80, Danstruplund - Lokalhistorie for Tikøb Kommune

Go to content

Main menu:

80, Danstruplund

De enkelte ejerlav > Lille Esbønderup > Danstrupvej

Glimt af gården Danstruplunds historie

Af Kjeld Damgaard

I Tikøb sogns yderste sydvestlige hjørne ligger en stor gård, der bærer navnet Danstruplund. Gården er en stor proprietærgård – i lighed med en række andre store gårde i vort område, f.eks. Borupgaard, Borsholmgaard eller Skovlund.

Men gården har ikke altid ligget på dette sted og den har heller ikke altid heddet Danstruplund. Historien starter i den nærliggende landsby, Lille Esbønderup, som fra gammel tid har bestået af 4 gårde.

Jordreformen
Udskiftningen af Lille Esbønderups jorder skete som alle andre landsbyer i slutningen af 1700-tallet. Resultatet var, at de tre gårde skulle blive liggende i landsbyen, medens den sidste skulle flytte ud. Den gård, der skulle flytte ud tilhørte Peder Hansen og havde nr. 3. Den lå i landsbyens østligste side – lige ved den nuværende Kathøjvej. Som det fremgår af kortene, er bygaden siden flyttet, så gården lå faktisk der hvor nu Danstrupvejen nu går lige syd for krydset ved Kathøjvej.

Allerede i 1787 ses det at netop denne gård er blevet den største i byen – eller måske den med den bedste drift. I al fald er det den eneste gård, der har tjenestefolk – endda både en tjenestepige og en tjenestekarl. Men gårdmand Peder Hansen måtte i alt fald nu flytte sin gård ud til de jorder han havde fået tildelt på landsbyens søndre jorder – den såkaldte Kildevang eller Overvang. Dette store flytteprojekt stod Peder Hansen dog ikke alene med. Han fik hjælp til flytningen, dels bygningshjælp, dels grundforbedringshjælp, dels hjælp til etablering af stenkister (dræning). Denne hjælp blev ydet af de gårdmænd, der ikke skulle flytte deres gård.

Så ulempen for den gård, der skulle flytte var altså, at gården med dens beboere kom til at bo ude på marken – langt fra den trygge tilværelse omkring gadekæret. Omvendt var det en fordel at få bygget helt nye avlsbygninger, selvom disse til en vis grad var opført af genbrugsmaterialer fra den gamle gård.

En konsekvens af jordreformerne og bøndernes overtagelse af gårdene til selveje var, at det nu blev bestemt at alle gårde skulle have et navn. Bønderne skulle selv vælge navnet og de fleste valgte at tage navn efter eksempelvis den ager eller vang, som deres gård eller tilliggendet lå på. Det kunne dog også være andre lokale forhold, der gav gården navn – det er navne som Kildegaard, Østergaard, Skovgaard eller Nedergaard eksempler på.

I Lille Esbønderup blev de tre gårde således opkaldt efter lokale forhold. Matr. nr. 1 fik navnet Sallerud opkaldt efter "Saldeager", der lå på gårdens tilliggende efter jordreformerne. På samme måde fik matr. nr. 2, Blommeaas sit navn. Marken kaldtes Blommeaas, men hed egentlig oprindelig Blaamandsaas. Ordet blåmand er det gamle danske navn for en kornblomst, så gårdens navn betyder egentlig Kornblomstgården.  Navnet Engerup (matr. nr. 3) ses derimod ikke som et gammelt marknavn, men må vel tolkes som gården ved engen. Den sidste gård – den der flyttede ud af byen – kom til at ligge helt ude på landet og blev hurtigt ændret til en slags lystgård for ikke landmænd. Det er derfor ikke unaturligt at den fik navnet Landlyst.

Den nye gård
Den ældste forsikringssag på magister Hansens gård, "Landlyst" stammer fra den 28. januar 1799 da der blev indleveret en brandforsikringssag, som betød at gården blev forsikret for 680 rigsdaler. Det fremgår ikke umiddelbart om gården er udflyttet fra landsbyen på dette tidspunkt. Det er først helt tydeligt af den næste forsikringssag, der stammer fra den 15. januar 1806. Gården var da helt nyopført i fire længer. Mod vest lå stuehuset med en længde på 30 fag (ca. XX m) og en bredde på 15 alen (= X m). Huset var grundmuret og dækket med et rørtag (= stråtag). Under 8 fag var der en stensat kælder. Selve huset var indrettet til 10 værelser foruden køkken og spisekammer. Alle værelserne var gibsdækkede, vinduerne var af den engelske type (= skydevinduer) og dørene af den hollandske type. I samme længe var de 10 fag indrettet til hestestald med spiltove og krybber. Desuden var der i huset "tvende fra Grunden opmurede Skorsteene".  Alene dette hus var vurderet til 4050 rigsdaler -  og indretningen mere end antyder at gården nu var indrettet til en familie udenfor bondestanden, som man dengang udtrykte sig, når man ville fortælle, at huset var til rige folk.

Udover hovedhuset var der i nord et sidehus på 12 fag og 8 alen dybt. Der var opført af bindingsværk og med stråtag og indrettet til kostald, karlekamre og foderlo. I syd lå et 14 fag langt og 9 alen dybt sidehus, indrettet til bryggers med skorsten og bageovn samt borgerstue og 5 små værelser. Den østre længe var på 17 fag og 8 alen dyb og var indrettet til lo og lade. Her var også porten til gårdspladsen.

Hele herligheden blev vurderet til 6.110 rigsdaler – altså næsten 10 gange så meget som den gamle gårds bygninger. Det var da heller ikke længere en "almindelig bonde", der ejede ejendommen. Det var langt rigere købmænd fra Helsingør.

På det tidspunkt hed ejeren således John Good, der havde sit virke i Helsingør, men som også ejede andre større ejendomme på den tid, bl.a. Gurrehus. Men John Good (f. 1756) boede ikke selv på gården – hans bopæl var på Stengade nr. 84 i Helsingør, hvor han levede med sin hustru Mary Linston (f. 1747) og seks børn. Landlyst var i stedet udlejet til en hr. Selby – antagelig identisk med den i samtiden berømte Charles Selby. Han var født i England og var i 1775 kommet til København som andelshaver i en slægtnings sukkerraffinaderi. I 1777 grundlagde han sit eget handelshus, Selby & Co., der blev et af Københavns rigeste handelshuse på den tid. Senere opgav han handlen og kastede sig over landbruget, hvor han blev en foregangsmand. Han ejede og drev en række større gårde, men i 1805 havde han solgt sin – foreløbigt sidste gård – og det er derfor tænkeligt at han har lejet sig ind på den ledige ejendom, Landlyst mellem Tikøb og Danstrup. Han var især berømt for sit store engagement i at modernisere landbruget.

Beskrivelse fra 1831
Den efterfølgende ejer fru Ferall (skal sikkert være Ferrall) var antagelig i slægt med den familie Ferrall, der havde tilknytning til sukkerplantagerne i Dansk Vestindien.

Men netop fra hendes ejerperiode findes en beskrivelse af ejendommen. Det var en tidligere landvæsenskommissær, S. Sterm, der havde sat sig for at beskrive alle større danske landbrug. Desværre nåede han stort set kun Frederiksborg og Københavns amter, men det gør det muligt at se hvorledes gården blev drevet på den tid. Beskrivelsen gengives her:

Landlyst i Lille Esbønderup, der ejes og drives af hr. Ferral, ligger i Midten af sine Marker, omgiven af 3 Fiskedamme, ½ Miil Nord for Fredensborg.
Bygningerne, der ere et grundmuret Stuehuus og 4 Udhuse af Muur og Bindingsværk, afgive en god og bequem Bopæl; de ere assurerede for 9.600 Rigsbankdaler Sølv. Ved Gaarden er en smuk Have. Gaarden staar for 3 Tønder, 6 Skjæpper, 3 Fjerdingkar, ¾ Album uprivilegeret Ager og Engs Hartkorn med et Areal af 52 Tønder Land Ager og 8 Tønder Land Ovedrev, der indeholder fortrinlig godt Tørveskjær; Jordene er boniterede til Taxten 12. Den aarlig Udsæd, 6 Tønder Rug, 8 Tønder Byg, 12 Tønder Havre, foruden 4 Tønder Havre bladet med Vikker, giver sædvanligen 8 Fold. Der lægges 30 Tønder Kartofler og avles 40 Læs Høe. 1 Tønde Land anvendes til Raps. Der holdes 4 Heste, 12 Køer og 6 Sviin. Sædfølge: Første Aar Kartofler, hvortil gjødes; 2. Byg; 3. og 4. Kløver eller Vikker; 5. Rug; 6. Boghvede eller Spergel; 7. Havre; hvorefter Jorden udlægge stil Græs. Præste-Tienden er accorderet til 1 Tønde Rug og 2 Tønder Byg aarlig. Kirke-Tienden svares paa den i Sognet sædvanlige Maade. De Kongelige Skatter med Konge-Tienden, Jordebogsafgivten etc. Beløbe sig til 60 Rigsbankdaler. Bankhæftelsen er betalt.

Sammenlægningerne
Med Hans Christian Jørgensens overtagelse af Landlyst i 1837 indledtes en ny æra i gårdens historie. Det var nemlig denne ejer, der lod opkøbe yderligere to gårde i omegnen m.h.p. at lægge disse sammen til en bedrift. Jørgensen købte således også gården Kasserud – en af nabobyen Jonstrups gårde. Det skete i året 1839. Gården, der havde matrikel nr. 4 af Jonstrup var en udflyttergård og dens jorder stødte således op til Landlysts jorder. Det var dog først i 1849, at det lykkedes for Jørgensen at få kongelig bevilling til at sammenlægge gårdene. Det skete dog på den betingelse, at Jørgensen stedse skulle vedligeholde det hus der var opført 6 år tidligere på gården Kasseruds grund. Og så blev bevillingen i øvrigt afsluttet med følgende formaning: "Hvorefter de Vedkommende sig allerunderdanigst have at rette – forbydende Alle og Enhver herimod eftersom foreskrevet staaer at hindre eller i nogen Maade Forfang at gjøre, under vor Lyst og Naade."

I sommeren 1854 havde Hans Christian Jørgensen tillige overtaget en gård i Endrup – en landsby lige på den anden side af kommunegrænsen. Gårdens navn var Enghavegaard og den havde matr. nr. 8 af Endrup. Også denne gårds jorder stødte op til Landlysts jorder, så valget var ikke tilfældigt. Og det blev da også bevilget Jørgensen at sammenlægge denne gård med de allerede to sammenlagte gårde. Også her var der en betingelse, nemlig at der blev oprettet et lille husmandsbrug inden 2 år og at stedet skulle forsynes med en beboer.

Nye ejere
Imidlertid valgte Jørgensen at sælge sin samlede ejendom samme sommer til klædehandler og grosserer Josias Daniel Hansen Schmidt for en samlet sum på 38.000 rigsdaler – heraf var de 11.000 for Enghavegaard. Denne sum skal sammenlignes med at en arbejdsmand i 1854 tjente mellem 1175 og 200 rigsdaler om året!

Hermed opstod en ejendom på et anseeligt areal – set med datidens øjne. Lige knapt 17 tdr. hartkorn svarende til omkring 200 tdr. ld. – og da Schmidt fem år senere – d. 1. november 1859 - solgte hele den samlede ejendom, skete det da også til en samlet sum af ikke mindre end 64.000 rigsdaler. På ejendommen var da også på dette tidspunkt opført nogle arbejderhuse – og med i handlen fulgte den såede vintersæd samt besætningen, der da bestod af 9 heste, 47 køer, 1 tyr, 2 ungkvæg, 6 får, 4 svin, 6 grise og 1 æsel. Desuden indgik i handlen at køberen også skulle overtage diverse udbo, nemlig bl.a. 4 arbejdsvogne, 4 gamle vogne og mejeriredskaber foruden foder og brændsel.

Den nye ejer kaldte sig selv for Harald Nielsen og han kom til at eje Landlyst i en ganske lang periode – nemlig helt frem til sin død i 1892, hvorefter enken Sophie Nielsen f. Køhler overtog gården i yderligere 6 år. Harald Nielsen var i perioden 1874-79 medlem af Tikøb Sogneråd. Men ikke blot almindeligt medlem – men ligefrem formand i hele sin medlemsperiode på seks år. På den tid var formandsposten meget svær at klare for en almindelig gårdejer eller lignende. Arbejdspresset i den kæmpestore Tikøb Kommune gjorde at formandsposten næsten altid gik på skift mellem de store jordejere i kommunen – de var simpelthen de eneste, der havde råd og tid til at varetage jobbet.

Navneskifte til et "forkert" navn
I december 1899 blev der atter givet en kgl. bevilling til ejeren af Landlyst. Ejeren hed nu Olaf E. Poulsen og var egentlig uddannet læge. Han syntes åbenbart ikke om at bo på "Landlyst" – og så ansøgte han om at få navnet ændret til "Danstruplund". Han måtte nemlig ikke blot selv ændre navnet – det var bestemt ved lov – en lov, der først ophævedes i 1992. Årsagen var, at militæret skulle have kort med de korrekte navne – og så kunne det ikke nytte, at gårdejeren havde ændret navnet over porten til et andet end det, der stor på generalstabskortene.

Det var egentlig tradition for at den største gård i landsbyen kunne tage landsbyens navn, f.eks. Nyrupgaard, Borsholmgaard eller Sauntegaard. Det har Poulsen måske også overvejet, men fundet at "Lille Esbønderupgaard" nok var lidt for tungt. I stedet tager han navn efter den landsby, der ligger syd for gården – nemlig Danstrup. Det sker på trods af, at gårdens jorder overhovedet ikke ligger i Danstrup, men – som det er fremgået af det foranstående – på arealer fra de tre landsbyer Lille Esbønderup, Jonstrup og Endrup. Og navnet Danstruplund bliver en realitet på trods af at Danstrup ikke blot ligger i et andet sogn, men også i en helt anden kommune.

Moderniseringer
Præcis hvornår de nuværende bygninger er opført er ikke undersøgt. Med hensyn til hovedbygningen må den imidlertid være blevet fornyet i 1850’erne af den daværende ejer, Joachim Schmidt. Den nye herskabeligt indrettede hovedbygning rummede 14 værelser, var naturligvis bygget af grundmur og forsynet med skifertag og veranda.

Omkring 1915 ombyggedes hovedbygningen atter, således at den nu kom til at fremstå i to hele etager. Det hidtidige skifertag var allerede da udskiftet med sortglaserede tegl. Men allerede omkring 1906 var hele ejendommen blevet forsynet med elektricitet. Det var kun muligt fordi ejeren havde ladet indrette et kombineret gas- og elektricitetsværk, der kunne forsyne hele området med elektricitet. Hele anlægget brændte godt nok kort efter opførelsen fordi man havde ladet et varmerør føre for tæt forbi træværket – men det blev hurtigt genopført og fortsatte forsyningen. Foruden at gården var forsynet med elektrisk lys overalt, så benyttedes elektriciteten også til drivkraft for tærskemaskinen, for hakkelsemaskinen m.m. I 1910 opførtes tillige et varmtvandsanlæg – også ret sjældent for den tid. Også gårdens eget vandværk blev således drevet ved elektricitet.

Danstruplund havde, som de fleste større gårde på den tid, også sit eget mejeri. Det eksisterede i al fald fra 1881 – sandsynligvis før. Det forholdsvis store antal køer leverede en stor mængde mælk, som man med fordel selv kunne behandle før videresalget til København.

Grosserer Emil Hjort
Ejer af Danstruplund i denne periode med moderniseringer var grosserer Emil Hjort. Han var født i Frederiksværk som søn af en herredsfoged. Emil Hjort startede sin karriere som købmand i Hamborg, men efter to års ægteskab med Therese Seidelin, vendte parret i 1884 tilbage til København, hvor Therese Seidelins fader fra 1856 havde drevet en større manufakturhandel. Forretningen var egentlig startet som en manufakturhandel i Holbæk allerede i 1843 – dengang var det imidlertid et særsyn med specialforretninger – man nøjedes med blandede købmandshandler. Idéen var imidlertid god og forretningen voksede og udviklede sig til en engros-forretning. Fra 1856 havde forretningen til huse på Amagertorv i København. Sammen med S. Seidelins søn og en prokurist dannede Emil Hjort ledelsen af firmaet fra 1884, men efter få år var Emil Hjort alene i ledelsen. I 1901 var ejendommen på Amagertorv blevet for lille og i stedet byggedes en fuldt moderne ejendom i Skindergade. En del af virksomheden flyttede i 1935 til en nybygget fabriksbygning i Laplandsgade. Emil Hjort omdannede i 1919 virksomheden til et aktieselskab og trådte i den forbindelse selv ud af ledelsen. I stedet indsattes datteren, Inger Hjort, som formand for bestyrelsen. Efter grosserer Emil Hjorts død i 1924 overtog enken Danstruplund, men solgte den året efter til grosserer Joachim Prahl.

Der anlægges ny have
Det var Joachim Prahl, der i 1926 antog havearkitekt J. P. Andersen til at forestå et større arbejde med omlægningen af Danstruplunds omkring 2½ ha store have. Som allerede omtalt i 1831 var der da en fin have til gården, og fra 1908 kender vi endda navnene på de gartnere, som stod i spidsen for havebruget på gården: 1908-10: E. V. Hedegaard; 1911-14: N. K. Madsen; 1915-16: E. Ahlblad; 1916-25: L. Knudsen. Derpå hed gartneren i de følgende næsten 40 år Georg Mahrt Jørgensen – og det var ham, der i praksis skulle passe den nye have. Det gjorde han i perioder sammen med en kollega samt sin hustru, Kirstine f. Petersen, der hjalp til i sæsonen.

Havearkitekt J. P. Andersens idé var "landskabshaven". Det betød dog ikke, at han tilstræbte havens udformning som landskab, men derimod at bygge haven, så den passede til landskabet. Om Danstruplunds have skrev han således bl.a.:

Danstruplunds Have, saavel den gamle som den nye, er ikke en Idealhave  i Retning af en Landskabshave. Den nye Plan er derimod blevet til paa Grundlag af flere paa Forhaand givne Forhold. Men i al sin Hverdagsagtighed illustrerer den dog noget af det, der danner Grundlaget for mine Tanker om Landskabshaven.
Haven er udvidet flere Gange, lige fra en lille Bondegaardshave til det nu ret store Areal paa ca 2½ Ha. Som saa ofte med Haver, der saaledes har formeret sig ved Knopskydning, er der her fremstaaet smukke, gamle Partier, der ved Alder og Patina er noget for sig selv. Saaledes her de gamle Frugttræer udfor den sydlige Længe, som danner en ualmindelig smuk Havedel for sig. Iøvrigt bestaar Plantningen, foruden de nævnte Frugttræer, af ret store, noget tilfældigt anbragte, men sammenhængende Bøgeplantninger og langs Vestgrænsen et Bælte af alt for tæt plantede Graner, der næsten helt lukkede af for det skønne Landskab mod Vest. Køkkenhaven med Gartnerbolig og Drivhusanlæg danner en pæn Afdeling for sig. Som Opmaalingsplanen viser, var hele Haven gennemvævet af "smukt slyngede Gange", der krævede at blive set – og ogsaa blev det.
Opgaven med denne Have blev nu at skaffe Ro og Sammenhæng i Fladeforholdene og at bringe Haven i Kontakt til det smukke Landskab udenfor. Derfor har jeg lagt Vægten paa at fremskaffe stærkt Fremherskende Partier, der helt smelter sammen med Landskabet, nemlig et Hovedmotiv vinkelret paa Boligen og en sideværts Udsigtslinie mod Sydvest.


J. P. Andersen udformede i praksis den nye have ved udhugning og tilplantning. Han søgte at få udbrudte flader i haven ved helt at undgå forstyrrende elementer som gange, blomster og lignende.

Grosserer Prahl hed Frederik Joachim til fornavn og var født i 1857 i København. Foruden sin grosserervirksomhed drev han omfattende rederivirksomhed. Han grundlagde således rederierne Vulcann og Mercuri hhv. 1898 og 1904 og derudover var han direktør i Dampskibsselskabet Øresund. Han var gift med Ida Christiane Lorens (f. 1857).

"Valencia-Larsen"
I midten af 30’erne blev ejendommens gartneri atter beskrevet. Der var dengang 3 drivhuse samt 50 mistbænke, således at der var omkring 250 m2 under glas. Her dyrkedes agurker, tomater og krysantemum, medens der på friland dyrkedes busk- og træfrugt samt grøntsager. Det meste gik til gårdens drift, medens resten blev solgt på Helsingør Torv.

En senere ejer, Christian Larsen, ejede tillige forlystelsesetablissementet Valencia på Vesterbrogade 32 i København. Her oparbejdede Christian Larsen et givtigt foretagende og havde desuden en vinforretning i Ny Kongensgade. Det fortælles om Christian Larsen, kaldet "Valencia-Larsen", at han skal være begyndt som krokarl på Tikøb kro – men at han efterhånden fik arbejdet sig op indenfor branchen – og altså fik så stor succes, at han var i stand til at købe Danstruplund i 1936.

I 1947 solgte Valencia-Larsen atter gården og ny ejer var Dagmar Owesen samt hendes mand konsul Ove Owesen. Han var svensk af fødsel og konsul for

Familien Villemoes
Grosserer Jens Villemoes var af jysk afstamning – og det var da også her hans største forretninger blev drevet. Han var oprindelig handelsuddannet i Ringkøbing og Lemvig og efter fem år i udlandet grundlagde han sit eget firma i Esbjerg i 1907. Han blev skibsreder, drev en kulforretning samt et par teglværker. Desuden var han medlem af Esbjerg Byråd 1920-29 samt havde en lang række andre tillidsposter i det syd- og vestjyske område. Han var desuden norsk vicekonsul og blev medlem af Landstinget i 1928 for Venstre. I perioden 1945-47 var han handelsminister i regeringen Knud Kristensen. To år før sin død købte han Danstruplund.

Efter Jens Villemoes’ død i 1956, arvede datteren Gudrun Salk f. Villemoes Danstruplund. Hun var gift med læge Carl Urban Salk, der formelt overtog Danstruplund samme år. Salk var født i Københavnog blev læge i 1942. Efter skiftende ansættelser ved fynske og sjællandske sygehuse, startede han praksis i Glumsø i 1944. Han blev skolelæge samme sted i 1948. Han blev gift med Gudrun Villemoes i 1939.

Husted-Andersen og familien Egeskov
Allerede i 1950’erne ophørte kvægdriften på Danstruplund, så da en stor gruppe af investorer stod som ejere af Danstruplund i perioden 1963-66, så blev gården udelukkende drevet som markbrug. Blandt disse investorer var ingen lokale personer – og som leder af gruppen stod den dengang kendte ejendomsinvestor landsretssagfører Børge Husted-Andersen. Han var født i Trustrup på Djursland og blev cand.jur. i 1929. I perioden 1934-48 var Børge Husted-Andersen landsretssagfører i Thorshavn. I perioden 1950-54 bosat i Nairobi og derefter praksis i København. I perioden 1954-68 generalkonsul for Østrig. Han var desuden formand eller bestyrelsesmedlem i en lang række selskaber.

Fra 1966 til 1983 var Danstruplund i familien Egeskovs eje. Murermester Holger Egeskov havde tidligere haft sin bopæl på J. G. Smiths Allé i Hvidovre og havde haft sin sommerbolig på ejendommen Bjørnstrup ved Kalundborg. I 1955 købte Ella og Holger Egeskov imidlertid ejendommen "Søvang" i Skotterup – og den blev i en årrække anvendt som ægteparrets faste bopæl. Først senere flyttede Ella Egeskov til Danstruplund, hvor sønnen boede i forvejen og havde drevet gården som forpagter.

Fredninger
Allerede i 1940 var den første fredning af en del af Danstruplunds arealer blevet gennemført. Det drejede sig om det skovområde, der kaldes Karinelund. Det var her den for længst nedlagte gård "Kasserud" lå. Arealet blev i forbindelse med fredningen beskrevet således:

Et Par Hundrede Meter Vest for Byvejen fra Danstrup til Tikøb ser man fra denne Vej en lille fritliggende skov, en Højskov af Bøg, hvoraf enkelte temmelig gamle Træer. Skoven tager sig smuk ud fra den noget højere liggende Vej, og to Huse, der ligger lige foran Skoven, skæmmer den ikke. En stærk Hugst vilde vise sig i dens Udseende paa en Maade, som vilde forringe det smukke Landskab."


Danstruplunds daværende ejer, Chr. Larsen, indvilligede i at bevare skovens karakter og udseende ved bl.a. at sørge for nyplantning og at sørge for at skoven i fremtiden var under forstligt tilsyn.

I 1973 indledtes en ny fredningssag. Denne gang dog for alle Danstruplunds arealer foruden den mindre naboejendom, Engerupgaards arealer, der på det tidspunkt også var ejet af Ellen Egeskov. Fredningen omfattede således i alt 167 ha og udvidede således det areal, der allerede i 1940 var blevet fredet. I fredningskendelsen taler man endda om etablering af en naturpark – vel sagtens p.g.a. arealets størrelse. Som begrundelse for fredningen anførtes, at  arealet rummer nogle af de smukkeste landskabspartier i den fredningsværdige egn samt at den grænser op til den allerede eksisterende Esrum Sø-fredning samt til hhv. Endrup og Danstrup Hegn. Med fredningen kunne man med andre ord opnå en forbindelse mellem disse væsentlige landskabselementer. Fredningen betød i praksis, at området fortsat skal drives landbrugsmæssigt og at der ikke må opføres bygninger, som ikke kræves p.g.a. ejendommens drift som landbrugsejendom. Der må heller ikke på arealet anbringes "skæmmende indretninger" – hvad det så end er?

Jorderne sælges fra
I 1983 gik Danstruplund ind i en ny æra. Med Grethe og Klaus Helmersen overtagelse af ejendommen blev den i de følgende år centrum for tøjhandel i Danmark.
Fra 1948 solgte ægteparret Jørgen og Carli Gry som de første i Danmark denimtøj fra en kælderbutik på Strøget i København. Men i 1973 blev Klaus Helmersen ejer af virksomheden, og under hans ledelse profilerede forretningen sig med Jackpot-kollektionen til kvinder og Cottonfield-kollektionen til mænd.

I 1991 overdrog Klaus Helmersen ejendommen til sit eget firma "Carli Gry International A/S" og den gamle gård gennemgik i disse år en voldsom forandring. De gamle avlsbygninger blev nedrevet eller omforandret til lagerlokaler for tøjkoncernen. I den forbindelse blev de tilliggende jorder solgt fra til ejeren af Esrumgaard, Carl Bruun, der fortsat ejer og driver jorderne. Esrumgaards interesse i at købe jorderne skal ses på baggrund af, at Carl Bruun skal have et stort areal for at få tilladelse til et større svinehold. En tilladelse han dog endnu efter mere end 10 års ansøgninger endnu ikke har fået. De nyindrettede bygninger på Danstruplund blev desuden anvendt til designafdeling, kontorer og som nævnt lager.

Klaus Helmersen fortsatte i de følgende år med at udvide sine forretninger og købte bl.a. midt i 90’erne godset "Store Frederikslund" på midtsjælland. I 2001 valgte Helmersen at flytte sine aktiviteter til hhv. Amager og Frederikslund, men allerede to år før var Danstruplund blevet solgt til investeringsselskabet Nordania A/S. I 2001 fusioneredes "Carli Gry International" og "InWear Group" i øvrigt til "IC Companys A/S", og Klaus Helmersen har siden trukket sig ud af selskabet.

Nutiden
Følgen blev imidlertid at Danstruplund fra 2001 og i de følgende år kom til at stå tom. Ejendommen blev sat til salg, men køberne lod vente på sig. Først i 2006 købte hornbækkeren Ole Astrup Madsen via sit selskab "Danstruplund ApS" ejendommen for 39 mio. kr. Hans idé med at købe ejendommen var dels at få opfyldt en gammel drøm om en stor bolig – og det fik han. Stuehuset rummer således 850 m2. Dels var det Ole Astrup Madsens idé at omforandre bygningerne til boliger, men her er han stødt imod kommunens planer for området. Helsingør Byråd mener således ikke at der er mulighed for at indrette op til 40 boliger i landzone, hvor der er langt til alle faciliteter. Så indtil videre står udlængerne på omkring 5.500 m2 tomme og venter på nye tider og nye idéer.


Danstruplunds hovedbygning - fotograferet fra gårdspladsen i 2010.

Danstruplunds hovedbygning fotograferet omkring 1907.

Charles Selby - baron og kammerherre, lejede sig ind på Landlyst i starten af 1800-tallet.
Proprietær Hans  Christian Jørgensen var den ejer af Landlyst, som udvidede gården til en størrelse, som førte til at gården blev en stor proprietærgård. Her fotograferet sammen med hustruen Laurence f. Lassen.
Josias Daniel Hansen Schmidt (1830-83) var ejer af Landlyst fra 1854-59.
Harald Nielsen - ejer af Landlyst 1859-82 og sognerådsformand i Tikøb Sogneråd 1874-79.
Læge Olaf Eduard Poulsen fik i 1899 kgl. bevilling til at kalde Landlyst for Danstruplund.
Grossserer Emil Hjort

Danstruplunds haveplan fra 1926.

Luftfoto af Danstruplund ca 1960 medens gården endnu var i landbrugsmæssig drift og der var tilknyttet et gartneri til ejendommen. Gartneriet ses til højre - denne ejendom er i dag udstykket og er en selvstændig ejendom.
Skibsreder  og vicekonsul Jens Villemoes.
Læge Carl Urban Salk, der var svigersøn til Jens Villemoes, overtog efter svigerfaderens død, Danstruplund.
6 comments

2017-11-27 11:23:39
Despite price the fact that this dosage form of american viagra 2800mg levitra fits for you.
ninest123 ninest123
2018-01-26 05:46:01
mt0127
coach outlet store
pandora charms sale clearance
polo ralph lauren outlet
canada goose outlet
oakley sunglasses
north face outlet
canada goose uk
hermes handbags
burberry outlet canada
cheap ray ban sunglasses
adidas yeezy
north face jackets
canada goose
nike store
air max 97
red bottom shoes
uggs outlet
hermes birkin
cheap jordans
ray ban sunglasses discount
pandora charms
discount oakley sunglasses
cheap mlb jerseys china
birkenstock sandals
cheap uggs
ralph lauren outlet
tory burch outlet
yeezy boost
longchamp handbags
ferragamo outlet
michael kors outlet clearance
north face outlet
ugg outlet
coach outlet
canada goose outlet
oakley sunglasses sale
timberland outlet
cheap oakley sunglasses
canada goose outlet
canada goose uk
mbt shoes
ugg boots
canada goose coats
louis vuitton outlet
harden vol 1
coach outlet
coach factory outlet
ralph lauren outlet
ugg boots
longchamp outlet
ralph lauren outlet
adidas
louis vuitton outlet
canada goose sale
north face jackets
michael kors outlet
coach factory outlet
fred perry
michael kors outlet
michael kors outlet
north face jackets
ugg boots
hermes handbags
timberland boots
adidas shoes
ralph lauren outlet
adidas nmd
michael kors outlet online
ferragamo shoes
nike outlet store
michael kors outlet clearance
coach outlet
polo ralph lauren
moncler outlet
cheap ray ban sunglasses
pandora charms sale clearance
coach outlet store
coach outlet
kate spade
adidas yeezy
christian louboutin outlet
polo ralph lauren outlet online
supreme clothing
nike air max
longchamp handbags
adidas nmd
cheap nfl jerseys
cheap uggs
supreme clothing
ralph lauren uk
coach factory outlet
moncler jackets
mulberry outlet
moncler jackets
canadian goose
ugg australia
nike shoes
louboutin shoes
ugg boots for women
canada goose uk
uggs
ugg boots
yeezy boost 350
red bottoms
moncler
coach outlet
coach outlet online
jordan shoes
nike shoes
adidas superstar
pandora charms
mulberry uk
north face jackets
birkenstocks
adidas shoes
christian louboutin outlet
ugg outlet
fred perry polo
ugg boots on sale
louboutin shoes
canada goose jackets uk
ugg boots on sale
ugg outlet
michael kors handbags
longchamp outlet
nike air max
ugg boots canada
coach outlet
kate spade handbag
michael kors outlet
gucci handbags
tory burch outlet store
canada goose uk
canada goose jackets
doudoune moncler
pandora charms sale clearance
pandora charms
moncler
ralph lauren uk
nike outlet
nike outlet
uggs outlet
ralph lauren outlet
air jordan shoes
burberry outlet store
ugg outlet store
coach factory outlet
nmd shoes
kate spade handbags
coach factory outlet
michael kors outlet
michael kors outlet online
pandora charms uk
ugg outlet
christian louboutin
polo ralph lauren outlet
kate spade bags
oakley sunglasses
louis vuitton
cat boots
louis vuitton outlet store
ray ban sunglasses
air max 97
air max 2018
michael kors outlet
pandora jewelry
uggs outlet
coach outlet store online
air jordan shoes
coach outlet store
coach factory outlet
canada goose jackets
ugg boots
coach outlet
burberry outlet
hermes outlet
supreme new york
burberry sale
canada goose sale
longchamp uk
canada goose jackets
adidas yeezy
moncler outlet
michael kors outlet
michael kors handbags
fitflops sale
adidas campus
adidas nmd
ugg boots
kate spade
coach outlet
pandora charms
polo outlet
adidas yeezy boost
nfl jerseys wholesale
jordan shoes
mbt
pandora store
ray ban sunglasses
north face outlet
adidas nmd
canada goose outlet
cheap mlb jerseys
cheap ray ban sunglasses
ralph lauren outlet
valentino shoes
pandora jewelry
ralph lauren
ugg outlet
uggs canada
oakley sunglasses
canada goose jackets
air max 2018
coach outlet
ralph lauren outlet
gucci outlet
adidas shoes
coach outlet store
nike outlet
burberry outlet
ralph lauren outlet
uggs
adidas shoes
ugg outlet
ralph lauren outlet
michael kors uk
moncler jackets
coach canada
ugg boots
canada goose
jordans
jordan retro 11
ralph lauren outlet
adidas shoes
coach outlet
michael kors outlet
michael kors outlet store
coach factorty outlet
polo ralph lauren outlet online
canada goose jackets
hermens bags
pandora
coach outlet
coach outlet
philipp plein shirt
coach factory outlet
pandora charms
cheap jordans
pandora jewelry
polo outlet
air jordans
nfl jerseys wholesale
mbt shoes
pandora jewelry
uggs outlet
christian louboutin outlet
uggs
pandora charms
ugg outlet
ugg boots
michael kors handbags
columbia sportswear
jordan shoes
cheap jordans
pandora outlet
supreme clothing
adidas outlet
nike zoom
adidas outlet
moncler jackets outlet
kate spade outlet store
fitflops sale clearance
coach outlet
michael kors outlet online
michael kors outlet
michael kors factory outlet
coach factory outlet online
ugg outlet online
canada goose jackets
canada goose outlet
oakley sunglasses
fitflops sale clearance
fitflops
adidas yeezy boost
coach outlet store online clearances
pandora charms sale
coach outlet
coach outlet online
red bottoms shoes
ugg boots
burberry outlet
fitflops
polo ralph lauren outlet online
burberry
cheap jordans for sale
canada goose outlet
coach outlet
cheap jordans free shipping
moncler jackets
cheap jordans
moncler uk
pandora outlet
ralph lauren outlet
polo ralph lauren outlet
yeezy boost
coach factory outlet
ralph lauren sale clearance
canada goose clothing
michael kors outlet
canada goose uk
pandora charms
ralph lauren
valentino shoes outlet
coach factory outlet online
canada goose outlet
uggs outlet
adidas yeezy
coach factory outlet
ralph lauren uk
uggs clearance
michael kors outlet clearance
ugg shoes
yeezy boost
canada goose outlet
yeezy 350 boost
ralph lauren outlet
michael kors outlet clearance
ugg boots
nmd adidas
canada goose
polo ralph lauren outlet online
pandora charms
longchamp outlet online
the north face
ugg outlet
salvatore ferragamo shoes
philipp plein outlet
canada goose sale
hermes bags
cheap ugg boots
kate spade outlet
coach outlet
cheap ray bans
nike outlet online
ugg outlet
canada goose jackets
canada goose outlet
ugg outlet
mulberry handbags
air jordans
ugg boots
moncler outlet
ugg ustralia
ugg outlet
air max 2017
nike shoes
coach factorty outlet
ray ban sunglasses
christian louboutin
moncler outlet
pandora jewelry
michael kors
ralph lauren sale clearance
cheap oakley sunglasses
michael kors outlet
moncler outlet
fitflops
hermes handbags
coach outlet store
adidas superstar
canada goose
timberland boots outlet
michael kors factory outlet
oakley sunglasses
adidas yeezy boost
kate spade outlet
oakley sunglasses
salvatore ferragamo
cheap jordans
timberland boots
michael kors handbags
ray ban sunglasses
coach outlet
louis vuitton outlet online
polo ralph lauren outlet
polo ralph lauren outlet online
cheap nfl jerseys
polo ralph lauren outlet
coach canada
pandora jewelry outlet
pandora charms sale
coach factory outlet
louis vuitton outlet online
coach factory outlet
ugg shoes
ralph lauren outlet
canada goose outlet
uggs canada
canada goose outlet
cheap nfl jerseys
nmd adidas
michael kors outlet
coach outlet
jordan retro
canada goose outlet
ray ban sunglasses
coach factory outlet
ugg boots
yeezy boost
ultra boost
adidas outlet
michael kors outlet store
mulberry bags
nike outlet store
canada goose
kate spade outlet store
adidas yeezy
michael kors outlet
nike shoes for men
coach outlet
moncler outlet
moncler coats
kate spade outlet
canada goose
ugg outlet
coach outlet
north face outlet online
michael kors canada
pandora outlet
ugg outlet
coach factory outlet
cheap uggs
coach outlet
michael kors canada
canada goose outlet
ralph lauren uk
canada goose jackets
moncler jackets
canada goose outlet
yeezy boost
mt0127
2018-05-10 05:54:32
adidas superstar
salomon outlet
roshe run
softball bats
scarpe hogan
lebron 11
sac vanessa bruno
wedding dresses
prada
polo lacoste pas cher
nike free run
nike air max
mac makeup
polo ralph lauren
thomas sabo charms
clarks shoes
pandora jewelry
michael kors outlet online store
polo ralph lauren
nike huarache
pandora jewelry
cheap oakley sunglasses
nike shoes
asics
roshe run
spain world cup jersey
converse all stars
air max 95
mac makeup
hermes outlet
kobe 9
hogan shoes
hilfiger uk
louboutin outlet
air max 97
swarovski jewelry
coach outlet
soccer jerseys
montre pas cher
nike clothing
nike air max
nike roshe run
mulberry
nike air max 95
jordans
hermes birkin bags
longchamp outlet
portugal world cup jersey
barbour jackets
adidas slides
nike free
air max 2018
nike free run
longchamp pas cher
swarovski
oakley uk
marc jacobs handbags
nike free
swarovski crystal jewelry
sac burberry
new balance
coach purse
polo ralph lauren
jordan
nike huarache
red bottoms
furla
burberry outlet
flip flops
timberland boots
longchamp outlet
france world cup jersey
fendi handbags
tommy hilfiger pas cher
nike air force
dolce and gabbana
air max 90
jordan
versace handbags
tod's shoes
cheap eyeglasses
ray ban
sac michael kors
timberland pas cher
sac longchamp
links of london
adidas outlet store
ralph lauren
nike outlet online
asics gel
bottega veneta
vans shoes
ray ban pas cher
nike air max
ferragamo shoes
cheap jerseys
jordan
new balance shoes
christian louboutin
oakley sunglasses
jordan 4
argentina world cup jersey
brazil world cup jersey
miu miu shoes
converse uk
nike air max
supra shoes
guess canada
true religion outlet
ray ban sunglasses
cheap jerseys
coach outlet store online
nike free
nike vapor max
nike air max
air max 90
jordan shoes
fendi handbags
new balance pas cher
air max 90
fitflop uk
manolo blahnik
iphone x case
pandora charms
pandora bracciali
adidas shoes
louboutin pas cher
michael kors
adidas originals
sac michael kors
germany world cup jersey
marc jacobs
ray ban sunglasses
air max 2017
reebok shoes
chloe handbags
mizuno
tory burch
nike outlet store
vans pas cher
lebron shoes
converse chuck taylor
oakley sunglasses
basketball shoes
adidas clothing
michael kors outlet
lunette oakley
nike kyrie 2
michael kors outlet
oakley pas cher
wedding dresses
sac guess
converse shoes
yeezy shoes
replica watches
nike air max
ralph lauren
polo ralph lauren outlet
michael kors uk
mercurial superfly
michael kors
christian louboutin
mizuno running shoes
polo ralph lauren
ray ban sunglasses
montre pas cher
true religion
louboutin shoes
nike air max
lebron 12
nike air max
jordan 12
skechers shoes
replica watches
michael kors outlet
omega watches
roty burch outlet
cheap wedding dresses
hermes bags
jordan
nike air max
fitflops sale
ed hardy
beats headphones
kobe bryant shoes
converse
adidas outlet store
replica rolex watches
roshe run
fitflops sale
michael kors outlet
goyard handbags
para jumpers outlet
jordan 5
giuseppe zanotti outlet
air max 90
nike free run
balenciaga shoes
nike roshe
nike pas cher
nike mercurial
true religion jeans
hilfiger outlet
cheap nfl jerseys
burberry sale
replica watches
dolce and gabbana
michael kors handbags
dansko shoes
nike outlet
nike store
true religion jeans
five finger shoes
adidas running shoes
dansko shoes
true religion outlet
nike factory outlet
chrome hearts jewelry
montre
ray ban occhiali
stuart weitzman
new balance outlet
converse all star
kate spade
mulberry handbags
nike air force
prada outlet
adidas superstar
oakley vault
hogan
iphone 7 cases
cartier bracelet
burberry outlet
beats by dre
kenzo clothing
nike air max plus
bottega
guess factory
bcbg outlet
kevin durant shoes
belgium world cup jerseys
occhiali oakley
mizuno
ralph lauren outlet
cheap jordans
michael kors canada
salvatore ferragamo
nike air max
timberland boots
adidas zx flux
mac cosmetics
jordan pas cher
air force 1
longchamp handbags
michael kors
stuart weitzman
asics trainers
softball bats
jordan 3
longchamp outlet
vans outlet
jordan 6
rolex watches
wedding dresses
cheap jordan shoes
jordan 1
ray ban sunglasses
pandora uk
adidas soccer cleats
nike blazer
christian louboutin outlet
lacoste shoes
oakley sunglasses
nike roshe run
pandora bijoux
nike air max
michael kors uk
tory burch
longchamp pas cher
true religion outlet
bcbg max
michael kors outlet online
nike blazer
mac cosmetics
air jordan
valentino shoes
adidas trainers
vans scarpe
gioielli swarovski
nike roshe run
beats headphones
nike uk
nike blazer
air max
ray ban sunglasses
sac michael kors
air jordan
orologi rolex
kate spade outlet
polo ralph lauren
ralph lauren outlet
jordan xx9
jordan 11
timberland boots
christian louboutin
timberland boots
soccer shoes
nike tn
reebok outlet
puma shoes
ray ban sunglasses
jordans
new balance
prada handbags
kate spade outlet
burberry
nike free
nike shoes
ray ban sunglasses
instyler
jimmy choo
asics gel lyte
adidas outlet store
louboutin pas cher
celine handbags
air max 90
iphone cases
oakley sunglasses
nike air max
nike
oakley sunglasses outlet
air max 2017
mont blanc pens
adidas flip-flops
mont blanc pens
ghd hair straighteners
supra shoes
michael kors outlet clearance
herve leger dresses
yves saint laurent
reebok shoes
boy london clothing
karen millen
new balance
jordans
salvatore ferragamo
adidas outlet
england world cup jersey
nike air max
coach factory outlet
jordan
2018.5.10yangpeng

dongdong8
2018-06-09 01:50:49
ralph lauren
michael kors outlet online
michael kors handbags
adidas superstar
jordan 12
kate spade handbags
adidas flip flops
coach outlet online
nike blazer
nike outlet store
nike uk
nike outlet store online
air max
y3 shoes
coach handbags
jordans
ralph lauren
michael kors handbags
true religion jeans
ralph lauren
undefeated shoes
ray ban sunglasses
manchester united jersey
oakley sunglasses
mcm bags
coach outlet
new balance sandals
hermes bags
prada bags
prada handbags
converse shoes
kevin durant shoes
valentino shoes
bvlgari rings
alexander mcqueen shoes
air max 1
air max plus
adidas uk
coach outlet online
air force 1
ray ban outlet
adidas jeremy scott
nike outlet
jordan 8
tory burch
dansko shoes
ray ban sunglasses
coach outlet online
oakley sunglasses
michael kors handbags
adidas outlet
rolex watches
adidas football boots
cheap jerseys
juicy couture
air jordan
cheap mlb jerseys
harden vol 2
nike dunks
supra shoes
baseball jersey
nike outlet
prada
nike factory
mbt shoes
longchamp
coach
adidas nmd
louboutin shoes
air max 270
miu miu shoes
timberland boots
balenciaga triple s
nike blazer
links of london
adidas stan smith
longchamp outlet
cheap mlb jerseys
nike free
christian louboutin
tory burch outlet
adidas outlet
nike shoes
air max
hermes outlet
cheap nba jerseys
carnival shoes
rayban
coach outlet online
cheap jordan shoes
michael kors outlet
adidas nmd
curry shoes
coach outlet
off-white shoes
converse shoes
adidas yeezy
burberry outlet store
fitflops
cheap nfl jerseys
birkenstock sandals
ralph lauren
cartier jewelry
nike tennis
flip-flops
hermes birkin bag
tag heuer watches
longchamp
swarovski jewelry
air jordan
louboutin
jordan
hermes kelly bag
cheap nfl jerseys
air jordan shoes
puma slides
kate spade outlet online
superdry
jordans
fingerlings monkey
michael kors outlet
timberland outlet
pandora jewelry
jordan xx9
marc jacobs
cheap replica watches
nfl jerseys
polo ralph lauren
birkenstock sandals
mont blanc pens
pandora jewelry
nike free run
vans shoes
red bottoms
prada outlet online
longchamp handbags
oakley canada
mont blanc
jimmy choo shoes
harden vol 1
kate spade
true religion
nike presto
tod's shoes
barcelona jersey
air jordan 11
air max 95
louboutin outlet
oakley sunglasses wholesale
bcbg
michael kors handbags
columbia sportswear
christian louboutin
snapbacks wholesale
hermes
jordan shoes
fila shoes
kobe 11
coach factory outlet
kate spade outlet
true religion jeans
fitflops
pandora charms
mizuno running shoes
asics
pandora jewelry
christian louboutin
nike free
polo ralph lauren
gucci slides
air jordan 14
ralph lauren polo shirts
nike cortez
montblanc pen
air max
air max
yeezy shoes
ralph lauren
beats by dre
ray ban outlet
jordan 1
nike shoes
burberry outlet
nike sb
nike tn
herve leger dresses
new balance
jordan 5
louboutin
polo outlet
wedding shoes
nfl jerseys
true religion jeans
suicoke
supreme paris
oakley sunglasses
jordan pas cher
fitflops
oakley sunglasses
supreme uk
michael kors outlet online
jordans
giuseppe zanotti shoes
ralph lauren
timberland outlet
fitflops sale clearance
flip flops
malone souliers shoes
asics running shoes
nike epic react flyknit
coach outlet
stuart weitzman shoes
timberland boots
michael kors
ray ban
nike shox
adidas originals
balenciaga shoes
flipflops
coach outlet store online
michael kors outlet clearance
nike outlet store
coach
converse uk
jordan 6
cheap oakley sunglasses
air jordan
coach handbags
coach outlet
nike roshe
running shoes
bottega veneta
coach handbags
breguet watches
nike free
ray ban
mulberry
coach outlet store
balenciaga sandals
longchamp
nike shoes for men
kate spade
celine outlet
coach outlet online
flops
givenchy handbags
polo ralph lauren
nike air max
timberland boots
audemars piguet
nike huarache
van cleef & arpels jewelry
dolce and gabbana
nike mercurial superfly
beats headphones
vibram fivefingers
jordan shoes
belstaff jackets
ferragamo
polo ralph
michael kors handbags
coach factory outlet
air max 97
michael kors handbags
off-white
mac cosmetics
michael kors outlet clearance
coach factory online
polo outlet
longchamp handbags
scarpe mbt
stussy hoodie
hollister outlet
coach outlet
michael kors
tory burch uk
air huarache
oakley vault
lebron 15
nike flip-flops
burberry outlet
burberry canada
baseball bats
christian louboutin outlet
air max 90
roshe run
michael kors canada
tory burch bags
pandora jewelry canada
true religion jeans
ferragamo shoes
adidas outlet
ralph lauren
soccer jersey
cheap mlb jerseys
longchamp outlet
kobe 12
adidas yeezy 350
air jordan
kate spade
adidas shoes
polo outlet
jordan 3
nike kyrie 3
michael kors uk
birkenstock outlet
nike uk
christian louboutin
ralph lauren
ralph lauren uk
cheap ray bans
supreme
coach outlet online
nike lunarglide
michael kors outlet
prada handbags
manolo blahnik
pandora charms
supreme outlet
nhl jerseys
air max 2018
air jordan
air jordan
ray bans
jordan retro
christian louboutin
wholesale nfl jerseys
tory burch
ray ban sunglasses
pandora jewelry
nike revolution
swarovski
nfl jerseys
oakley sunglasses cheap
mishka clothing
nike air force
basketball shoes
cheap nfl jerseys
vans shoes
breitling watches
coach outlet
true religion jeans
ferragamo outlet
ralph lauren
air max 2017
adidas wings
kate spade handbags
jordan 4
puma fenty
michael kors taschen
adidas slides
michael kors outlet online
dior handbags
pandora charms
cheap nhl jerseys
christian louboutin outlet
nike outlet online
balance shoes
light up shoes
coach outlet online
ray ban
under armour outlet
yeezy 500
adidas ultra boost
coach outlet
20186.9wengdongdong
chenjinbei
2018-06-25 14:51:19
20186.25chenjinbei
hermes
roshe run
ray ban outlet
light up shoes
pandora uk
swarovski
baseball jersey
vibram five fingers
audemars piguet
true religion jeans
y-3 shoes
true religion jeans
montblanc fountain pens
mishka clothing
cheap nfl jerseys
michael kors outlet
baseball bats
dansko shoes
coach outlet
oakley canada
tod's shoes
coach factory online
longchamp handbags
true religion
ray ban
kobe 11
michael kors outlet clearance
cheap oakley sunglasses
michael kors canada
jordans
nike air force
longchamp outlet
jordan shoes
kate spade
vans shoes
nike kyrie 3
fitflop sandals
jordan shoes
mizuno running shoes
converse shoes
air max
off-white clothing
coach factory outlet online
jordan shoes
maillot de foot
asics
jordan 4
coach outlet online
supra shoes
nike epic react
fitflops sale clearance
michael kors outlet store
louboutin
polo outlet
miu miu shoes
pandora charms
adidas jeremy scott
pandora jewelry canada
huarache
nike free run
jordans
Fußballtrikots günstig
burberry canada
timberland outlet
curry shoes
polo outlet
kate spade
jordan 6
nike outlet online
supreme outlet
timberland outlet
tag heuer watches
cheap ray bans
coach outlet store online
bcbg
coach outlet online
air max 2018
new balance
bvlgari rings
maglie calcio a poco prezzo
beats by dre
air max
balenciaga shoes
oakley sunglasses
juicy couture outlet
cheap nfl jerseys
nike free run
supreme paris
red bottom shoes
asics running shoes
nike uk
new balance sandals
valentino shoes
prada outlet online
michael kors handbags sale
jordan 8
nike flip-flops
ralph lauren polo shirts
ralph lauren
jordan 5
jordan xx9
wholesale nfl jerseys
louboutin
birkenstock outlet online
adidas outlet store
camisetas de futbol replicas
oakley sunglasses wholesale
tory burch
balenciaga shoes
fitflop sandals
air huarache
coach outlet
mulberry handbags
nike air max
"nfl jerseys
"
longchamp handbags
coach
mlb jerseys
ray ban sunglasses
kate spade outlet
nike shoes for men
coach handbags
nike lunarglide
kate spade handbags
nike sb
givenchy handbags
oakley sunglasses
ray ban sunglasses
basketball shoes
burberry outlet store
nike outlet
ferragamo
converse shoes
michael kors outlet
air max 97
cheap nfl jerseys
louboutin
nhl jerseys
true religion jeans
polo ralph lauren
nike blazer
under armour outlet
ralph lauren
air max 1
ray ban sunglasses
birkenstock sandals
ray ban sunglasses cheap
breguet watches
stussy hoodie
michael kors handbags
ferragamo shoes
kate spade outlet online
belstaff jackets
air jordan
coach outlet online
air max 2017
air jordan
coach factory outlet
adidas wings
soccer shirts
undefeated shoes
cheap nhl jerseys
beats by dre
coach handbags
converse uk
coach outlet online
air max
fitflops
air jordan 14
louboutin
stuart weitzman shoes
yeezy shoes
columbia sportswear
gucci slides
nike outlet
tory burch bags
oakley sunglasses
nike shox
adidas shoes
ralph lauren
manchester united jersey
adidas slides
carnival shoes
ralph lauren
nfl jerseys wholesale
ray ban sunglasses
michael kors handbags
swarovski jewelry
nike shoes
coach factory outlet
michael kors outlet
nike tennis
jordan 1
bottega veneta
adidas nmd
hermes kelly bag
nike free
maillot de foot pas cher
ralph lauren
adidas flip flops
pandora charms
michael kors handbags
cartier jewelry
coach outlet store online clearance
pandora jewelry
coach outlet online
christian louboutin outlet
tory burch uk
manolo blahnik shoes
marc jacobs
links of london
coach factory outlet
adidas ultra boost
ralph lauren uk
balenciaga sandals
polo ralph
nike blazer
suicoke sandals
herve leger dresses
jordan
adidas nmd
scarpe mbt
jordan 12
adidas outlet
tory burch outlet
malone souliers mules
ralph lauren uk
nike roshe
timberland boots
hermes birkin bag
christian louboutin outlet
michael kors outlet
longchamp
cheap soccer jerseys
coach
nike shoes
hollister outlet
nike revolution
nike outlet store
alexander mcqueen shoes
jordan 3
ralph lauren outlet
hermes outlet
red bottoms
kate spade
michael kors handbags
ralph lauren
mbt shoes
ray ban
mk purse
rolex watches
ray ban
nike cortez
timberland boots
air jordan 11
flip-flops
kate spade
prada handbags
flip-flops
ralph lauren outlet
nike presto
michael kors outlet
jordan retro
coach outlet store
air max 90
cheap mlb jerseys
coach factory outlet online
cheap nfl jerseys
running shoes
camisetas de futbol baratas
maglie calcio
tory burch outlet
breitling watches
pandora jewelry canada
coach outlet
burberry outlet online
longchamp
mac cosmetics
nike mercurial vapor
mcm bags
nike uk
pandora jewelry
puma fenty sandals
air jordan
coach factory outlet
prada
ralph lauren
true religion jeans
adidas stan smith
kobe 12
fingerlings monkey
lebron 15
mont blanc pens
fussball trikots
dolce and gabbana
cheap jerseys
air jordan
supreme
coach outlet
michael kors outlet
jordan pas cher
yeezy 500 blush
michael kors
puma slides
louboutin outlet
van cleef & arpels jewelry
adidas superstar
fitflops outlet
burberry outlet
polo outlet
wedding shoes
adidas stan smith
vans shoes
longchamp outlet
oakley sunglasses
cheap soccer jerseys
prada handbags
cheap nba jerseys
nike free
air jordan
michael kors taschen
michael kors outlet store
true religion jeans
adidas yeezy 350
air max
christian louboutin
pandora outlet
prada bags
air max 95
cheap ray ban sunglasses
fila sneakers
harden vol 1
birkenstock
michael kors outlet online
celine outlet
ralph lauren uk
oakley vault
air max plus
michael kors handbags
cheap jordan shoes
ralph lauren
balance shoes
adidas yeezy
kevin durant shoes
coach outlet online
adidas uk
longchamp
hermes uk
supreme uk
christian louboutin
adidas outlet store
soccer jersey
christian louboutin shoes
superdry clothing
adidas football boots
timberland boots
michael kors uk
jordans
nike outlet
air force 1
barcelona jersey
harden vol 2
cheap michael kors bags
ferragamo outlet
dior handbags
nike tn
snapbacks wholesale
flops
mont blanc
nfl jerseys
jordan
nfl jerseys
cheap mlb jerseys
jimmy choo shoes
nike outlet store online
oakley sunglasses
nike factory outlet
off-white clothing
air max 270
cheap replica watches
giuseppe zanotti shoes
nike dunks
coach outlet online
20186.25chenjinbei
yaoxuemei
2018-06-27 05:15:39
yaoxuemei20180627christian louboutin outlet
uggs canada
canada goose outlet
ray ban sunglasses
coach outlet
michael kors outlet
polo ralph lauren
air max 2017
true religion jeans
coach outlet
michael kors handbags
coach outlet online
polo ralph lauren
pandora charms
cheap jordans
kate spade outlet
ugg outlet
pandora outlet
nike shoes outlet
polo outlet
polo ralph lauren
nike trainers
pandora outlet
polo ralph lauren
ugg outlet
canada goose jackets
canada goose outlet
adidas outlet
louboutin shoes
michael kors outlet
coach outlet
uggs outlet
polo ralph lauren
pandora outlet
pandora outlet
pandora outlet
valentino outlet
michael kors outlet
michael kors outlet
pandora outlet
kate spade outlet
mlb jerseys wholesale
ed hardy
michael kors outlet
coach factory outlet
canada goose jackets
mbt shoes
coach outlet online
coach outlet
canada goose jackets
cheap nfl jerseys
pandora jewelry
canada goose outlet
ugg outlet
oakley sunglasses
michael kors handbags
oakley sunglasses wholesale
supreme outlet
kate spade outlet
yeezy boost
asics running shoes
pandora charms
polo ralph lauren
christian louboutin outlet
cheap nfl jerseys
pandora jewelry
ultra boost
michael kors outlet clearance
nfl jerseys
michael kors outlet
coach factory outlet
coach outlet
ray ban sunglasses
michael kors outlet
clarks shoes
longchamp handbags
oakley sunglasses wholesale
michael kors outlet
oakley sunglasses
michael kors outlet
coach outlet
pandora charms
oakley sunglasses
canada goose outlet
christian louboutin
true religion outlet
michael kors outlet
canada goose outlet
nfl jerseys wholesale
mbt shoes
coach outlet
coach outlet
nike outlet
pandora outlet
uggs outlet
christian louboutin outlet
fred perry outlet
michael kors outlet
valentino outlet
fitflops sale clearance
nike outlet
coach outlet
vibram fivefingers
mcm outlet
adidas shoes
cheap jordans
coach outlet
pandora outlet
nike shoes
pandora jewelry
polo outlet
nfl jerseys
ralph lauren outlet
kate spade outlet
coach factory outlet
true religion outlet
polo ralph lauren
mlb jerseys
ray ban sunglasse
coach factory outlet
pandora outlet
gucci outlet
canada goose outlet
kate spade outlet
canada goose outlet
polo shirts
true religion outlet
michael kors outlet
ugg outlet
coach factory outlet
nfl jerseys
vans shoes
oakley sunglasses
mulberry handbags
birkenstock shoes
nhl jerseys
coach outlet
nike kyrie 3
christian louboutin outlet
adidas nmd shoes
ugg boots clearance
christian louboutin outlet
polo ralph lauren
tory burch outlet
true religion jeans
yeezy boost
coach outlet
ferragamo outlet
uggs outlet
coach outlet
michael kors outlet
ugg boots
michael kors outlet clearance
coach outlet
michael kors outlet
mont blanc pens
mbt shoes
pandora outlet
ugg outlet
gucci outlet
fred perry polo shirts
adidas outlet
michael kors outlet
coach outlet
ray ban sunglasses
ugg boots
pandora jewelry
birkenstock outlet
supreme uk
coach outlet
canada goose jackets
mbt shoes
michael kors outlet
coach outlet online
canada goose outlet
adidas superstar shoes
cheap oakley sunglasses
fitflops sale clearance
true religion outlet store
ray ban outlet
coach outlet online
christian louboutin outlet
adidas yeezy shoes
coach outlet
adidas nmd
nike outlet
canada goose jackets
fitflops sale clearance
pandora charms
coach outlet
fred perry polo shirts
ralph lauren polo shirts
coach factory outlet
polo ralph lauren pas cher
coach outlet
christian louboutin outlet
coach outlet
canada goose jackets
ray ban sunglasses
tory burch outlet
michael kors outlet
coach outlet
kate spade outlet
michael kors outlet
nike outlet
nike outlet
christian louboutin outlet
michael kors outlet
coach outlet
true religion jeans
coach outlet
pandora charms sale clearance
canada goose jackets
ugg boots
kate spade outlet
nfl jerseys wholesale
ray ban sunglasses
michael kors outlet
ugg outlet
pandora charm
ralph lauren sale clearance
coach outlet
kate spade outlet
cheap nfl jerseys
tory burch outlet
michael kors outlet
true religion jeans
mont blanc pens
nfl jerseys
michael kors handbags
ralph lauren outlet
ray ban sunglasse
ralph lauren shirts
nba jersey
longchamp outlet
canada goose outlet
canada goose outlet
kate spade outlet
ugg outlet
true religion jeans
michael kors outlet
cheap nfl jerseys
ralph lauren polo
mulberry handbags
michael kors outlet
kate spade handbags
nfl jerseys wholesale
moncler outlet
hermes belts
cheap jordans
canada goose outlet
christian louboutin shoes
coach outlet
polo outlet
ray ban sunglasses
moncler outlet
polo ralph lauren
oakley sunglasses wholesale
coach outlet store online
canada goose outlet
cheap nfl jerseys
coach outlet
ugg boots
polo outlet
kate spade outlet
canada goose jackets
polo outlet
oakley sunglasses
coach factory outlet
ray ban sunglasse
moncler outlet
true religion outlet
canada goose outlet
ugg boots
michael kors outlet
polo outlet
cheap jerseys
coach outlet
nike outlet
michael kors outlet
coach outlet
cheap snapbacks
pandora charms
michael kors outlet
kate spade outlet
canada goose outlet
kate spade outlet
cheap nfl jerseys
adidas outlet
rolex watches
prada handbags
polo ralph lauren
canada goose jackets
ralph lauren shirts
nfl jerseys wholesale
michael kors outlet
tory burch outlet
coach outlet
nfl jerseys wholesale
canada goose outlet
pandora jewelry
moncler jackets
rolex watches
prada outlet
pandora jewelry
coach factory outlet
converse
pandora jewelry
coach outlet online
ralph lauren uk
canada goose outlet
coach factory outlet
pandora charms
coach outlet online
coach outlet online
ralph lauren outlet
coach outlet
michael kors handbags
polo ralph lauren
michael kors outlet
cheap ray bans sunglasses
michael kors handbags
michael kors outlet
moncler jackets
christian louboutin outlet
canada goose jackets
true religion outlet
coach outlet
michael kors outlet clearance
ugg outlet
polo ralph lauren
canada goose outlet
mbt shoes
uggs outlet
michael kors outlet
pandora charms
puma outlet
adidas nmd
uggs outlet
pandora outlet
polo ralph lauren
ed hardy clothing
giuseppe zanotti outlet
adidas nmd
coach outlet
michael kors outlet
coach outlet
michael kors outlet
mbt shoes
michael kors outlet
ralph lauren outlet
kate spade outlet
giuseppe zanotti outlet
pandora outlet
michael kors outlet
lunette ray ban
air max 90
michael kors outlet
kate spade outlet
nfl jerseys
polo ralph lauren
manolo blahnik outlet
pandora jewelry
ray ban sunglasse
ferragamo shoes
ugg boots
nike shoes
adidas yeezy
mbt shoes
michael kors outlet
oakley sunglasses
adidas yeezy
coach outlet
coach outlet
longchamp outlet
polo ralph lauren
lebron james shoes
pandora outlet
mcm handbags
air jordan retro
ugg outlet
mulberry handbags
kate spade outlet
michael kors handbags
pandora charms
uggs outlet
coach outlet
polo ralph lauren
michael kors uk
coach outlet
mulberry handbags
michael kors outlet
kate spade outlet
off white clothing
prada outlet
air max 90
coach outlet canada
polo outlet
christian louboutin shoes
coach outlet online
ralph lauren outlet
yeezy boost 350
pandora outlet
nike shoes
hermes birkin
nike shoes
oakley sunglasses wholesale
michael kors outlet
lacoste outlet
air jordan 4
oakley sunglasses
ralph lauren polo
canada goose jackets
fred perry polo
pandora jewelry
superdry clothing
michael kors outlet
christian louboutin outlet
nhl jerseys
nike air max
polo ralph lauren
kobe bryant shoes
uggs outlet
polo outlet
canada goose outlet
ray ban sunglasses
uggs canada
pandora jewelry outlet
michael kors outlet
cheap mlb jerseys
mont blanc pens
uggs outlet
coach outlet
true religion jeans
cheap jordans
pandora charms
coach outlet
fitflops sale clearance
mont blanc pens
pandora charms
ugg outlet
polo outlet
coach outlet
nike huarache
polo ralph lauren
air jordan shoes
kate spade outlet
red bottom shoes
Back to content | Back to main menu