Dalsborg - Lokalhistorie for Tikøb Kommune

Go to content

Main menu:

Dalsborg

De enkelte ejerlav > Dalsborg

Dalsborg, som det tager sig ud set fra Strandvejen

Dalsborg og Lokkerup

Denne artikel belyser Dalsborgs historie, der også på meget konkret måde involverer den såkaldte ”Lokkerup landsby” og dens historie.

Af Kjeld Damgaard

Landsbyen Lokkerup omtales et par gange i litteraturen som en forsvundet landsby. Imidlertid er det temmeligt usikkert om man på noget tidspunkt har kunnet tale om en reel landsby. Det følgende vil vise, at der i alle fald  ikke har været en rigtig landsby på stedet i de sidste 500 år.

De ældste kilder
Navnet Lokkerup dukker nemlig første gang op i et dokument fra 1497. Heri er opregnet alt det jordegods, som da hørte under Esrum Kloster. Af dokumentet fremgår det således ikke direkte hvor store de enkelte landsbyer er, idet der f.eks. for byen Tikøbs vedkommende kun er nævnt Præstegaarden. De øvrige gårde, som ikke hørte under klosteret, er således ikke nævnt. Men for Lokkerups vedkommende gælder det særlige, at den er ”listet” op på en sådan måde, at det indirekte er klart for læseren, at der er tale om en enkeltgård, i lighed med f.eks. Busserup. Fæsteren af Lokkerup skulle i øvrigt betale tre skilling grot (en regningsenhed = 9 penninge) i årlig afgift til klosteret – en temmelig lav afgift, hvoraf kan sluttes, at ejendommen ikke hørte til de største og mest betydningsfulde.

I  en beskrivelse fra 1681, hvor alt jord beskrives til den nye matrikel, er Lokkerup klart beskrevet som en enkelt gård eller hus. Stedet betegnes som ”Lockerups Huus”, som bebos af Bent Andersen. Han har rådighed over 1 tofte, som grænser mod nord til Strandskoven og mod syd til Egebæksvang. Fra øst til vest går jorden fra landevejen til Rørtangs vang. Arealets størrelse er ikke angivet på en måde som vi i dag kan genkende, men der er næppe tvivl om, at det beskrevne område svarer til det areal, som senere blev Dalsborgs ejerlav.

Afspærringen ved Lokkerup
Næste gang Lokkerup træder ind på historiens scene er, da der var pest i Helsingør i 1711. Måske som en følge af syge soldaters overførsel fra Skaane i anledning af forsøgene på at gøre en ende på den svenske besættelse, opstod der i 1710 flere pest-tilfælde i Helsingør, Epidemien blev hurtigt værre, og den resulterede i, at den 25. maj 1711 blev der uden om Helsingør langt en afspærring, der gik fra Lokkerup over Mørdrup, Nyrup og videre mod Nordkysten ved Villingerød, Årsagen til denne store afspærring skal ses på baggrund af, at der i Hornbæk, Horneby og Stenstrup også var udbrudt en pest-epidemi.

Ved Lokkerup blev der nu indrettet et marked eller torv, hvor det var muligt at forsyne sig med levnedsmidler. Det var især nødvendigt, fordi stort set alle husdyr, især svin, var blevet slagtet eller fjernet fra byen. Imidlertid tog den militære garnision først for sig på markedet – simpelthen ved at forbyde de almindelige borgere at handle før dem selv. Det gav anledning til en del klager fra byens indbyggere, der var hårdt ramt i forvejen af den tiltagende smitte, der udryddede op imod 40 % af byens indbyggere.

I løbet af vinteren 1711-12 aftog sygdomstilfældene væsentligt, og den 25. juni 1712 åbnedes Helsingør igen for fri passage. Dermed ophævedes også markedet ved Lokkerup.

De første kendte fæstere
Gårde og huse, med dertil hørende jorder, var jo efter reformationen i 1536 kommet under kronen. De enkelte ejendomme fæstedes til de bønder og husmænd, som ville og kunne betale for at fæste ejendommene. Der er bevaret enkelte oversigter og genparter af disse fæstebreve, men desværre er der for Lokkerupgaardens vedkommende ikke en fuldstændig liste. Første gang vi støder på navnet Lokkerup i fæsteprotokollerne er den 18. september 1722, hvor Seignr. Nicolay Jort fra København fæster "Lockeruphuus” som angives af være på 1Skæppe, 4 Fjerdingkar Hartkorn. Denne måleangivelse var en metode til at beskatte en ejendom, således at det var jordens ydeevne der blev betalt efter – og ikke bare arealet.

Foruden gård/hus og jord fæstede Nicolay Jort også et fiskestade (nr. 4) og for alt det skulle han give i fæste 5 rigsdaler. Det oplystes endvidere, at hidtidig fæster havde været en Kommandør vist nok med navnet Kønning (svært læseligt).

Københavnske fæstere
Allerede året efter fæstedes ejendommen imidlertid atter til en ny fæster. Denne gang var det Seignr. Christian Ludvig Viereck – også fra København, der fik Lokkerup i fæste. Men han beholdt stedet meget kort tid, idet allerede samme år – 1723 – blev Hr. Commisarius Alonso Vere, København ny fæster. Sidstnævnte var proviant-commissær, men da han tilsyneladende rejste til England med kort varsel, blev Lokkerup atter bortfæstet den 12. september 1727.

En helsingoransk købmand
Denne gang var fæsteren mere lokal. Han hed Johan Georg Hansen, havde titel af "commerceraad" og var fra Helsingør. Denne Johan Georg Hansen er sandsynligvis identisk med Hans (også kaldet Jean) Georg Hansen (1694-1760), der var søn af en af Helsingørs rigeste købmand i 1700-tallet. Selv drev J. G. Hansen det nu også ganske vidt. Han var blevet kommerceråd (titel med rang i 7. rangklasse) i 1724, justitsråd (5. rangklasse) i 1738 og etatsråd (3. rangklasse) i 1757. Han var desuden fransk generalkonsul i Helsingør. Han blev gift med Johanne Catharine Fabritius (1706-1770). Hans datter og svigersøn opnåede at blive adlet under navnet de Lilliendal – herom senere.

Det ses imidlertid ikke hvor længe J.G. Hansen havde ejendommen. Først i febr. 1755 findes en kort notits om, at den tidligere fæster Nicolai Asmussen ved dom har måttet forlade Gaarden Lockerup. Der var med andre ord ikke tale om en frivillig afståelse. Ny fæster blev Olle Petersen Wilhelm, som egenhændigt har underskrevet i fæsteprotokollen.

Uden for bondestanden
Wilhelm var med andre ord næppe en ”simpel” bonde, idet kun meget få var i stand til at skrive deres eget navn på den tid. Lokkerups hidtidige fæstere havde da også været mennesker ”uden for bondestanden” – som man kaldte det, når nogle beboere hævede sig op over denne – dengang – ringeagtede stand. Men også Wilhelm synes kun at have haft ejendommen i ganske kort tid. I alle fald, ser det ud til at Lokkerup har en ny fæster allerede to år efter, hvor Nicolay Rasmussen optræder som forhenværende fæster, med sin søn Anders Nicolaysen som ny fæster.

Nu – den 23. 12. 1757 - kaldes ejendommen godt nok for Huus No. 1, men hartkornet er nøjagtigt det samme som i 1722, incl. fiskestade nr 4. Vi kan derfor med nogenlunde sikkerhed konstatere, at det er samme ejendom.

Navnet Dahlsborg opstår
Så går der atter et par år, hvor vi ikke rigtig kan følge fæsterne. I 1761 optræder imidlertid en ultrakort meddelelse i Fæsteprotokollen:

Dahlsborg ved Lokkerup
Sr. Godenius fæster det Huus som Sr. Dahl godvillig afstod.

Det er første gang navnet Dalsborg optræder i nogen kendt kilde. Og det giver samtidig svar på nogle spørgsmål, men stiller også nye spørgsmål. For det første giver det anledning til at stille det spørgsmål om der er tale om den samme ejendom, som Anders Nicolaysen fæstede i 1757. Men hvorfor skriver man så ”Dalsborg ved Lokkerup” – og ikke f.eks. ”Dalsborg – tidligere Lokkerup” ?

På den anden side giver den yderst kortfattede meddelelse i Fæsteprotokollen svaret på hvorfor ejendommen hedder Dalsborg – den er simpelthen opkaldt efter fæsteren indtil 1761.

Brødrene Dahl fra Helsingør
Hvem var så denne Dahl ?  Ja, vi kan ikke vide det med 100 % sikkerhed, fordi fæsteprotokollen ikke engang angiver hvorfra han kommer eller hvad han hed til fornavn. Det er imidlertid alligevel ret sikkert hvor vi skal lede. Som det ses betitles han ”Sr.” en forkortelse for ”Seigneur” en titel som anvendtes for ”borgere uden rang”. Efterfølgeren hed som det ses Godenius, der også betegnes som Sr. Dette sjældne navn kendes fra Helsingør, hvor han var købmand. Af hans kolleger kendes da også to andre købmænd – brødrene Dahl, der var købmænd.

Den ene broder hed Nicolaj Dahl, og hans navn er faktisk endnu bevaret i Helsingør, idet hans købmandsgård på hjørnet af Stengade (nr. 64) og Brostræde endnu er kendt under navnet "Dahls Gaard". Denne ejendom ejede han fra 1738 til 1761. At Godenius og Nicolaj Dahl kendte hinanden kan bl.a. ses af, at de begge i 1760 deltog i byen Helsingørs sikkerhedsstillelse i forbindelse med en rustningsgaranti, som regeringen havde pålagt alle byer, herunder altså også Helsingør.

Hans broder, købmand Niels Dahl, byggede i slutningen af 1750'erne en stor købmandsgård på hjørnet af Strandgade og Brostræde (Strandgade 75). Også denne ejendom eksisterer endnu – bl.a. rummer den nu "Simon Unna & Co.".  Niels Dahl var desuden – indtil sin død i 1773 - rådmand i Helsingørs bystyre, og var i kraft af sit købmandshverv bl.a. forpagter fra 1748 til 1772 af brændevinsleverancerne til 7 af omegnens kroer, nemlig Langstrup, Hornbæk, Tikøb, Sletten, Espergærde, Humlebæk og Snekkersten.

Hvilken af de to brødre, der fæstede gården i Lokkerup og kaldte den ”Dahlsborg” kan ikke konstateres med de i dag kendte  kilder. Nicolaj Dahl solgte sin købmandsgård samme år som afviklingen af Dalsborg sker – og han betitles ”Sr.” – havde det været broderen, Niels, var han måske blevet benævnet ”Rådmand”. Men at konkludere at Nicolaj er den mest sandsynlige sker i givet fald på et ganske tyndt grundlag.

Købmand Godenius og hans enke
Om den følgende fæster af Dalsborg, købmand Carl Frederik Godenius, vides, at han i 1760'erne var formand for Helsingørs Købmandslaug. Han byggede i 1759-60 Strandgade nr 87 og i 1784 tillige Strandgade 85. De to huse har siden været ét hus og ejedes fra 1791 af generalkonsul Nicolai Fenwick – hvorfor denne ejendom i dag kendes som "Den Fenwickske Gaard".

Da købmand og agent Godenius døde overtog imidlertid enken, Marie Elisabeth Godenius, Dalsborg. Hun boede der tilsyneladende ikke hele tiden, i alle fald noteredes kun en gartner ved navn Christian Hermann, som beboer af lyststedet "Lokkerup" den 1. juli 1787. I januar 1793 fik fru Godenius arvefæste- og skødebrev på ejendommen, d.v.s. at hun blev den første selvejer af Dalsborg. Af skødet fremgår det, at ejendommen nu bestod af hartkorn 1 tønde, 2 skæpper og 2 ¼ album – altså noget bedre end i 1722 og 1757.

Lokkerup Porthus
På dette tidspunkt er der tale om to ejendomme i Lokkerup-området. Den ene er Dalsborg (endnu i folketælllingen 1787 kaldet ”Lokkerup”), den anden Lokkerups Porthus – den nuværende Lokkeruphus Skovløberbolig. sidstnævnte hus kendes fra 1771, hvor sognepræst Rasmus Garboe udarbejdede en fortegnelse over ægtepar, enkemænd og enker i Tikøb sogn. Fortegnelsen indeholder ikke et fuldstændigt folketal, kun angives navnet på manden, hans næringsvej, hans alder og hvor mange gange han har været gift. Om hustruen skulle kun angives hendes alder og hvor mange gange hun havde været gift – og altså ikke hendes navn. Børnene omtaltes slet ikke.

Denne fortegnelse medtager slet ikke ejendommen Dalsborg. Det betyder ikke, at ejendommen ikke fandtes i 1771, men at fæsteren/ejeren ikke boede der fast. Om Lokkerups Porthus nævnes, at her boede daglejeren Lars Jensen, 52 år i sit første ægteskab med sin 48-årige hustru, der også var i sit første ægteskab. I huset boede tillige den 58-årige enke efter tækker Anders Hansen. Hun havde været enke i 7½ år og levede af betleri.

Lars Jensen og hans familie kan følges i en del år. I 1787 boede ifølge folketællingen husmand Lars Jensen og dennes hustru Maren Hansdatter, og den 15. februar 1808 døde Lars Jensens efterlevende enke, Karen Rasmusdatter i en alder af 82 år ifølge Kirkebogen. Han må være blevet gift igen efter 1787. Om Lokkeruphus vides i øvrigt at huset blev ombygget i 1831 til det udseende vi kender i dag.

J.J. de Lilliendal og hans slægt
Men tilbage til selve Dalsborg. Den næste kendte ejer af Dalsborg var Johan Jacob de Lilliendal. Igen er der tale om en person fra samfundets øverste klasse. J.J. de Lilliendal var ud af den tidligere omtalte rige helsingoranske købmandsslægt, som nedstammede fra øverste borgmester i Helsingør, Hans Hansen (død 1684). Borgmesterens søn, Jakob, blev storkøbmand i Helsingør og i øvrigt også fransk konsul i Helsingør. Jakob Hansens ældste søn, Johan/Hans/Jean Georg  Hansen, var - som tidligere omtalt - fæster af Dalsborg i 1720'erne. Jakob Hansens tredje søn, Frederik, blev dansk konsul i Bordeaux i Frankrig. Frederik Hansen adledes under navnet "de Lilliendal"  i 1748, da han havde købt et fransk adeligt gods. Imidlertid var han ugift og barnløs, og skænkede derfor store beløb til velgørende formål i Helsingør. Det var hospitalet og fattighuset der kom til at nyde godt af denne velgørenhed.

En nevø var udset til at arve Frederik de Lilliendals adelspatent, men han døde før farbroderen. I stedet fik en nieces mand (= en datter og svigersøn af ovennævnte Johan Georg Hansen), superkargo i Bordeaux, Friderich Fritz, lov til at føre navnet de Lilliendal. Det skete dog på den betingelse at Friderich Fritz de Lilliendal indbetalte de i alt 36.000 Rigsdaler som familien havde bestemt skulle gå til velgørende formål i Danmark. Dette skete kort efter at F.F. de Lilliendal vendte hjem til Helsingør. Friderich Fritz og hans Hustru Anne Catrhrine fik en søn, nemlig Johan Jacob de Lilliendal, født i 1773.

Johan Jacob blev kejserlig østrigsk generalkonsul i Helsingør, og blev i 1895 gift med Frederikke Cathrine Vogelsang (1784-1843). Men allerede den 23. juni 1808 døde Johan Jacob kun 33 år gammel, uden at efterlade sig børn – og hermed uddøde denne adelsfamilie, som dermed kun satte sig meget få spor i eftertiden.

Flere ejere
Ny ejer kom først i 1810 – og igen var det en helsingoransk købmand, der køber Dalsborg. Denne gang hed han I. Ibsen, og - pudsigt nok - måske identisk med den købmand Ibsen, der ejede ”Dahls Gaard” på Stengade i Helsingør fra 1811-13.

Om de følgende ejere kendes ikke meget. Ejeren fra 1813 hed således Christian Lundberg, og senere overtog justitsråd Køhler ejendommen. Hans enke overtog derpå ejendommen, hvorefter linnedvæver Peder Matinus Køhlert ejede ejendommen fra 1825 til 1832.

Året efter Køhlerts overtagelse brændte gården imidlertid. I forsikringsprotokollerne er gården i øvrigt flere gange i 1820’erne nævnt som ”Dahlsborggaard tidligere Lokkerupgaard” – så der er ingen tvivl om, at navneskiftet fra Lokkerup til Dalsborg er gået langsomt – man havde ikke helt vænnet sig til det nye navn endnu 60 år efter!

Gården brænder
Indtil 1826 bestod gården af et stuehus i øst, et søndre hus, et nordre hus, et vestre hus samt et halmtagshus. Der var med andre ord tale om en firelænget gård, som det desværre ikke har været muligt at finde en nærmere beskrivelse af. Men den 24. juli 1826 sker ulykken. Stuehus samt det søndre hus samt halmtagshuset brænder. Ved den efterfølgende taxation af brandskaderne, beskrevedes stuehuset som ”overalt gennembrændt, saa dets Genopbygning fra Grunden er til Dels uundgaaelig”. Det nævnes også at kvisten er brændt væk, at alle vinduesrammerne er forbrændte og ruderne sprængte, at alle dørene dels er forbrændte eller sønderslagne samt at gibslofterne er faldet ned. I alt er der sket skader for 1.890 rigsdaler på stuehuset. Derforuden var det søndre hus og halmtagshuset – som nævnt – helt nedbrændt, og der var sket skader på hegnene omkring gård og have. I alt lød erstatningen på 2.914 rigsdaler.

Den nye gård
For de penge begyndtes straks en genopbygning af gården, og allerede den 9. november samme år kunne de næsten færdige nye bygninger vurderes til forsikringen. I taxationen omtales den nye stuebygning mod øst som ”13 fag lang og 13 alen dyb, bygget af Fyrrebindingsværk i Fod med murede Vægge, belagt med Tegltag: Indrettet til 4 Værelser med 2 Skorstene ”– i alt af en værdi på 1.560 rigsdaler.

Det nye søndre hus blev beskrevet således: ”13 Fag langt, 13 Alen dybt, af samme Bygningsmaterialer, indrettet til et stort Fabriksværelse, Køkken med Skorsten og Bageovn, samt til Pigekammer.” I alt af en værdi af 1.390 Rigsdaler.

Vi får altså her at vide, at linnedvæver Køhlert har indrettet en lille ”fabrik” i den søndre længe – med andre ord han var en slags linnedfabrikant på Dalsborg. I 1832 overtog konsul Carl M. Ahmann gården og havde den i knapt 9 år, hvor han tilsyneladende ikke boede på gården hele tiden. I alle fald ses det af folketællingen fra 1. februar 1840, at der på gården kun boede en forpagter ved navn Ivar Petersen, hans hustru, Maren Jørgensdatter, deres plejedatter samt to tjenestefolk. Måske boede Ahmann her kun om sommeren ?  Imidlertid måtte Ahmann lide den tort at gå fallit, og ejendommen gik på tvangsauktion i januar 1843. Her købtes den af forpagter Rasmus Hartvig Rasmussen, om hvem vi i øvrigt ved, at han næsten samtidigt også købte Borupgaard. Hermed følger en lang periode, hvor Dalsborg og Borupgaard er knyttet tæt sammen.

Dalsborg og Borupgaard
Rasmus Hartvig Rasmussen boede heller ikke på Dalsborg – i alle fald ikke hele tiden. Den 1. februar 1845 boede her således kun en gartner ved navn Poul Jensen samt dennes hustru, Ingeborg Larsen, deres tre børn og en tjenestekarl. Desuden boede her den 27-årige toldassistent William Klein, som i mange år frem skulle komme til at indtage stillingen som den lokale tolder.

Allerede i 1846 overtog den nye ejer Dalsborg. Det var Erasmus Sigismund Resch, der også ejede Borupgaard.
På samme måde var de tre følgende ejere  Bertel Johannes Bertelsen (fra 1854 til 1855), Constantin Brun (fra 1855 til 1872) og Ernst Carl Scheibel (fra 1872-73) alle tillige ejere af Borupgaard i næsten de tilsvarende perioder. Det betød også, at Dalsborg ikke fast beboedes af ejerne, men som oftest af ansatte forpagtere eller gartnere, således bl.a. under Constantin Brun i 1860, hvor der boede hele to forpagtere på Dalsborg, Niels Nielsen og Peder Andersen samt en gartner, Niels Thomsen.

Baron Wedell-Wedellsborg
1872 blev Preben baron Wedell-Wedellsborg ejer af Dalsborg og Borupgaard. Han var født i 1843 på Hvedholm og blev i 1858 elev på Herluftsholm, men tog eksamen fra Efterslægtens Skole i 1861. Han havde derpå distriktsophold hos overførster W. Moltke på Egelund. I 1870 blev han uddannet som forstkandidat og samme år udnævnt til jagtjunker. I 1873 blev han gift med Caroline Susanne baronesse Bertouch-Lehn til Lungholm (1851-1914), men allerede året før havde hans tilkommende svigerfader købt Borupgaard til ham.

Preben Wedell-Wedellsborg ejede derpå Borupgaard i en periode frem til 1889, hvor han efter familietraditionen ikke orkede at drive denne store gård længere. I stedet flyttede han ned til sin anden lille ejendom ”Dalsborg”, som han efter Aage Rasmussens optegnelser skal have bygget nyt stuehus til kort efter overtagelsen.

Det har imidlertid ikke kunne fastslås hvornår denne hovedbygning blev taget i brug. Da ejendommen i 1891 blev brandforsikret blev hovedbygningen beskrevet som en grundmuret bygning med skifertag, hvortil der var bygget en trappebygning. En vinkelbygning (udlængerne) var derimod opført af bindingsværk og var med tegltag. Den sidstnævnte er sandsynligvis den, som i 1826 blev opført til linnedvæveri. Den samlede forsikringssum var i øvrigt ca. 18.000 kr.

Af de opmålinger, som blev foretaget omkring 1916, fremgår det i øvrigt at stuehuset var indrettet med  2 dagligstuer, 2 gæsteværelser og en spisestue i stueplanet, med 2 soveværelser, 1 pigekammer samt et atelier på 1. salen og med køkken, pigekammer, viktualierum m.v. i kælderen.

I 1914 døde Caroline baronesse Wedell-Wedellsborg, og året efter også hendes mand, Preben baron Wedell-Wedellsborg. Ny ejer blev generalkonsul Poul Holm (1874-1955). Han var tilknyttet familiefirmaet Jacob Holm og Sønner, og medlem af aktieselskabsbestyrelsen i samme firma fra 1924. Senere blev han sammen med brødrene, Christian og Johannes Holm, firmaets direktør. Fra 1909 var han græsk generalkonsul for Danmark. Han blev samme år gift med Frederikke Hegermann-Lindencrone.

Dalsborg bygges helt om
Da Poul Holm overtog Dalsborg bestod ejendommen af to beboelsesfløje. Den ene beskrives af daværende dr. Vilhelm Lorentzen som værende ganske forfalden (det oprindelige linnedvæveri), medens den anden var i god stand, men ”meget hæslig”. Førstnævnte blev derfor nedrevet, medens sidstnævnte bygning – den gamle hovedbygning (måske bygget af Wedell-Wedellsborg – måske fra 1826) blev delvist stående og anvendt i den nye bygning. Således blev tagetagen fjernet, men de murtykkelser, der fandtes i det anvendt gamle hus, kunne ikke bære en muret 1. sal over stueetagen. For alligevel at opnå en hel etage, uden at ændre de gamle murtykkelser nedenunder, måtte 1. salen udføres i bindingsværk. Bindingsværket udførtes i egetræ medens selve murene blev hvidkalkede og tagene belagdes med almindelige vingetegl.

Terrassen foran huset ud imod Strandvejen blev belagt med ølandssten samt en balustrade af sandsten. Også indgangspartiet i gården fik en indfatning af sandsten. Indenfor i huset udførtes gulvene i egeplanker, medens gulvet i hallen blev lagt med marmorfliser i to farver. Trappen i hallen er tillige udført i egetræ. Arkitekten var i øvrigt involveret i næsten alt. Han tegnede bl.a. et nyt ishus, der lå sydvest for hovedbygningen, en brønd i haven, selve haveanlægget, en portindgang fra Rørtangvej, en havelåge fra Strandvejen, døre, dørhåndtag, kaminer, skabe og lamper til hovedbygningen,

Poul Holm havde hyret arkitekt Louis Hygom til denne opgave. Som konduktør havde han en anden arkitekt, nemlig G.V. Juul Fraenkel. Resultatet af ombygningen i 1916-17 blev altså denne bygning, som vi kender i dag, med herregårdspræg og med sin beliggenhed øverst på den gamle kystskrænt.

En kgl. hof-vinhandler
Da huset stod færdigt i 1918 blev det nyforsikret – nu for 160.000 kr. Men så bestod det også af den totalt ombyggede hovedfløj, en ny portfløj, et ishus, et hønsehus samt et portparti ud imod Rørtangvej. Desuden byggedes kort efter en garagebygning på den anden side af Rørtangvej – en bygning, som derudover vurederedes til 101.800 kr.

I 1941 solgte Holm ejendommen til vinhandler Erik Kjær fra vinfirmaet ”Kjær & Sommerfeldt”. Det var Erik Kjærs fader, C. C. Kjær, der i 1869 begyndte en vinimport i København. I 1875 gik han i kompagniskab med W. F. Sommerfeldt og dannede det endnu eksisterende firma ”Kjær & Sommerfeldt”. Erik Kjær blev ansat i sin faders firma i 1894. På det tidspunkt var Sommerfeldt allerede død, og da faderen også døde i 1897, blev Erik Kjær herefter direktør. Firmaet voksede i årene derpå ganske betydeligt, blev allerede i 1901 Kgl. Hof-Vinhandel, og i 1929 indrettedes forretningen på den nuværende adresse, Gl. Mønt 4 i København.


Parken udstykkes
Efter Erik Kjærs død i slutningen af 1950’erne overtog enken, Camilla Kjær ejendommen, som hun beholdt til 1965, da den overtoges af direktør H. Schou fra Charlottenlund. Hans eneste formål med ejendommen var tilsyneladende at udstykke Dalsborgs store grund. Ikke mindre end 19 parcelhusgrunde blev udstykket den 16. marts 1966, og dermed var Schous interesse i ejendommen slut. 3 måneder senere solgte han selve Dalsborgs hovedbygning – nu uden have - til hvilehjemsbestyrer-parret Erna og Svend Aage B. Jensen fra Vedbæk.

Fra plejehjem til ejerlejligheder
Med en bestyrer til at styre plejehjemmet, blev Dalsborg nu befolket af  19 plejehjemsbeboere. Adressen skiftede nu fra at være Rørtangvej 1 A til Lokkerupvej 4. Dette var en følge af udstykningerne og de to nye veje i området, Dalsborgvej og Lokkerupvej.

Dalsborg blev anvendt til plejehjem til slutningen af 1970’erne, hvorefter Erna og Svend Aage Jensen tilsyneladende selv anvendte ejendommen som bolig i en overgangsperiode. Derpå udstykkedes ejendommen i 6 ejerlejligheder – de første to nye ejere overtog deres lejligheder den 22. september 1980.
Dalsborg fotograferet fra sydvest, 2000.
Familien de Lilliendahls våbenskjold.
Constantin Brun - ejer af Dalsborg i perioden 1855 til 1872.

Foto fra rejsegildet på det nye Dalsborg i vinteren 1916-17. Tømrermester var den lokale August Nielsen.
Interiørbillede fra det færdige Dalsborg, 1917.
Dalsborg, som det kom til at se ud efter ombygningen i 1916-17.
Ejendommen fotograferet fra luften i 1937. Bemærk det flotte haveanlæg.
Familien Wedell-Wedellsborg våbenskjold.
Tegning af Dalsborgs haveanlæg, som det blev udformet af arkitekt Louis Hygom.
En del af haveanlægget ved Dalsborg, fotograferet i 1960'erne.
4 comments

2016-10-26 10:10:51
Looking for preise fГјr viagra prescription buy in der apotheke?
2018-05-10 05:51:46
adidas superstar
salomon outlet
roshe run
softball bats
scarpe hogan
lebron 11
sac vanessa bruno
wedding dresses
prada
polo lacoste pas cher
nike free run
nike air max
mac makeup
polo ralph lauren
thomas sabo charms
clarks shoes
pandora jewelry
michael kors outlet online store
polo ralph lauren
nike huarache
pandora jewelry
cheap oakley sunglasses
nike shoes
asics
roshe run
spain world cup jersey
converse all stars
air max 95
mac makeup
hermes outlet
kobe 9
hogan shoes
hilfiger uk
louboutin outlet
air max 97
swarovski jewelry
coach outlet
soccer jerseys
montre pas cher
nike clothing
nike air max
nike roshe run
mulberry
nike air max 95
jordans
hermes birkin bags
longchamp outlet
portugal world cup jersey
barbour jackets
adidas slides
nike free
air max 2018
nike free run
longchamp pas cher
swarovski
oakley uk
marc jacobs handbags
nike free
swarovski crystal jewelry
sac burberry
new balance
coach purse
polo ralph lauren
jordan
nike huarache
red bottoms
furla
burberry outlet
flip flops
timberland boots
longchamp outlet
france world cup jersey
fendi handbags
tommy hilfiger pas cher
nike air force
dolce and gabbana
air max 90
jordan
versace handbags
tod's shoes
cheap eyeglasses
ray ban
sac michael kors
timberland pas cher
sac longchamp
links of london
adidas outlet store
ralph lauren
nike outlet online
asics gel
bottega veneta
vans shoes
ray ban pas cher
nike air max
ferragamo shoes
cheap jerseys
jordan
new balance shoes
christian louboutin
oakley sunglasses
jordan 4
argentina world cup jersey
brazil world cup jersey
miu miu shoes
converse uk
nike air max
supra shoes
guess canada
true religion outlet
ray ban sunglasses
cheap jerseys
coach outlet store online
nike free
nike vapor max
nike air max
air max 90
jordan shoes
fendi handbags
new balance pas cher
air max 90
fitflop uk
manolo blahnik
iphone x case
pandora charms
pandora bracciali
adidas shoes
louboutin pas cher
michael kors
adidas originals
sac michael kors
germany world cup jersey
marc jacobs
ray ban sunglasses
air max 2017
reebok shoes
chloe handbags
mizuno
tory burch
nike outlet store
vans pas cher
lebron shoes
converse chuck taylor
oakley sunglasses
basketball shoes
adidas clothing
michael kors outlet
lunette oakley
nike kyrie 2
michael kors outlet
oakley pas cher
wedding dresses
sac guess
converse shoes
yeezy shoes
replica watches
nike air max
ralph lauren
polo ralph lauren outlet
michael kors uk
mercurial superfly
michael kors
christian louboutin
mizuno running shoes
polo ralph lauren
ray ban sunglasses
montre pas cher
true religion
louboutin shoes
nike air max
lebron 12
nike air max
jordan 12
skechers shoes
replica watches
michael kors outlet
omega watches
roty burch outlet
cheap wedding dresses
hermes bags
jordan
nike air max
fitflops sale
ed hardy
beats headphones
kobe bryant shoes
converse
adidas outlet store
replica rolex watches
roshe run
fitflops sale
michael kors outlet
goyard handbags
para jumpers outlet
jordan 5
giuseppe zanotti outlet
air max 90
nike free run
balenciaga shoes
nike roshe
nike pas cher
nike mercurial
true religion jeans
hilfiger outlet
cheap nfl jerseys
burberry sale
replica watches
dolce and gabbana
michael kors handbags
dansko shoes
nike outlet
nike store
true religion jeans
five finger shoes
adidas running shoes
dansko shoes
true religion outlet
nike factory outlet
chrome hearts jewelry
montre
ray ban occhiali
stuart weitzman
new balance outlet
converse all star
kate spade
mulberry handbags
nike air force
prada outlet
adidas superstar
oakley vault
hogan
iphone 7 cases
cartier bracelet
burberry outlet
beats by dre
kenzo clothing
nike air max plus
bottega
guess factory
bcbg outlet
kevin durant shoes
belgium world cup jerseys
occhiali oakley
mizuno
ralph lauren outlet
cheap jordans
michael kors canada
salvatore ferragamo
nike air max
timberland boots
adidas zx flux
mac cosmetics
jordan pas cher
air force 1
longchamp handbags
michael kors
stuart weitzman
asics trainers
softball bats
jordan 3
longchamp outlet
vans outlet
jordan 6
rolex watches
wedding dresses
cheap jordan shoes
jordan 1
ray ban sunglasses
pandora uk
adidas soccer cleats
nike blazer
christian louboutin outlet
lacoste shoes
oakley sunglasses
nike roshe run
pandora bijoux
nike air max
michael kors uk
tory burch
longchamp pas cher
true religion outlet
bcbg max
michael kors outlet online
nike blazer
mac cosmetics
air jordan
valentino shoes
adidas trainers
vans scarpe
gioielli swarovski
nike roshe run
beats headphones
nike uk
nike blazer
air max
ray ban sunglasses
sac michael kors
air jordan
orologi rolex
kate spade outlet
polo ralph lauren
ralph lauren outlet
jordan xx9
jordan 11
timberland boots
christian louboutin
timberland boots
soccer shoes
nike tn
reebok outlet
puma shoes
ray ban sunglasses
jordans
new balance
prada handbags
kate spade outlet
burberry
nike free
nike shoes
ray ban sunglasses
instyler
jimmy choo
asics gel lyte
adidas outlet store
louboutin pas cher
celine handbags
air max 90
iphone cases
oakley sunglasses
nike air max
nike
oakley sunglasses outlet
air max 2017
mont blanc pens
adidas flip-flops
mont blanc pens
ghd hair straighteners
supra shoes
michael kors outlet clearance
herve leger dresses
yves saint laurent
reebok shoes
boy london clothing
karen millen
new balance
jordans
salvatore ferragamo
adidas outlet
england world cup jersey
nike air max
coach factory outlet
jordan
2018.5.10yangpeng

dongdong8
2018-06-09 01:25:58
ralph lauren
michael kors outlet online
michael kors handbags
adidas superstar
jordan 12
kate spade handbags
adidas flip flops
coach outlet online
nike blazer
nike outlet store
nike uk
nike outlet store online
air max
y3 shoes
coach handbags
jordans
ralph lauren
michael kors handbags
true religion jeans
ralph lauren
undefeated shoes
ray ban sunglasses
manchester united jersey
oakley sunglasses
mcm bags
coach outlet
new balance sandals
hermes bags
prada bags
prada handbags
converse shoes
kevin durant shoes
valentino shoes
bvlgari rings
alexander mcqueen shoes
air max 1
air max plus
adidas uk
coach outlet online
air force 1
ray ban outlet
adidas jeremy scott
nike outlet
jordan 8
tory burch
dansko shoes
ray ban sunglasses
coach outlet online
oakley sunglasses
michael kors handbags
adidas outlet
rolex watches
adidas football boots
cheap jerseys
juicy couture
air jordan
cheap mlb jerseys
harden vol 2
nike dunks
supra shoes
baseball jersey
nike outlet
prada
nike factory
mbt shoes
longchamp
coach
adidas nmd
louboutin shoes
air max 270
miu miu shoes
timberland boots
balenciaga triple s
nike blazer
links of london
adidas stan smith
longchamp outlet
cheap mlb jerseys
nike free
christian louboutin
tory burch outlet
adidas outlet
nike shoes
air max
hermes outlet
cheap nba jerseys
carnival shoes
rayban
coach outlet online
cheap jordan shoes
michael kors outlet
adidas nmd
curry shoes
coach outlet
off-white shoes
converse shoes
adidas yeezy
burberry outlet store
fitflops
cheap nfl jerseys
birkenstock sandals
ralph lauren
cartier jewelry
nike tennis
flip-flops
hermes birkin bag
tag heuer watches
longchamp
swarovski jewelry
air jordan
louboutin
jordan
hermes kelly bag
cheap nfl jerseys
air jordan shoes
puma slides
kate spade outlet online
superdry
jordans
fingerlings monkey
michael kors outlet
timberland outlet
pandora jewelry
jordan xx9
marc jacobs
cheap replica watches
nfl jerseys
polo ralph lauren
birkenstock sandals
mont blanc pens
pandora jewelry
nike free run
vans shoes
red bottoms
prada outlet online
longchamp handbags
oakley canada
mont blanc
jimmy choo shoes
harden vol 1
kate spade
true religion
nike presto
tod's shoes
barcelona jersey
air jordan 11
air max 95
louboutin outlet
oakley sunglasses wholesale
bcbg
michael kors handbags
columbia sportswear
christian louboutin
snapbacks wholesale
hermes
jordan shoes
fila shoes
kobe 11
coach factory outlet
kate spade outlet
true religion jeans
fitflops
pandora charms
mizuno running shoes
asics
pandora jewelry
christian louboutin
nike free
polo ralph lauren
gucci slides
air jordan 14
ralph lauren polo shirts
nike cortez
montblanc pen
air max
air max
yeezy shoes
ralph lauren
beats by dre
ray ban outlet
jordan 1
nike shoes
burberry outlet
nike sb
nike tn
herve leger dresses
new balance
jordan 5
louboutin
polo outlet
wedding shoes
nfl jerseys
true religion jeans
suicoke
supreme paris
oakley sunglasses
jordan pas cher
fitflops
oakley sunglasses
supreme uk
michael kors outlet online
jordans
giuseppe zanotti shoes
ralph lauren
timberland outlet
fitflops sale clearance
flip flops
malone souliers shoes
asics running shoes
nike epic react flyknit
coach outlet
stuart weitzman shoes
timberland boots
michael kors
ray ban
nike shox
adidas originals
balenciaga shoes
flipflops
coach outlet store online
michael kors outlet clearance
nike outlet store
coach
converse uk
jordan 6
cheap oakley sunglasses
air jordan
coach handbags
coach outlet
nike roshe
running shoes
bottega veneta
coach handbags
breguet watches
nike free
ray ban
mulberry
coach outlet store
balenciaga sandals
longchamp
nike shoes for men
kate spade
celine outlet
coach outlet online
flops
givenchy handbags
polo ralph lauren
nike air max
timberland boots
audemars piguet
nike huarache
van cleef & arpels jewelry
dolce and gabbana
nike mercurial superfly
beats headphones
vibram fivefingers
jordan shoes
belstaff jackets
ferragamo
polo ralph
michael kors handbags
coach factory outlet
air max 97
michael kors handbags
off-white
mac cosmetics
michael kors outlet clearance
coach factory online
polo outlet
longchamp handbags
scarpe mbt
stussy hoodie
hollister outlet
coach outlet
michael kors
tory burch uk
air huarache
oakley vault
lebron 15
nike flip-flops
burberry outlet
burberry canada
baseball bats
christian louboutin outlet
air max 90
roshe run
michael kors canada
tory burch bags
pandora jewelry canada
true religion jeans
ferragamo shoes
adidas outlet
ralph lauren
soccer jersey
cheap mlb jerseys
longchamp outlet
kobe 12
adidas yeezy 350
air jordan
kate spade
adidas shoes
polo outlet
jordan 3
nike kyrie 3
michael kors uk
birkenstock outlet
nike uk
christian louboutin
ralph lauren
ralph lauren uk
cheap ray bans
supreme
coach outlet online
nike lunarglide
michael kors outlet
prada handbags
manolo blahnik
pandora charms
supreme outlet
nhl jerseys
air max 2018
air jordan
air jordan
ray bans
jordan retro
christian louboutin
wholesale nfl jerseys
tory burch
ray ban sunglasses
pandora jewelry
nike revolution
swarovski
nfl jerseys
oakley sunglasses cheap
mishka clothing
nike air force
basketball shoes
cheap nfl jerseys
vans shoes
breitling watches
coach outlet
true religion jeans
ferragamo outlet
ralph lauren
air max 2017
adidas wings
kate spade handbags
jordan 4
puma fenty
michael kors taschen
adidas slides
michael kors outlet online
dior handbags
pandora charms
cheap nhl jerseys
christian louboutin outlet
nike outlet online
balance shoes
light up shoes
coach outlet online
ray ban
under armour outlet
yeezy 500
adidas ultra boost
coach outlet
20186.9wengdongdong
chenjinbei
2018-06-25 14:51:41
20186.25chenjinbei
hermes
roshe run
ray ban outlet
light up shoes
pandora uk
swarovski
baseball jersey
vibram five fingers
audemars piguet
true religion jeans
y-3 shoes
true religion jeans
montblanc fountain pens
mishka clothing
cheap nfl jerseys
michael kors outlet
baseball bats
dansko shoes
coach outlet
oakley canada
tod's shoes
coach factory online
longchamp handbags
true religion
ray ban
kobe 11
michael kors outlet clearance
cheap oakley sunglasses
michael kors canada
jordans
nike air force
longchamp outlet
jordan shoes
kate spade
vans shoes
nike kyrie 3
fitflop sandals
jordan shoes
mizuno running shoes
converse shoes
air max
off-white clothing
coach factory outlet online
jordan shoes
maillot de foot
asics
jordan 4
coach outlet online
supra shoes
nike epic react
fitflops sale clearance
michael kors outlet store
louboutin
polo outlet
miu miu shoes
pandora charms
adidas jeremy scott
pandora jewelry canada
huarache
nike free run
jordans
Fußballtrikots günstig
burberry canada
timberland outlet
curry shoes
polo outlet
kate spade
jordan 6
nike outlet online
supreme outlet
timberland outlet
tag heuer watches
cheap ray bans
coach outlet store online
bcbg
coach outlet online
air max 2018
new balance
bvlgari rings
maglie calcio a poco prezzo
beats by dre
air max
balenciaga shoes
oakley sunglasses
juicy couture outlet
cheap nfl jerseys
nike free run
supreme paris
red bottom shoes
asics running shoes
nike uk
new balance sandals
valentino shoes
prada outlet online
michael kors handbags sale
jordan 8
nike flip-flops
ralph lauren polo shirts
ralph lauren
jordan 5
jordan xx9
wholesale nfl jerseys
louboutin
birkenstock outlet online
adidas outlet store
camisetas de futbol replicas
oakley sunglasses wholesale
tory burch
balenciaga shoes
fitflop sandals
air huarache
coach outlet
mulberry handbags
nike air max
"nfl jerseys
"
longchamp handbags
coach
mlb jerseys
ray ban sunglasses
kate spade outlet
nike shoes for men
coach handbags
nike lunarglide
kate spade handbags
nike sb
givenchy handbags
oakley sunglasses
ray ban sunglasses
basketball shoes
burberry outlet store
nike outlet
ferragamo
converse shoes
michael kors outlet
air max 97
cheap nfl jerseys
louboutin
nhl jerseys
true religion jeans
polo ralph lauren
nike blazer
under armour outlet
ralph lauren
air max 1
ray ban sunglasses
birkenstock sandals
ray ban sunglasses cheap
breguet watches
stussy hoodie
michael kors handbags
ferragamo shoes
kate spade outlet online
belstaff jackets
air jordan
coach outlet online
air max 2017
air jordan
coach factory outlet
adidas wings
soccer shirts
undefeated shoes
cheap nhl jerseys
beats by dre
coach handbags
converse uk
coach outlet online
air max
fitflops
air jordan 14
louboutin
stuart weitzman shoes
yeezy shoes
columbia sportswear
gucci slides
nike outlet
tory burch bags
oakley sunglasses
nike shox
adidas shoes
ralph lauren
manchester united jersey
adidas slides
carnival shoes
ralph lauren
nfl jerseys wholesale
ray ban sunglasses
michael kors handbags
swarovski jewelry
nike shoes
coach factory outlet
michael kors outlet
nike tennis
jordan 1
bottega veneta
adidas nmd
hermes kelly bag
nike free
maillot de foot pas cher
ralph lauren
adidas flip flops
pandora charms
michael kors handbags
cartier jewelry
coach outlet store online clearance
pandora jewelry
coach outlet online
christian louboutin outlet
tory burch uk
manolo blahnik shoes
marc jacobs
links of london
coach factory outlet
adidas ultra boost
ralph lauren uk
balenciaga sandals
polo ralph
nike blazer
suicoke sandals
herve leger dresses
jordan
adidas nmd
scarpe mbt
jordan 12
adidas outlet
tory burch outlet
malone souliers mules
ralph lauren uk
nike roshe
timberland boots
hermes birkin bag
christian louboutin outlet
michael kors outlet
longchamp
cheap soccer jerseys
coach
nike shoes
hollister outlet
nike revolution
nike outlet store
alexander mcqueen shoes
jordan 3
ralph lauren outlet
hermes outlet
red bottoms
kate spade
michael kors handbags
ralph lauren
mbt shoes
ray ban
mk purse
rolex watches
ray ban
nike cortez
timberland boots
air jordan 11
flip-flops
kate spade
prada handbags
flip-flops
ralph lauren outlet
nike presto
michael kors outlet
jordan retro
coach outlet store
air max 90
cheap mlb jerseys
coach factory outlet online
cheap nfl jerseys
running shoes
camisetas de futbol baratas
maglie calcio
tory burch outlet
breitling watches
pandora jewelry canada
coach outlet
burberry outlet online
longchamp
mac cosmetics
nike mercurial vapor
mcm bags
nike uk
pandora jewelry
puma fenty sandals
air jordan
coach factory outlet
prada
ralph lauren
true religion jeans
adidas stan smith
kobe 12
fingerlings monkey
lebron 15
mont blanc pens
fussball trikots
dolce and gabbana
cheap jerseys
air jordan
supreme
coach outlet
michael kors outlet
jordan pas cher
yeezy 500 blush
michael kors
puma slides
louboutin outlet
van cleef & arpels jewelry
adidas superstar
fitflops outlet
burberry outlet
polo outlet
wedding shoes
adidas stan smith
vans shoes
longchamp outlet
oakley sunglasses
cheap soccer jerseys
prada handbags
cheap nba jerseys
nike free
air jordan
michael kors taschen
michael kors outlet store
true religion jeans
adidas yeezy 350
air max
christian louboutin
pandora outlet
prada bags
air max 95
cheap ray ban sunglasses
fila sneakers
harden vol 1
birkenstock
michael kors outlet online
celine outlet
ralph lauren uk
oakley vault
air max plus
michael kors handbags
cheap jordan shoes
ralph lauren
balance shoes
adidas yeezy
kevin durant shoes
coach outlet online
adidas uk
longchamp
hermes uk
supreme uk
christian louboutin
adidas outlet store
soccer jersey
christian louboutin shoes
superdry clothing
adidas football boots
timberland boots
michael kors uk
jordans
nike outlet
air force 1
barcelona jersey
harden vol 2
cheap michael kors bags
ferragamo outlet
dior handbags
nike tn
snapbacks wholesale
flops
mont blanc
nfl jerseys
jordan
nfl jerseys
cheap mlb jerseys
jimmy choo shoes
nike outlet store online
oakley sunglasses
nike factory outlet
off-white clothing
air max 270
cheap replica watches
giuseppe zanotti shoes
nike dunks
coach outlet online
20186.25chenjinbei
Back to content | Back to main menu