outlet
pandora outlet
kate spade outlet
mlb jerseys wholesale
ed hardy
michael kors outlet
coach factory outlet
canada goose jackets
mbt shoes
coach outlet online
coach outlet
canada goose jackets
cheap nfl jerseys
pandora jewelry
canada goose outlet
ugg outlet
oakley sunglasses
michael kors handbags
oakley sunglasses wholesale
supreme outlet
kate spade outlet
yeezy boost
asics running shoes
pandora charms
polo ralph lauren
christian louboutin outlet
cheap nfl jerseys
pandora jewelry
ultra boost
michael kors outlet clearance
nfl jerseys
michael kors outlet
coach factory outlet
coach outlet
ray ban sunglasses
michael kors outlet
clarks shoes
longchamp handbags
oakley sunglasses wholesale
michael kors outlet
oakley sunglasses
michael kors outlet
coach outlet
pandora charms
oakley sunglasses
canada goose outlet
christian louboutin
true religion outlet
michael kors outlet
canada goose outlet
nfl jerseys wholesale
mbt shoes
coach outlet
coach outlet
nike outlet
pandora outlet
uggs outlet
christian louboutin outlet
fred perry outlet
michael kors outlet
valentino outlet
fitflops sale clearance
nike outlet
coach outlet
vibram fivefingers
mcm outlet
adidas shoes
cheap jordans
coach outlet
pandora outlet
nike shoes
pandora jewelry
polo outlet
nfl jerseys
ralph lauren outlet
kate spade outlet
coach factory outlet
true religion outlet
polo ralph lauren
mlb jerseys
ray ban sunglasse
coach factory outlet
pandora outlet
gucci outlet
canada goose outlet
kate spade outlet
canada goose outlet
polo shirts
true religion outlet
michael kors outlet
ugg outlet
coach factory outlet
nfl jerseys
vans shoes
oakley sunglasses
mulberry handbags
birkenstock shoes
nhl jerseys
coach outlet
nike kyrie 3
christian louboutin outlet
adidas nmd shoes
ugg boots clearance
christian louboutin outlet
polo ralph lauren
tory burch outlet
true religion jeans
yeezy boost
coach outlet
ferragamo outlet
uggs outlet
coach outlet
michael kors outlet
ugg boots
michael kors outlet clearance
coach outlet
michael kors outlet
mont blanc pens
mbt shoes
pandora outlet
ugg outlet
gucci outlet
fred perry polo shirts
adidas outlet
michael kors outlet
coach outlet
ray ban sunglasses
ugg boots
pandora jewelry
birkenstock outlet
supreme uk
coach outlet
canada goose jackets
mbt shoes
michael kors outlet
coach outlet online
canada goose outlet
adidas superstar shoes
cheap oakley sunglasses
fitflops sale clearance
true religion outlet store
ray ban outlet
coach outlet online
christian louboutin outlet
adidas yeezy shoes
coach outlet
adidas nmd
nike outlet
canada goose jackets
fitflops sale clearance
pandora charms
coach outlet
fred perry polo shirts
ralph lauren polo shirts
coach factory outlet
polo ralph lauren pas cher
coach outlet
christian louboutin outlet
coach outlet
canada goose jackets
ray ban sunglasses
tory burch outlet
michael kors outlet
coach outlet
kate spade outlet
michael kors outlet
nike outlet
nike outlet
christian louboutin outlet
michael kors outlet
coach outlet
true religion jeans
coach outlet
pandora charms sale clearance
canada goose jackets
ugg boots
kate spade outlet
nfl jerseys wholesale
ray ban sunglasses
michael kors outlet
ugg outlet
pandora charm
ralph lauren sale clearance
coach outlet
kate spade outlet
cheap nfl jerseys
tory burch outlet
michael kors outlet
true religion jeans
mont blanc pens
nfl jerseys
michael kors handbags
ralph lauren outlet
ray ban sunglasse
ralph lauren shirts
nba jersey
longchamp outlet
canada goose outlet
canada goose outlet
kate spade outlet
ugg outlet
true religion jeans
michael kors outlet
cheap nfl jerseys
ralph lauren polo
mulberry handbags
michael kors outlet
kate spade handbags
nfl jerseys wholesale
moncler outlet
hermes belts
cheap jordans
canada goose outlet
christian louboutin shoes
coach outlet
polo outlet
ray ban sunglasses
moncler outlet
polo ralph lauren
oakley sunglasses wholesale
coach outlet store online
canada goose outlet
cheap nfl jerseys
coach outlet
ugg boots
polo outlet
kate spade outlet
canada goose jackets
polo outlet
oakley sunglasses
coach factory outlet
ray ban sunglasse
moncler outlet
true religion outlet
canada goose outlet
ugg boots
michael kors outlet
polo outlet
cheap jerseys
coach outlet
nike outlet
michael kors outlet
coach outlet
cheap snapbacks
pandora charms
michael kors outlet
kate spade outlet
canada goose outlet
kate spade outlet
cheap nfl jerseys
adidas outlet
rolex watches
prada handbags
polo ralph lauren
canada goose jackets
ralph lauren shirts
nfl jerseys wholesale
michael kors outlet
tory burch outlet
coach outlet
nfl jerseys wholesale
canada goose outlet
pandora jewelry
moncler jackets
rolex watches
prada outlet
pandora jewelry
coach factory outlet
converse
pandora jewelry
coach outlet online
ralph lauren uk
canada goose outlet
coach factory outlet
pandora charms
coach outlet online
coach outlet online
ralph lauren outlet
coach outlet
michael kors handbags
polo ralph lauren
michael kors outlet
cheap ray bans sunglasses
michael kors handbags
michael kors outlet
moncler jackets
christian louboutin outlet
canada goose jackets
true religion outlet
coach outlet
michael kors outlet clearance
ugg outlet
polo ralph lauren
canada goose outlet
mbt shoes
uggs outlet
michael kors outlet
pandora charms
puma outlet
adidas nmd
uggs outlet
pandora outlet
polo ralph lauren
ed hardy clothing
giuseppe zanotti outlet
adidas nmd
coach outlet
michael kors outlet
coach outlet
michael kors outlet
mbt shoes
michael kors outlet
ralph lauren outlet
kate spade outlet
giuseppe zanotti outlet
pandora outlet
michael kors outlet
lunette ray ban
air max 90
michael kors outlet
kate spade outlet
nfl jerseys
polo ralph lauren
manolo blahnik outlet
pandora jewelry
ray ban sunglasse
ferragamo shoes
ugg boots
nike shoes
adidas yeezy
mbt shoes
michael kors outlet
oakley sunglasses
adidas yeezy
coach outlet
coach outlet
longchamp outlet
polo ralph lauren
lebron james shoes
pandora outlet
mcm handbags
air jordan retro
ugg outlet
mulberry handbags
kate spade outlet
michael kors handbags
pandora charms
uggs outlet
coach outlet
polo ralph lauren
michael kors uk
coach outlet
mulberry handbags
michael kors outlet
kate spade outlet
off white clothing
prada outlet
air max 90
coach outlet canada
polo outlet
christian louboutin shoes
coach outlet online
ralph lauren outlet
yeezy boost 350
pandora outlet
nike shoes
hermes birkin
nike shoes
oakley sunglasses wholesale
michael kors outlet
lacoste outlet
air jordan 4
oakley sunglasses
ralph lauren polo
canada goose jackets
fred perry polo
pandora jewelry
superdry clothing
michael kors outlet
christian louboutin outlet
nhl jerseys
nike air max
polo ralph lauren
kobe bryant shoes
uggs outlet
polo outlet
canada goose outlet
ray ban sunglasses
uggs canada
pandora jewelry outlet
michael kors outlet
cheap mlb jerseys
mont blanc pens
uggs outlet
coach outlet
true religion jeans
cheap jordans
pandora charms
coach outlet
fitflops sale clearance
mont blanc pens
pandora charms
ugg outlet
polo outlet
coach outlet
nike huarache
polo ralph lauren
air jordan shoes
kate spade outlet
red bottom shoes
Back to content | Back to main menu