235, Kjeldsbjerggaard - Lokalhistorie for Tikøb Kommune

Go to content

Main menu:

235, Kjeldsbjerggaard

De enkelte ejerlav > Rørtang > Kongevejen
Kjeldsbjerggaard gennem tiderne

Af Kjeld Damgaard

Fra gammel tid bestod Rørtang af 4 gårde, først i 1808 kom en femte til, da der på overdrevet blev bygget en gård med navnet Ørnholm. Men så tidligt som i 1497 fremgår det af Esrum Klosters overleverede brevbog, at byen bestod af netop fire gårde. På den tid hørte byen nemlig til Esrum Kloster, som i 1497 beskrev hvad byen skulle give i årlig fæsteafgift. Det var bl.a. 1 lam, 1 gås, 4 høns, samt 1 fjerding smør.
Efter svenskekrigene i 1660 blev der udarbejdet en fortegnelse over hvordan de enkelte landsbyer havde det ovenpå krigens ødelæggelser. For Rørtangs vedkommende så det ikke godt ud. Byen havde ligget tæt på krigens brændpunkter, og alt var brøstfældigt (= meget forfaldent eller truede med at styrte sammen) hos tre af gårdmændene i byen.
I 1681 udarbejdedes den landsomfattende matrikel for hele kongeriget. Heraf fremgår, at Rørtang bestod af 4 gårde. Det fremgår også, at jorderne var opdelt i 2 vange, nemlig Birkebjergs Vang og Baune Vang. Baune Vang kaldtes senere Sønder Vang, medens den nordre vang beholdt navnet til udskiftningen i 1790.
Birkebjergs Vang var opdelt i 12 åse. Hver ås havde fra gammel tid hvert sit navn. Blandt disse navne kan nævnes ”Kjelsbjerg Aas”, ”Mellembæks Aas” og ”Vangeleds Agrene”. Og på samme måde var Baune Vang opdelt i 10 åse, hvoraf kan nævnes ”Ristofte Aas”, ”Kistebjerg Aas” og ”Sandholm Agrene”.
Disse navne blev mere eller mindre genbrugt i slutningen af 1700-tallet, da byens fire gårde blev købt af de hidtidige gårdmænd til selveje. De fire gårde fik nemlig navnene Sandholmgaard, Kjeldsbjerggaard, Spurupgaard og Hasselgaard. For de to førstnævnte var der altså tale om genbrug af et ældgamle stednavne. Sådanne marknavne har været anvendt langt op imod vor tid, idet den lokale bonde jo har haft brug for at tilkendegive overfor tyende, naboer og familie på hvilken mark han havde tænkt sig at så eller høste netop den dag.
Det er derfor ingen tilfældighed, at Kjeldsbjerggaard hedder sådan. Kjeldsbjerg er simpelthen en bakke på gårdens jorder. Selv da gården, som jo lå i selve Rørtang by, brændte i midten af 1860’erne og gården i 1866 blev genopført på sin nuværende plads, ja, så fulgte dette naturlige navn med.
Efter at Kjeldsbjerggaard var blevet selveje i 1796 hed gårdejeren Svend Børgesen. Han var mindst 3. generation på gården, idet hans fader (Børge Svendsen) og farfar (Svend Jensen) begge havde været gårdmand på Rørtangs gård nr. 1. I 1681 hed gårdmanden på gård nr. 1 Jens Svendsen, hvilket passer meget godt med de daværende navnetraditioner – så måske samme familie har haft gården endog meget langt tilbage i tiden.
Gården før branden
Fra 1842 findes en beskrivelse af gårdens daværende udseende. Den firlængede gård bestod af et stuehus, der lå mod nord. Dette hus var 14 fag langt og 12½ alen dyb, bygget af 1½ stens grundmur, tækket med stråtag og indrettet med bl.a. 4 stuer med bræddegulve samt 4 kamre med murstensgulve. Det østre hus  var på 13 fag, men kun 7½ alen dyb. Dette hus var tillige stråtækket og indrettet bl.a. til stue og køkken. Det søndre hus var indrettet til lo og lade, medens det vestre hus var 16 fag langt og 12½ dyb. Her var karlekammer og port. Desuden lå der øst for gården to bygninger, der hhv. var vognport og kvægstald. Vest for gården lå endvidere endnu et hus indrettet som hus med køkken.
Den 13. april 1866 skete katastrofen imidlertid. Gården brændte fuldstændig ned, og den daværende ejer, Svend Nielsen besluttede, at lade gården genopføre på marken nordøst for Rørtang by. Allerede i august 1866 kunne der tegnes brandforsikring på nogle af de nye avlsbygninger – så genopbygningen gik hurtigt.
Gårdens tilliggende var arealerne nord for Rørtang Landsby op imod Kongevejen. Ved udflytningen i 1866 kom gården således til at ligge ret centralt i sine jorder, der ved århundredeskiftet udgjorde ca. 40 ha.
Den nye gård
Den nye gård blev opført i etaper. Først blev laden opført, så den stod klar til høsten i 1866. Alt tyder på, at man anvendte sten fra de brændte bygninger til formålet. Og ikke nok med det: Rester af kalklag tyder på, at de oprindelige sten var kalket rosarøde - og at den nye lade blev kalket i samme røde nuance. Portene til laden blev malet grønne og taget var rørtækket. Bygningen var forholdsvis bred og med de godt fire meter høje mure har de store tækkede tagflader virket ret imponerende. Bygningen var en såkaldt kørelade med porte i begge ender. I midten af bygningen lå tærskeloen.
Herpå opførtes en staldbygning mod øst i nøjagtig samme længde og bredde som laden. Murene var dog her kun 2½ meter i højden. I denne bygning indrettedes kostald, hestestald, foderlo, følhopperum, selekammer og karlekammer.
Stuehuset stod færdigt i oktober 1866 - næsten uforandret i sin senklassicistiske stil til vore dage. Til begge sider var en stor frontspidskvist, taget belagt med tegl og med tre skorstenspiber. Stueetagen blev indrettet til 11 større og mindre rum, medens tagetagen indrettedes med tre rum. Alle rum var med bræddegulve og gipsede lofter.
Året efter opførte gårdejer Svend Nielsen en grundmuret og stråtækt bygning lige øst for stuehuset. Her var bl.a. bryggers og senere betegnedes bygningen som mejeri. Huset indrettedes senere til bestyrerbolig. Også et svinehus og vognremise længere mod øst blev opført i 1867.
En ny brand
I 1894 hærgedes gården atter af brand, hvorved gårdens stråtækte udlænger blev ødelagt. Ved den lejlighed blev bygningerne opført i samme højde med trempelopbygning. I første omgang forsynedes bygningerne med tagpap, men er senere erstattet af eternitplader.
Gårdens ejere havde i mange generationer tilhørt samme familie, da Anders Lind Svendsens enke, Margrethe f. Petersen i 1911 solgte gården til enkefru Signe Holm (f. Nielsen). Hun var gift med fhv. købmand Ludvig Holm og drev gården med en bestyrer.
Hun solgte allerede i 1912 til direktør Peter Jørgensen Thomsen (f. 1859). Han var gift med Anna f. Hansen og var direktør for Hobro Spritfabrik - en af de fabrikker, der senere sammensluttedes til De danske Spritfabrikker. Ægteparret kostede en del på ejendommen, bl.a. ombyggede de i 1917-18 stuehuset. De ejede gården i en længere årrække, men benyttede alene gården som sommerbolig. I 1930’erne var gårdens besætning 20 mælkekvæg og 18-20 ungkreaturer - alle af rød dansk malkerace. Mælken leveredes da til Helsingør Mejeri. Til gården hørte da 5 heste og en traktor.
Bedrageriet
Jens Christian Alfred Jensen var født i Sindal i Jylland i 1883. Han havde i en periode indtil 1. december 1915 arbejdet på Zeiner Lassens Planteskole i Helsingør. Her havde han arbejdet sammen med fire polske kvinder, som han åbenbart havde gjort et godt indtryk på. I al fald havde de fire polske kvinder, Paranya Pilowas, Piranya Wichula, Anna Pukala og Marya Nazer, betroet ham deres opsparing på i alt 1.000 kr.
Jens Jensen havde ført en lille bog for hver af de fire kvinder med indførsel af de beløb, som kvinderne havde opsparet, men om Jens med vilje havde givet kvinderne det indtryk, at det var sparekassebøger, kunne dog ikke bevises. Jens Jensen benægtede dette og hævdede at kvinderne selv havde ønsket at han beholdt bøgerne og at de udtrykkeligt havde sagt, at pengene ikke skulle indsættes i en sparekasse.
Den 1. december 1915 fik Jens Jensen nyt arbejde som forvalter på Kjeldsbjerggaard i Rørtang. Jens varetog her en betroet stilling – fik 140 kr om måneden i løn - og skulle hermed kunne forsørge sin hustru og deres fire børn. Kort efter nytår 1916 blev Jens imidlertid mere og mere forfalden til svir og drikkeri – og han begyndte derfor at tage af polakkernes penge. Jobbet på Kjeldsbjerggaard indebar tillige, at han til tider havde mange af gårdejeren Thomsens penge at råde over. På et tidspunkt solgte han således en vognladning kartofler for 330 kr – og beholdt pengene. Han solgte tillige avner og halm uden at afregne med husbonden og fik af bestyreren uberettiget udbetalt 130 kr.
Den 25. marts 1916 forlod han sin plads som forvalter. Han vendte ikke senere tilbage og omtalte ikke for nogen at han rejste. Han sendte dog 50 kr. til hustruen, men brugte i øvrigt over 200 kr. på sig selv indtil han blev arresteret.
Tilbage sad altså en hustru med fire børn, fire polske piger, der var franarret 200-300 kr. hver samt en gårdejer i Rørtang, der var blevet bedraget for 528 kr. og 60 øre. Jens Jensen, der tilstod alle forhold, havde en gang tidligere været dømt for tyveri og bedrageri, og blev nu dømt til at betale alle beløb tilbage + sagsomkostningerne. Det samlede beløb var således 1.563,60 kr! Som straf idømtes han 80 dages fængsel på sædvanlig fangekost.
Familien Levysohn - Lindgren
Fra 1956 ejedes Kjeldsbjerggaard af Ingerlise Lindgren (f. Levysohn). Hun havde gården fra sin moder Erica Levysohn, der var gift med overretssagfører Konrad Levysohn. I 1940, da Erica Levysohn købte Kjeldsbjerggaard, flyttede datteren Ingerlise og dennes mand, Erik Lindgren, ind med familien. Sidstnævnte, der var meget hesteinteresseret, var uddannet cand.polit. Da familien Lindgren flyttede ind på Kjeldsbjerggaard var Erik Lindgren således chef for vareforsyningen - en post, der netop under besættelsen var ekstra vanskelig. I et senere interview fortalte Ingerlise Lindgren om den første vinter på gården: “Vor første vinter var hård. Vi var jo lige så strengt rationeret med brændsel som andre - og hvilken skandale, hvis vi havde brugt så meget som en pind for meget med den stilling, min mand havde! Der var overhovedet ikke fyret i soveværelserne. Men klædte sig ikke af, men på, når man gik i seng. En af de første aftener havde jeg været særlig snedig og i god tid lagt en varmedunk i min seng, men det blev nu ingen nydelse. Den havde været utæt, og lagenet var dækket af is og under sengen var der en hel skøjtebane".
Efter en karriere i bl.a. Valutacentralen og Nationalbanken, blev han i 1950 departementschef i Forsvarsministeriet. I 1955 skiftede han til et job som direktør for Den kgl. Porcelænsfabrik - et job, som han beholdt til 1971. I et interview i sommeren 1955 fortæller Erik Lindgren om sit interesse i landbrug: “Det var ikke et hus med en pæn have, vi var ude efter. Begrebet have er ikke noget for mig. Jeg foretrækker en græsplæne og store træer. Her på Kjeldsbjerggaard er der 45 kreaturer og 7 heste. Det er netop morsomt at have en gård, når det som her er en erhvervsvirksomhed. Her sker noget - her er liv og en mængde afgørelser at træffe. Især da jeg sad som embedsmand, var det uhyre værdifuldt for mig at komme andre menneskers problemer tæt ind på livet. Og da hele min slægt er landmænd har jeg ofte været på landet. Og her har jeg både bestyrer og fodermester, men jeg dirigerer selv det hele, ellers er der ikke noget ved det!”
Malin Lindgrens erindringer
Et af Ingerlise og Erik Lindgrens børn, Malin, har bl.a. skrevet nogle erindringsglimt. Heri får man nogle små indblik i hverdagen på Kjeldsbjerggaard i 1940’erne. Bl.a. skriver hun om, hvordan egnens børn under krigen kunne lege, stå på ski og på skøjter på Kongevejen, for der kom alligevel aldrig en bil. Om maden og forholdene under besættelsen skriver Malin Lindgren bl.a.:
Hvor mange byboer ved, hvor ildrødt og trævlet saltet flæsk er? Slagtedagen var et højdepunkt, selv om man aldrig vænnede sig til grisens frygtelige skrig fra bænken, men dens endeligt betød fersk kød i mange dage. Og det var en lige så stor luksus som at få ”købemælk”, når man plejede at få al mælk kogt, fordi der var kalvekastning i besætningen.
Når grisen havde ligget i måneder i de store saltekar i kælderen var den træls at tygge sig igennem. På det røde flæsk blev kogt utallige supper, vi skulle spise ”lidt af”, hvis vi ville have eftermad. Bordskik og manerer blev der ikke sparet på, for som det hed: I vil få det svært ude i livet, hvis I er kræsne og ikke ved, hvordan I skal opføre Jer!
Altså gik vi ombord i hvidkålssuppen (som vi ved børnenes bordende kaldte ”kludesuppe”), grønkålssuppen, rosenkålssuppen og rædslen over alle rædsler: kråsesuppen, som for de andre var en særlig nydelse, der blev spist med megen andagt lillejuleaften. Jeg synes (og synes stadig), at den brungrå suppe smagte som opkast og nev mig så hårdt i låret under nedsvælgningen, at selv mine brødre nikkede anerkendende ved synet af mine blå mærker.
Turen til middagsbordet foregik i løb gennem en uopvarmet havestue, hvor kulden svøbte sig omkring én som våde lagner. Temperaturen i den kakkelovnsfyrede spisestue var 17 grader. Dengang klædte vi os på om morgenen så tæt som muligt på ovnen i spisestuen, som kunne brænde over. Og vanter, skisokker og halstørklæder blev lunet på messingstangen omkring komfuret, før vi greb cyklerne for at forcere snedriverne på en skolevej uden gadebelysning.
Skoletiden i Snekkersten
Om skoletiden skriver Malin Lindgren, der gik i Snekkersten Skole, bl.a.:
I 4. klasse på landet gik jeg sammen med både ”Snot Tove” og ”Iris med lusene”. Der var regelmæssig lusekæmning, når skolesygeplejersken kom med tættekammen og Sabadilleeddiken. Og var der ”fangst”, fik Iris fra det lange hus ved jernbanen altid skylden. Uanset om hun selv var angrebet eller ej. Da en af mine små brødre skulle til børnefødselsdag i 1. klasse, kom han hjem en time efter og sagde, han ikke gad blive, for ”faderen kom hjem og ville gi’ moderen øretæver”. De sociale forskelle var større, end nutidens børn kender dem. Der var børn, der ikke havde en tandbørste og ikke blev sparet for at blive udspurgt om hjemmets hygiejne i hele klassens påhør.
I under- og mellemskolen var årstiderne delt ind efter bestemte lege. Om efteråret svingtov, kronskjul og sanglege: ”Tag den ring”, ”I haven der har jeg et pæretræ” og den, der sluttede i den svære valgsituation: ”Hop så højt du elsker ham, ellers sæt dig ned og skam. El-sker du ham ?”  Om foråret fyldte hinkeruderne hver ledig plet i skolegården, og der blev hoppet paradis eller konkurreret med hinkestenene i strålende blåt, grønt og rødt med hakkebøfmønster eller haner. Ingen kunne forklare de pludselige skift i skolegårdens lege, men kort efter var det effen-eller-ueffen eller glansbilleder, anbragt i stilebøger med ombøjede sider, hvor man trak hos hinanden, samlede og byttede og var halve timer om at bestemme sig for ny køb hos byens fortvivlede boghandlere.
I 1948 opstod en ny dille, så det stående spørgsmål i frikvarteret var: ”Skal vi hønse?” Aviserne kunne meddele, at der var millioner af hønseringe i omløb, og at kun 10% af produktionen endte om benene på de høns og duer, de var beregnet for. Resten blev købt af skolebørn, der brugte dem på samme måde, som man spillede kugler. De var af celloluid i alle regnbuens farver og særlig status havde de spillere, der havde så mange ringe, at de kunne bære dem i lange kæder om halsen.
Tjenestefolkene
Om husets tjenende ånder skriver Malin Lindgren:
For mange af efterkrigstidens børn var de unge tjenestepiger en væsentlig del af den omgivende voksenverden. Somme tider havde man kendt dem lige så længe som sine forældre. Der var stadig hjem, hvor hushjælpen kom som 16-årig med barndommens lange fletning opbevaret i en æske med lyserødt silkepapir og en jysk dialekt, der aldrig helt forsvandt. Sine, døbt Hansigne, der med tidens sprogbrug blev fæstet, da jeg var 2 år og tog imod alle mine fire søskende, var hos os i 48 år, og selv om hun stædigt fastholdt den gammeldags tiltaleform ”Herren” og ”Fruen” – til børnebørnenes åbenlyse forargelse – herskede hun enevældigt over familiens gøren og laden og lod ingen være i tvivl om, hvilke af herskabets venner det passede hende at lave mad til – og hvilke hun helst var foruden.
Hun var et balancepunkt og et tilflugtssted, når man var på kant med dem oppe i stuerne. Hun og de andre piger, vi på et vist tidspunkt havde, holdt altid med os. De følte sig meget naturligt i samme situation som os. Det var Sine, der hørte os i salmevers, mens havregrøden blev spist, lånte os penge og fik alt det at vide, man ikke ville drømme om at fortælle forældre. Hun tog os med på sommerferie i Frederikshavn, for hvordan skulle vi ellers blive passet ordentligt, mens hun var væk. Hendes far var fiskeskipper i Frederikshavn og den første dag i oktober 1943 lå han i Gilleleje Havn og lod sende besked til min mor, at fik halvjøder også problemer, var han parat.
Flygtninge fra Baltikum
Om tiden umiddelbart efter besættelsen, skriver Malin Lindgren:
Efter krigen fik vi to af de baltiske kvinder i huset, som ellers havde boet i flygtningelejren på Gurrehus. Anna Kamaldyn fra Estland og Anni fra Letland, den fhv. kahytsjomfru, der insisterede på at servere på bare fødder både ude og inde. Anni var pæn og kvik og ikke længe om at finde ud af, at det vigtigste  i tilværelsen var at få fat på en mand  - en dansk mand med reelle hensigter og mod på hurtigt ægteskab. Var man først dansk gift, var man for stede udenfor de russiske kommunisters rækkevidde. Anni fandt Holgersen, der var fisker i Espergærde, og min søster og jeg fulgte på nært hold og gebrokkent tysk Annis kærestesorger og kamp for at holde på den glade ungkarl. Vi vovede os solidarisk ud på gyngende grund og holdt cyklerne uden for ”Maritza” i Helsingør, mens Anni var inde for at få kæresten væk fra stambordet og kammeraterne, der var hendes farlige rivaler. Anni fik til sidst sin dansker.
Kjeldsbjerggaard blev drevet af en bestyrer, fordi man far arbejdede i byen og hørte til dem, nordsjællænderne lidt hånligt kaldte ”københavnerlandmænd” eller ”teaterbønder”. Hans omdømme steg dog betragteligt, da en hestehandler søgte at sælge ham en hest, han på et tidligere tidspunkt havde afvist. Da han så den i stalden i Gilleleje, sagde han: ”Jamen, Jens Hansen, det var jo den, De viste mig for 14 dage siden i Horserød.” Det var satans, sagde hestehandleren anerkendende. Men han kunne heller ikke vide, at han for en gangs skyld havde mødt en direktør, der læste stamtavler som musikelskere læser partiturer, og med hippologisk ekspertise kunne sige om en hest ”var fransk for” eller ”for svag i krydset”.
Sveskes erindringer
Et barnebarn af Ingerlise og Erik Lindgren, Iselin C. Hermann har i en personlig fortælling om livet på Kjeldsbjerggaard i 60’erne fint berettet om sine indtryk - set gennem et barns øjne. Iselin, der af morfaren, Erik Lindgren, blev kaldt “Sveske” har således fortalt om bedsteforældrenes liv på gården, om hendes morbrødre Laxen, Ture og Bo, der jo dengang var voksne - og ikke mindst om de mange ansatte, der endnu dengang var på gården. Ingerlise og Erik Lindgrens to ældste børn Malin og Kinne (mor til Iselin) havde på det tidspunkt for længst stiftet egen familie.
Dengang var der endnu en fodermester på gården, Ejvind Petersen, samt en ung dreng, der var ansat til at hjælpe fodermesteren i stalden. Der var en bestyrer, Gottlieb Christensen. Og der var kokkepigen Hansigne Westergaard, som i Iselins fortælling kaldes “Nea” samt en smuk stuepige, som kaldets “Tilde”. Derudover var kom der en vaskekone, fru Tokarski - som egentlig hed Bertha til fornavn.
Om husets faktotum, Nea, skriver Iselin Hermann bl.a.: Nea dufter sødt af vanilje og grydesmør, alt ved hende er blødt: Hendes hænder, når de klapper mig på kinden, hendes hud på armenem når hun rører i gryden, hendes bryster og alt den bløde hud, søm bølger inde bag forklædet inde under kitlen, når hun rigtigt rører til, så sovsen ikke skiller. Herren og Fruen kalder Nea for Signe. Helt rigtigt fra starten hed hun noget så mærkeligt og mande-dameagtigt som Hans Signe, men det kunne Puer (= Ture Lindgren) ikke sige, da han var lille, så børnene kalder hende Nea. ...
Nea har ikke nogen børn, for hun har aldrig været gift og har arbejdet i vores familie, lige siden mor blev født. Hun er ikke en del af familien som sådan, men en del af Gården. Hun hører til her, hendes sødlige duft, agurkesalaten og den brune sovs. Hendes slæbende tøfler er lige så meget en den af Gården som døren ud til køkkenet, som også slæber.
Nea sover med varmedunke, der er ingen varme på hendes værelse nemlig. Og det er nordvendt. Når jeg sover sammen med hende, låner jeg den ene. ... Hendes værelse ligger over køkkenet og det er helt synd for hende, at hun ikke kan ligge i sin seng og høre hvor hyggeligt det lyder, når hun skyder komfurringene fra dernede.
Hansigne Westergaard havde en drøm om engang at tage en tur til Rumænien. Hun havde nemlig under et besøg i Helsingborg mødt et ægtepar, som talte varmt om Rumænien. Og siden da havde Hansigne sparret penge op og læst alt hvad hun kunne finde om Rumænien. Turen til Helsingborg havde hun fået ved at klippe kuponer ud af Frederiksborg Amts Avis. Iselin Hermann husker:
I skuffen sammen med husholdningspungen har hun faktisk kuponer til næsten to endagsture, men det er bare dét med at få fri til det. Sandt at sige er det aldrig noget, jeg har tænkt over, men det er rigtig nok; Nea har aldrig en fridag. Hun er heller aldrig syg. Hvem skulle komme op med havresuppe til hende, hvis hun lagde sig?
Iselin Hermanns bog “Træer sår sig selv” handler om livet på Kjeldsbjerggaard året rundt og hun skriver bl.a. om julen på Kjeldsbjerggaard: Havestuen om morgenen er det bedste af alle rummene på hele Gården, Om vinteren bliver den lukket af, fordi det er for svært at fyre den op. Det ville kræve en hel skov. Kun til jul bliver der lagt i den store kakkelovn flere dage før den fireogtyvende. Juletræet står i rundingen og når helt op til loftet. Mormor og Gårddrunten (=Bo Lindgren) har pyntet det, stået på stiger og sat over hundrede lys på, som mangedoblede af alle vinduerne i rundingen.
Arabiske heste
Som nævnt var Erik Lindgren meget engageret i hesteavl, hvilket gården på den tid bar præg af. Flere eksemplarer af Frederiksborg-heste og arabiske heste kunne dengang beskues i Kjeldsbjerggaardens ridefold. Men før 1960 var der praktisk taget ingen arabiske heste i Danmark. I 1950’erne havde Erik Lindgren opkøbt nogle fuldblods araberheste - pensionerede cirkusheste fra Cirkus Schumann. I løbet af 60’erne udvidedes samlingen af araberheste - dels ved yderligere opkøb - dels ved egen avl. Af disse kan nævnes hingsten Marrakech, der stammede fra grev Esterhazys berømte stutteri i Ungarn, men som selv blev født i Stockholm. Hingsten blev cirkushest i Cirkus Schumann - og først ved sin pensionering ankom den til Kjeldsbjerggaard - efter sigende uden nogen sinde tidligere at have set grønt græs, endsige en hoppe! Men dennes efterkommere har sat sig uudslettelige spor i dansk hesteavl.
Erik Lindgrens viden om heste gav sig også udtryk i adskillige artikler om hesteavl samt til et formandskab for “Landsorganisationen for lettere Hesteavl”.
Efter Erik Lindgrens død marts 1989, beholdt enken, Ingerlise Lindgren, gården i årrække, men solgte i 2001 - efter flere forgæves forsøg på at afhænde ejendommen. Salgsprocessen var temmelig indviklet - den havde sine rødder tilbage til 1967, da Vejdirektoratet eksproprierede store dele af gårdens arealer. Hele sagen blev ført op på højeste plan og der kunne derfor først ske et salg da en række arealreservationer (“Færgevejskorridoren”) m.v. på området var blevet ophævet i 1997. Denne nye ejer lod herefter en udstykning på 70 parceller påbegynde i året 2001.
Om flåde-, marine-, minde- og “skibsege”
Udstykningen fik navnet ”Skibsegen”, angiveligt fordi et gammelt egetræ på marken er blevet kaldt ”Skibsegen” igennem mange år - som et levn fra tiden efter 1807, da der blev plantet i tusindvis af nye egetræer, som med tiden skulle bruges til at bygge nye flådefartøjer af (til erstatning for de skibe englænderne havde stjålet).
Forfaldet sætter ind
Da ejendomsselskabet “Notabenus A/S” havde fået opført de mange nye boliger på Kjeldsbjerggaards mark, trak selskabet sig ud af ejendommen. De nye ejere, antikvitetshandler Heine Bartsch og hustru Jette Tolstrup Bartsch, var ikke interesseret i at bevare gårdens bygninger og disse forfaldt derfor hurtigt. Ejerne satsede åbenlyst på, at gårdens bygninger skulle forfalde så meget, at de kunne nedrives og at der så i stedet kunne opføres boliger på arealet. Imidlertid havde byrådet ingen intentioner om at ændre på den beslutning, som man havde truffet om at gårdens bygninger skulle bevares og at der ikke skulle bygges parcelhuse på området. Landbrugspligten på bygningerne blev i øvrigt heller ikke ophævet.
I 2005 blev gården så atter solgt. Denne gang til Anpartsselskabet “Kjeldsbjerggaard” - hvor Jannie Jeppesen From og Laila Jeppesen var direktører. De ansøgte om tilladelse til at nedrive bygningerne, hvilket førte til at Helsingør Byråd måtte nedlægge et såkaldt §14-forbud, der indebar at bygningerne ikke kunne nedrives. Året efter vedtog samme byråd en bevarende lokalplan for det, der efterhånden var en ruin. Lokalplanen gav mulighed for at indrette 6 boliger i de tre væsentlige bygninger. De to mindre huse - bestyrerboligen og den gamle svinestald - måtte derimod gerne nedrives.
Bygningerne havde da stået tomme i årevis og fordi de skiftende ejere ikke havde ofret noget på vedligeholdelsen, truede bygningerne efterhånden med at falde sammen. Helsingør Kommune fastholdt i hele forløbet, at landbrugs- og bopælspligten skulle overholdes.
I 2010 blev Anpartsselskabet imidlertid overtaget af Laila Jeppesen alene. Laila Jeppesens familie har siden 2011 arbejdet ihærdigt på at redde bygningerne. Bestyrerboligen er renoveret, den store hovedbygning har fået fornyet taget og repareret mure både ind- og udvendigt. Endnu mangler at blive indsat døre og vinduer. Udlængerne er også blevet sikret mod yderligere forfald og hærværk og det næste bliver at lægge nyt tag også her.

Kjeldsbjerggaard, fotograferet 1937.

Gårdejer Anders Lind Svendsen, Kjeldsbjerggaard.
Kjeldsbjerggaards hovedbygning omkring 1910, medens den endnu var i  den gamle gårdmandsfamilie  Svendsens eje.
Forårspløjning 1942
Høstarbejde 1942.
Havestuen i hovedbygningen, 1958.
Kjeldsbjerggaards indkørsel fra Kongevejen, 1964.
Øjenvidenskildring af branden i 1894

Senere smedemester Erik Svedstrup, Rørtang Smedje, skrev den 27. august 1894 sin skildring af branden på Kjeldsbjerggaard:
“Kjeldsbjerggaard” er brændt i Nat. Stuehuset er reddet, men det var en farlig Hurlumhej hele Natten med de andre Bygningers Brand. Havde Sine Mortensen (Enke paa Andreas Minde) ikke haft Fremmede kunde snart baade Mennesker og Dyr bleven indebrændt. Emil (min Far) og Frederik (Bestyrer hos Sine Mortensen) samt Vilhelm Jørgensen (fra Prøvesten) var oppe at kalde paa Svendsens og Folkene samt løse Kreaturerne. Det var baade et stolt og et sørgeligt Syn at se det store Ildhav mod den mørke Nattehimmel med Skoven til Baggrund og naar du saa tænker dig de angstfulde, brølende Dyr, den bølgende Menneskemængde, Klokkernes Klemten og Sprøjtemandskabets Kommandoraab, i saadan en stille Nat, kan du nok faa en Forestilling om baade Skønheden og Uhyggen i en slig Tragedie. Svendsen er vistnok helt fra det, hans Kone tager det mere med Ro. Børnene var meget bedrøvet over Gaarden, men nok mest over deres Kaniner og en Høne med smaa Kyllinger, men heldigvis blev alt levende reddet paa en Gris nær. Den var syg og blevet glemt - løb saa selv ud, men hele Grisen var i Brand og blev slaaet ned. Der var 4 Sprøjter, den første der mødte var fra Saunte. Først tømte de alle Brøndene, derpaa hentede de Vand i “Andreas Mindes” Dam.
Interiørbillede fra Kjeldsbjerggaard, ca 1970.

Kostalden, 1970.

Lisser Lindgren med sine fem børn.
Total forfald i 2009

Renoveringen er påbegyndt, nov. 2011.

Det famøse egetræ på marken ved Kjeldsbjerggaard, der har lagt navn til en bebyggelse på gårdens jorder: Skibsegen.
7 comments

2017-01-25 10:50:25
Recommended dosages for cialis 20mg lowest price .
2017-01-25 14:55:49
It is often housed for well-tolerated programs, cialis sale gel.
2018-05-10 05:46:59
adidas superstar
salomon outlet
roshe run
softball bats
scarpe hogan
lebron 11
sac vanessa bruno
wedding dresses
prada
polo lacoste pas cher
nike free run
nike air max
mac makeup
polo ralph lauren
thomas sabo charms
clarks shoes
pandora jewelry
michael kors outlet online store
polo ralph lauren
nike huarache
pandora jewelry
cheap oakley sunglasses
nike shoes
asics
roshe run
spain world cup jersey
converse all stars
air max 95
mac makeup
hermes outlet
kobe 9
hogan shoes
hilfiger uk
louboutin outlet
air max 97
swarovski jewelry
coach outlet
soccer jerseys
montre pas cher
nike clothing
nike air max
nike roshe run
mulberry
nike air max 95
jordans
hermes birkin bags
longchamp outlet
portugal world cup jersey
barbour jackets
adidas slides
nike free
air max 2018
nike free run
longchamp pas cher
swarovski
oakley uk
marc jacobs handbags
nike free
swarovski crystal jewelry
sac burberry
new balance
coach purse
polo ralph lauren
jordan
nike huarache
red bottoms
furla
burberry outlet
flip flops
timberland boots
longchamp outlet
france world cup jersey
fendi handbags
tommy hilfiger pas cher
nike air force
dolce and gabbana
air max 90
jordan
versace handbags
tod's shoes
cheap eyeglasses
ray ban
sac michael kors
timberland pas cher
sac longchamp
links of london
adidas outlet store
ralph lauren
nike outlet online
asics gel
bottega veneta
vans shoes
ray ban pas cher
nike air max
ferragamo shoes
cheap jerseys
jordan
new balance shoes
christian louboutin
oakley sunglasses
jordan 4
argentina world cup jersey
brazil world cup jersey
miu miu shoes
converse uk
nike air max
supra shoes
guess canada
true religion outlet
ray ban sunglasses
cheap jerseys
coach outlet store online
nike free
nike vapor max
nike air max
air max 90
jordan shoes
fendi handbags
new balance pas cher
air max 90
fitflop uk
manolo blahnik
iphone x case
pandora charms
pandora bracciali
adidas shoes
louboutin pas cher
michael kors
adidas originals
sac michael kors
germany world cup jersey
marc jacobs
ray ban sunglasses
air max 2017
reebok shoes
chloe handbags
mizuno
tory burch
nike outlet store
vans pas cher
lebron shoes
converse chuck taylor
oakley sunglasses
basketball shoes
adidas clothing
michael kors outlet
lunette oakley
nike kyrie 2
michael kors outlet
oakley pas cher
wedding dresses
sac guess
converse shoes
yeezy shoes
replica watches
nike air max
ralph lauren
polo ralph lauren outlet
michael kors uk
mercurial superfly
michael kors
christian louboutin
mizuno running shoes
polo ralph lauren
ray ban sunglasses
montre pas cher
true religion
louboutin shoes
nike air max
lebron 12
nike air max
jordan 12
skechers shoes
replica watches
michael kors outlet
omega watches
roty burch outlet
cheap wedding dresses
hermes bags
jordan
nike air max
fitflops sale
ed hardy
beats headphones
kobe bryant shoes
converse
adidas outlet store
replica rolex watches
roshe run
fitflops sale
michael kors outlet
goyard handbags
para jumpers outlet
jordan 5
giuseppe zanotti outlet
air max 90
nike free run
balenciaga shoes
nike roshe
nike pas cher
nike mercurial
true religion jeans
hilfiger outlet
cheap nfl jerseys
burberry sale
replica watches
dolce and gabbana
michael kors handbags
dansko shoes
nike outlet
nike store
true religion jeans
five finger shoes
adidas running shoes
dansko shoes
true religion outlet
nike factory outlet
chrome hearts jewelry
montre
ray ban occhiali
stuart weitzman
new balance outlet
converse all star
kate spade
mulberry handbags
nike air force
prada outlet
adidas superstar
oakley vault
hogan
iphone 7 cases
cartier bracelet
burberry outlet
beats by dre
kenzo clothing
nike air max plus
bottega
guess factory
bcbg outlet
kevin durant shoes
belgium world cup jerseys
occhiali oakley
mizuno
ralph lauren outlet
cheap jordans
michael kors canada
salvatore ferragamo
nike air max
timberland boots
adidas zx flux
mac cosmetics
jordan pas cher
air force 1
longchamp handbags
michael kors
stuart weitzman
asics trainers
softball bats
jordan 3
longchamp outlet
vans outlet
jordan 6
rolex watches
wedding dresses
cheap jordan shoes
jordan 1
ray ban sunglasses
pandora uk
adidas soccer cleats
nike blazer
christian louboutin outlet
lacoste shoes
oakley sunglasses
nike roshe run
pandora bijoux
nike air max
michael kors uk
tory burch
longchamp pas cher
true religion outlet
bcbg max
michael kors outlet online
nike blazer
mac cosmetics
air jordan
valentino shoes
adidas trainers
vans scarpe
gioielli swarovski
nike roshe run
beats headphones
nike uk
nike blazer
air max
ray ban sunglasses
sac michael kors
air jordan
orologi rolex
kate spade outlet
polo ralph lauren
ralph lauren outlet
jordan xx9
jordan 11
timberland boots
christian louboutin
timberland boots
soccer shoes
nike tn
reebok outlet
puma shoes
ray ban sunglasses
jordans
new balance
prada handbags
kate spade outlet
burberry
nike free
nike shoes
ray ban sunglasses
instyler
jimmy choo
asics gel lyte
adidas outlet store
louboutin pas cher
celine handbags
air max 90
iphone cases
oakley sunglasses
nike air max
nike
oakley sunglasses outlet
air max 2017
mont blanc pens
adidas flip-flops
mont blanc pens
ghd hair straighteners
supra shoes
michael kors outlet clearance
herve leger dresses
yves saint laurent
reebok shoes
boy london clothing
karen millen
new balance
jordans
salvatore ferragamo
adidas outlet
england world cup jersey
nike air max
coach factory outlet
jordan
2018.5.10yangpeng

dongdong8
2018-06-09 01:51:05
ralph lauren
michael kors outlet online
michael kors handbags
adidas superstar
jordan 12
kate spade handbags
adidas flip flops
coach outlet online
nike blazer
nike outlet store
nike uk
nike outlet store online
air max
y3 shoes
coach handbags
jordans
ralph lauren
michael kors handbags
true religion jeans
ralph lauren
undefeated shoes
ray ban sunglasses
manchester united jersey
oakley sunglasses
mcm bags
coach outlet
new balance sandals
hermes bags
prada bags
prada handbags
converse shoes
kevin durant shoes
valentino shoes
bvlgari rings
alexander mcqueen shoes
air max 1
air max plus
adidas uk
coach outlet online
air force 1
ray ban outlet
adidas jeremy scott
nike outlet
jordan 8
tory burch
dansko shoes
ray ban sunglasses
coach outlet online
oakley sunglasses
michael kors handbags
adidas outlet
rolex watches
adidas football boots
cheap jerseys
juicy couture
air jordan
cheap mlb jerseys
harden vol 2
nike dunks
supra shoes
baseball jersey
nike outlet
prada
nike factory
mbt shoes
longchamp
coach
adidas nmd
louboutin shoes
air max 270
miu miu shoes
timberland boots
balenciaga triple s
nike blazer
links of london
adidas stan smith
longchamp outlet
cheap mlb jerseys
nike free
christian louboutin
tory burch outlet
adidas outlet
nike shoes
air max
hermes outlet
cheap nba jerseys
carnival shoes
rayban
coach outlet online
cheap jordan shoes
michael kors outlet
adidas nmd
curry shoes
coach outlet
off-white shoes
converse shoes
adidas yeezy
burberry outlet store
fitflops
cheap nfl jerseys
birkenstock sandals
ralph lauren
cartier jewelry
nike tennis
flip-flops
hermes birkin bag
tag heuer watches
longchamp
swarovski jewelry
air jordan
louboutin
jordan
hermes kelly bag
cheap nfl jerseys
air jordan shoes
puma slides
kate spade outlet online
superdry
jordans
fingerlings monkey
michael kors outlet
timberland outlet
pandora jewelry
jordan xx9
marc jacobs
cheap replica watches
nfl jerseys
polo ralph lauren
birkenstock sandals
mont blanc pens
pandora jewelry
nike free run
vans shoes
red bottoms
prada outlet online
longchamp handbags
oakley canada
mont blanc
jimmy choo shoes
harden vol 1
kate spade
true religion
nike presto
tod's shoes
barcelona jersey
air jordan 11
air max 95
louboutin outlet
oakley sunglasses wholesale
bcbg
michael kors handbags
columbia sportswear
christian louboutin
snapbacks wholesale
hermes
jordan shoes
fila shoes
kobe 11
coach factory outlet
kate spade outlet
true religion jeans
fitflops
pandora charms
mizuno running shoes
asics
pandora jewelry
christian louboutin
nike free
polo ralph lauren
gucci slides
air jordan 14
ralph lauren polo shirts
nike cortez
montblanc pen
air max
air max
yeezy shoes
ralph lauren
beats by dre
ray ban outlet
jordan 1
nike shoes
burberry outlet
nike sb
nike tn
herve leger dresses
new balance
jordan 5
louboutin
polo outlet
wedding shoes
nfl jerseys
true religion jeans
suicoke
supreme paris
oakley sunglasses
jordan pas cher
fitflops
oakley sunglasses
supreme uk
michael kors outlet online
jordans
giuseppe zanotti shoes
ralph lauren
timberland outlet
fitflops sale clearance
flip flops
malone souliers shoes
asics running shoes
nike epic react flyknit
coach outlet
stuart weitzman shoes
timberland boots
michael kors
ray ban
nike shox
adidas originals
balenciaga shoes
flipflops
coach outlet store online
michael kors outlet clearance
nike outlet store
coach
converse uk
jordan 6
cheap oakley sunglasses
air jordan
coach handbags
coach outlet
nike roshe
running shoes
bottega veneta
coach handbags
breguet watches
nike free
ray ban
mulberry
coach outlet store
balenciaga sandals
longchamp
nike shoes for men
kate spade
celine outlet
coach outlet online
flops
givenchy handbags
polo ralph lauren
nike air max
timberland boots
audemars piguet
nike huarache
van cleef & arpels jewelry
dolce and gabbana
nike mercurial superfly
beats headphones
vibram fivefingers
jordan shoes
belstaff jackets
ferragamo
polo ralph
michael kors handbags
coach factory outlet
air max 97
michael kors handbags
off-white
mac cosmetics
michael kors outlet clearance
coach factory online
polo outlet
longchamp handbags
scarpe mbt
stussy hoodie
hollister outlet
coach outlet
michael kors
tory burch uk
air huarache
oakley vault
lebron 15
nike flip-flops
burberry outlet
burberry canada
baseball bats
christian louboutin outlet
air max 90
roshe run
michael kors canada
tory burch bags
pandora jewelry canada
true religion jeans
ferragamo shoes
adidas outlet
ralph lauren
soccer jersey
cheap mlb jerseys
longchamp outlet
kobe 12
adidas yeezy 350
air jordan
kate spade
adidas shoes
polo outlet
jordan 3
nike kyrie 3
michael kors uk
birkenstock outlet
nike uk
christian louboutin
ralph lauren
ralph lauren uk
cheap ray bans
supreme
coach outlet online
nike lunarglide
michael kors outlet
prada handbags
manolo blahnik
pandora charms
supreme outlet
nhl jerseys
air max 2018
air jordan
air jordan
ray bans
jordan retro
christian louboutin
wholesale nfl jerseys
tory burch
ray ban sunglasses
pandora jewelry
nike revolution
swarovski
nfl jerseys
oakley sunglasses cheap
mishka clothing
nike air force
basketball shoes
cheap nfl jerseys
vans shoes
breitling watches
coach outlet
true religion jeans
ferragamo outlet
ralph lauren
air max 2017
adidas wings
kate spade handbags
jordan 4
puma fenty
michael kors taschen
adidas slides
michael kors outlet online
dior handbags
pandora charms
cheap nhl jerseys
christian louboutin outlet
nike outlet online
balance shoes
light up shoes
coach outlet online
ray ban
under armour outlet
yeezy 500
adidas ultra boost
coach outlet
20186.9wengdongdong
chenjinbei
2018-06-25 14:43:21
20186.25chenjinbei
hermes
roshe run
ray ban outlet
light up shoes
pandora uk
swarovski
baseball jersey
vibram five fingers
audemars piguet
true religion jeans
y-3 shoes
true religion jeans
montblanc fountain pens
mishka clothing
cheap nfl jerseys
michael kors outlet
baseball bats
dansko shoes
coach outlet
oakley canada
tod's shoes
coach factory online
longchamp handbags
true religion
ray ban
kobe 11
michael kors outlet clearance
cheap oakley sunglasses
michael kors canada
jordans
nike air force
longchamp outlet
jordan shoes
kate spade
vans shoes
nike kyrie 3
fitflop sandals
jordan shoes
mizuno running shoes
converse shoes
air max
off-white clothing
coach factory outlet online
jordan shoes
maillot de foot
asics
jordan 4
coach outlet online
supra shoes
nike epic react
fitflops sale clearance
michael kors outlet store
louboutin
polo outlet
miu miu shoes
pandora charms
adidas jeremy scott
pandora jewelry canada
huarache
nike free run
jordans
Fußballtrikots günstig
burberry canada
timberland outlet
curry shoes
polo outlet
kate spade
jordan 6
nike outlet online
supreme outlet
timberland outlet
tag heuer watches
cheap ray bans
coach outlet store online
bcbg
coach outlet online
air max 2018
new balance
bvlgari rings
maglie calcio a poco prezzo
beats by dre
air max
balenciaga shoes
oakley sunglasses
juicy couture outlet
cheap nfl jerseys
nike free run
supreme paris
red bottom shoes
asics running shoes
nike uk
new balance sandals
valentino shoes
prada outlet online
michael kors handbags sale
jordan 8
nike flip-flops
ralph lauren polo shirts
ralph lauren
jordan 5
jordan xx9
wholesale nfl jerseys
louboutin
birkenstock outlet online
adidas outlet store
camisetas de futbol replicas
oakley sunglasses wholesale
tory burch
balenciaga shoes
fitflop sandals
air huarache
coach outlet
mulberry handbags
nike air max
"nfl jerseys
"
longchamp handbags
coach
mlb jerseys
ray ban sunglasses
kate spade outlet
nike shoes for men
coach handbags
nike lunarglide
kate spade handbags
nike sb
givenchy handbags
oakley sunglasses
ray ban sunglasses
basketball shoes
burberry outlet store
nike outlet
ferragamo
converse shoes
michael kors outlet
air max 97
cheap nfl jerseys
louboutin
nhl jerseys
true religion jeans
polo ralph lauren
nike blazer
under armour outlet
ralph lauren
air max 1
ray ban sunglasses
birkenstock sandals
ray ban sunglasses cheap
breguet watches
stussy hoodie
michael kors handbags
ferragamo shoes
kate spade outlet online
belstaff jackets
air jordan
coach outlet online
air max 2017
air jordan
coach factory outlet
adidas wings
soccer shirts
undefeated shoes
cheap nhl jerseys
beats by dre
coach handbags
converse uk
coach outlet online
air max
fitflops
air jordan 14
louboutin
stuart weitzman shoes
yeezy shoes
columbia sportswear
gucci slides
nike outlet
tory burch bags
oakley sunglasses
nike shox
adidas shoes
ralph lauren
manchester united jersey
adidas slides
carnival shoes
ralph lauren
nfl jerseys wholesale
ray ban sunglasses
michael kors handbags
swarovski jewelry
nike shoes
coach factory outlet
michael kors outlet
nike tennis
jordan 1
bottega veneta
adidas nmd
hermes kelly bag
nike free
maillot de foot pas cher
ralph lauren
adidas flip flops
pandora charms
michael kors handbags
cartier jewelry
coach outlet store online clearance
pandora jewelry
coach outlet online
christian louboutin outlet
tory burch uk
manolo blahnik shoes
marc jacobs
links of london
coach factory outlet
adidas ultra boost
ralph lauren uk
balenciaga sandals
polo ralph
nike blazer
suicoke sandals
herve leger dresses
jordan
adidas nmd
scarpe mbt
jordan 12
adidas outlet
tory burch outlet
malone souliers mules
ralph lauren uk
nike roshe
timberland boots
hermes birkin bag
christian louboutin outlet
michael kors outlet
longchamp
cheap soccer jerseys
coach
nike shoes
hollister outlet
nike revolution
nike outlet store
alexander mcqueen shoes
jordan 3
ralph lauren outlet
hermes outlet
red bottoms
kate spade
michael kors handbags
ralph lauren
mbt shoes
ray ban
mk purse
rolex watches
ray ban
nike cortez
timberland boots
air jordan 11
flip-flops
kate spade
prada handbags
flip-flops
ralph lauren outlet
nike presto
michael kors outlet
jordan retro
coach outlet store
air max 90
cheap mlb jerseys
coach factory outlet online
cheap nfl jerseys
running shoes
camisetas de futbol baratas
maglie calcio
tory burch outlet
breitling watches
pandora jewelry canada
coach outlet
burberry outlet online
longchamp
mac cosmetics
nike mercurial vapor
mcm bags
nike uk
pandora jewelry
puma fenty sandals
air jordan
coach factory outlet
prada
ralph lauren
true religion jeans
adidas stan smith
kobe 12
fingerlings monkey
lebron 15
mont blanc pens
fussball trikots
dolce and gabbana
cheap jerseys
air jordan
supreme
coach outlet
michael kors outlet
jordan pas cher
yeezy 500 blush
michael kors
puma slides
louboutin outlet
van cleef & arpels jewelry
adidas superstar
fitflops outlet
burberry outlet
polo outlet
wedding shoes
adidas stan smith
vans shoes
longchamp outlet
oakley sunglasses
cheap soccer jerseys
prada handbags
cheap nba jerseys
nike free
air jordan
michael kors taschen
michael kors outlet store
true religion jeans
adidas yeezy 350
air max
christian louboutin
pandora outlet
prada bags
air max 95
cheap ray ban sunglasses
fila sneakers
harden vol 1
birkenstock
michael kors outlet online
celine outlet
ralph lauren uk
oakley vault
air max plus
michael kors handbags
cheap jordan shoes
ralph lauren
balance shoes
adidas yeezy
kevin durant shoes
coach outlet online
adidas uk
longchamp
hermes uk
supreme uk
christian louboutin
adidas outlet store
soccer jersey
christian louboutin shoes
superdry clothing
adidas football boots
timberland boots
michael kors uk
jordans
nike outlet
air force 1
barcelona jersey
harden vol 2
cheap michael kors bags
ferragamo outlet
dior handbags
nike tn
snapbacks wholesale
flops
mont blanc
nfl jerseys
jordan
nfl jerseys
cheap mlb jerseys
jimmy choo shoes
nike outlet store online
oakley sunglasses
nike factory outlet
off-white clothing
air max 270
cheap replica watches
giuseppe zanotti shoes
nike dunks
coach outlet online
20186.25chenjinbei
yaoxuemei
2018-06-27 05:15:23
yaoxuemei20180627christian louboutin outlet
uggs canada
canada goose outlet
ray ban sunglasses
coach outlet
michael kors outlet
polo ralph lauren
air max 2017
true religion jeans
coach outlet
michael kors handbags
coach outlet online
polo ralph lauren
pandora charms
cheap jordans
kate spade outlet
ugg outlet
pandora outlet
nike shoes outlet
polo outlet
polo ralph lauren
nike trainers
pandora outlet
polo ralph lauren
ugg outlet
canada goose jackets
canada goose outlet
adidas outlet
louboutin shoes
michael kors outlet
coach outlet
uggs outlet
polo ralph lauren
pandora outlet
pandora outlet
pandora outlet
valentino outlet
michael kors outlet
michael kors outlet
pandora outlet
kate spade outlet
mlb jerseys wholesale
ed hardy
michael kors outlet
coach factory outlet
canada goose jackets
mbt shoes
coach outlet online
coach outlet
canada goose jackets
cheap nfl jerseys
pandora jewelry
canada goose outlet
ugg outlet
oakley sunglasses
michael kors handbags
oakley sunglasses wholesale
supreme outlet
kate spade outlet
yeezy boost
asics running shoes
pandora charms
polo ralph lauren
christian louboutin outlet
cheap nfl jerseys
pandora jewelry
ultra boost
michael kors outlet clearance
nfl jerseys
michael kors outlet
coach factory outlet
coach outlet
ray ban sunglasses
michael kors outlet
clarks shoes
longchamp handbags
oakley sunglasses wholesale
michael kors outlet
oakley sunglasses
michael kors outlet
coach outlet
pandora charms
oakley sunglasses
canada goose outlet
christian louboutin
true religion outlet
michael kors outlet
canada goose outlet
nfl jerseys wholesale
mbt shoes
coach outlet
coach outlet
nike outlet
pandora outlet
uggs outlet
christian louboutin outlet
fred perry outlet
michael kors outlet
valentino outlet
fitflops sale clearance
nike outlet
coach outlet
vibram fivefingers
mcm outlet
adidas shoes
cheap jordans
coach outlet
pandora outlet
nike shoes
pandora jewelry
polo outlet
nfl jerseys
ralph lauren outlet
kate spade outlet
coach factory outlet
true religion outlet
polo ralph lauren
mlb jerseys
ray ban sunglasse
coach factory outlet
pandora outlet
gucci outlet
canada goose outlet
kate spade outlet
canada goose outlet
polo shirts
true religion outlet
michael kors outlet
ugg outlet
coach factory outlet
nfl jerseys
vans shoes
oakley sunglasses
mulberry handbags
birkenstock shoes
nhl jerseys
coach outlet
nike kyrie 3
christian louboutin outlet
adidas nmd shoes
ugg boots clearance
christian louboutin outlet
polo ralph lauren
tory burch outlet
true religion jeans
yeezy boost
coach outlet
ferragamo outlet
uggs outlet
coach outlet
michael kors outlet
ugg boots
michael kors outlet clearance
coach outlet
michael kors outlet
mont blanc pens
mbt shoes
pandora outlet
ugg outlet
gucci outlet
fred perry polo shirts
adidas outlet
michael kors outlet
coach outlet
ray ban sunglasses
ugg boots
pandora jewelry
birkenstock outlet
supreme uk
coach outlet
canada goose jackets
mbt shoes
michael kors outlet
coach outlet online
canada goose outlet
adidas superstar shoes
cheap oakley sunglasses
fitflops sale clearance
true religion outlet store
ray ban outlet
coach outlet online
christian louboutin outlet
adidas yeezy shoes
coach outlet
adidas nmd
nike outlet
canada goose jackets
fitflops sale clearance
pandora charms
coach outlet
fred perry polo shirts
ralph lauren polo shirts
coach factory outlet
polo ralph lauren pas cher
coach outlet
christian louboutin outlet
coach outlet
canada goose jackets
ray ban sunglasses
tory burch outlet
michael kors outlet
coach outlet
kate spade outlet
michael kors outlet
nike outlet
nike outlet
christian louboutin outlet
michael kors outlet
coach outlet
true religion jeans
coach outlet
pandora charms sale clearance
canada goose jackets
ugg boots
kate spade outlet
nfl jerseys wholesale
ray ban sunglasses
michael kors outlet
ugg outlet
pandora charm
ralph lauren sale clearance
coach outlet
kate spade outlet
cheap nfl jerseys
tory burch outlet
michael kors outlet
true religion jeans
mont blanc pens
nfl jerseys
michael kors handbags
ralph lauren outlet
ray ban sunglasse
ralph lauren shirts
nba jersey
longchamp outlet
canada goose outlet
canada goose outlet
kate spade outlet
ugg outlet
true religion jeans
michael kors outlet
cheap nfl jerseys
ralph lauren polo
mulberry handbags
michael kors outlet
kate spade handbags
nfl jerseys wholesale
moncler outlet
hermes belts
cheap jordans
canada goose outlet
christian louboutin shoes
coach outlet
polo outlet
ray ban sunglasses
moncler outlet
polo ralph lauren
oakley sunglasses wholesale
coach outlet store online
canada goose outlet
cheap nfl jerseys
coach outlet
ugg boots
polo outlet
kate spade outlet
canada goose jackets
polo outlet
oakley sunglasses
coach factory outlet
ray ban sunglasse
moncler outlet
true religion outlet
canada goose outlet
ugg boots
michael kors outlet
polo outlet
cheap jerseys
coach outlet
nike outlet
michael kors outlet
coach outlet
cheap snapbacks
pandora charms
michael kors outlet
kate spade outlet
canada goose outlet
kate spade outlet
cheap nfl jerseys
adidas outlet
rolex watches
prada handbags
polo ralph lauren
canada goose jackets
ralph lauren shirts
nfl jerseys wholesale
michael kors outlet
tory burch outlet
coach outlet
nfl jerseys wholesale
canada goose outlet
pandora jewelry
moncler jackets
rolex watches
prada outlet
pandora jewelry
coach factory outlet
converse
pandora jewelry
coach outlet online
ralph lauren uk
canada goose outlet
coach factory outlet
pandora charms
coach outlet online
coach outlet online
ralph lauren outlet
coach outlet
michael kors handbags
polo ralph lauren
michael kors outlet
cheap ray bans sunglasses
michael kors handbags
michael kors outlet
moncler jackets
christian louboutin outlet
canada goose jackets
true religion outlet
coach outlet
michael kors outlet clearance
ugg outlet
polo ralph lauren
canada goose outlet
mbt shoes
uggs outlet
michael kors outlet
pandora charms
puma outlet
adidas nmd
uggs outlet
pandora outlet
polo ralph lauren
ed hardy clothing
giuseppe zanotti outlet
adidas nmd
coach outlet
michael kors outlet
coach outlet
michael kors outlet
mbt shoes
michael kors outlet
ralph lauren outlet
kate spade outlet
giuseppe zanotti outlet
pandora outlet
michael kors outlet
lunette ray ban
air max 90
michael kors outlet
kate spade outlet
nfl jerseys
polo ralph lauren
manolo blahnik outlet
pandora jewelry
ray ban sunglasse
ferragamo shoes
ugg boots
nike shoes
adidas yeezy
mbt shoes
michael kors outlet
oakley sunglasses
adidas yeezy
coach outlet
coach outlet
longchamp outlet
polo ralph lauren
lebron james shoes
pandora outlet
mcm handbags
air jordan retro
ugg outlet
mulberry handbags
kate spade outlet
michael kors handbags
pandora charms
uggs outlet
coach outlet
polo ralph lauren
michael kors uk
coach outlet
mulberry handbags
michael kors outlet
kate spade outlet
off white clothing
prada outlet
air max 90
coach outlet canada
polo outlet
christian louboutin shoes
coach outlet online
ralph lauren outlet
yeezy boost 350
pandora outlet
nike shoes
hermes birkin
nike shoes
oakley sunglasses wholesale
michael kors outlet
lacoste outlet
air jordan 4
oakley sunglasses
ralph lauren polo
canada goose jackets
fred perry polo
pandora jewelry
superdry clothing
michael kors outlet
christian louboutin outlet
nhl jerseys
nike air max
polo ralph lauren
kobe bryant shoes
uggs outlet
polo outlet
canada goose outlet
ray ban sunglasses
uggs canada
pandora jewelry outlet
michael kors outlet
cheap mlb jerseys
mont blanc pens
uggs outlet
coach outlet
true religion jeans
cheap jordans
pandora charms
coach outlet
fitflops sale clearance
mont blanc pens
pandora charms
ugg outlet
polo outlet
coach outlet
nike huarache
polo ralph lauren
air jordan shoes
kate spade outlet
red bottom shoes
zzyytt
2018-07-02 11:22:39
air max 2017
nike hyperdunk
asics gel kayano
yeezy boost 350
bape clothing
oakley sunglasses
nike react
adidas pure boost
kate spade outlet
golden goose sneakers
curry 4
kobe sneakers
michael kors
oakley sale
supreme clothing
adidas outlet
ray ban store
adidas tubular
oakleys sunglasses
nike lebron 11
damian lillard shoes
oakley
golden goose
chrome hearts
michael kors
nike shoes
nmd
pureboost
goyard wallet
off white hoodie
air jordan
converse outlet
yeezy shoes
goyard
nike running shoes
prada sunglasses
golden goose sneakers
yeezys
hermes belt
jordan shoes
fila online shop
kate spade handbags
golden goose mid star
longchamp handbags
links of london sale
kobe byrant shoes
derrick rose shoes
tom ford glasses
hermes belt
curry 5
kobe 9
yeezy 500
fitflops sale clearance
yeezy boost 350 v2
yeezy boost 350 v2
nike dunk low
adidas shoes
nike air force 1
longchamp
yeezy boost 350 v2
oakley sunglasses
jordan shoes
nike air zoom structure 19
air max 270
nike flyknit
oakley sunglasses
links of london
nike prestos
michael kors handbags
off white jordan 1
nike shoes for men
adidas nmd
jordan retro 13
kd shoes
gucci belts
jordan 4
nike polo
cheap mlb jerseys
nmd
oakleys sunglasses
nike roshe
michael kors outlet
hermes birkin
nike off white
nfl store
kd 10
michael kors handbags
golden goose sneakers
adidas stan smith
nike flyknit racer
burberry outlet
hermes belt
golden goose sale
russell westbrook shoes
off white clothing
basketball shoes
golden goose
nike free run
huaraches
kobe 11
patriots jersey
converse shoes
yeezy shoes
yeezy boost
chrome hearts online
hermes birkin
lebron soldier 11
prada eyeglasses
fitflops sale
yeezy boost 350
longchamp bags
lebron 14
longchamp
jordan 11
cheap nba jerseys
yeezy wave runner 700
westbrook shoes
moncler
balenciaga
kyrie irving shoes
dior sunglasses
true religion jeans
michael kors outlet store
adidas superstar
longchamp
air max 90
adidas superstar UK
nike air force
goyard bags
nike lebron 15
puma fenty
tory burch shoes
air force ones
cheap jordan shoes
cheap jordans
cheap nhl jerseys
ray ban sunglasses
yeezy boost 350
hyperdunks
nfl jerseys
adidas flux
tom ford sunglasses
bape hoodie
nike shox outlet
nike air max
yeezy
air jordans
nike air force 1 high
hermes belts
cheap oakley sunglasses
nike cortez
longchamp handbags
michael kors factory outlet
nike air max 90
asics shoes
adidas ultra boost
moncler jackets
michael kors outlet online
kobe basketball shoes
longchamp bags
michael kors handbags
birkin bag
links of london
yeezy
huarache shoes
lebron 13
curry shoes
ray ban sunglasses outlet
oakley
air max
pandora jewelry
air jordan 12
nike basketball shoes
fila shoes
real jordans for sale cheap
chrome hearts outlet
yeezy 500
michael kors outlet
michael kors sale
adidas gazelle
caterpillar shoes
air max 2018
longchamp bags
michael kors outlet
kyrie 3
moncler outlet
longchamp handbags
adidas yeezy
tory burch shoes
christian louboutin shoes
golden goose outlet
russell westbrook shoes
off-white
goyard handbags
lacoste online shop
true religion outlet
ultra boost
supreme hoodie
hermes
jordan 1 off white
pandora bracelet
yeezy 500 blush
nike react flyknit
nike air zoom
chrome hearts
adidas nmd
hermes belts
adidas ultra boost
adidas nmd
d rose shoes
nfl jerseys
golden goose
fila
moncler jackets
yeezy sneakers
red bottoms
goyard tote
yeezy shoes
kayno
yeezy boost 350 v2
adidas iniki
true religion
hermes bag
longchamp longchamps
adidas yeezy
adidas gazelle sale
yeezy shoes
pandora charms
air jordan 6
lebron 15
michael kors outlet handbags
adidas stan smith
true religion jeans
irving shoes
adidas yeezy
nike air force
nike huarache
golden goose
ray ban sunglasses
harden shoes
yeezy boost 350 v2
yeezy boost
nba jerseys
adidas yeezy
timberland shoes
kevin durant shoes
michael kors handbags
fila outlet
crazy explosive
adidas ultra boost
michael kors outlet store
yeezy
fila shoes
converse shoes
nike shox for women
kyrie 4
air max 90
yeezy
lebron soldier 10
nike zoom
jordan 6
adidas superstar
nike huarache
yeezy
nike outlet store online shopping
stephen curry shoes
nike dunks
golden goose
nike cortez women
golden goose
basketball shoes
cheap oakley sunglasses
ultra boost 3.0
adidas stan smith uk
retro jordans
adidas yeezy boost
nike outlet store
nike x off white
michael kors purses
nike hyperdunk 2017
adidas eqt support adv
nike huarache
cheap nfl jerseys
golden goose shoes
moncler jackets
outlet golden goose
yeezy shoes
new england patriots jersey
birkin bag
air max 270
balenciaga sneakers
true religion outlet
nike air force 1 low
nike huarache
golden goose superstar
cheap jordans
moncler outlet
pure boost
goyard handbags
off white nike
kobe shoes
zx flux
adidas nmd r1
nhl jerseys
nike epic react flyknit
off white shoes
golden goose sneakers
balenciaga
moncler
fenty puma
lacoste outlet
hogan outlet
rayban sunglasses
yeezy boost 350 v2
adidas tubular x
nike flyknit trainer
hogan outlet online
michael kors outlet
oakley
kyrie 4
nike react
hermes outlet online
adidas nmd
adidas eqt
cheap nfl jerseys china
yeezy boost
kobe byrant shoes
hermes birkin
burberry outlet online
gucci belt
vans outlet
christian louboutin
vans store
kobe 11
adidas iniki runner
adidas tubular
nike mercurial vapor
golden goose starter
vibram fivefingers
lebron james shoes
adidas ultra boost 3.0
longchamp
nmd r1
jordan retro
calvin klein underwear
paul george shoes
off white
adidas nmd
asics sneakers
bape hoodie
ferragamo belt
off white hoodie
nike air max
off white jordan 1
pg 1
yeezy
vapormax
nike flyknit
hermes handbags
vans shoes
lebron shoes
yeezy boost 350
kobe shoes
yeezy boost 350
nike air max 90
lebron 15 shoes
adidas yeezy
pandora bracelet
vans shoes
caterpillar boots
converse outlet store
nike air max shoes
ray ban sunglasses
hermes handbags
james harden shoes
golden goose slide
michael kors outlet
lebron 15
nike air zoom pegasus 32
jordan 12
michael kors outlet
nike air max 270
goyard handbags
michael kors outlet online
nike sneakers
pandora jewelry
ysl handbags
adidas eqt
michael kors outlet online
moncler jackets
nike air presto
paul george shoes
jordan retro
nike epic react flyknit
yeezy shoes
ray ban
kevin durant shoes
yeezy 700
iniki
yeezy boost 350
curry 5
salvatore ferragamo belt
off white jordan 1
adidas yeezy
golden goose francy
yeezys
adidas ultra boost 3.0
michael kors
air jordan 11
pandora charms
ferragamo sale
jordan retro
balenciaga sneakers
nike hyperdunk
mlb jerseys
moncler
nike roshe one
reebok outlet
100% real jordans for cheap
balenciaga speed
nike air force 1
nike air max
adidas yeezy boost
ray ban
ray ban aviator sunglasses
supreme clothing
yeezy boost
jordan shoes
adidas eqt support adv
nike air max 2018
michael kors factory outlet
adidas stan smith men
air max
tom ford glasses
michael kors
yeezy shoes
kobe basketball shoes
huarache shoes
michael kors outlet
adidas stan smith women
ray ban sunglasses
timberland outlet
balenciaga sneakers
nike air max 2017
yeezy boost 350
jordan 13
adidas store
off-white
christian louboutin shoes
lacoste polo
michael kors outlet
louboutin shoes
john wall shoes
calvin klein outlet
curry 4
ray ban sunglasses online
nike mercurial
nike air vapormax
kobe 9
balenciaga shoes
tom ford sunglasses
nike shox
moncler sale
nike shoes for women
foamposites
ray ban
ferragamo belt
Back to content | Back to main menu