Fæstningen ved Tibberup Mølle - Lokalhistorie for Tikøb Kommune

Go to content

Main menu:

Fæstningen ved Tibberup Mølle

De enkelte ejerlav > Tibberup

Den glemte fæstning
på Tibberup Bjerg


Da svenskerne gik i land ved Tibberup i år 1700 – en krig, der aldrig blev officiel - etablerede de sig i en befæstet lejr, hvoraf enkelte rester stadig kan erkendes i dag – 300 år efter den storstilede landgangsoperation. Men en egentlig registrering er aldrig gennemført – og på stedet leder man forgæves efter information om begivenhederne.

Af Kresten Tommerup

Året var 1700. Det var midt på sommeren, storkene fløj til og fra deres reder rundt om "Storkholms Mose" vest for det lille fiskerleje Espergærde, hjortevildtet tog som sædvanlig godt for sig af Tibberup- og Mørdrup-bøndernes afgrøder, og den gamle stubmølle på toppen af bakkedraget ud mod Øresund – kendt som "Tibberup Bjerg" – klagede sig lydeligt i sommerblæsten.

Det var sommer, endda højsommer, men der var alligevel en form for kulde i luften, en usikkerhed og uvished i blæsten, som fik alle til at frygte for fremtiden – og usikkert skæve ud over Sundet mod kysten på den anden side – det tabte land. Det var helt sikkert, at der var derfra, ulykkerne nu kunne ventes…

Selv om der var gået godt og vel en generation, siden svenskerne havde været lige ved at udslette det danske rige fra landkortet, var det helt evident, at kampen mellem de to riger om herredømmet i Norden endnu ikke var helt afsluttet. På den her side af Øresund drømte mange stadig om at vinde de gamle østdanske provinser (Skåne, Halland og Blekinge) tilbage – og modsat var der på svensk side indædte ønsker om ved lejlighed at fuldende det, der glippede i 1659, da Karl 10. Gustavs stormtropper forblødte foran Københavns tilisede volde.

Roskildefreden 1658
Siden fredsslutningen i København i 1660 efter Karl 10. Gustavs pludselige og uventede død havde dansk udenrigspolitik drejet sig om at omstøde den forsmædelige Roskildefred fra 1658 og vinde de tabte østdanske landområder tilbage. Flere forsøg var gjort igennem årene, men kampene var alle foregået på den svenske side af Øresund eller nede i hertugdømmerne. Landet var i de forløbne 40 år så godt som kommet sig efter forarmelsen, da svenskerne sidst stod i landet. De gamle kunne dog endnu berette grufulde og rædselsvækkende historier om de mange overgreb, stort set hele riget dengang var blevet udsat for… Der var derfor al mulig grund til den følelse af frygt, som alle havde ved udsigten til endnu et væbnet svensk "besøg" i landet.

Så tæt på den totale sejr – og så gik det alligevel galt, må den svenske reaktion have været, da stormløbet mod København mislykkedes en januarnat i 1659, ikke mindst som følge af den udstrakte hjælp, som fra hollandsk side blev ydet til den indesluttede hovedstad. Den hollandske hjælp til det da næsten undertvungne Danmark og vilkårene i alle fredsslutningerne lige siden var et udtryk for, at magtkampen mellem de nordiske riger nu reelt blev afgjort af de europæiske stormagter i skiftende koalitioner.

Og nu – i året 1700 – var situationen en ganske anden, end den havde været i 1658/59. Nu var det svenskerne, der havde fået de stærke allierede på deres side, nemlig garantmagterne England og Holland, der sammen med Sverige stod som sikkerhed for, at Altona-freden fra 1689 mellem Danmark og Gottorp ikke blev brudt. Det var imidlertid, hvad den unge kong Frederik 4. havde gjort ved tidligt på året at indlede et dumdristigt angreb på Gottorp med en hær på hele 18.000 mand. Kongen var selv med hele hæren i Holsten, hvor der efter en længere belejring af den stærke fæstning Tønning havde udspillet sig voldsomme kampe mellem danske og svenske styrker. Tilbage i og omkring  København befandt sig kun 4-5.000 regulære soldater som reel beskyttelse af hovedstaden, hvis forsvar blev ledet af en af kongen indsat kommission, "Slotsloven".

Garantmagterne havde sendt en større flådestyrke til Øresund, hvor de svenske, engelske og hollandske flådestyrker havde forenet sig, en nærmest uovervindelig samlet styrke på ikke mindre end 61 linieskibe samt tilhørende småfartøjer. Nu krydsede de omkring i Øresund og holdt den danske flåde indespærret i hovedstaden. Ved flere lejligheder (21. og 26. juli) var København endog blevet beskudt fra søsiden – en demonstration af den danske hovedstads udsatte beliggenhed i udkanten af det reducerede rige. Et svensk forsøg på landgang ved Charlottenlund/Skovshoved 22. juli var blevet afvist af de danske styrker, men alle vidste, at hovedangrebet endnu forestod.

Det var så kort tid siden, at Skåne, Halland og Blekinge var blevet afstået til svenskerne, at store dele af befolkningen på den anden side af Øresund endnu følte sig mere som danske end som svenske. Det betød også, at der ikke var større vanskeligheder ved at få oplysninger frem om, hvad der i det skjulte foregik på den anden side af Øresund. Alle var derfor fuldt ud klar over, at Sverige havde samlet store troppestyrker i Skåne – der blev talt om en hær på mere end 10.000 mand - og på dansk side var landeværnet blevet sat i ekstra beredskab for at imødegå den invasion, som alle efterhånden var klar over var overhængende nær.

Men ingen på dansk side vidste, hvor slaget ville stå. "Slotsloven" koncentrerede forsvaret om selve hovedstaden, idet mindre rytterstyrker, feltkanoner og landeværnsenheder dog var blevet placeret flere steder langs hele Øresundskysten – fra Stevns i syd til Kronborg i nord, ligesom styrker var lagt ud på Amager for at imødegå et eventuelt forsøg på at angribe København fra "ryggen".

Også fra svensk side blev der drevet spionage – og svenske styrker havde jo nogle årtier forinden befundet sig næsten overalt i Danmark og derved skaffet sig et grundigt kendskab til landet. Den dag i dag afspejles det forhold af, at nogle af de ældste og bedste kort over de danske landsdele, havne og forsvarsanlæg befinder sig i svenske militære arkiver i Stockholm.  Svenskerne havde således et ganske indgående forhåndskendskab til forholdene i Danmark forud for angrebet.

Planlægningen af angrebet

På den svenske side af Øresund var planerne for den forestående invasion ved at blive gjort klar. Allerede 27. juli forelå en regulær angrebsplan – og efter et spiontogt til den danske side af Sundet 29. juli – en rekognoscering af kyststrækningen fra Skovshoved til Espergærde – blev strækningen mellem Humlebæk og Espergærde – "Tibberup Bjerg" – valgt som stedet, hvor landgangen skulle finde sted. Her var der ubebygget, åbent land, og her kunne de større orlogsskibe, der skulle deltage i aktionen, gå ganske tæt ind under land og understøtte landgangen med deres kanoner. Endvidere var forstranden her så smal, at et effektivt dansk forsvar ville blive besværliggjort – og hele det højtliggende Tibberup Bjerg ville efterfølgende uden større vanskeligheder kunne befæstes – og om fornødent også forsvares mod et dansk modangreb. Medvirkende ved valget af Tibberup som angrebssted var også afstanden til København – svenskerne satsede hermed på, at "Slotsloven" ikke ville risikere at sende en større styrke så langt ud fra hovedstaden. Endelig betød den korte afstand fra den skånske kyst, at operationen ikke ville blive helt så risikabel, som tilfældet ville have været ved et abgreb længere sydpå.

De næste dage gik i Skåne med at få formeret angrebsstyrkerne, forsynet dem med proviant til de 5 dage, de måtte kunne klare sig på egen hånd, inden de enten fik tilført nye forsyninger fra hjemlandet eller via lokale plyndringer ville være i stand til at "leve af landet". Det blev fastlagt, at hovedangrebet skulle gennemføres af 2-2.500 mand, bl.a. hele den svenske garde, idet denne første bølge umiddelbart skulle efterfølges af en lige så stor 2. bølge, bestående af Upplands og Kalmar Lens regimenter. Det svenske brohoved ville således ved selve landgangsoperationens afslutning rumme 8 batailloner på i alt 4-5.000 mand, suppleret med de afdelinger af det smålandske rytteri på ca. 1.000 ryttere, som det måtte lykkes at få ført over Sundet allerede på førstedagen. Angrebet skulle sættes ind mod tre punkter på kyststrækningen, nemlig direkte nedenfor Tibberup Mølle, ud for den nuværende Tibberupgård syd herfor samt midt imellem disse to, omtrent ved foden af det tidligere Tibberup Familiehjem

Det kom ikke helt til at gå, som planen foreskrev, bl.a. fordi vejrforholdene ikke ubetinget var med invasionsstyrkerne – men i hovedsagen blev planen, hvis hovedansvarlige var den svenske generalmajor Stuart, dog fulgt ved det endelige angreb.

Landgangsoperationen
2. og 3. august blev de svenske styrker indskibet, men modvind gjorde, at angrebet måtte udsættes. Samtidig viste det sig, at angrebet måtte foregå uden den vigtige understøttelse fra rytteriet, idet der ikke kunne fremskaffes landgangsbåde, som kunne overføre det smålandske rytteri. Men søndag den 4. august slog vinden om – og nu blev det alvor. En stor svensk/engelsk/hollandsk flådestyrke på op mod 20 orlogsfartøjer – en trediedel af den samlede allierede flådestyrke - stod fra morgenstunden ud fra Landskrona, ledsaget af omkring 100 forskellige småfartøjer til brug under selve landgangen (en broget blanding bestående af espinger, slupper, storbåde, færgebåde og fiskerfartøjer m.v.) – og efter et par skinangreb ved bl.a. Rungsted og Vedbæk søgte flådestyrken op langs den danske kyst. Operationen blev dog undervejs noget generet af en mindre dansk flådeenhed på 12 fregatter og snaver, der søgte at angribe landgangsstyrken. Den danske eskadre blev dog afvist efter en kort træfning, men havde rent faktisk held med at forsinke hele operationen – hvilket gav forsvaret inde på land bedre tid til at komme på plads.

Ved Nivå kastede skibene i øvrigt anker, for nu var det blevet frokosttid(!), men efter frokost fortsatte flådestyrken op til det fastsatte landgangssted, hvor de mange orlogsskibe formerede sig i en halvmåneform mellem fiskerlejerne Humlebæk og Espergærde, idet skibene gik helt tæt ind under land – med de to admiralskibe liggende i midten af formationen. Mellem dem var der efter planen et stort åbent hul på 1.000-1.500 alen, hvorigennem de mange forskellige landgangsfartøjer nu sejlede ind mod de respektive landgangssteder på kysten, altimens orlogsskibene indledte et voldsomt bombardement af hele kyststrækningen. Selve landgangen startede mellem kl. 5 og 6 om eftermiddagen.

Hele invasionen og det forgæves danske forsøg på at imødegå den er udførligt skildret i en øjebliksrapport, skrevet af den unge Frederik Rostgaard til Krogerup kun en uges tid efter angrebet (optrykt efterfølgende).

Med i den første angrebsbølge var den unge svenske konge, Karl 12., som netop var fyldt 18 år. Han var tiltrådt som regent allerede som 14-årig, men dette var den første af de mange krigshandlinger, som skulle gøre ham til Sveriges krigerkonge frem for nogen. Historien fortæller da også, at kongen var så ivrig efter at komme i kamp, at han sprang ud af landgangsbåden, inden han næsten kunne bunde. I vand til armhulerne vadede han ind mod land i spidsen for den svenske gardes 1. bataljon, sammen med Hans Wachtmeister og generalmajor Stuart, der ikke forlod kamppladsen trods sit sår.

Kampene var på det tidspunkt allerede blevet indledt længere mod syd (ved det nuværende Tibberupgaard lige nord for kommunegrænsen). Her var den svenske gardes 2. bataljon og bataljonen fra Malmø garnison nået først i land og blev allerede ud for selve stranden mødt af et indædt dansk forsvar, både i form af landeværnsfolk bevæbnet med musketter, i god dækning bag et stendige op mod Babylone Skov, herudover tre små feltkanoner under ledelse af amtsforvalter og krigskommissær Jens Rostgaard og afdelinger af det danske rytteri.

Også midt på invasionsstrækningen  (nedenfor Tibberup Familiehjem) var landgangen nu i fuld gang. Her var det den svenske gardes 3. bataljon, der gik i land under ledelse af kaptajn  Ehrensten.

Hele kyststrækningen blev forsvaret af et helt underlegent antal danske landeværns-soldater og rytteri, støttet af i alt syv små enpundige feltkanoner. I alt kan det anslås, at de danske styrker bestod af 3-400 ryttere fra 3. sjællandske rytterregiment, et stort set tilsvarende antal landeværns-soldater bevæbnet med musketter samt mandskab til betjening af de små feltkanoner. De danske styrker på totalt ikke over 8-900 mand havde fra kystskrænten kunnet følge de svenske forberedelser og var blevet placeret med som nævnt nogle hundrede bønder helt mod syd, støttet af Jens Rostgaards tre kanoner. I midten var hovedparten af rytteriet opstillet samt de 4 feltkanoner fra Frederiksborg Amt, og i nord (ved Tibberup Mølle) stod de resterende landeværnsfolk.

Kampene var intense, men forholdsvis hurtigt overstået. De danske styrker forsvarede sig indædt, og der blev bl.a. gennemført flere voldsomme rytteriangreb på de angribende svenske styrker – de første angreb blev endda ført helt ud i vandet, hvor rytteriet gik til angreb på svenskerne med blanke våben. De forsvarende danske styrker måtte dog ret hurtigt give op overfor den solide svenske overmagt, og midt på Tibberup Bjerg faldt de fire frederiksborgske kanoner i svenskernes hænder. Inden da havde danskerne dog nået at fornagle dem, så de ikke umiddelbart kunne bruges.

Også mod syd brød forsvaret sammen, men det lykkedes dog for Jens Rostgaard at bringe sine tre kanoner længere ind i land, og fra Tibberup mark fortsatte han beskydningen af angriberne, samtidig med at han forsøgte at motivere folkene til et fornyet, koordineret angreb. Nu rykkede det svenske centrum imidlertid frem over kystskrænten, og samtidig indledte den nordlige styrke under Karl 12.s egen ledelse, som ikke synes at have mødt alvorlig modstand, en omringende bevægelse fra Tibberup Mølle mod syd. Det fik amtmanden, der havde overkommandoen på slagmarken, til at indse, at slaget var tabt, og han gav derfor landeværnsfolkene besked om at tage flugten. Tilbagetrækningen foregik imidlertid under fuld kontrol, og kun ganske få danske våben faldt derfor i svenskernes hænder. Derimod fortsatte rytteriet og Jens Rostgaards tre små kanoner kampen, som først stilnede af omkring 20-tiden om aftenen. Da havde Jens Rostgaards tre etpunds falkonetter i alt affyret mere end 200 skud. Løbene har været godt varme, da de tre kanoner blev ført tilbage i sikkerhed…

Tabene var betydelige – målt med datidens alen. Det danske rytteri havde 11 direkte faldne og endnu flere "blesserede". Også tabet af heste var betydeligt – og flere af rytteriets ledere havde direkte fået skudt hesten væk under sig. Også hos bønderne – landeværnet - var der adskillige sårede og "dødsskudte", ikke mindst blandt dem, der havde betjent feltkanonerne. Der findes officielle lister over rytteriets faldne og sårede, hvorimod det er en langt vanskeligere opgave at få et reelt overblik over tabene blandt landeværnsfolkene.

Fra svensk side foreligger der ikke umiddelbart troværdige angivelser af tabene. De oplysninger, der foreligger, er helt åbenbart for lavt sat, men også på svensk side har omkostningerne været høje, målt såvel i dræbte som sårede. Blandt de sårede var generalmajor Stuart, der allerede ved kamphandlingernes start blev ramt af en musketkugle i låret.Samtidigt fornemt tysk(?) stik, der viser den svenske landgang nedenfor Tibberup Mølle, der på det tidspunkt var en stubmølle. Møllen blev ødelagt ved selve invasionen, men den blev genopbygget umiddelbart efter på samme plads, hvor den hollandske møllebygning står i dag. Det fremgår, hvor tæt ind under kysten de allierede orlogsfartøjer gik for at kunne beskyde det danske forsvar med deres kanoner.


Svenskekongen Karl 12. var netop fyldt 18 år, da han i spidsen for sin hær indledte landgangsoperationen ved Tibberup. Operationen var den første af de mange krige, som fyldte resten af kongens liv, og legenden fortæller, at den unge konge var så forhippet på at nå i land som en af de første, at han hoppede ud af båden, inden han kunne bunde. Det er den situation, der er gengivet i denne senere danske tegning af Gerhard Heilmann. Illustrationen er ikke helt i overensstemmelse med virkeligheden i år 1700 – f.eks. er det usikkert, om den nordlige angrebsgruppe, som kongen stod i spidsen for, overhovedet kom i kamp ved landgangen.

Tibberup Mølle malt i 1854 af Vilhelm Petersen. Man får her et indtryk af terrænforholdene på det sted, hvor begivenhederne i år 1700 fandt sted.

Det svenske brohoved blev i dagene efter landgangen udbygget til en veritabel feltbefæstning med bastioner, løbegange og grave, således som det fremgåt af dette udsnit af et samtidigt svensk stik. Det viser på en og samme tid selve landgangsoperationen mod kysten og den siden anlagte feltbefæstning med angivelse af de enkelte svenske hærenheders placering indenfor fæstningens volde og grave. Kortet er så detaljeret, at det endog burde være muligt ud fra dets oplysninger at fastslå stedet, hvor Karl 12. havde sit eget telt opstillet. Af de ikke viste dele af stikket fremgår bl.a., hvor mange mand/heste m.v., de enkelte svenske enheder omfattede.


Brohovedet
Straks efter kampenes afslutning gik svenskerne i gang med at befæste brohovedet, samtidig med at landsætningen af 2. bølge af invasionsstyrken gennemførtes. Der var medbragt et større antal spanske ryttere og skansekurve, og da natten faldt på, var brohovedet behørigt sikret i tilfælde af et dansk modangreb. Men rytteri var svenskerne stadig ikke i besiddelse af – og som følge heraf holdt de svenske styrker sig stort set indenfor de opkastede skanser, dog med vagtmandskab udstationeret på de omkringliggende højdedrag. I oplandet patruljerede det nu talrigere danske rytteri flittigt – og enkelte svenske infanteripatruljer blev da også pågrebet de følgende dage.

Dagen efter – 5. august – blæste det op til storm – direkte fra nordvest. Ingen båd kunne komme til og fra kysten ved Tibberup. Al forbindelse til hjemlandet var afskåret, og som følge af det manglende rytteri og en fortsat mangel på tungere artilleri var det svenske brohoved ganske udsat, såfremt de danske styrker havde gennemført et egentligt modangreb. Hos "Slotsloven" i København havde man da også overvejet denne mulighed, men ikke turdet satse – og et ekspeditionskorps på ca. 2.000 mand, som blev sendt nordpå fra hovedstaden 4. august, nårde ikke længere end til Rungsted, hvor de af flygtende danskere fik underretning om den vel gennemførte svenske landgang ved Tibberup. Dagen efter vendte ekspeditionskorpset derfor tilbage til København uden at have løsnet et eneste skud.
 
På Tibberup Bjerg fortsatte de svenske styrker med at udbygge hele brohovedet med grave, volde og bastioner, og fra 9. august slog vejret igen om, så de resterende svenske styrker kunne komme over Sundet. Allerede 9. august overførtes 3-4.000 ryttere på 44 større og mindre skibe. Da feltbefæstningen omkring 18. august var fuldt udbygget og bemandet, rummede den omkring 15.000 mand (5.966 infanterister, 2.900 artillerister og 5.800 ryttere), stort set det samme antal mennesker, som i dag bor i hele Espergærde. Antallet og placeringen af de svenske soldater og hærenheder fremgår tydeligt af et samtidigt svensk stik, som også klart viser, hvordan befæstningen nu strakte sig fra stranden nedenfor Tibberup Mølle og i en halvcirkel rundt om hele Tibberup Bjerg, i store træk følgende Ny Strandvejs og Kystbanens forløb næsten frem til kommunegrænsen, derpå langs den nuværende Tibberupgårdsvej og ned til stranden nedenfor Tibberupgaard.

Da bemandingen i Tibberup-fæstningen var på sit højeste, omkring 18. august, opgøres den til 5.966 infanterister, 2.900 artilerister og hele 5.800 ryttere. På det tidspunkt var den svenske overkommando allerede begyndt at udsende beredne styrker for at plyndre kendte kostbarheder. Allerede 16. august udsendtes en styrke til Frederiksborg, men slottet var på det tidspunkt for længst blevet tømt for kostbarheder. Og forinden (11. august) var det lykkedes for danskerne at hente en af egnens absolutte kostbarheder – avlshestene ved stutteriet og vangene ved Esrum/Gribskov – ind til hovedstaden, trods et svensk forsøg på at forhindre transporten ved et bagholdsangreb.

Med ankomsten af det store kontingent af svensk rytteri til fæstningen i Tibberup blev svenskernes provianteringsproblemer også løst. Hæren kunne nu uhindret gennemføre inddrivning af proviant fra store dele af oplandet – og i lejren i Tibberup opstod desuden et regulært marked, hvortil bønderne I et vist omfang bragte varer til hærens underhold – mod kontant betaling! Allerede 9. august havde Karl 12. fra lejren i Tibberup udsendt et "beskyttelsesbrev" til befolkningen på Sjælland med besked om, at ingen skulle lide under den svenske besættelse. Det skal dog nok tages med store forbehold – arkivalier fra samtiden viser, at ikke mindst bebyggelserne i umiddelbar nærhed af den svenske lejr blev  udsat for både overgreb og plyndring. Allerede dagen efter landgangen var selve Krogerup således blevet plyndret af engelske matroser, og det så grundigt, at Frederik Rostgaard efterfølgende fik 10 års skattefrihed som kompensation.

Karl 12.s plan med invasionen var naturligvis at forsøge at erobre København, som han godt var klar over var stort set forsvarsløs, fordi hovedparten af de danske styrker stadig befandt sig nede i hertugdømmerne sammen med kongen, Frederik 4.

Som led i Karl 12.s plan rykkede en stor del af de svenske styrker 21. august længere sydpå til Rungsted, og ved den lejlighed blev der udskrevet 600 bøndervogne fra hele omegnen til flytningen. Feltbefæstningen i Tibberup blev dog ikke af den grund opgivet. Den blev holdt bemandet bl.a. af styrkerne fra Malmø-garnisonen helt frem til det tidspunkt, da Karl 12. måtte opgive hele sit forehavende, idet Frederik 4. tvunget af udviklingen på Sjælland sluttede en hurtig fred i Holsten.

Allerede 23. juli – altså allerede en halv snes dage, inden landgangen fandt sted ved Tibberup - var der blevet afsluttet en våbenhvile i Holsten, og 18. august underskrives en egentlig fredstraktat i det lille slot Traventhal. Den blev "Slotsloven" bekendt med den 20. august, og 21. august kunne storkansler Reventlow derfor give besked herom til Karl 12. i Rungsted, der dog allerede forinden havde fået direkte besked om fredsslutningen via et sendebud fra den gottopske hertug. Dagen efter måtte svenskekongen nødtvungent godkende fredsaftalen under pres fra England/Holland, der nu måtte konkludere, at grundlaget for deres støtte til den svenske aktion var bortfaldet.

Karl 12. strittede godt nok imod og foretog da også i hidsighed et enkelt udfald mod hovedstaden, men med udsigten til, at England/Holland hurtigt kunne skifte side, hvis han fortsatte angrebet og dermed risikoen for at blive indesluttet på Sjælland med hele sin hær var der intet andet at gøre end at tiltræde en tilbagetrækning. Den blev indledt en uges tid senere, paradoksalt nok endda med bistand fra den danske flåde og foregik henholdsvis fra Vedbæk og Helsingør. Feltbefæstningen i Tibberup blev tømt til sidst, og Karl 12. forlod selv som en af de sidste svenskere dansk jord den 4. september – i en lille båd, der sejlede ham over fra Kronborg Teglværk til den svenske side af Øresund.

Og hermed var krigen slut – den krig, der reelt ikke var nogen krig, idet der ikke på noget tidspunkt blev afgivet krigserklæring fra hverken dansk eller svensk side. For Karl 12. fortsatte krigshandlingerne de næste mange år frem til hans død foran fæstningen Frederikshald i Norge i 1718, men i første omgang med andre modstandere – bl.a. Polen og Rusland. Den svenske krigerkonge kom aldrig igen tilbage til sin egen hovedstad.


På et ca. 50 år gammelt kort over Tibberup Bjerg-området (valgt alene for at give bedst muligt overblik) er den svenske feltbefæstning her søgt indtegnet på grundlag af kortoplysninger fra 1700-tallet og besigtigelser foretaget ude ”i marken” i dag. På strækningen fra stranden nedenfor Tibberup Mølle og Ungdomsskolen Øresund frem til Ny Strandvej/Gl. Brovej/Bakkedraget er voldanlæggets forløb ret sikkert og stadig genkendeligt i terrænet. Fra Bakkedraget frem til Tibberupgårdsvej lige før kommunegrænsen i syd er det derimod ulige sværere at finde tilbageværende spor i terrænet efter gennemførelse af omfattende jordarbejder på stedet i forbindelse med Kystbanens anlæggelse for godt 100 år siden og etableringen af Ny Strandvej i midten af 1930’erne. På den sidste strækning forløber Karl 12.s voldsystem endnu ret markant gennem villahaverne parellelt med den snorlige Tibberupgårdsvej frem til Gl. Strandvej og derfra lidt mere uvist videre ned mod stranden. Med cirkelmarkeringer er vist de steder, som er gengivet med nutidige fotos. De oprindelige veje i terrænet er Gl. Strandvej samt forbindelsesvejen fra Tibberup Mølle til Tibberup landsby – i dag splittet op i Tibberup Møllevej, Gl. Brovej, Ved Bakkedraget og Vester Bomvej ovre på den vestlige side af Kystbanen. Disse vejforløb har stort set ikke ændret sig siden år 1700 og kan direkte genfindes på kortene fra samtiden. (Markeringer v/ Kresten Tommerup).

Efter det svenske ”besøg” blev der langs hele Øresunds- og Kattegatkysten opført en stribe af kystbatterier for at sikre landet imod nye angreb. Kortet her, der stammer fra 1720, viser placeringen af batterier bl.a. ved Babylone Skov, midt på Tibberup Bjerg og ved Espergærde. Kortet viser samtidig placering og udstrækning af de svenske skanseanlæg i en halvcirkel rundt om hele ”Tibberup Bjerg”. (Forsvarets Bygningstjeneste).


Bjørnens sidste hilsen
Efter Karl 12.s afrejse lå der imidlertid en speciel hilsen tilbage i feltbefæstningen i Tibberup. Da danske styrker trængte ind bag Tibberup-fæstningens volde, fandt de ifølge historien på stedet, hvor kongens telt havde stået, en speciel hilsen fra den unge, svenske konge i form af en slagtet hest og en levende bjørn, lænket så den netop ikke var i stand til at nå hestekadaveret. Den døde hest blev opfattet som repræsentant for byttet, Danmark, bjørnen var svenskekongen og lænkerne garantmagterne, som havde forhindret kong Karl i at fuldføre den opgave, han havde sat sig for med invasionen. Historien synes ikke at kunne bekræftes fra anden side, men den er vel ikke opstået ud af det rene ingenting.

På stedet i Tibberup lå den daværende stubmølle som ruin efter svenskernes afrejse. Den var allerede blevet skudt i brand under landgangen, men omkring den lå den svenske "fæstning" stort set intakt, hvilket også fremgår af kort over området, aftegnet en snes år senere. Stubmøllen blev hurtigt genopført på samme sted, hvor nu den senere hollandske vindmølle er beliggende, men det interessante er, at den dag i dag – godt 300 år efter den storstilede landgangsoperation – kan der stadig findes tydelige spor i terrænet efter Karl 12.s store feltbefæstning af Tibberup Bjerg – og dette på trods af, at hele området i dag er blevet fuldt udbygget, og at anlægget af Kystbanen for godt 100 år siden og Ny Strandvej i 1930’erne har ændret markant på topografien.

Ikke desto mindre aner man flere steder stadig tydelige rester af voldanlæg, og udformningen af befæstningens fremskudte bastioner afspejler sig andre steder tydeligt i endnu eksisterende matrikelskel, markante niveauspring etc. Og netop arealet omkring grunden, hvorpå Tibberup Mølle ligger, rummer stadig nogle af de allerklareste spor. Således er hele møllegrundens form afledt af feltbefæstningens oprindelige udnyttelse og omdannelse af landskabet. Også ved Gl. Brovej (sidevej til Ny Strandvej) er der klare spor at finde i terrænet, samt ved den lille vej Bakkedraget. De øvrige spor efter befæstningen finder man langs Tibberupgårdsvej, som i sit snorlige forløb næsten afspejler befæstningens voldanlæg, således som det fremgår af de samtidige kort. Eller som det hedder i "Slotsloven"s arkivalier: "En forskanset Lejr, hvis Volde var spækkede med Kanoner".

Karl 12.s landgang ved Tibberup er – selvom det kun blev en slags parentes i Danmarkshistorien – en væsentlig del af den lokale historie. Derfor kan det da også undre, at der ikke for længst er gennemført en egentlig registrering og behørig sikring af de endnu tilbageværende rester af svenskekongens befæstede brohoved. Eller som det hedder i en Palle Lauring-beskrivelse af stedet: "Enkelte voldninger i terrænet på kystskrænten hævdes at være rester af danske og svenske skanser og løbegrave. En grundig undersøgelse har aldrig fundet sted". Det kan tilsvarende også undre, at der intetsteds på Tibberup Bjerg i dag kan findes nogen form for oplysning om de heftige kampe, der trods alt fandt sted her for godt 300 år siden. Vi plejer ellers nok at gøre hinanden opmærksom på de steder, hvor danske styrker i tidens løb har kæmpet forgæves mod fremmed overmagt.

Der er da også flere steder på "bjerget", hvor man godt kunne tænke sig informative plancher opstillet, der kunne fortælle forbipasserende – lokale beboere såvel som måske ikke mindst svenske turister – om stedets voldsomme historie. Både kamphandlingerne og udformningen af hele den svenske feltbefæstning er nemlig så godt dokumenteret allerede i samtiden, at vi ved, hvor stort set hver enkelt svensk hærenhed var indkvarteret i lejren. Ja, vi burde i og for sig kunne gå direkte ud til en af grundejerne i området og fortælle, at lige netop her – på din græsplæne – stod svenskekongens eget telt for 306 år siden, midt blandt 15-16.000 veludrustede svenske soldater…

Kalender-uenigheden
En lidt pudsig "historie i historien" er det, at svenskere og danskere lige siden den famøse sommer i år 1700 har haft svært ved at nå til enighed onm, hvornår landgangen og kamphandlingerne egentlig fandt sted ved Tibberup.

25. juli hen under aften i det herrens år 1700, siger således den officielle svenske historieskrivning. 4. august i det samme herrens år, fastholder Danmarkshistorien lige så hårdnakket.

Uenigheden omkring de 11 dage er naturligvis kun tilsyneladende. Den skyldes, at netop årene omkring 1700 er en periode, som hvad angår dateringer på tværs af landegrænser (eller endog inden for et og samme landområde) nok kan sætte historikerne grå hår i hovedet. Den gamle julianske kalender var efterhånden kommet helt ud af trit med solåret som følge af dens kun tilnærmede nøjagtighed. Løsningen var overgang til en ny og nøjagtigere kalender, den gregorianske, som vi stadig benytter. Overgangen fra den ene kalender til den anden fandt imidlertid ikke sted samtidig i de forskellige lande, ligesom hvert land valgte helt forskellige måder at gennemføre overgangen på. I Danmark havde man netop i år 1700 valgt at forlade den julianske kalender 17. februar – idet dagen efter ikke blev 18. februar, men 1. marts efter den nye tidsregning. Herved fik man i et enkelt snuptag indhentet de 11 dage, som den gamle kalender var kommet bagud i forhold til solåret. I hele det danske rige leder man således forgæves efter kirkebogsindførsler eller andre begivenheder overhovedet dateret mellem 18. februar og 1. marts. Dagene eksisterer simpelthen ikke!

I Sverige valgte man først på et senere tidspunkt at overgå til den gregorianske kalender – og besluttede sig i øvrigt for en langt mindre drastisk, men til gengæld ganske langtrukken facon at indhente de 11 dages kalender-forsinkelse på. Derfor forskellen på de netop 11 dage mellem svensk og dansk opfattelse af, hvornår den 18-årige Karl 12. gik i land på stranden nedenfor Tibberups stubmølle.

I det konkrete tilfælde er dateringsforskellen nærmest at regne som et kuriosum, men i konkrete situationer bliver den eventuelle forskel i landenes brug af gammel og ny kalender af reel betydning for en korrekt forståelse af det faktiske begivenhedsforløb. Når den svenske invasion i Nordsjælland finder sted 25. juli/4. august, og brohovedet de efterfølgende dage udbygges til en regulær befæstet lejr, som ca. 14 dage senere (11. august/22. august) rykkes sydpå til Rungsted som indledning til et nyt svensk stormløb på København, er det af væsentlig betydning, om de våbenhvileforhandlinger, der indledes af Frederik 4. i Holsten allerede 23. juli og afsluttes med freden i Traventhal 18. august, er dateret efter det ene eller det andet kalendersystem. Kalenderforskellene har fået flere historikere, der har beskæftiget sig med begivenhederne, til at undre sig over den åbenbare langsommelighed i datidens kommunikationssystemer. Slet så slemt stod det dog ikke til med at få vigtige informationer bragt fra den ene landsdel til den anden!Tydeligst viser de 300 år gamle befæstningsanlæg sig i dag på begge sider af Gl. Strandvej lige omkring Tibberup Mølle – til begge sider i form af en flere meter høj skrænt, der gennemskærer terrænet helt nede fra kystskrænten og over mod Ny Strandvej – og selve møllens grund synes også at have taget form efter det gamle forsvarsanlæg. Her ses skrænten ved møllegrundens nordside, hvor den flankerer indkørslen fra Gl. Strandvej til et nyere hus, der har terrasse umiddelbart nedenfor en rest af skanseanlægget.
(Foto: Kjeld Damgaard).


Ved Ny Strandvej/Gl. Brovej i Espergærde – den sidste i realiteten en del af den oprindelige forsbindelsesvej mellem Tibberup Mølle og Tibberup landsby – kan man finde næsten intakte dele af Karl 12.s fæstningsværker, som også afslører sig tydeligt selv på nutidens matrikelkort. En autoforhandler har i dag slået sig ned på en trekantet parcel lige på hjørnet af Ny Strandvej og Gl. Brovej. Denne ret specielle grund er en af feltbefæstningens oprindelige fremspringende bastioner, hvis 2-3 meter høje nordvendte væg her er fotograferet fra villahaven nedenfor. Skrænten kan følges helt frem til vejen Bakkedraget. Græsplænen i forgrunden er langt senere opfyld.                  
(Foto: Kjeld Damgaard)


Samtidige svenske stik viser tydeligt, at der i dagene efter landgangen af svenskerne blev anlagt tre vaser eller landgangsbroer nedenfor Tibberup Bjerg. Rester af dem kan stadig ses ved kysten, her den nordligste lige nedenfor Tibberup Mølle, hvor Karl 12. vadede i land i spidsen for sine mænd. Man ser tydeligt den smalle forstrand nedenfor den høje kystskrænt, som vanskeliggjorde det danske forsvar af stedet.             
(Foto: Kjeld Damgaard)


På hjørnet af Gl. Strandvej og Tibberupgaardsvej ligger denne moderne villa, placeret på en fremskudt bastion fra Karl 12.s tid, der tydeligt kan ses på de ældre kort. Bastionens linieføring (graven foran en regulær vold?) kan den dag i dag erkendes som en markant mørk stribe gennem hele græsplænen for foden af niveauspringet.             
(Foto: Kjeld Damgaard)


5 comments

ninest123 ninest123
2018-01-26 05:45:24
mt0127
coach outlet store
pandora charms sale clearance
polo ralph lauren outlet
canada goose outlet
oakley sunglasses
north face outlet
canada goose uk
hermes handbags
burberry outlet canada
cheap ray ban sunglasses
adidas yeezy
north face jackets
canada goose
nike store
air max 97
red bottom shoes
uggs outlet
hermes birkin
cheap jordans
ray ban sunglasses discount
pandora charms
discount oakley sunglasses
cheap mlb jerseys china
birkenstock sandals
cheap uggs
ralph lauren outlet
tory burch outlet
yeezy boost
longchamp handbags
ferragamo outlet
michael kors outlet clearance
north face outlet
ugg outlet
coach outlet
canada goose outlet
oakley sunglasses sale
timberland outlet
cheap oakley sunglasses
canada goose outlet
canada goose uk
mbt shoes
ugg boots
canada goose coats
louis vuitton outlet
harden vol 1
coach outlet
coach factory outlet
ralph lauren outlet
ugg boots
longchamp outlet
ralph lauren outlet
adidas
louis vuitton outlet
canada goose sale
north face jackets
michael kors outlet
coach factory outlet
fred perry
michael kors outlet
michael kors outlet
north face jackets
ugg boots
hermes handbags
timberland boots
adidas shoes
ralph lauren outlet
adidas nmd
michael kors outlet online
ferragamo shoes
nike outlet store
michael kors outlet clearance
coach outlet
polo ralph lauren
moncler outlet
cheap ray ban sunglasses
pandora charms sale clearance
coach outlet store
coach outlet
kate spade
adidas yeezy
christian louboutin outlet
polo ralph lauren outlet online
supreme clothing
nike air max
longchamp handbags
adidas nmd
cheap nfl jerseys
cheap uggs
supreme clothing
ralph lauren uk
coach factory outlet
moncler jackets
mulberry outlet
moncler jackets
canadian goose
ugg australia
nike shoes
louboutin shoes
ugg boots for women
canada goose uk
uggs
ugg boots
yeezy boost 350
red bottoms
moncler
coach outlet
coach outlet online
jordan shoes
nike shoes
adidas superstar
pandora charms
mulberry uk
north face jackets
birkenstocks
adidas shoes
christian louboutin outlet
ugg outlet
fred perry polo
ugg boots on sale
louboutin shoes
canada goose jackets uk
ugg boots on sale
ugg outlet
michael kors handbags
longchamp outlet
nike air max
ugg boots canada
coach outlet
kate spade handbag
michael kors outlet
gucci handbags
tory burch outlet store
canada goose uk
canada goose jackets
doudoune moncler
pandora charms sale clearance
pandora charms
moncler
ralph lauren uk
nike outlet
nike outlet
uggs outlet
ralph lauren outlet
air jordan shoes
burberry outlet store
ugg outlet store
coach factory outlet
nmd shoes
kate spade handbags
coach factory outlet
michael kors outlet
michael kors outlet online
pandora charms uk
ugg outlet
christian louboutin
polo ralph lauren outlet
kate spade bags
oakley sunglasses
louis vuitton
cat boots
louis vuitton outlet store
ray ban sunglasses
air max 97
air max 2018
michael kors outlet
pandora jewelry
uggs outlet
coach outlet store online
air jordan shoes
coach outlet store
coach factory outlet
canada goose jackets
ugg boots
coach outlet
burberry outlet
hermes outlet
supreme new york
burberry sale
canada goose sale
longchamp uk
canada goose jackets
adidas yeezy
moncler outlet
michael kors outlet
michael kors handbags
fitflops sale
adidas campus
adidas nmd
ugg boots
kate spade
coach outlet
pandora charms
polo outlet
adidas yeezy boost
nfl jerseys wholesale
jordan shoes
mbt
pandora store
ray ban sunglasses
north face outlet
adidas nmd
canada goose outlet
cheap mlb jerseys
cheap ray ban sunglasses
ralph lauren outlet
valentino shoes
pandora jewelry
ralph lauren
ugg outlet
uggs canada
oakley sunglasses
canada goose jackets
air max 2018
coach outlet
ralph lauren outlet
gucci outlet
adidas shoes
coach outlet store
nike outlet
burberry outlet
ralph lauren outlet
uggs
adidas shoes
ugg outlet
ralph lauren outlet
michael kors uk
moncler jackets
coach canada
ugg boots
canada goose
jordans
jordan retro 11
ralph lauren outlet
adidas shoes
coach outlet
michael kors outlet
michael kors outlet store
coach factorty outlet
polo ralph lauren outlet online
canada goose jackets
hermens bags
pandora
coach outlet
coach outlet
philipp plein shirt
coach factory outlet
pandora charms
cheap jordans
pandora jewelry
polo outlet
air jordans
nfl jerseys wholesale
mbt shoes
pandora jewelry
uggs outlet
christian louboutin outlet
uggs
pandora charms
ugg outlet
ugg boots
michael kors handbags
columbia sportswear
jordan shoes
cheap jordans
pandora outlet
supreme clothing
adidas outlet
nike zoom
adidas outlet
moncler jackets outlet
kate spade outlet store
fitflops sale clearance
coach outlet
michael kors outlet online
michael kors outlet
michael kors factory outlet
coach factory outlet online
ugg outlet online
canada goose jackets
canada goose outlet
oakley sunglasses
fitflops sale clearance
fitflops
adidas yeezy boost
coach outlet store online clearances
pandora charms sale
coach outlet
coach outlet online
red bottoms shoes
ugg boots
burberry outlet
fitflops
polo ralph lauren outlet online
burberry
cheap jordans for sale
canada goose outlet
coach outlet
cheap jordans free shipping
moncler jackets
cheap jordans
moncler uk
pandora outlet
ralph lauren outlet
polo ralph lauren outlet
yeezy boost
coach factory outlet
ralph lauren sale clearance
canada goose clothing
michael kors outlet
canada goose uk
pandora charms
ralph lauren
valentino shoes outlet
coach factory outlet online
canada goose outlet
uggs outlet
adidas yeezy
coach factory outlet
ralph lauren uk
uggs clearance
michael kors outlet clearance
ugg shoes
yeezy boost
canada goose outlet
yeezy 350 boost
ralph lauren outlet
michael kors outlet clearance
ugg boots
nmd adidas
canada goose
polo ralph lauren outlet online
pandora charms
longchamp outlet online
the north face
ugg outlet
salvatore ferragamo shoes
philipp plein outlet
canada goose sale
hermes bags
cheap ugg boots
kate spade outlet
coach outlet
cheap ray bans
nike outlet online
ugg outlet
canada goose jackets
canada goose outlet
ugg outlet
mulberry handbags
air jordans
ugg boots
moncler outlet
ugg ustralia
ugg outlet
air max 2017
nike shoes
coach factorty outlet
ray ban sunglasses
christian louboutin
moncler outlet
pandora jewelry
michael kors
ralph lauren sale clearance
cheap oakley sunglasses
michael kors outlet
moncler outlet
fitflops
hermes handbags
coach outlet store
adidas superstar
canada goose
timberland boots outlet
michael kors factory outlet
oakley sunglasses
adidas yeezy boost
kate spade outlet
oakley sunglasses
salvatore ferragamo
cheap jordans
timberland boots
michael kors handbags
ray ban sunglasses
coach outlet
louis vuitton outlet online
polo ralph lauren outlet
polo ralph lauren outlet online
cheap nfl jerseys
polo ralph lauren outlet
coach canada
pandora jewelry outlet
pandora charms sale
coach factory outlet
louis vuitton outlet online
coach factory outlet
ugg shoes
ralph lauren outlet
canada goose outlet
uggs canada
canada goose outlet
cheap nfl jerseys
nmd adidas
michael kors outlet
coach outlet
jordan retro
canada goose outlet
ray ban sunglasses
coach factory outlet
ugg boots
yeezy boost
ultra boost
adidas outlet
michael kors outlet store
mulberry bags
nike outlet store
canada goose
kate spade outlet store
adidas yeezy
michael kors outlet
nike shoes for men
coach outlet
moncler outlet
moncler coats
kate spade outlet
canada goose
ugg outlet
coach outlet
north face outlet online
michael kors canada
pandora outlet
ugg outlet
coach factory outlet
cheap uggs
coach outlet
michael kors canada
canada goose outlet
ralph lauren uk
canada goose jackets
moncler jackets
canada goose outlet
yeezy boost
mt0127
2018-05-10 05:51:58
[url=http://www.nike-rosherun.fr][b]nike roshe run[/b][/url]
[url=http://www.truereligionoutlets.in.net][b]true religion outlet[/b][/url]
[url=http://www.longchampsacpascher.fr][b]longchamp pas cher[/b][/url]
[url=http://www.nike--airmax.co.uk][b]nike air max[/b][/url]
[url=http://www.tods-shoes.us.com][b]tod's shoes[/b][/url]
[url=http://www.soccershoes.us.org][b]soccer shoes[/b][/url]
[url=http://www.adidasflipflops.us][b]adidas flip-flops[/b][/url]
[url=http://www.michael--kors.org.uk][b]michael kors uk[/b][/url]
[url=http://www.cheaptimberlandboots.org.uk][b]timberland boots[/b][/url]
[url=http://www.air-jordanshoes.net][b]air jordan[/b][/url]
[url=http://www.nikeclothing.us.com][b]nike clothing[/b][/url]
[url=http://www.asics-gellyte.fr][b]asics gel lyte[/b][/url]
[url=http://www.hoganshoes.us.com][b]hogan shoes[/b][/url]
[url=http://www.belgiumworldcupjerseys.com][b]belgium world cup jerseys[/b][/url]
[url=http://www.scarpe-hogan.it][b]scarpe hogan[/b][/url]
[url=http://www.jordan4.in.net][b]jordan 4[/b][/url]
[url=http://www.adidasoutletstoreonline.us.com][b]adidas outlet[/b][/url]
[url=http://www.pradaoutlet.in.net][b]prada outlet[/b][/url]
[url=http://www.lacosteshoes.us.com][b]lacoste shoes[/b][/url]
[url=http://www.germanyworldcupjersey.com][b]germany world cup jersey[/b][/url]
[url=http://www.michaeljordan.fr][b]jordans[/b][/url]
[url=http://www.bcbgmax.in.net][b]bcbg max[/b][/url]
[url=http://www.michaelkorsoutletmacys.us.com][b]michael kors outlet online store[/b][/url]
[url=http://www.montblancpen.com.co][b]mont blanc pens[/b][/url]
[url=http://www.fitflop.me.uk][b]fitflop uk[/b][/url]
[url=http://www.adidassoccer.in.net][b]adidas soccer cleats[/b][/url]
[url=http://www.airmax97.in.net][b]air max 97[/b][/url]
[url=http://www.rayban--sunglasses.org][b]ray ban sunglasses[/b][/url]
[url=http://www.instylerionicstyler.us.com][b]instyler[/b][/url]
[url=http://www.jordan11.in.net][b]jordan 11[/b][/url]
[url=http://www.puma--shoes.com][b]puma shoes[/b][/url]
[url=http://www.cartierbracelets.us.com][b]cartier bracelet[/b][/url]
[url=http://www.mulberryoutlet.me.uk][b]mulberry[/b][/url]
[url=http://www.pandora-bracciali.it][b]pandora bracciali[/b][/url]
[url=http://www.parajumpersoutlet.us.com][b]para jumpers outlet[/b][/url]
[url=http://www.dansko-shoes.org][b]dansko shoes[/b][/url]
[url=http://www.polo--ralphlauren.us][b]polo ralph lauren[/b][/url]
[url=http://www.longchamp-handbagsuk.org.uk][b]longchamp handbags[/b][/url]
[url=http://www.asicso.com][b]asics[/b][/url]
[url=http://www.nikeroshe.net][b]nike roshe[/b][/url]
[url=http://www.karenmillen.org.uk][b]karen millen[/b][/url]
[url=http://www.omegawatches.org.uk][b]omega watches[/b][/url]
[url=http://www.asicstrainers.org.uk][b]asics trainers[/b][/url]
[url=http://www.ralph--lauren.fr][b]polo ralph lauren[/b][/url]
[url=http://www.oakleys-sunglasses.net.co][b]oakley vault[/b][/url]
[url=http://www.celine-handbags.org][b]celine handbags[/b][/url]
[url=http://www.nike-free-run.us.com][b]nike free run[/b][/url]
[url=http://www.barbour.us.org][b]barbour jackets[/b][/url]
[url=http://www.converse.org.uk][b]converse uk[/b][/url]
[url=http://www.hermes.org.uk][b]hermes bags[/b][/url]
[url=http://www.adidasclothing.us.com][b]adidas clothing[/b][/url]
[url=http://www.englandworldcupsoccerjersey.com][b]england world cup jersey[/b][/url]
[url=http://www.fitflopsale.net][b]fitflops sale[/b][/url]
[url=http://www.ray-bansunglassesoff.us.com][b]ray ban sunglasses[/b][/url]
[url=http://www.lunetteoakleypascher.fr][b]oakley pas cher[/b][/url]
[url=http://www.nikeoutletonline.org][b]nike outlet online[/b][/url]
[url=http://www.jordans.co.nl][b]jordans[/b][/url]
[url=http://www.redbottoms.in.net][b]red bottoms[/b][/url]
[url=http://www.michael-korsoutletonline.eu.com][b]michael kors outlet[/b][/url]
[url=http://www.nike-airmax-pas-cher.fr][b]nike air max[/b][/url]
[url=http://www.nike-airmax.ch][b]nike air max[/b][/url]
[url=http://www.montblanc.us.org][b]mont blanc pens[/b][/url]
[url=http://www.rayban--sunglasses.org.uk][b]ray ban sunglasses[/b][/url]
[url=http://www.valentinoshoesonsale.us.com][b]valentino shoes[/b][/url]
[url=http://www.mulberryhandbagsoutlet.org.uk][b]mulberry handbags[/b][/url]
[url=http://www.nikeshoes.me.uk][b]nike shoes[/b][/url]
[url=http://www.oakley--sunglasses.com.co][b]oakley sunglasses[/b][/url]
[url=http://www.nikekyrie2.us.com][b]nike kyrie 2[/b][/url]
[url=http://www.louboutinoutlet.us.org][b]louboutin outlet[/b][/url]
[url=http://www.nike-airmax.de][b]nike air max[/b][/url]
[url=http://www.ralphlauren--outlet.co.uk][b]ralph lauren[/b][/url]
[url=http://www.fendi.us.org][b]fendi handbags[/b][/url]
[url=http://www.toryburch-outletsonline.us.com][b]tory burch[/b][/url]
[url=http://www.nikeair-max.net][b]nike air max[/b][/url]
[url=http://www.stuart-weitzman.org][b]stuart weitzman[/b][/url]
[url=http://www.chaussure-nike-pas-cher.fr][b]nike pas cher[/b][/url]
[url=http://www.miumiushoes.us.com][b]miu miu shoes[/b][/url]
[url=http://www.sacguess.fr][b]sac guess[/b][/url]
[url=http://www.cheapoakleysunglassesfreeshipping.us.com][b]cheap oakley sunglasses[/b][/url]
[url=http://www.air-max-2017.net][b]air max 2017[/b][/url]
[url=http://www.newbalance.org.uk][b]new balance[/b][/url]
[url=http://www.prada.me.uk][b]prada handbags[/b][/url]
[url=http://www.truereligionjeansoutlet.in.net][b]true religion jeans[/b][/url]
[url=http://www.pandorajewelrys.us.com][b]pandora jewelry[/b][/url]
[url=http://www.kevindurant-shoes.net][b]kevin durant shoes[/b][/url]
[url=http://www.fitflops.me.uk][b]fitflops sale[/b][/url]
[url=http://www.rayban--occhiali.it][b]ray ban occhiali[/b][/url]
[url=http://www.supra.in.net][b]supra shoes[/b][/url]
[url=http://www.michaelkorsoutletus.us.com][b]michael kors outlet clearance[/b][/url]
[url=http://www.nike-free-run.fr][b]nike free[/b][/url]
[url=http://www.jordans.com.de][b]jordan[/b][/url]
[url=http://www.rolex--watches.co.uk][b]rolex watches[/b][/url]
[url=http://www.nike-roshe-run.me.uk][b]nike roshe run[/b][/url]
[url=http://www.basketball--shoes.net][b]basketball shoes[/b][/url]
[url=http://www.nikefactory.us.org][b]nike factory outlet[/b][/url]
[url=http://www.roshe--run.com][b]roshe run[/b][/url]
[url=http://www.ed-hardy.in.net][b]ed hardy[/b][/url]
[url=http://www.michaelkors-outlet-canada.ca][b]michael kors canada[/b][/url]
[url=http://www.jordanxx9.us.com][b]jordan xx9[/b][/url]
[url=http://www.dolce-and-gabbana.org][b]dolce and gabbana[/b][/url]
[url=http://www.versacehandbags.us.com][b]versace handbags[/b][/url]
[url=http://www.adidasslides.in.net][b]adidas slides[/b][/url]
[url=http://www.nike-air-huarache.co.uk][b]nike huarache[/b][/url]
[url=http://www.nikestoreuk.co.uk][b]nike uk[/b][/url]
[url=http://www.converseshoes.org.uk][b]converse[/b][/url]
[url=http://www.occhiali-oakley.it][b]occhiali oakley[/b][/url]
[url=http://www.chromeheartssale.us.com][b]chrome hearts jewelry[/b][/url]
[url=http://www.manoloblahnik.us.com][b]manolo blahnik[/b][/url]
[url=http://www.montre-femme-homme.fr][b]montre[/b][/url]
[url=http://www.coachsaleoutletonline.us.com][b]coach outlet[/b][/url]
[url=http://www.christian--louboutin.it][b]christian louboutin[/b][/url]
[url=http://www.bottega.us.org][b]bottega[/b][/url]
[url=http://www.longchampbagsoutlet.us.com][b]longchamp outlet[/b][/url]
[url=http://www.lebron-11.net][b]lebron 11[/b][/url]
[url=http://www.coachpurse.in.net][b]coach purse[/b][/url]
[url=http://www.jordan12.in.net][b]jordan 12[/b][/url]
[url=http://www.converseallstar-outlet.it][b]converse all stars[/b][/url]
[url=http://www.newbalance-shoes.in.net][b]new balance shoes[/b][/url]
[url=http://www.timberland--boots.com][b]timberland boots[/b][/url]
[url=http://www.airmax-90.co.uk][b]air max 90[/b][/url]
[url=http://www.lunette-oakley.fr][b]lunette oakley[/b][/url]
[url=http://www.timberland-boots.us.org][b]timberland boots[/b][/url]
[url=http://www.argentinaworldcupjerseys.com][b]argentina world cup jersey[/b][/url]
[url=http://www.nikeairforceone.fr][b]nike air force[/b][/url]
[url=http://www.jordans.pt][b]jordan[/b][/url]
[url=http://www.saclongchampspascher.fr][b]longchamp pas cher[/b][/url]
[url=http://www.bcbg.in.net][b]bcbg outlet[/b][/url]
[url=http://www.michael-kors-outlet.me.uk][b]michael kors uk[/b][/url]
[url=http://www.poloralphlaurenoutletsale.us.com][b]ralph lauren outlet[/b][/url]
[url=http://www.airjordanpaschere.fr][b]jordan pas cher[/b][/url]
[url=http://www.adidas-zxflux.fr][b]adidas zx flux[/b][/url]
[url=http://www.converse--shoes.us][b]converse shoes[/b][/url]
[url=http://www.watches.us.org][b]replica watches[/b][/url]
[url=http://www.brazilworldcupjersey.com][b]brazil world cup jersey[/b][/url]
[url=http://www.cheapeyeglasses.us][b]cheap eyeglasses[/b][/url]
[url=http://www.airmax-90.co.uk][b]air max 90[/b][/url]
[url=http://www.airmax.in.net][b]air max[/b][/url]
[url=http://www.onverseallstar.fr][b]converse all star[/b][/url]
[url=http://www.herveleger.us][b]herve leger dresses[/b][/url]
[url=http://www.soccerjerseys.in.net][b]soccer jerseys[/b][/url]
[url=http://www.reebok.us.org][b]reebok shoes[/b][/url]
[url=http://www.scarpe-nike-store.it][b]nike[/b][/url]
[url=http://www.sac-michaelkors-pascher.fr][b]sac michael kors[/b][/url]
[url=http://www.cheapweddingdresses.org.uk][b]wedding dresses[/b][/url]
[url=http://www.jordans.com.es][b]jordan[/b][/url]
[url=http://www.tory--burch.org][b]tory burch[/b][/url]
[url=http://www.maccosmetics-outlet.in.net][b]mac cosmetics[/b][/url]
[url=http://www.clarksshoesoutlet.us.com][b]clarks shoes[/b][/url]
[url=http://www.kate-spade-outlets.us.com][b]kate spade outlet[/b][/url]
[url=http://www.air-max-90.fr][b]air max 90[/b][/url]
[url=http://www.fendi.in.net][b]fendi handbags[/b][/url]
[url=http://www.orologi-rolex.it][b]orologi rolex[/b][/url]
[url=http://www.swarovskicrystaljewelry.me.uk][b]swarovski jewelry[/b][/url]
[url=http://www.guess-factory.us.com][b]guess factory[/b][/url]
[url=http://www.nikeshoesinc.us][b]nike shoes[/b][/url]
[url=http://www.adidasrunningshoes.us.com][b]adidas running shoes[/b][/url]
[url=http://www.tommy-hilfiger.org.uk][b]hilfiger uk[/b][/url]
[url=http://www.airmax-90.in.net][b]air max 90[/b][/url]
[url=http://www.adidasoriginals.org.uk][b]adidas originals[/b][/url]
[url=http://www.poloralphlaurenitalia.it][b]polo ralph lauren[/b][/url]
[url=http://www.vanspas-cher.fr][b]vans pas cher[/b][/url]
[url=http://www.truereligionoutlet.in.net][b]true religion outlet[/b][/url]
[url=http://www.cheap-jordans.in.net][b]cheap jordans[/b][/url]
[url=http://www.truereligion.in.net][b]true religion[/b][/url]
[url=http://www.nike--store.fr][b]nike store[/b][/url]
[url=http://www.giuseppezanotti-outlet.us.com][b]giuseppe zanotti outlet[/b][/url]
[url=http://www.nike--huarache.fr][b]nike huarache[/b][/url]
[url=http://www.newbalancetrainers.org.uk][b]new balance[/b][/url]
[url=http://www.michaelkorsoutletus.us.com][b]michael kors outlet online[/b][/url]
[url=http://www.salomonshoes-outlet.com][b]salomon outlet[/b][/url]
[url=http://www.goyardhandbag.us.com][b]goyard handbags[/b][/url]
[url=http://www.airmax2018.us.org][b]air max 2018[/b][/url]
[url=http://www.scarpe-adidas-superstar.it][b]adidas superstar[/b][/url]
[url=http://www.salvatoreferragamo.us.org][b]salvatore ferragamo[/b][/url]
[url=http://www.flipflop.us.com][b]flip flops[/b][/url]
[url=http://www.asicsgel.us.com][b]asics gel[/b][/url]
[url=http://www.nikeairmaxinc.net][b]nike air max[/b][/url]
[url=http://www.yvessaintlaurent.us.com][b]yves saint laurent[/b][/url]
[url=http://www.beats-by-dre.co.uk][b]beats by dre[/b][/url]
[url=http://www.nikeblazer.in.net][b]nike blazer[/b][/url]
[url=http://www.reebok-shoes.mex.com][b]reebok shoes[/b][/url]
[url=http://www.tommyhilfigeroutlet.net][b]hilfiger outlet[/b][/url]
[url=http://www.linksoflondon.me.uk][b]links of london[/b][/url]
[url=http://www.softballbats.us.com][b]softball bats[/b][/url]
[url=http://www.nikefree-run.co.uk][b]nike free[/b][/url]
[url=http://www.airmax90.in.net][b]air max 90[/b][/url]
[url=http://www.bottegavenetahandbags.us.com][b]bottega veneta[/b][/url]
[url=http://www.lebronshoes12.net][b]lebron 12[/b][/url]
[url=http://www.reebok-outlet.in.net][b]reebok outlet[/b][/url]
[url=http://www.dolcegabbana.in.net][b]dolce and gabbana[/b][/url]
[url=http://www.oakleysunglassesuk.me.uk][b]oakley uk[/b][/url]
[url=http://www.nikeairforce.in.net][b]nike air force[/b][/url]
[url=http://www.dansko.in.net][b]dansko shoes[/b][/url]
[url=http://www.adidas-trainersuk.co.uk][b]adidas trainers[/b][/url]
[url=http://www.adidasoutletstores.us.com][b]adidas outlet store[/b][/url]
[url=http://www.rolex--replica.us][b]replica rolex watches[/b][/url]
[url=http://www.kenzoclothing.us.com][b]kenzo clothing[/b][/url]
[url=http://www.katespadeoutlet-onlinestore.us][b]kate spade outlet[/b][/url]
[url=http://www.michael-kors-borse.it][b]michael kors[/b][/url]
[url=http://www.pandora-jewelry.us.com][b]pandora jewelry[/b][/url]
[url=http://www.pololacostepaschere.fr][b]polo lacoste pas cher[/b][/url]
[url=http://www.nike-mercurial.org][b]nike mercurial[/b][/url]
[url=http://www.sacburberrysoldes.fr][b]sac burberry[/b][/url]
[url=http://www.ghd-hairstraighteners.me.uk][b]ghd hair straighteners[/b][/url]
[url=http://www.cheapairjordanshoes.us.com][b]air jordan[/b][/url]
[url=http://www.michael--kors.fr][b]sac michael kors[/b][/url]
[url=http://www.adidas--superstar.fr][b]adidas superstar[/b][/url]
[url=http://www.prada-outlets.in.net][b]prada[/b][/url]
[url=http://www.chaussurenikeairmax.fr][b]nike air max[/b][/url]
[url=http://www.maccosmetics-uk.co.uk][b]mac cosmetics[/b][/url]
[url=http://www.michaelkorsoutlet.in.net][b]michael kors outlet[/b][/url]
[url=http://www.macmakeupuk.co.uk][b]mac makeup[/b][/url]
[url=http://www.katespade-uk.co.uk][b]kate spade[/b][/url]
[url=http://www.michael-korshandbagsuk.me.uk][b]michael kors handbags[/b][/url]
[url=http://www.longchamphandbagoutlet.us.com][b]longchamp outlet[/b][/url]
[url=http://www.nikerosherun.net][b]nike roshe run[/b][/url]
[url=http://www.pandora--charms.in.net][b]pandora charms[/b][/url]
[url=http://www.burberryoutletonline.org][b]burberry outlet[/b][/url]
[url=http://www.marcjacobs-handbags.in.net][b]marc jacobs handbags[/b][/url]
[url=http://www.michael-jordan.co.uk][b]jordan shoes[/b][/url]
[url=http://www.yeezyshoe.us.com][b]yeezy shoes[/b][/url]
[url=http://www.longchamp-outletonline.us.com][b]longchamp outlet[/b][/url]
[url=http://www.spainworldcupjersey.com][b]spain world cup jersey[/b][/url]
[url=http://www.michael--korsoutlet.ca][b]michael kors[/b][/url]
[url=http://www.sunglasses-raybans.us.com][b]ray ban sunglasses[/b][/url]
[url=http://www.rayban-sunglasses.net.co][b]ray ban sunglasses[/b][/url]
[url=http://www.louboutinshoes.org.uk][b]louboutin shoes[/b][/url]
[url=http://www.kobe9shoes.net][b]kobe 9[/b][/url]
[url=http://www.vans-shoes-outlet.com][b]vans outlet[/b][/url]
[url=http://www.chaussuresnikeblazer.fr][b]nike blazer[/b][/url]
[url=http://www.vapormaxnike.us.com][b]nike vapor max[/b][/url]
[url=http://www.tommy--hilfiger.fr][b]tommy hilfiger pas cher[/b][/url]
[url=http://www.timberland.org.uk][b]timberland boots[/b][/url]
[url=http://www.nikeairmax.es][b]nike air max[/b][/url]
[url=http://www.jimmy-choo-shoes.in.net][b]jimmy choo[/b][/url]
[url=http://www.truereligion-jeans.co.uk][b]true religion jeans[/b][/url]
[url=http://www.lunette-rayban-pas-cher.fr][b]ray ban pas cher[/b][/url]
[url=http://www.nikeblazerpaschere.fr][b]nike blazer[/b][/url]
[url=http://www.rosherun.us.org][b]roshe run[/b][/url]
[url=http://www.christian--louboutin.net][b]christian louboutin[/b][/url]
[url=http://www.hermesoutlets.us.org][b]hermes outlet[/b][/url]
[url=http://www.sacvanessa-bruno.fr][b]sac vanessa bruno[/b][/url]
[url=http://www.pandorauk.co.uk][b]pandora uk[/b][/url]
[url=http://www.lunetteraybanpascher.fr][b]ray ban[/b][/url]
[url=http://www.supra--shoes.com][b]supra shoes[/b][/url]
[url=http://www.bracelet-pandora-bijoux.fr][b]pandora bijoux[/b][/url]
[url=http://www.iphonecases.us][b]iphone cases[/b][/url]
[url=http://www.adidas.in.net][b]adidas shoes[/b][/url]
[url=http://www.mac-makeup.com][b]mac makeup[/b][/url]
[url=http://www.burberryoutlet.us.org][b]burberry sale[/b][/url]
[url=http://www.nikefree.in.net][b]nike free[/b][/url]
[url=http://www.burberryoutletonsale.us.com][b]burberry outlet[/b][/url]
[url=http://www.oakley--sunglassesoutlet.us.com][b]oakley sunglasses[/b][/url]
[url=http://www.saclongchamp-pascher.fr][b]sac longchamp[/b][/url]
[url=http://www.raybansunglassesforcheap.us.com][b]ray ban sunglasses[/b][/url]
[url=http://www.oakleysunglassessale.name][b]oakley sunglasses[/b][/url]
[url=http://www.adidasoutletstore.us][b]adidas outlet store[/b][/url]
[url=http://www.michaelkorsoutletmacys.us.com][b]michael kors outlet[/b][/url]
[url=http://www.polo--ralphlauren.us.com][b]polo ralph lauren[/b][/url]
[url=http://www.replica-watches.org.uk][b]replica watches[/b][/url]
[url=http://www.jordan3.in.net][b]jordan 3[/b][/url]
[url=http://www.coachsaleoutletonline.us.com][b]coach outlet store online[/b][/url]
[url=http://www.ralphlauren-outlet.co.uk][b]ralph lauren[/b][/url]
[url=http://www.coachoutlet-factoryoutlet.us.com][b]coach factory outlet[/b][/url]
[url=http://www.mizunowave.net][b]mizuno[/b][/url]
[url=http://www.iphone7cases.in.net][b]iphone 7 cases[/b][/url]
[url=http://www.mizunorunning.us.com][b]mizuno running shoes[/b][/url]
[url=http://www.wedding--dresses.net][b]wedding dresses[/b][/url]
[url=http://www.nike-freerun.com][b]nike free run[/b][/url]
[url=http://www.jordan6.in.net][b]jordan 6[/b][/url]
[url=http://www.beatsheadphones.in.net][b]beats headphones[/b][/url]
[url=http://www.nikeairmax.co.nl][b]nike air max[/b][/url]
[url=http://www.conversechucktaylor.us][b]converse chuck taylor[/b][/url]
[url=http://www.weddingdresses.me.uk][b]wedding dresses[/b][/url]
[url=http://www.balenciaga-shoes.us.com][b]balenciaga shoes[/b][/url]
[url=http://www.cheapbestnfljerseys.us.com][b]cheap jerseys[/b][/url]
[url=http://www.jordan5.us.com][b]jordan 5[/b][/url]
[url=http://www.michaelkors--canada.ca][b]michael kors[/b][/url]
[url=http://www.christian--louboutin.org.uk][b]christian louboutin[/b][/url]
[url=http://www.lebronjames-shoes.com][b]lebron shoes[/b][/url]
[url=http://www.nike-airmax.nl][b]nike air max[/b][/url]
[url=http://www.michael-jordan.it][b]jordan[/b][/url]
[url=http://www.salvatoreferragamo-shoes.us.com][b]ferragamo shoes[/b][/url]
[url=http://www.michaelkorsoutletbest.us.com][b]michael kors outlet[/b][/url]
[url=http://www.iphonexcase.us.com][b]iphone x case[/b][/url]
[url=http://www.ray-ban-sunglasses.org.uk][b]ray ban sunglasses[/b][/url]
[url=http://www.stuartweitzman.in.net][b]stuart weitzman[/b][/url]
[url=http://www.portugalworldcupjersey.com][b]portugal world cup jersey[/b][/url]
[url=http://www.hogan-outlet-online.it][b]hogan[/b][/url]
[url=http://www.vans--shoes.com][b]vans shoes[/b][/url]
[url=http://www.chloehandbags.us.com][b]chloe handbags[/b][/url]
[url=http://www.franceworldcupsoccerjersey.com][b]france world cup jersey[/b][/url]
[url=http://www.louboutin-pas-chere.fr][b]louboutin pas cher[/b][/url]
[url=http://www.ferragamo.org.uk][b]salvatore ferragamo[/b][/url]
[url=http://www.christianlouboutin-outlet.in.net][b]christian louboutin outlet[/b][/url]
[url=http://www.adidasstore.us.org][b]adidas outlet store[/b][/url]
[url=http://www.fivefingersshoes.org][b]five finger shoes[/b][/url]
[url=http://www.nikeairmax95.us][b]nike air max 95[/b][/url]
[url=http://www.burberry-outlet-online.it][b]burberry[/b][/url]
[url=http://www.oakleysunglassesweb.us.com][b]oakley sunglasses[/b][/url]
[url=http://www.nikestore.us.org][b]nike outlet store[/b][/url]
[url=http://www.nike.us.org][b]nike outlet[/b][/url]
[url=http://www.nike-rosherun.net][b]roshe run[/b][/url]
[url=http://www.newbalancepascher.fr][b]new balance pas cher[/b][/url]
[url=http://www.beatsbydrdreheadphones.us][b]beats headphones[/b][/url]
[url=http://www.cheapnfljerseys-fromchina.us.com][b]cheap nfl jerseys[/b][/url]
[url=http://www.poloralphlauren-pascher.fr][b]polo ralph lauren[/b][/url]
[url=http://www.thomassabocharms.co.uk][b]thomas sabo charms[/b][/url]
[url=http://www.airforce1.fr][b]air force 1[/b][/url]
[url=http://www.louboutin-pas-cher.fr][b]louboutin pas cher[/b][/url]
[url=http://www.boylondon.us.com][b]boy london clothing[/b][/url]
[url=http://www.montre--pascher.fr][b]montre pas cher[/b][/url]
[url=http://www.ralphlauren-outlet.in.net][b]ralph lauren outlet[/b][/url]
[url=http://www.skecherssneakers.us.com][b]skechers shoes[/b][/url]
[url=http://www.truereligionjeansoutlet.us.com][b]true religion outlet[/b][/url]
[url=http://www.jordansretro.in.net][b]jordans[/b][/url]
[url=http://www.nike-free-run.co.uk][b]nike free run[/b][/url]
[url=http://www.guessfactorycanada.ca][b]guess canada[/b][/url]
[url=http://www.hermes-birkinbags.in.net][b]hermes birkin bags[/b][/url]
[url=http://www.michaelkorspascher.fr][b]sac michael kors[/b][/url]
[url=http://www.kobebryantshoes10.com][b]kobe bryant shoes[/b][/url]
[url=http://www.swarovski-gioielli.it][b]gioielli swarovski[/b][/url]
[url=http://www.nikeair.us.com][b]nike air max[/b][/url]
[url=http://www.marcjacobs.org.uk][b]marc jacobs[/b][/url]
[url=http://www.toryburch-outlet.net][b]roty burch outlet[/b][/url]
[url=http://www.furla.us.com][b]furla[/b][/url]
[url=http://www.timberlandpas-chere.fr][b]timberland pas cher[/b][/url]
[url=http://www.nikefree-5.com][b]nike free[/b][/url]
[url=http://www.jerseys.in.net][b]cheap jerseys[/b][/url]
[url=http://www.baseball-bats.us][b]softball bats[/b][/url]
[url=http://www.new-balance-femme-574.fr][b]new balance[/b][/url]
[url=http://www.swarovskicrystaljewelrys.us.com][b]swarovski crystal jewelry[/b][/url]
[url=http://www.jordan1.us.com][b]jordan 1[/b][/url]
[url=http://www.cheap-wedding-dresses.org][b]cheap wedding dresses[/b][/url]
[url=http://www.niketnrequinpascher.fr][b]nike tn[/b][/url]
[url=http://www.new-balanceoutlet.net][b]new balance outlet[/b][/url]
[url=http://www.replica--watches.com][b]replica watches[/b][/url]
[url=http://www.airmax-95.in.net][b]air max 95[/b][/url]
[url=http://www.mizunorunning-shoes.com][b]mizuno[/b][/url]
[url=http://www.nikeairmaxtrainers.org.uk][b]nike air max[/b][/url]
[url=http://www.montrespas-cher.fr][b]montre pas cher[/b][/url]
[url=http://www.nikeair-max.it][b]nike air max[/b][/url]
[url=http://www.poloralph-lauren-outlet.in.net][b]polo ralph lauren outlet[/b][/url]
[url=http://www.nikeairmaxplus.us][b]nike air max plus[/b][/url]
[url=http://www.airmax2017.org][b]air max 2017[/b][/url]
[url=http://www.oakleysunglassesoutlet.us.org][b]oakley sunglasses outlet[/b][/url]
[url=http://www.vans-scarpe.it][b]vans scarpe[/b][/url]
[url=http://www.airjordan.org.uk][b]jordan[/b][/url]
[url=http://www.bracelet-swarovski-bijoux.fr][b]swarovski[/b][/url]
[url=http://www.nike-mercurial-superfly.co.uk][b]mercurial superfly[/b][/url]
[url=http://www.cheap-jordan-shoes.com][b]cheap jordan shoes[/b][/url]
2018.5.8yangpeng
dongdong8
2018-06-09 01:40:07
ralph lauren
michael kors outlet online
michael kors handbags
adidas superstar
jordan 12
kate spade handbags
adidas flip flops
coach outlet online
nike blazer
nike outlet store
nike uk
nike outlet store online
air max
y3 shoes
coach handbags
jordans
ralph lauren
michael kors handbags
true religion jeans
ralph lauren
undefeated shoes
ray ban sunglasses
manchester united jersey
oakley sunglasses
mcm bags
coach outlet
new balance sandals
hermes bags
prada bags
prada handbags
converse shoes
kevin durant shoes
valentino shoes
bvlgari rings
alexander mcqueen shoes
air max 1
air max plus
adidas uk
coach outlet online
air force 1
ray ban outlet
adidas jeremy scott
nike outlet
jordan 8
tory burch
dansko shoes
ray ban sunglasses
coach outlet online
oakley sunglasses
michael kors handbags
adidas outlet
rolex watches
adidas football boots
cheap jerseys
juicy couture
air jordan
cheap mlb jerseys
harden vol 2
nike dunks
supra shoes
baseball jersey
nike outlet
prada
nike factory
mbt shoes
longchamp
coach
adidas nmd
louboutin shoes
air max 270
miu miu shoes
timberland boots
balenciaga triple s
nike blazer
links of london
adidas stan smith
longchamp outlet
cheap mlb jerseys
nike free
christian louboutin
tory burch outlet
adidas outlet
nike shoes
air max
hermes outlet
cheap nba jerseys
carnival shoes
rayban
coach outlet online
cheap jordan shoes
michael kors outlet
adidas nmd
curry shoes
coach outlet
off-white shoes
converse shoes
adidas yeezy
burberry outlet store
fitflops
cheap nfl jerseys
birkenstock sandals
ralph lauren
cartier jewelry
nike tennis
flip-flops
hermes birkin bag
tag heuer watches
longchamp
swarovski jewelry
air jordan
louboutin
jordan
hermes kelly bag
cheap nfl jerseys
air jordan shoes
puma slides
kate spade outlet online
superdry
jordans
fingerlings monkey
michael kors outlet
timberland outlet
pandora jewelry
jordan xx9
marc jacobs
cheap replica watches
nfl jerseys
polo ralph lauren
birkenstock sandals
mont blanc pens
pandora jewelry
nike free run
vans shoes
red bottoms
prada outlet online
longchamp handbags
oakley canada
mont blanc
jimmy choo shoes
harden vol 1
kate spade
true religion
nike presto
tod's shoes
barcelona jersey
air jordan 11
air max 95
louboutin outlet
oakley sunglasses wholesale
bcbg
michael kors handbags
columbia sportswear
christian louboutin
snapbacks wholesale
hermes
jordan shoes
fila shoes
kobe 11
coach factory outlet
kate spade outlet
true religion jeans
fitflops
pandora charms
mizuno running shoes
asics
pandora jewelry
christian louboutin
nike free
polo ralph lauren
gucci slides
air jordan 14
ralph lauren polo shirts
nike cortez
montblanc pen
air max
air max
yeezy shoes
ralph lauren
beats by dre
ray ban outlet
jordan 1
nike shoes
burberry outlet
nike sb
nike tn
herve leger dresses
new balance
jordan 5
louboutin
polo outlet
wedding shoes
nfl jerseys
true religion jeans
suicoke
supreme paris
oakley sunglasses
jordan pas cher
fitflops
oakley sunglasses
supreme uk
michael kors outlet online
jordans
giuseppe zanotti shoes
ralph lauren
timberland outlet
fitflops sale clearance
flip flops
malone souliers shoes
asics running shoes
nike epic react flyknit
coach outlet
stuart weitzman shoes
timberland boots
michael kors
ray ban
nike shox
adidas originals
balenciaga shoes
flipflops
coach outlet store online
michael kors outlet clearance
nike outlet store
coach
converse uk
jordan 6
cheap oakley sunglasses
air jordan
coach handbags
coach outlet
nike roshe
running shoes
bottega veneta
coach handbags
breguet watches
nike free
ray ban
mulberry
coach outlet store
balenciaga sandals
longchamp
nike shoes for men
kate spade
celine outlet
coach outlet online
flops
givenchy handbags
polo ralph lauren
nike air max
timberland boots
audemars piguet
nike huarache
van cleef & arpels jewelry
dolce and gabbana
nike mercurial superfly
beats headphones
vibram fivefingers
jordan shoes
belstaff jackets
ferragamo
polo ralph
michael kors handbags
coach factory outlet
air max 97
michael kors handbags
off-white
mac cosmetics
michael kors outlet clearance
coach factory online
polo outlet
longchamp handbags
scarpe mbt
stussy hoodie
hollister outlet
coach outlet
michael kors
tory burch uk
air huarache
oakley vault
lebron 15
nike flip-flops
burberry outlet
burberry canada
baseball bats
christian louboutin outlet
air max 90
roshe run
michael kors canada
tory burch bags
pandora jewelry canada
true religion jeans
ferragamo shoes
adidas outlet
ralph lauren
soccer jersey
cheap mlb jerseys
longchamp outlet
kobe 12
adidas yeezy 350
air jordan
kate spade
adidas shoes
polo outlet
jordan 3
nike kyrie 3
michael kors uk
birkenstock outlet
nike uk
christian louboutin
ralph lauren
ralph lauren uk
cheap ray bans
supreme
coach outlet online
nike lunarglide
michael kors outlet
prada handbags
manolo blahnik
pandora charms
supreme outlet
nhl jerseys
air max 2018
air jordan
air jordan
ray bans
jordan retro
christian louboutin
wholesale nfl jerseys
tory burch
ray ban sunglasses
pandora jewelry
nike revolution
swarovski
nfl jerseys
oakley sunglasses cheap
mishka clothing
nike air force
basketball shoes
cheap nfl jerseys
vans shoes
breitling watches
coach outlet
true religion jeans
ferragamo outlet
ralph lauren
air max 2017
adidas wings
kate spade handbags
jordan 4
puma fenty
michael kors taschen
adidas slides
michael kors outlet online
dior handbags
pandora charms
cheap nhl jerseys
christian louboutin outlet
nike outlet online
balance shoes
light up shoes
coach outlet online
ray ban
under armour outlet
yeezy 500
adidas ultra boost
coach outlet
20186.9wengdongdong
chenjinbei
2018-06-25 14:53:47
20186.25chenjinbei
hermes
roshe run
ray ban outlet
light up shoes
pandora uk
swarovski
baseball jersey
vibram five fingers
audemars piguet
true religion jeans
y-3 shoes
true religion jeans
montblanc fountain pens
mishka clothing
cheap nfl jerseys
michael kors outlet
baseball bats
dansko shoes
coach outlet
oakley canada
tod's shoes
coach factory online
longchamp handbags
true religion
ray ban
kobe 11
michael kors outlet clearance
cheap oakley sunglasses
michael kors canada
jordans
nike air force
longchamp outlet
jordan shoes
kate spade
vans shoes
nike kyrie 3
fitflop sandals
jordan shoes
mizuno running shoes
converse shoes
air max
off-white clothing
coach factory outlet online
jordan shoes
maillot de foot
asics
jordan 4
coach outlet online
supra shoes
nike epic react
fitflops sale clearance
michael kors outlet store
louboutin
polo outlet
miu miu shoes
pandora charms
adidas jeremy scott
pandora jewelry canada
huarache
nike free run
jordans
Fußballtrikots günstig
burberry canada
timberland outlet
curry shoes
polo outlet
kate spade
jordan 6
nike outlet online
supreme outlet
timberland outlet
tag heuer watches
cheap ray bans
coach outlet store online
bcbg
coach outlet online
air max 2018
new balance
bvlgari rings
maglie calcio a poco prezzo
beats by dre
air max
balenciaga shoes
oakley sunglasses
juicy couture outlet
cheap nfl jerseys
nike free run
supreme paris
red bottom shoes
asics running shoes
nike uk
new balance sandals
valentino shoes
prada outlet online
michael kors handbags sale
jordan 8
nike flip-flops
ralph lauren polo shirts
ralph lauren
jordan 5
jordan xx9
wholesale nfl jerseys
louboutin
birkenstock outlet online
adidas outlet store
camisetas de futbol replicas
oakley sunglasses wholesale
tory burch
balenciaga shoes
fitflop sandals
air huarache
coach outlet
mulberry handbags
nike air max
"nfl jerseys
"
longchamp handbags
coach
mlb jerseys
ray ban sunglasses
kate spade outlet
nike shoes for men
coach handbags
nike lunarglide
kate spade handbags
nike sb
givenchy handbags
oakley sunglasses
ray ban sunglasses
basketball shoes
burberry outlet store
nike outlet
ferragamo
converse shoes
michael kors outlet
air max 97
cheap nfl jerseys
louboutin
nhl jerseys
true religion jeans
polo ralph lauren
nike blazer
under armour outlet
ralph lauren
air max 1
ray ban sunglasses
birkenstock sandals
ray ban sunglasses cheap
breguet watches
stussy hoodie
michael kors handbags
ferragamo shoes
kate spade outlet online
belstaff jackets
air jordan
coach outlet online
air max 2017
air jordan
coach factory outlet
adidas wings
soccer shirts
undefeated shoes
cheap nhl jerseys
beats by dre
coach handbags
converse uk
coach outlet online
air max
fitflops
air jordan 14
louboutin
stuart weitzman shoes
yeezy shoes
columbia sportswear
gucci slides
nike outlet
tory burch bags
oakley sunglasses
nike shox
adidas shoes
ralph lauren
manchester united jersey
adidas slides
carnival shoes
ralph lauren
nfl jerseys wholesale
ray ban sunglasses
michael kors handbags
swarovski jewelry
nike shoes
coach factory outlet
michael kors outlet
nike tennis
jordan 1
bottega veneta
adidas nmd
hermes kelly bag
nike free
maillot de foot pas cher
ralph lauren
adidas flip flops
pandora charms
michael kors handbags
cartier jewelry
coach outlet store online clearance
pandora jewelry
coach outlet online
christian louboutin outlet
tory burch uk
manolo blahnik shoes
marc jacobs
links of london
coach factory outlet
adidas ultra boost
ralph lauren uk
balenciaga sandals
polo ralph
nike blazer
suicoke sandals
herve leger dresses
jordan
adidas nmd
scarpe mbt
jordan 12
adidas outlet
tory burch outlet
malone souliers mules
ralph lauren uk
nike roshe
timberland boots
hermes birkin bag
christian louboutin outlet
michael kors outlet
longchamp
cheap soccer jerseys
coach
nike shoes
hollister outlet
nike revolution
nike outlet store
alexander mcqueen shoes
jordan 3
ralph lauren outlet
hermes outlet
red bottoms
kate spade
michael kors handbags
ralph lauren
mbt shoes
ray ban
mk purse
rolex watches
ray ban
nike cortez
timberland boots
air jordan 11
flip-flops
kate spade
prada handbags
flip-flops
ralph lauren outlet
nike presto
michael kors outlet
jordan retro
coach outlet store
air max 90
cheap mlb jerseys
coach factory outlet online
cheap nfl jerseys
running shoes
camisetas de futbol baratas
maglie calcio
tory burch outlet
breitling watches
pandora jewelry canada
coach outlet
burberry outlet online
longchamp
mac cosmetics
nike mercurial vapor
mcm bags
nike uk
pandora jewelry
puma fenty sandals
air jordan
coach factory outlet
prada
ralph lauren
true religion jeans
adidas stan smith
kobe 12
fingerlings monkey
lebron 15
mont blanc pens
fussball trikots
dolce and gabbana
cheap jerseys
air jordan
supreme
coach outlet
michael kors outlet
jordan pas cher
yeezy 500 blush
michael kors
puma slides
louboutin outlet
van cleef & arpels jewelry
adidas superstar
fitflops outlet
burberry outlet
polo outlet
wedding shoes
adidas stan smith
vans shoes
longchamp outlet
oakley sunglasses
cheap soccer jerseys
prada handbags
cheap nba jerseys
nike free
air jordan
michael kors taschen
michael kors outlet store
true religion jeans
adidas yeezy 350
air max
christian louboutin
pandora outlet
prada bags
air max 95
cheap ray ban sunglasses
fila sneakers
harden vol 1
birkenstock
michael kors outlet online
celine outlet
ralph lauren uk
oakley vault
air max plus
michael kors handbags
cheap jordan shoes
ralph lauren
balance shoes
adidas yeezy
kevin durant shoes
coach outlet online
adidas uk
longchamp
hermes uk
supreme uk
christian louboutin
adidas outlet store
soccer jersey
christian louboutin shoes
superdry clothing
adidas football boots
timberland boots
michael kors uk
jordans
nike outlet
air force 1
barcelona jersey
harden vol 2
cheap michael kors bags
ferragamo outlet
dior handbags
nike tn
snapbacks wholesale
flops
mont blanc
nfl jerseys
jordan
nfl jerseys
cheap mlb jerseys
jimmy choo shoes
nike outlet store online
oakley sunglasses
nike factory outlet
off-white clothing
air max 270
cheap replica watches
giuseppe zanotti shoes
nike dunks
coach outlet online
20186.25chenjinbei
yaoxuemei
2018-06-27 05:13:07
yaoxuemei20180627christian louboutin outlet
uggs canada
canada goose outlet
ray ban sunglasses
coach outlet
michael kors outlet
polo ralph lauren
air max 2017
true religion jeans
coach outlet
michael kors handbags
coach outlet online
polo ralph lauren
pandora charms
cheap jordans
kate spade outlet
ugg outlet
pandora outlet
nike shoes outlet
polo outlet
polo ralph lauren
nike trainers
pandora outlet
polo ralph lauren
ugg outlet
canada goose jackets
canada goose outlet
adidas outlet
louboutin shoes
michael kors outlet
coach outlet
uggs outlet
polo ralph lauren
pandora outlet
pandora outlet
pandora outlet
valentino outlet
michael kors outlet
michael kors outlet
pandora outlet
kate spade outlet
mlb jerseys wholesale
ed hardy
michael kors outlet
coach factory outlet
canada goose jackets
mbt shoes
coach outlet online
coach outlet
canada goose jackets
cheap nfl jerseys
pandora jewelry
canada goose outlet
ugg outlet
oakley sunglasses
michael kors handbags
oakley sunglasses wholesale
supreme outlet
kate spade outlet
yeezy boost
asics running shoes
pandora charms
polo ralph lauren
christian louboutin outlet
cheap nfl jerseys
pandora jewelry
ultra boost
michael kors outlet clearance
nfl jerseys
michael kors outlet
coach factory outlet
coach outlet
ray ban sunglasses
michael kors outlet
clarks shoes
longchamp handbags
oakley sunglasses wholesale
michael kors outlet
oakley sunglasses
michael kors outlet
coach outlet
pandora charms
oakley sunglasses
canada goose outlet
christian louboutin
true religion outlet
michael kors outlet
canada goose outlet
nfl jerseys wholesale
mbt shoes
coach outlet
coach outlet
nike outlet
pandora outlet
uggs outlet
christian louboutin outlet
fred perry outlet
michael kors outlet
valentino outlet
fitflops sale clearance
nike outlet
coach outlet
vibram fivefingers
mcm outlet
adidas shoes
cheap jordans
coach outlet
pandora outlet
nike shoes
pandora jewelry
polo outlet
nfl jerseys
ralph lauren outlet
kate spade outlet
coach factory outlet
true religion outlet
polo ralph lauren
mlb jerseys
ray ban sunglasse
coach factory outlet
pandora outlet
gucci outlet
canada goose outlet
kate spade outlet
canada goose outlet
polo shirts
true religion outlet
michael kors outlet
ugg outlet
coach factory outlet
nfl jerseys
vans shoes
oakley sunglasses
mulberry handbags
birkenstock shoes
nhl jerseys
coach outlet
nike kyrie 3
christian louboutin outlet
adidas nmd shoes
ugg boots clearance
christian louboutin outlet
polo ralph lauren
tory burch outlet
true religion jeans
yeezy boost
coach outlet
ferragamo outlet
uggs outlet
coach outlet
michael kors outlet
ugg boots
michael kors outlet clearance
coach outlet
michael kors outlet
mont blanc pens
mbt shoes
pandora outlet
ugg outlet
gucci outlet
fred perry polo shirts
adidas outlet
michael kors outlet
coach outlet
ray ban sunglasses
ugg boots
pandora jewelry
birkenstock outlet
supreme uk
coach outlet
canada goose jackets
mbt shoes
michael kors outlet
coach outlet online
canada goose outlet
adidas superstar shoes
cheap oakley sunglasses
fitflops sale clearance
true religion outlet store
ray ban outlet
coach outlet online
christian louboutin outlet
adidas yeezy shoes
coach outlet
adidas nmd
nike outlet
canada goose jackets
fitflops sale clearance
pandora charms
coach outlet
fred perry polo shirts
ralph lauren polo shirts
coach factory outlet
polo ralph lauren pas cher
coach outlet
christian louboutin outlet
coach outlet
canada goose jackets
ray ban sunglasses
tory burch outlet
michael kors outlet
coach outlet
kate spade outlet
michael kors outlet
nike outlet
nike outlet
christian louboutin outlet
michael kors outlet
coach outlet
true religion jeans
coach outlet
pandora charms sale clearance
canada goose jackets
ugg boots
kate spade outlet
nfl jerseys wholesale
ray ban sunglasses
michael kors outlet
ugg outlet
pandora charm
ralph lauren sale clearance
coach outlet
kate spade outlet
cheap nfl jerseys
tory burch outlet
michael kors outlet
true religion jeans
mont blanc pens
nfl jerseys
michael kors handbags
ralph lauren outlet
ray ban sunglasse
ralph lauren shirts
nba jersey
longchamp outlet
canada goose outlet
canada goose outlet
kate spade outlet
ugg outlet
true religion jeans
michael kors outlet
cheap nfl jerseys
ralph lauren polo
mulberry handbags
michael kors outlet
kate spade handbags
nfl jerseys wholesale
moncler outlet
hermes belts
cheap jordans
canada goose outlet
christian louboutin shoes
coach outlet
polo outlet
ray ban sunglasses
moncler outlet
polo ralph lauren
oakley sunglasses wholesale
coach outlet store online
canada goose outlet
cheap nfl jerseys
coach outlet
ugg boots
polo outlet
kate spade outlet
canada goose jackets
polo outlet
oakley sunglasses
coach factory outlet
ray ban sunglasse
moncler outlet
true religion outlet
canada goose outlet
ugg boots
michael kors outlet
polo outlet
cheap jerseys
coach outlet
nike outlet
michael kors outlet
coach outlet
cheap snapbacks
pandora charms
michael kors outlet
kate spade outlet
canada goose outlet
kate spade outlet
cheap nfl jerseys
adidas outlet
rolex watches
prada handbags
polo ralph lauren
canada goose jackets
ralph lauren shirts
nfl jerseys wholesale
michael kors outlet
tory burch outlet
coach outlet
nfl jerseys wholesale
canada goose outlet
pandora jewelry
moncler jackets
rolex watches
prada outlet
pandora jewelry
coach factory outlet
converse
pandora jewelry
coach outlet online
ralph lauren uk
canada goose outlet
coach factory outlet
pandora charms
coach outlet online
coach outlet online
ralph lauren outlet
coach outlet
michael kors handbags
polo ralph lauren
michael kors outlet
cheap ray bans sunglasses
michael kors handbags
michael kors outlet
moncler jackets
christian louboutin outlet
canada goose jackets
true religion outlet
coach outlet
michael kors outlet clearance
ugg outlet
polo ralph lauren
canada goose outlet
mbt shoes
uggs outlet
michael kors outlet
pandora charms
puma outlet
adidas nmd
uggs outlet
pandora outlet
polo ralph lauren
ed hardy clothing
giuseppe zanotti outlet
adidas nmd
coach outlet
michael kors outlet
coach outlet
michael kors outlet
mbt shoes
michael kors outlet
ralph lauren outlet
kate spade outlet
giuseppe zanotti outlet
pandora outlet
michael kors outlet
lunette ray ban
air max 90
michael kors outlet
kate spade outlet
nfl jerseys
polo ralph lauren
manolo blahnik outlet
pandora jewelry
ray ban sunglasse
ferragamo shoes
ugg boots
nike shoes
adidas yeezy
mbt shoes
michael kors outlet
oakley sunglasses
adidas yeezy
coach outlet
coach outlet
longchamp outlet
polo ralph lauren
lebron james shoes
pandora outlet
mcm handbags
air jordan retro
ugg outlet
mulberry handbags
kate spade outlet
michael kors handbags
pandora charms
uggs outlet
coach outlet
polo ralph lauren
michael kors uk
coach outlet
mulberry handbags
michael kors outlet
kate spade outlet
off white clothing
prada outlet
air max 90
coach outlet canada
polo outlet
christian louboutin shoes
coach outlet online
ralph lauren outlet
yeezy boost 350
pandora outlet
nike shoes
hermes birkin
nike shoes
oakley sunglasses wholesale
michael kors outlet
lacoste outlet
air jordan 4
oakley sunglasses
ralph lauren polo
canada goose jackets
fred perry polo
pandora jewelry
superdry clothing
michael kors outlet
christian louboutin outlet
nhl jerseys
nike air max
polo ralph lauren
kobe bryant shoes
uggs outlet
polo outlet
canada goose outlet
ray ban sunglasses
uggs canada
pandora jewelry outlet
michael kors outlet
cheap mlb jerseys
mont blanc pens
uggs outlet
coach outlet
true religion jeans
cheap jordans
pandora charms
coach outlet
fitflops sale clearance
mont blanc pens
pandora charms
ugg outlet
polo outlet
coach outlet
nike huarache
polo ralph lauren
air jordan shoes
kate spade outlet
red bottom shoes
Back to content | Back to main menu