21 B, "Busserupgaard" - Lokalhistorie for Tikøb Kommune

Go to content

Main menu:

21 B, "Busserupgaard"

De enkelte ejerlav > Mørdrup > Dortevej

Busserupgaard - i fortid og nutid


af Kjeld Damgaard og Kresten Tommerup

For 40 år siden opførtes de første rækkehuse på det areal, hvor Busserupgaard havde ligget. Områdets historie går imidlertid langt tilbage i tiden: Busserupgaarden lå her i århundreder, og da den blev nedrevet, var det egentlig meningen, at der skulle bygges parcelhuse. Busserupgaard havde oprindeligt adressen Mørdrupvej 104, men efter anlæggelsen af Dortevej har den tilbageværende hovedbygning fået adressen Dortevej 21 B.


Busserupgaards historie går tilbage til middelalderen, men faktisk kender vi ikke til stedets ældste historie og dermed forklaringen på, at denne enestegård ikke hørte til den nærliggende Mørdrup landsby. Den ældste dokumentation om Busserups eksistens er fra 1497, da Esrum Kloster udarbejdede en fortegnelse over alt klosterets jordegods. Blandt de mange landsbyer, gårde og huse, som opremses, nævnes på en blanding af dansk og latin: Bvtzserop. Pernelae ij skilling grot.
Meningen med det er, at Busserup, hvor Pernille bor, skal give 2 skilling grot i afgift til klosteret. Det er en meget lille betaling, så gården/huset har ikke været stort. Hvem Pernille var, finder vi nok aldrig ud af, men muligvis er der tale om en enke, der har beholdt stedet efter sin mand. En anden mulighed er, at teksten skal tydes som det latiniserede navn på en Per Nielsen. Vi kommer det formentlig aldrig nærmere…

Navnets betydning

Om Busserup er meget ældre end 1400-tallet er også uvist. Navnet kendes ikke fra  ældre dokumenter eller lignende, men betydningen af navnet er til gengæld mere tydelig. Forleddet ”Busse-” kommer af et mandsnavn, som enten har været Butze (der kendes tilbage fra 1350) eller Bussi, der nok mere har været et tilnavn. Efterleddet ”-rup” er en afledning af det oprindelige -torp, som betegner en udflytterbebyggelse. Stedet har med andre ord været Butzes sted, udflyttet fra en nærliggende større landsby. Det kunne jo være nærliggende at tro, at det var Mørdrup, men det ved vi faktisk intet om. En mulighed er, at Esrum-munkene på et tidspunkt har erhvervet en gård i Mørdrup, som de efterfølgende har fået skilt ud fra landsbyfællesskabet med sin egen jord, et indhegnet enemærke.
Gården var en enestegård. Sandsynligvis har der heller aldrig været mere end én ejendom på stedet. Der har nok aldrig været en egentlig landsby, hvilket også ville være helt ulogisk i betragtning af Mørdrups umiddelbare nærhed.

Beskrivelse fra 1681
Stedet nævnes atter i en mandtalsliste fra 1613 og i en jordebog fra 1661. I en markbog fra 1681 beskrives stedet nærmere. En markbog er en fortegnelse over al jord og dens beskaffenhed. Beskrivelsen blev gennemført for at danne grundlag for en retfærdig og rimelig beskatning af landets jorder.
Budtzerup, som stedet dengang blev skrevet, var en gård liggende norden for Mørdrup og som tilhørte amtsforvalter Hans Rostgaard på Krogerup – sammen med både Mørdrup og Tibberup. Den havde en lille vang, som lå sydvest for gården og nord for Mørdrup. Vangen bestod alene af 14 agre, hvilket understreger, at stedet var ret ubetydeligt. Desuden var i samme vang en eng - målt til 8 stykker - og begroet med underskov (= lav skovvækst). Desuden var der en mose i samme vang, som kaldtes Fred Manne Mose. I det overdrev, som Busserup havde fælles med Mørdrup og de to små gårde i Espergærde (det lå nord og nordøst for Busserup, ud mod Flynderups og Rørtangs jorder), var gården takseret til 4 høveders græsning. Det sidste betyder, at gården havde  ret til at have fire stykker stort kvæg, heste eller andet lignende på græs på overdrevet. Det kunne dog også være andre dyr, f.eks. regnedes 4 får eller 4 svin for det samme som et høved (en ko).
Af de bevarede skifteprotokoller kan vi se, at en Laurs (Laurids/Lars) Nielsen har haft Busserup i fæste i en periode frem til 1734, da han dør. Fæstet er formentlig gået videre til enken Anna Ebbesdatter, som først døde 5 år senere, men fæstet forblev nok  i samme familie. Den næste fæster,  Børge Laursen, er formentlig en søn. Under normale forhold gik fæstet – hvad enten det drejede sig om en gård eller et mindre husmandssted – sædvanligvis videre i samme familie. Det eneste helt sikre vi ved om Børge Laursen, er dog, at han døde i 1757.
I  1771 får vi sat navn på en ny beboer på stedet, måske den, der som ung mand overtog fæstet direkte efter Børge Laursens død nogle og tyve år før: Det er den da 47-årige bonde Christian Olsen, som er gift med en 59 årig kvinde, der var gift anden gang. Det er alt, hvad vi får at vide i en slags primitiv folketælling fra det år. Men i 1787 ses Christian Olsen stadig som bonde og gårdmand på Busserupgaard. Han er nu blevet 63 år gammel og er blevet gift  for 2. gang - nu med en yngre kvinde, den kun 40-årige Margrethe. Deres fire børn var Ane, Ole, Margrethe og Niels. Desuden boede på gården en tjenestekarl, den 24-årige Ole Jensen.

Busserup lægges sammen med Mørdrup
Årene op mod 1800 stod overalt i landboreformernes tegn. Selve Mørdrup landsby blev således udskiftet i 1791 - og i den forbindelse valgte udskiftningskommissionen at nedlægge det gamle enemærke-ejerlav og lægge Busserup ind under Mørdrup landsby. Det betød i praksis, at gården nu fik matrikelnummer under Mørdrup (matr.nr. 8) og samtidig del i det overdrev, som landsbyen fik tillagt nordvest for landsbyen. Dermed var Busserups flere hundrede år lange historie som enestegård slut. I praksis betød det dog ikke meget, for den daværende ejer af såvel Mørdrup som Busserup var jo Krogerup Gods, som havde overtaget gården fra kongen i 1672 – som en belønning for tro tjeneste under svenskekrigen 1658-60.
I den næste folketælling fra 1801 bor på gården en avlskarl, den 32-årige Anders Olsen, samt tre tjenestefolk, nemlig den 28-årige Niels Pedersen, den 60-årige Anna Larsdatter samt den kun 7-årige tjenestedreng Hans Nielsen. Forklaringen på, at der ikke nævnes nogen gårdmand er, at gården var fæstet bort til en helsingoraner, der ikke var bonde. Desuden var Krogerup Gods på den tid i færd med at sælge ud af sit fæstegods herunder først og fremmest områdets gårde.

Busserup bliver en selvejergård
For Busserups vedkommende skete handlen den 19. januar 1802, da den hidtidige fæster, translatør Andreas Christian Sprunck købte gården af kammerjunker von der Maase på Krogerup. Sprunck havde været fæster af gården siden 23. april 1790, på hvilket tidspunkt han overtog fæstet efter Christian Olsen. Gårdens tilliggende blev i dette fæstebrev opgjort til 7 Skp. 2 Fjk. 2 Alb., og teksten tyder i øvrigt på, at ejendommen  trængte til en kærlig hånd. I hvert fald overtager Sprunck udtrykkeligt gårdens bygninger ”saaledes som de nu befindes”, men med Krogerups forhåndstilladelse til at udskifte disse med ”saa mange Fag af Vaaninger og udhuuse, som til Gaardens og Avlingens Drift ere fornødne” – helt for egen regning. Så snart disse bygninger, som bliver hans ejendom, var opført, forpligtede han sig til at lade dem behørigt brandforsikre. Vi kan derfor nok fastslå, at de gamle bygninger er blevet fornyet mellem 1790 og 1793, idet Sprunck 28. december 1793 får gårdbygningerne forsikret for 3.780 rigsdaler - efter forinden at have forbedret ejendommen for 1.250 rd.
1790-fæstebrevet tyder også på, at gården forinden har stået tom i nogen tid, idet translatør Sprunck for egen regning skal anskaffe sig ”den fornødne Besætning og Redskaber til Avlingens Drift, samt Føde og Sæde-Korn”.
I forbindelse med handelen i 1802 blev der tillagt gården nogle jordstykker fra andre af gårdene i Mørdrup. Det drejede sig bl.a. om Peder Svendsens overdrevspart, dele af Lars Jørgensens og Jacob Nielsens overdrevsparter samt en del af Jacob Nielsens eng. Dermed fik gården et samlet tilliggende på 1 Tønde, 4 Skæpper og 2 Album Hartkorn eller 69 tdr. land. Sprunck havde som nævnt allerede før købet haft stedet i fæste.  Det fremgår da også af skødet, at han havde ladet opføre ”anseelige og bekostelige Bygninger paa Gaardens Grund samt foretaget betydelige Hegns- og Grundforbedringer paa Jorden”. Som følge heraf fik han nedsættelse i den landgilde, han skulle betale til Krogerup.

Translatør Sprunck
Andreas Christian Sprunck (1751-1819) blev således Busserupgaards første selvejer, men om han rent faktisk brugte gården som bolig er mindre sandsynligt. Måske benyttede han stedet som sommerbolig, således som overklassen i Helsingør var begyndt på i slutningen af 1700-tallet. Han var gift med Frederikke Christine Reyersen (1762-1843). Sammen fik de 5 døtre og 1 søn. Sprunck var translatør ved Øresunds Toldkammer og havde således sin faste bolig i Helsingør.
Efter Andreas Spruncks død i 1819 blev ejendommen solgt på en offentlig auktion. Det var ganske almindeligt på de tider at udbyde en ejendom på en, to, tre eller fire auktioner og så håbe på et godt bud til sidst. Også i dette tilfælde måtte der 4 auktioner til, før den rette liebhaver indfandt sig. Ganske vist var der blevet budt 3.000 rigsdaler ved 3. auktion, men det mente sælger ikke var tilstrækkeligt og forlangte en fjerde auktion. Her bød Niels Andersen gården op i 4.000 rigsdaler, men bekendtgjorde efterfølgende, at han havde gjort bud på vegne af Jens Nielsen, København.

Busserupgaard i 1839
Den 16. januar 1839 mødte tre mænd op på Busserupgaard ved Mørdrup. De tre herrer var branddirektør Hass samt tømrermester Malling og murermester Lundberg fra Hillerød. Deres opgave var at taksere gården i tilfælde af brandskade. På den tid var ejeren assistent Christian August Carl Nielsen. Han købte gården i 1835, og i 1839 lod han gården vurdere af ovennævnte tre mænd. De beskrev gården på følgende måde:
Stuebygningen (mod syd) var 13 fag lang (ca 20 m) og 13 alen dyb (ca 8 m), bygget af fyrrebindingsværk i fod, muret med brændte sten og med tegltag. Bygningen var indrettet til forplads og værelser. Under bygningen var der 4 fag kælder indrettet til køkken, pigekammer og folkestue. Bygningen havde 2 skorstene. Mod øst lå en udlænge på 19 fag (ca 30 m) og 10 alen dyb (ca 6 m) opført af samme bygningsmaterialer som stuehuset. Bygningen var indrettet til lo, port, stald, karlekammer og lade. Bygningen havde en skorsten.
Mod nord lå en 30 fag (ca 45 m) lang og 9 alen dyb (ca 5,5 m) længe opført af samme materialer som stuebygningen, indrettet til kvægstald, 2 kamre med køkken og skorsten, lade, tørvehus og vognremise. Mod vest en 17 fag lang og 9 alen dyb længe også opført af samme materialer og indrettet til lo, lade og port. Desuden bestod ejendommen af et dobbelt lokum. I alt vurderedes bygningerne til 2.380 rigsdaler.

Nye ejere
I 1841 overtog exam.jur. Mogens Christian Muhle Busserupgaard. Han var født i Rørup ved Odense og gift med Betty (1793-1880). Meget tyder på, at familien Muhle ikke har taget ophold på gården, men fortsat havde ophold i deres bolig tæt ved Rosenborg i København. I alt fald ses familien ikke i Mørdrup ved folketællingen i 1850, men derimod i København. Da Muhle døde, solgtes gården til en ny ejer.
Det var Ernst August Schreiber, der var født i Helsingør i 1826 som søn af købmand Frederik W. Schreiber. Hans baggrund har næppe heller været landbrugsmæssig, og efter overleveringen var hans sindstilstand svingende. Det skulle også være baggrunden for, at han i februar 1861 måtte lade gården bortsælge ved auktion. Ny ejer blev Carl Frederik Døhne, men det skal nu ikke blive det sidste, vi hører om Schreiber - han dukker op igen senere i fortællingen.

Skolelærer Kaarsen
Carl Frederik Døhne var født i 1824 i Asminderød Sogn og ernærede sig som købmand på Skt. Thomas i Dansk Vestindien. Hvordan og hvorfor han bød på Busserupgaard er således uvist. Måske gjorde han det via en mellemmand - og måske ved vi, hvem det var. For tre måneder senere solgtes gården atter. Og sælgeren var repræsenteret ved en befuldmægtiget, nemlig skolelærer Johan Christian Kaarsen fra Nyrup. Hvordan Kaarsen og Døhne kendte hinanden, er ikke kendt, men meget tyder på, at det var Kaarsen, som optrådte på Døhnes vegne i denne sag.
Desværre er auktionen fra februar 1861 ikke bevaret i skøde- og panteprotokollen. Handelen er tilsyneladende slet ikke tinglyst, og det er i sig selv ret mærkværdigt. Men da gården solgtes på ny i maj samme år, anerkendte retten uden videre Døhne som hidtidig ejer.

Hans Johansen
Ny ejer i maj 1861 blev den hidtidige husejer i Isterød, Johan Frederik Christiansen, og da han døde, overgik gården til hans søn, Hans Johansen. Om Hans Johansen og familie har vi et lille tidsbillede fra tiden omkring 1890. Førnævnte skolelærer Johan Kristian Kaarsen havde nemlig en dattersøn, Sofus Franck, boende hos sig. Sofus Franck skrev senere sine erindringer, og heraf fremgår det, at familierne Kaarsen og Johansen kendte hinanden ganske godt:
”Hans Johansen var en brav Kæmpe med krøllet Haar og krum Næse. Han var gift med en Kone, hvis oprindelige Tiltrækningskraft maa have været Penge; hendes Udseende talte imod enhver anden Indflydelse. I 7 Aar var Ægteskabet barnløst, saa fik de en Dreng, der blev ødelagt med al den Ufornuft, som kunde samles om Vidunderet. Med Stolthed meldte Faderen, at Johan (nu fire Aar) ikke rørte en Bajer, som havde været trukket op før han kom ind, og at man ikke skulde tro, Drengen tog en Carlsberg, naar han kunde faa en Tuborg. En sød gammel Bedstemor, der fuldstændig havde taget Styret fra Svigerdatteren, sørgede ved Bordet for, at Johan fik først. Drengen, som havde alle Muligheder for en lykkelig Start, blev en ubetydelig Vognmand. Men Faderen havde forinden ved Prangervirksomhed og Forsømmelighed sat Gaardens Ydeevne over Styr. Byture og nedbrydende Selskab, hvor Bajerne skyllede ned, og stærke Romtoddyer fulgte efter, ødelagde de gode Mennesker.
Mellem disse Mennesker færdedes min Bedstefar Kaarsen, men hvad ville han egentlig mellem dem, for de passede jo slet ikke til hans Psyke? Jo, han havde kendt Familien paa Busserup fra gammel Tid, da der var en anden Orden og Plan i deres Tilværelse, og der var mellem ham og den gamle Mor en Forstaaelse, som løb ud i, at alle maatte prøve at holde igen, for at det ikke skulde gaa galt. Og i Grunden morede det ham at studere disse Typer, som til Gengæld fandt deres Fornøjelse og Underholdning i engang imellem at snyde ham i l’Hombre. Der var egentlig ikke noget ondt i deres Gavtyvestreger (et Spejl spillede en vis Rolle i dem), som vel kun var en videreførelse af deres Prangerkneb...”

Ernst August Schreiber
I samme beretning fortæller Sofus Franck videre:
”Paa Gaarden boede en Original, Schreiber, som havde et Par Loftsværelser. Han havde engang ejet Gaarden og var ret velstaaende. Han var en kundskabsrig og klog Mand, men yderst aparte i sit Væsen, gik altid i ældgammelt Tøj med grønligt Anstrøg og var en Skræk for min travle Bedstefar, som han undertiden besøgte og underholdt med lange personalhistoriske Udredninger.”
Schreiber var ugift og døde den 5. december 1896.

Henri Nathansen
Busserupgaard var gennem flere somre op mod udbruddet af 1. Verdenskrig opholdssted for den kendte jødiske forfatter Henri Nathansen. Han havde flere bekendte i  området og førte samtidig en livlig korrespondance med forfatterkolleger, bl.a. kritikeren Georg Brandes og forfatteren Henrik Pontoppidan, som få år senere modtog Nobelprisen i litteratur.
I breve til vennen Georg Brandes beskrev han livet på Busserupgaard – og vi kan vel også tillade os at tro, at han har haft sin gang hos forfatterkollegaen Martin Andersen Nexø, der omkring samme tidspunkt havde etableret sig i eget hus på toppen af kystskrænten på Stokholmsvej – med vid udsigt over Øresund.
Under opholdet på Busserupgaard i sommeren 1911 arbejdede Nathansen intenst på sit stadig i dag værdsatte skuespil ”Indenfor Murene”.  I et brev til Henrik Pontoppidan, dateret 27. oktober 1911, meddelte han, at han nu omsider var blevet færdig med stykket, der en måneds tid senere blev antaget på Det kongelige Teater, og som blev en stor succes – også publikumsmæssigt. ”Indenfor Murene” behandler som bekendt sammenstødet mellem dansk og jødisk kultur i København omkring århundredeskiftet.
Et par år senere var det netop Henrik Pontoppidan, der måtte orientere Henri Nathansen, som da opholdt sig i det sydlige udland,  om, at hans flerårige sommeropholdssted kort forinden var brændt helt ned til grunden den 22. marts 1915. I brevet hedder det som en velment hyldest til Nathansen fra Henrik Pontoppidan: ”Saaledes er det nu blevet forhindret, at der en Gang i Fremtiden paa Gaardens Gavl vil blive indmuret en Plade med den sjeldne Indskrift: ”Her digtede Henri Nathansen ”Indenfor Murene” i Sommeren 1911”. Den udfordring kunne godt tages op i dag!

Nathansens breve til Brandes
2. juli 1911 skrev Henri Nathansen fra Busserupgaard til Georg Brandes:
”Nu sidder jeg herude i Haven under en blomstrende Rødtjørn. En lille hvid Kattekilling leger omkring min Kone i Græsset. Den snapper efter et Græsstraa, som kildrer dens lille røde Snude, og den hopper koket og graciøst til Siden, fægtende med den lyserøde Pote. Henne i Haven gaar en Karl og skuffer Gangene og jeg hører den fjærne landlige Lyd af Høns og Køer og Gøgen, som kukker langt borte i Nyrup Hegn. Solen staar højt paa Himlen og ikke en Vind rører sig.”
22. juli 1911 skrev Nathansen fra Busserupgaard til Brandes:
”Forøvrigt er mit eget Sind i nogenlunde Ligevægt. Jeg kom hertil, urolig og alt andet end glad. Men Livet paa en Gaard som denne, en gammel konservativ Bondegaard, er sundt for urolige Sjæle. Naturen er moderlig. Naar jeg ligger oppe paa en Bakke med en lille Bøgeskov, der hører til Gaarden, og ser udover Rugen, der bølger og bølger og dog staar stille og bliver høj og moden - naar jeg ser ud over Markerne, hvor Bønderne saar og høster - naar jeg ser hen mod Skoven, der løver og visner, løver og visner - naar jeg ser ud over denne Natur, der er evig omskiftelig og evig uforanderlig, saa bliver jeg rolig....
Jeg ser ikke mange herude. Gaarden ligger lidt fra Alfarvej og et Hus, der ligger blot 2 Skridt fra Strøget, gaar ingen forbi. Jeg er da henvist til Selskabet her paa Gaarden, som ikke er det værste. Konen her, en prægtig, landlig, munter Kvinde, djærv, kras, uegennyttig. Min egen Kone, som jeg forbigaar i Tavshed. Og endelig min gamle Amme, som vi Brødre har sat paa Pension i hendes Fødeby Hjørring, men som er kommen herover for at tilbringe Sommeren her hos os og hjælpe lidt til, hvis det kræves. Faa Mennesker virker saa beroligende paa mig. Hun har tjent min Familie i over 40 Aar. Hun elsker os, og jeg er hendes Hjertebarn. Naar jeg siger Dem, at jeg  foruden min Amme dyrker Shakespeare, Paludan-Müller, Grifenfeldt og Joh. Ludv. Heiberg, saa vil De kunne forstaa, at alt er saare godt, og at intet foruroliger mig undtagen min eksemplariske Dovenskab.”
Og den 28.juli 1911 skrev Nathansen igen fra Busserupgaard til Brandes:
”Her er dejligst nu. Gaarden ligger lidt fra Alfarvej, kan næppe ses fra denne. Hele Dagen kommer faa Mennesker forbi. Vi lever mellem Gaardens Befolkning og tager Del i deres smaa Glæder og Sorger. Hurtigere end man skulde tro, vænner man sig til at undvære Goder, som man tror er fornødne, og man spørger undertiden sig selv, om ikke det er Livet: at gaa paa sin Jord og se Markerne fyldes af Grøde. Ude i Køkkenet er Livets Centrum, der drøftes alt, der sidder de faa Vejfarende, der har Bud eller Ærinde, der sidder Pigerne paa Køkkenbordet og ler tankeløst i deres Fritid, medens Konen og Sønnen paa Gaarden sidder og lytter til og ler med. Nu og da kigger jeg ogsaa derud - i denne Tid er Tækkemanden paa Visit, han bor paa Gaarden, mens han gør Tagene i Stand, og Sludderen gaar da livligere, opmuntret af det fremmede Element, der er kommet langvejs fra, hele 3 Mil inde fra Landet. Men henne paa Komfuret snurrer den evige Tone af Kaffekedlen, der staar parat.”
Henri Nathansen bosatte sig i øvrigt senere selv i en årrække permanent i Mørdrup, idet han allerede samme år, som han arbejdede med ”Indenfor Murene”  (1911), købte en større grund og efterfølgende over nogle år byggede det lille hus på nuværende adresse Mørdrupvej 87. Her boede han i perioden 1915 til 1933, dog afbrudt af længerevarende udlandsrejser, og i breve til Brandes fortæller han i glade vendinger om husets færdiggørelse og inviterer ham til snarest at aflægge et besøg.

Busserupgaard i 1914
Efter at Hans Johansen døde, beholdt enken, Marie Mariane f. Nielsen gården og førte den videre - på trods af de dårlige betingelser, som manden havde forårsaget. Først i 1914 solgte hun gården til Harald Aage Wilhelmsen fra Aarhus. Sønnen ville - og kunne måske heller ikke - overtage gården. Gården havde da 5 heste, 14 køer, 7 ungkreaturer, 12 svin samt 40-50 høns. Købesummen blev fastsat til 62.000 kr. I skødet præciseres i øvrigt, at der på gården nu var indlagt elektrisk lys og kraft - hvilket på den tid ikke var nogen selvfølge. Elforsyning var nemlig først lige kommet til Mørdrup-området.
I øvrigt fremgår det af brandforsikringsarkivalierne, at alle bygningerne i slutningen af 1800-tallet var tækket med strå, og at stuehuset nu var 16 fag langt. Alle bygninger blev igen takseret i 1908 og nu blev værdien fastsat til 30.200 kr.

Gården brænder
I 1915 - efter at den unge Harald Wilhelmsen (f. 1887) havde overtaget gården - brændte den imidlertid ned. Det skete den 22. marts 1915, da der tæt ved gården arbejdede et lokomobil, der trak en stenknusemaskine. En gnist fra lokomobilet førtes af vinden over på et udhustag, hvorfra ilden hurtigt bredte sig til gårdens øvrige længer. Hele gården var således hurtigt omspændt af flammer, og det var ikke muligt at redde nogen af bygningerne, selvom der mødte sprøjter og slukningsmandskaber fra både Skotterup, Nyrup og Tikøb. Derimod lykkedes det at redde både heste, kreaturer og indboet. Bygningerne var forsikret for 35.000 kr, medens assurancesummen for indboet var 23.000 kr.
Gården genopførtes på samme sted, men nu i en noget anden udførelse. Nu blev hovedbygningen opført i tidstypisk palæstil i 2 etager + kælder og tækket med sorte glaserede tegl. Stuehuset blev indrettet med 16 værelser, veranda, 2 altaner, bad og WC. Udlængerne blev opført med trempel og paptage.
I Wilhelmsens tid blev der drevet en betydelig grusgravning på gårdens jorder. Det var især i bakken lige vest for Nordbanen (ud mod nuværende Aa. Louis Hansens Allé). Her var placeret to store stenknusemaskiner og beskæftiget op til 8 mand ad gangen. Denne grusgravnings-virksomhed fortsatte i øvrigt helt frem til starten af 1960’erne. På en markant banke, der markerer områdets højeste punkt, blev der ved en arkæologisk undersøgelse udført af Gilleleje Museum med lokal bistand for få år siden fundet rester af en jernalder-brandgrav. Vi har således i dag direkte bevis for en bosættelse her på stedet, som rækker et par tusind år tilbage i tiden. Den oprindelige grusbanke kan sagtens have rummet yderligere fortidsminder, som er gået til ved den voldsomme udnyttelse af grusforekomsterne.
Harald Wilhelmsen, der i 1916 var blevet gift med Ellen Marie (f. 1889), solgte i 1922 til hotelejer Anton J. Bach. Wilhelmsen købte i samme forbindelse Villa ”Eg” (Strandvejen 306, Snekkersten) af Bach og flyttede derned. Bach ejede Missionshotellet på hjørnet af Strandgade og Bramstræde i Helsingør (det senere Hotel Hamlet). Fra 1927 var ejeren direktør Leon Levin, som havde været direktør for A/S Nordiske Metalvarefabrikker, der lå i Ryesgade i København. Det var i øvrigt Levin, der i 1938-39 lod hovedbygningen modernisere. I denne periode blev gården drevet ved bestyrer Gunnar Jensen-Bach.

De sidste ejere
I 1947 overtog tandlæge Lorry Feilberg Busserupgaard. Han havde hidtil boet i Hellerup og haft sin klinik i Palægade i København og var i øvrigt efterkommer af stifteren af forlystelsesstedet Lorry på Frederiksberg. I 1948 brændte Busserups udlænger delvist. Disse blev dog genopført i næsten samme udseende. Lorry Feilberg købte efter sit salg af Busserupgaard i 1954 et mindre gods på Sorøkanten, Hellestrupgaard.
Fra 1954 hed ejeren Leif Arp-Hansen. Han havde indtil da drevet handelsgartneri - hvilket han fortsatte med også på Busserupgaard. I hans ejertid havde gården et tilliggende på 78 tdr.ld. (43 ha). Gården ser ud til at have være drevet ved forpagter. I alt fald var der i perioden 1954-62 indgået en forpagtningskontrakt med kaptajn Jørgen Brandt.

Gården rives ned
I 1964 vedtog Tikøb Sogneråd en partiel byudviklingsplan, som betød, at Busserupgaards jorder overgik til byzone. Det indebar, at Arp-Hansen nu kunne sælge Busserupgaard til udstykning. Det skete i årene herefter, og i den forbindelse blev det også besluttet at nedrive avlsbygningerne - kun hovedbygningen skulle bevares. Nedrivningen skete dog først i efteråret 1973, da arkitektfirmaet Christensen og Hjort i Rødovre stod for arbejdet.
Nogle få år senere blev der indgået en udstykningsoverenskomst mellem daværende Tikøb kommune og de involverede grundejere (Busserupgaard og Nirvana). Planen omfattede ikke kun Busserupgaards egne jorder, men den anviste også hele området øst for Agnetevej til fremtidig villabebyggelse – helt ud til højdedraget Præstebjerg. Planen udlagde Agnetevej som ny stamvej og reserverede samtidig arealer til en forlægning af Mørdrupvej nord om selve landsbyen.
I første omgang blev kun dele af planerne virkeliggjort, nemlig anlægget af første del af Agnetevej og villabebyggelsen i pigevejs-kvarteret øst for stamvejen, startende med Annavej og med Ullavej som det sidste led i kæden. Denne alfabetiske systematik blev dog endegyldigt brudt, da rækkehusbebyggelserne vest for Agnetevej kom til med Helgavej, Dortevej, Lonevej, Hannevej og Lisevej.
Med opførelsen af Helgavej-bebyggelsen 1974-75 kom der omsider også gang i byggeriet mellem Agnetevej og Nordbanen.


Det eneste, der er tilbage af Busserupgaard, er stuehuset til gården. Det blev opført efter branden i 1915, men ligger i dag godt klemt inde mellem rækkehusene på Dortevej.        (Foto: april 2006)


Det ældste bevarede og detaljerede kort over området er dateret 1816. Her ses Busserupgaard som en gård liggende lidt nordøst for Mørdrup Landsby. Man bemærker også, at dens bygninger er større end de øvrige gårde i landsbyen. Gården skiller sig således ud fra de øvrige både ved sin placering og sine bygninger.


Kortet er tegnet 1778 og viser Mørdrup og Busserup, således som forholdene var forud for landsbyudskiftningen i 1791, da 3 af Mørdrups gårde flyttede ud fra landsbygaden.. Desværre er detaljerne ikke helt troværdige, da kortet ikke er geometrisk opmålt. Busserup ses dog tydeligt som en enestegård. Yderst t.h. ”Goelt” - d.v.s. Galbjerg Bakke. Kortet er vestvendt, men gengivet nordvendt her.


Kortet viser Mørdrup og Busserupgaard i 1857. På dette kort er nord opad, men ved sammenligning med kortet på modsatte side, ses flere lighedspunkter, dog er de tre gårde nu flyttet ud af fra landsbyen. Den nye jernbane, Nordbanen,  er indtegnet, skønt den først var færdig i 1864.


Det har ikke været muligt at finde fotos af den gård, der brændte i 1915, men af brandforsikringsarkivalierne kan man dog få et indtryk. Billedet her viser Busserupgaard, som den kom til at se ud efter genopførelsen i 1915-16.          (Foto fra ca 1930)


Lige nord for Busserupgaards længer var der er anlæg med tre søer, stier, broer, stensætninger og en lille ø. Det var rester af et romantisk anlæg, som var meget moderne at anlægge i 1800-tallet (sammenlign med luftfotoet nedenfor).


Luftfoto af Busserupgaard, som den så ud omkring 1950. Det romantiske anlæg ses nord for gården - øverst i billedet. Indkørselsvejen nederst i billedet mundede ud i Mørdrupvej - lige over for Hovvej - og fortsatte forbi gården over på anden side af banen.


Frederik Adam Anthon von der Maase til Krogerup solgte i 1802 Busserupgaard til translatør Sprunck fra Helsingør.

Betty Muhle (1793-1880) fotograferet på sine ældre dage. Hun var gift med ejeren af Busserupgaard, Mogens Muhle, men hvor meget hun sammen med med manden har opholdt sig på Busserupgaard er uvist.


Hvordan det gik til, at førstelærer ved Nyrup Skole, Johan Christian Kaarsen (1817-1901) blev befuldmægtiget for Carl Frederik Døhne i forbindelse med salget af Busserupgard i 1861, vides ikke.


Den gamle Busserupgaard brændte totalt ned i marts 1915. I stedet opførtes denne nye gård af hvis bygninger i dag kun stuehuset står tilbage. Ejendommen er fotograferet fra sydvest i det tidlige forår 1916. Hvor fotografen stod, ligger i dag Helgavej.

Henri Nathansen fotograferet i sit hjem sammen med hustruen Johanne.


Foto fra omkring 1930 af arealet vest for Busseupgaard. Vejen til højre førte fra Mørdrupvej og op til gården, der lå længere til højre. Arealet , hvor køerne græsser er i dag delvist bebygget med Valmuemarken og længere tilbage i billedet, Helgavej. I baggrunden ses højen ved nuværende Aa. Louis-Hansens Alle, hvor Nathansen tog sig et hvil og hvor der for nogle år siden blev fundet en brandgrav fra jernalderen.

Vejen, der førte fra Busserupgaard, over Nordbanen og over til grusgraven og stenbruddet som allerede i begyndelsen af 1900-tallet blev udnyttet af ejerne af Busserupgaard. Overkørslen blev nedlagt i begyndelsen af 1970’erne.

Hesteholdet på Busserupgaard, fotograferet omkring 1930, da Busserupgaard blev bestyret af Gunnar Jensen-Bach. Han var bestyrer i perioden 1924-37.

Et glimt af kostalden på Busserupgaard i 1930’erne. Besætningen bestod da af Rød dansk Malkekvæg. (Foto: G. Jensen-Bach)

Bestyrer Gunnar Jensen-Bach med Busserupgaards store tyr - fotograferet foran hovedbygningen omkring 1930. (Foto: fam. Jensen-Bach)

Busserupgaards hovedbygning og et hjørne af en af avlsbygningerne i midten af 1960’erne. I dag ligger Dortevej omtrent hvor fotografen stod.

6 comments

2016-12-01 07:07:48
A different aproach for side effects of viagra.
2018-05-10 05:53:12
adidas superstar
salomon outlet
roshe run
softball bats
scarpe hogan
lebron 11
sac vanessa bruno
wedding dresses
prada
polo lacoste pas cher
nike free run
nike air max
mac makeup
polo ralph lauren
thomas sabo charms
clarks shoes
pandora jewelry
michael kors outlet online store
polo ralph lauren
nike huarache
pandora jewelry
cheap oakley sunglasses
nike shoes
asics
roshe run
spain world cup jersey
converse all stars
air max 95
mac makeup
hermes outlet
kobe 9
hogan shoes
hilfiger uk
louboutin outlet
air max 97
swarovski jewelry
coach outlet
soccer jerseys
montre pas cher
nike clothing
nike air max
nike roshe run
mulberry
nike air max 95
jordans
hermes birkin bags
longchamp outlet
portugal world cup jersey
barbour jackets
adidas slides
nike free
air max 2018
nike free run
longchamp pas cher
swarovski
oakley uk
marc jacobs handbags
nike free
swarovski crystal jewelry
sac burberry
new balance
coach purse
polo ralph lauren
jordan
nike huarache
red bottoms
furla
burberry outlet
flip flops
timberland boots
longchamp outlet
france world cup jersey
fendi handbags
tommy hilfiger pas cher
nike air force
dolce and gabbana
air max 90
jordan
versace handbags
tod's shoes
cheap eyeglasses
ray ban
sac michael kors
timberland pas cher
sac longchamp
links of london
adidas outlet store
ralph lauren
nike outlet online
asics gel
bottega veneta
vans shoes
ray ban pas cher
nike air max
ferragamo shoes
cheap jerseys
jordan
new balance shoes
christian louboutin
oakley sunglasses
jordan 4
argentina world cup jersey
brazil world cup jersey
miu miu shoes
converse uk
nike air max
supra shoes
guess canada
true religion outlet
ray ban sunglasses
cheap jerseys
coach outlet store online
nike free
nike vapor max
nike air max
air max 90
jordan shoes
fendi handbags
new balance pas cher
air max 90
fitflop uk
manolo blahnik
iphone x case
pandora charms
pandora bracciali
adidas shoes
louboutin pas cher
michael kors
adidas originals
sac michael kors
germany world cup jersey
marc jacobs
ray ban sunglasses
air max 2017
reebok shoes
chloe handbags
mizuno
tory burch
nike outlet store
vans pas cher
lebron shoes
converse chuck taylor
oakley sunglasses
basketball shoes
adidas clothing
michael kors outlet
lunette oakley
nike kyrie 2
michael kors outlet
oakley pas cher
wedding dresses
sac guess
converse shoes
yeezy shoes
replica watches
nike air max
ralph lauren
polo ralph lauren outlet
michael kors uk
mercurial superfly
michael kors
christian louboutin
mizuno running shoes
polo ralph lauren
ray ban sunglasses
montre pas cher
true religion
louboutin shoes
nike air max
lebron 12
nike air max
jordan 12
skechers shoes
replica watches
michael kors outlet
omega watches
roty burch outlet
cheap wedding dresses
hermes bags
jordan
nike air max
fitflops sale
ed hardy
beats headphones
kobe bryant shoes
converse
adidas outlet store
replica rolex watches
roshe run
fitflops sale
michael kors outlet
goyard handbags
para jumpers outlet
jordan 5
giuseppe zanotti outlet
air max 90
nike free run
balenciaga shoes
nike roshe
nike pas cher
nike mercurial
true religion jeans
hilfiger outlet
cheap nfl jerseys
burberry sale
replica watches
dolce and gabbana
michael kors handbags
dansko shoes
nike outlet
nike store
true religion jeans
five finger shoes
adidas running shoes
dansko shoes
true religion outlet
nike factory outlet
chrome hearts jewelry
montre
ray ban occhiali
stuart weitzman
new balance outlet
converse all star
kate spade
mulberry handbags
nike air force
prada outlet
adidas superstar
oakley vault
hogan
iphone 7 cases
cartier bracelet
burberry outlet
beats by dre
kenzo clothing
nike air max plus
bottega
guess factory
bcbg outlet
kevin durant shoes
belgium world cup jerseys
occhiali oakley
mizuno
ralph lauren outlet
cheap jordans
michael kors canada
salvatore ferragamo
nike air max
timberland boots
adidas zx flux
mac cosmetics
jordan pas cher
air force 1
longchamp handbags
michael kors
stuart weitzman
asics trainers
softball bats
jordan 3
longchamp outlet
vans outlet
jordan 6
rolex watches
wedding dresses
cheap jordan shoes
jordan 1
ray ban sunglasses
pandora uk
adidas soccer cleats
nike blazer
christian louboutin outlet
lacoste shoes
oakley sunglasses
nike roshe run
pandora bijoux
nike air max
michael kors uk
tory burch
longchamp pas cher
true religion outlet
bcbg max
michael kors outlet online
nike blazer
mac cosmetics
air jordan
valentino shoes
adidas trainers
vans scarpe
gioielli swarovski
nike roshe run
beats headphones
nike uk
nike blazer
air max
ray ban sunglasses
sac michael kors
air jordan
orologi rolex
kate spade outlet
polo ralph lauren
ralph lauren outlet
jordan xx9
jordan 11
timberland boots
christian louboutin
timberland boots
soccer shoes
nike tn
reebok outlet
puma shoes
ray ban sunglasses
jordans
new balance
prada handbags
kate spade outlet
burberry
nike free
nike shoes
ray ban sunglasses
instyler
jimmy choo
asics gel lyte
adidas outlet store
louboutin pas cher
celine handbags
air max 90
iphone cases
oakley sunglasses
nike air max
nike
oakley sunglasses outlet
air max 2017
mont blanc pens
adidas flip-flops
mont blanc pens
ghd hair straighteners
supra shoes
michael kors outlet clearance
herve leger dresses
yves saint laurent
reebok shoes
boy london clothing
karen millen
new balance
jordans
salvatore ferragamo
adidas outlet
england world cup jersey
nike air max
coach factory outlet
jordan
2018.5.10yangpeng

dongdong8
2018-06-09 01:50:39
ralph lauren
michael kors outlet online
michael kors handbags
adidas superstar
jordan 12
kate spade handbags
adidas flip flops
coach outlet online
nike blazer
nike outlet store
nike uk
nike outlet store online
air max
y3 shoes
coach handbags
jordans
ralph lauren
michael kors handbags
true religion jeans
ralph lauren
undefeated shoes
ray ban sunglasses
manchester united jersey
oakley sunglasses
mcm bags
coach outlet
new balance sandals
hermes bags
prada bags
prada handbags
converse shoes
kevin durant shoes
valentino shoes
bvlgari rings
alexander mcqueen shoes
air max 1
air max plus
adidas uk
coach outlet online
air force 1
ray ban outlet
adidas jeremy scott
nike outlet
jordan 8
tory burch
dansko shoes
ray ban sunglasses
coach outlet online
oakley sunglasses
michael kors handbags
adidas outlet
rolex watches
adidas football boots
cheap jerseys
juicy couture
air jordan
cheap mlb jerseys
harden vol 2
nike dunks
supra shoes
baseball jersey
nike outlet
prada
nike factory
mbt shoes
longchamp
coach
adidas nmd
louboutin shoes
air max 270
miu miu shoes
timberland boots
balenciaga triple s
nike blazer
links of london
adidas stan smith
longchamp outlet
cheap mlb jerseys
nike free
christian louboutin
tory burch outlet
adidas outlet
nike shoes
air max
hermes outlet
cheap nba jerseys
carnival shoes
rayban
coach outlet online
cheap jordan shoes
michael kors outlet
adidas nmd
curry shoes
coach outlet
off-white shoes
converse shoes
adidas yeezy
burberry outlet store
fitflops
cheap nfl jerseys
birkenstock sandals
ralph lauren
cartier jewelry
nike tennis
flip-flops
hermes birkin bag
tag heuer watches
longchamp
swarovski jewelry
air jordan
louboutin
jordan
hermes kelly bag
cheap nfl jerseys
air jordan shoes
puma slides
kate spade outlet online
superdry
jordans
fingerlings monkey
michael kors outlet
timberland outlet
pandora jewelry
jordan xx9
marc jacobs
cheap replica watches
nfl jerseys
polo ralph lauren
birkenstock sandals
mont blanc pens
pandora jewelry
nike free run
vans shoes
red bottoms
prada outlet online
longchamp handbags
oakley canada
mont blanc
jimmy choo shoes
harden vol 1
kate spade
true religion
nike presto
tod's shoes
barcelona jersey
air jordan 11
air max 95
louboutin outlet
oakley sunglasses wholesale
bcbg
michael kors handbags
columbia sportswear
christian louboutin
snapbacks wholesale
hermes
jordan shoes
fila shoes
kobe 11
coach factory outlet
kate spade outlet
true religion jeans
fitflops
pandora charms
mizuno running shoes
asics
pandora jewelry
christian louboutin
nike free
polo ralph lauren
gucci slides
air jordan 14
ralph lauren polo shirts
nike cortez
montblanc pen
air max
air max
yeezy shoes
ralph lauren
beats by dre
ray ban outlet
jordan 1
nike shoes
burberry outlet
nike sb
nike tn
herve leger dresses
new balance
jordan 5
louboutin
polo outlet
wedding shoes
nfl jerseys
true religion jeans
suicoke
supreme paris
oakley sunglasses
jordan pas cher
fitflops
oakley sunglasses
supreme uk
michael kors outlet online
jordans
giuseppe zanotti shoes
ralph lauren
timberland outlet
fitflops sale clearance
flip flops
malone souliers shoes
asics running shoes
nike epic react flyknit
coach outlet
stuart weitzman shoes
timberland boots
michael kors
ray ban
nike shox
adidas originals
balenciaga shoes
flipflops
coach outlet store online
michael kors outlet clearance
nike outlet store
coach
converse uk
jordan 6
cheap oakley sunglasses
air jordan
coach handbags
coach outlet
nike roshe
running shoes
bottega veneta
coach handbags
breguet watches
nike free
ray ban
mulberry
coach outlet store
balenciaga sandals
longchamp
nike shoes for men
kate spade
celine outlet
coach outlet online
flops
givenchy handbags
polo ralph lauren
nike air max
timberland boots
audemars piguet
nike huarache
van cleef & arpels jewelry
dolce and gabbana
nike mercurial superfly
beats headphones
vibram fivefingers
jordan shoes
belstaff jackets
ferragamo
polo ralph
michael kors handbags
coach factory outlet
air max 97
michael kors handbags
off-white
mac cosmetics
michael kors outlet clearance
coach factory online
polo outlet
longchamp handbags
scarpe mbt
stussy hoodie
hollister outlet
coach outlet
michael kors
tory burch uk
air huarache
oakley vault
lebron 15
nike flip-flops
burberry outlet
burberry canada
baseball bats
christian louboutin outlet
air max 90
roshe run
michael kors canada
tory burch bags
pandora jewelry canada
true religion jeans
ferragamo shoes
adidas outlet
ralph lauren
soccer jersey
cheap mlb jerseys
longchamp outlet
kobe 12
adidas yeezy 350
air jordan
kate spade
adidas shoes
polo outlet
jordan 3
nike kyrie 3
michael kors uk
birkenstock outlet
nike uk
christian louboutin
ralph lauren
ralph lauren uk
cheap ray bans
supreme
coach outlet online
nike lunarglide
michael kors outlet
prada handbags
manolo blahnik
pandora charms
supreme outlet
nhl jerseys
air max 2018
air jordan
air jordan
ray bans
jordan retro
christian louboutin
wholesale nfl jerseys
tory burch
ray ban sunglasses
pandora jewelry
nike revolution
swarovski
nfl jerseys
oakley sunglasses cheap
mishka clothing
nike air force
basketball shoes
cheap nfl jerseys
vans shoes
breitling watches
coach outlet
true religion jeans
ferragamo outlet
ralph lauren
air max 2017
adidas wings
kate spade handbags
jordan 4
puma fenty
michael kors taschen
adidas slides
michael kors outlet online
dior handbags
pandora charms
cheap nhl jerseys
christian louboutin outlet
nike outlet online
balance shoes
light up shoes
coach outlet online
ray ban
under armour outlet
yeezy 500
adidas ultra boost
coach outlet
20186.9wengdongdong
chenjinbei
2018-06-25 14:54:01
20186.25chenjinbei
hermes
roshe run
ray ban outlet
light up shoes
pandora uk
swarovski
baseball jersey
vibram five fingers
audemars piguet
true religion jeans
y-3 shoes
true religion jeans
montblanc fountain pens
mishka clothing
cheap nfl jerseys
michael kors outlet
baseball bats
dansko shoes
coach outlet
oakley canada
tod's shoes
coach factory online
longchamp handbags
true religion
ray ban
kobe 11
michael kors outlet clearance
cheap oakley sunglasses
michael kors canada
jordans
nike air force
longchamp outlet
jordan shoes
kate spade
vans shoes
nike kyrie 3
fitflop sandals
jordan shoes
mizuno running shoes
converse shoes
air max
off-white clothing
coach factory outlet online
jordan shoes
maillot de foot
asics
jordan 4
coach outlet online
supra shoes
nike epic react
fitflops sale clearance
michael kors outlet store
louboutin
polo outlet
miu miu shoes
pandora charms
adidas jeremy scott
pandora jewelry canada
huarache
nike free run
jordans
Fußballtrikots günstig
burberry canada
timberland outlet
curry shoes
polo outlet
kate spade
jordan 6
nike outlet online
supreme outlet
timberland outlet
tag heuer watches
cheap ray bans
coach outlet store online
bcbg
coach outlet online
air max 2018
new balance
bvlgari rings
maglie calcio a poco prezzo
beats by dre
air max
balenciaga shoes
oakley sunglasses
juicy couture outlet
cheap nfl jerseys
nike free run
supreme paris
red bottom shoes
asics running shoes
nike uk
new balance sandals
valentino shoes
prada outlet online
michael kors handbags sale
jordan 8
nike flip-flops
ralph lauren polo shirts
ralph lauren
jordan 5
jordan xx9
wholesale nfl jerseys
louboutin
birkenstock outlet online
adidas outlet store
camisetas de futbol replicas
oakley sunglasses wholesale
tory burch
balenciaga shoes
fitflop sandals
air huarache
coach outlet
mulberry handbags
nike air max
"nfl jerseys
"
longchamp handbags
coach
mlb jerseys
ray ban sunglasses
kate spade outlet
nike shoes for men
coach handbags
nike lunarglide
kate spade handbags
nike sb
givenchy handbags
oakley sunglasses
ray ban sunglasses
basketball shoes
burberry outlet store
nike outlet
ferragamo
converse shoes
michael kors outlet
air max 97
cheap nfl jerseys
louboutin
nhl jerseys
true religion jeans
polo ralph lauren
nike blazer
under armour outlet
ralph lauren
air max 1
ray ban sunglasses
birkenstock sandals
ray ban sunglasses cheap
breguet watches
stussy hoodie
michael kors handbags
ferragamo shoes
kate spade outlet online
belstaff jackets
air jordan
coach outlet online
air max 2017
air jordan
coach factory outlet
adidas wings
soccer shirts
undefeated shoes
cheap nhl jerseys
beats by dre
coach handbags
converse uk
coach outlet online
air max
fitflops
air jordan 14
louboutin
stuart weitzman shoes
yeezy shoes
columbia sportswear
gucci slides
nike outlet
tory burch bags
oakley sunglasses
nike shox
adidas shoes
ralph lauren
manchester united jersey
adidas slides
carnival shoes
ralph lauren
nfl jerseys wholesale
ray ban sunglasses
michael kors handbags
swarovski jewelry
nike shoes
coach factory outlet
michael kors outlet
nike tennis
jordan 1
bottega veneta
adidas nmd
hermes kelly bag
nike free
maillot de foot pas cher
ralph lauren
adidas flip flops
pandora charms
michael kors handbags
cartier jewelry
coach outlet store online clearance
pandora jewelry
coach outlet online
christian louboutin outlet
tory burch uk
manolo blahnik shoes
marc jacobs
links of london
coach factory outlet
adidas ultra boost
ralph lauren uk
balenciaga sandals
polo ralph
nike blazer
suicoke sandals
herve leger dresses
jordan
adidas nmd
scarpe mbt
jordan 12
adidas outlet
tory burch outlet
malone souliers mules
ralph lauren uk
nike roshe
timberland boots
hermes birkin bag
christian louboutin outlet
michael kors outlet
longchamp
cheap soccer jerseys
coach
nike shoes
hollister outlet
nike revolution
nike outlet store
alexander mcqueen shoes
jordan 3
ralph lauren outlet
hermes outlet
red bottoms
kate spade
michael kors handbags
ralph lauren
mbt shoes
ray ban
mk purse
rolex watches
ray ban
nike cortez
timberland boots
air jordan 11
flip-flops
kate spade
prada handbags
flip-flops
ralph lauren outlet
nike presto
michael kors outlet
jordan retro
coach outlet store
air max 90
cheap mlb jerseys
coach factory outlet online
cheap nfl jerseys
running shoes
camisetas de futbol baratas
maglie calcio
tory burch outlet
breitling watches
pandora jewelry canada
coach outlet
burberry outlet online
longchamp
mac cosmetics
nike mercurial vapor
mcm bags
nike uk
pandora jewelry
puma fenty sandals
air jordan
coach factory outlet
prada
ralph lauren
true religion jeans
adidas stan smith
kobe 12
fingerlings monkey
lebron 15
mont blanc pens
fussball trikots
dolce and gabbana
cheap jerseys
air jordan
supreme
coach outlet
michael kors outlet
jordan pas cher
yeezy 500 blush
michael kors
puma slides
louboutin outlet
van cleef & arpels jewelry
adidas superstar
fitflops outlet
burberry outlet
polo outlet
wedding shoes
adidas stan smith
vans shoes
longchamp outlet
oakley sunglasses
cheap soccer jerseys
prada handbags
cheap nba jerseys
nike free
air jordan
michael kors taschen
michael kors outlet store
true religion jeans
adidas yeezy 350
air max
christian louboutin
pandora outlet
prada bags
air max 95
cheap ray ban sunglasses
fila sneakers
harden vol 1
birkenstock
michael kors outlet online
celine outlet
ralph lauren uk
oakley vault
air max plus
michael kors handbags
cheap jordan shoes
ralph lauren
balance shoes
adidas yeezy
kevin durant shoes
coach outlet online
adidas uk
longchamp
hermes uk
supreme uk
christian louboutin
adidas outlet store
soccer jersey
christian louboutin shoes
superdry clothing
adidas football boots
timberland boots
michael kors uk
jordans
nike outlet
air force 1
barcelona jersey
harden vol 2
cheap michael kors bags
ferragamo outlet
dior handbags
nike tn
snapbacks wholesale
flops
mont blanc
nfl jerseys
jordan
nfl jerseys
cheap mlb jerseys
jimmy choo shoes
nike outlet store online
oakley sunglasses
nike factory outlet
off-white clothing
air max 270
cheap replica watches
giuseppe zanotti shoes
nike dunks
coach outlet online
20186.25chenjinbei
yaoxuemei
2018-06-27 05:15:22
yaoxuemei20180627christian louboutin outlet
uggs canada
canada goose outlet
ray ban sunglasses
coach outlet
michael kors outlet
polo ralph lauren
air max 2017
true religion jeans
coach outlet
michael kors handbags
coach outlet online
polo ralph lauren
pandora charms
cheap jordans
kate spade outlet
ugg outlet
pandora outlet
nike shoes outlet
polo outlet
polo ralph lauren
nike trainers
pandora outlet
polo ralph lauren
ugg outlet
canada goose jackets
canada goose outlet
adidas outlet
louboutin shoes
michael kors outlet
coach outlet
uggs outlet
polo ralph lauren
pandora outlet
pandora outlet
pandora outlet
valentino outlet
michael kors outlet
michael kors outlet
pandora outlet
kate spade outlet
mlb jerseys wholesale
ed hardy
michael kors outlet
coach factory outlet
canada goose jackets
mbt shoes
coach outlet online
coach outlet
canada goose jackets
cheap nfl jerseys
pandora jewelry
canada goose outlet
ugg outlet
oakley sunglasses
michael kors handbags
oakley sunglasses wholesale
supreme outlet
kate spade outlet
yeezy boost
asics running shoes
pandora charms
polo ralph lauren
christian louboutin outlet
cheap nfl jerseys
pandora jewelry
ultra boost
michael kors outlet clearance
nfl jerseys
michael kors outlet
coach factory outlet
coach outlet
ray ban sunglasses
michael kors outlet
clarks shoes
longchamp handbags
oakley sunglasses wholesale
michael kors outlet
oakley sunglasses
michael kors outlet
coach outlet
pandora charms
oakley sunglasses
canada goose outlet
christian louboutin
true religion outlet
michael kors outlet
canada goose outlet
nfl jerseys wholesale
mbt shoes
coach outlet
coach outlet
nike outlet
pandora outlet
uggs outlet
christian louboutin outlet
fred perry outlet
michael kors outlet
valentino outlet
fitflops sale clearance
nike outlet
coach outlet
vibram fivefingers
mcm outlet
adidas shoes
cheap jordans
coach outlet
pandora outlet
nike shoes
pandora jewelry
polo outlet
nfl jerseys
ralph lauren outlet
kate spade outlet
coach factory outlet
true religion outlet
polo ralph lauren
mlb jerseys
ray ban sunglasse
coach factory outlet
pandora outlet
gucci outlet
canada goose outlet
kate spade outlet
canada goose outlet
polo shirts
true religion outlet
michael kors outlet
ugg outlet
coach factory outlet
nfl jerseys
vans shoes
oakley sunglasses
mulberry handbags
birkenstock shoes
nhl jerseys
coach outlet
nike kyrie 3
christian louboutin outlet
adidas nmd shoes
ugg boots clearance
christian louboutin outlet
polo ralph lauren
tory burch outlet
true religion jeans
yeezy boost
coach outlet
ferragamo outlet
uggs outlet
coach outlet
michael kors outlet
ugg boots
michael kors outlet clearance
coach outlet
michael kors outlet
mont blanc pens
mbt shoes
pandora outlet
ugg outlet
gucci outlet
fred perry polo shirts
adidas outlet
michael kors outlet
coach outlet
ray ban sunglasses
ugg boots
pandora jewelry
birkenstock outlet
supreme uk
coach outlet
canada goose jackets
mbt shoes
michael kors outlet
coach outlet online
canada goose outlet
adidas superstar shoes
cheap oakley sunglasses
fitflops sale clearance
true religion outlet store
ray ban outlet
coach outlet online
christian louboutin outlet
adidas yeezy shoes
coach outlet
adidas nmd
nike outlet
canada goose jackets
fitflops sale clearance
pandora charms
coach outlet
fred perry polo shirts
ralph lauren polo shirts
coach factory outlet
polo ralph lauren pas cher
coach outlet
christian louboutin outlet
coach outlet
canada goose jackets
ray ban sunglasses
tory burch outlet
michael kors outlet
coach outlet
kate spade outlet
michael kors outlet
nike outlet
nike outlet
christian louboutin outlet
michael kors outlet
coach outlet
true religion jeans
coach outlet
pandora charms sale clearance
canada goose jackets
ugg boots
kate spade outlet
nfl jerseys wholesale
ray ban sunglasses
michael kors outlet
ugg outlet
pandora charm
ralph lauren sale clearance
coach outlet
kate spade outlet
cheap nfl jerseys
tory burch outlet
michael kors outlet
true religion jeans
mont blanc pens
nfl jerseys
michael kors handbags
ralph lauren outlet
ray ban sunglasse
ralph lauren shirts
nba jersey
longchamp outlet
canada goose outlet
canada goose outlet
kate spade outlet
ugg outlet
true religion jeans
michael kors outlet
cheap nfl jerseys
ralph lauren polo
mulberry handbags
michael kors outlet
kate spade handbags
nfl jerseys wholesale
moncler outlet
hermes belts
cheap jordans
canada goose outlet
christian louboutin shoes
coach outlet
polo outlet
ray ban sunglasses
moncler outlet
polo ralph lauren
oakley sunglasses wholesale
coach outlet store online
canada goose outlet
cheap nfl jerseys
coach outlet
ugg boots
polo outlet
kate spade outlet
canada goose jackets
polo outlet
oakley sunglasses
coach factory outlet
ray ban sunglasse
moncler outlet
true religion outlet
canada goose outlet
ugg boots
michael kors outlet
polo outlet
cheap jerseys
coach outlet
nike outlet
michael kors outlet
coach outlet
cheap snapbacks
pandora charms
michael kors outlet
kate spade outlet
canada goose outlet
kate spade outlet
cheap nfl jerseys
adidas outlet
rolex watches
prada handbags
polo ralph lauren
canada goose jackets
ralph lauren shirts
nfl jerseys wholesale
michael kors outlet
tory burch outlet
coach outlet
nfl jerseys wholesale
canada goose outlet
pandora jewelry
moncler jackets
rolex watches
prada outlet
pandora jewelry
coach factory outlet
converse
pandora jewelry
coach outlet online
ralph lauren uk
canada goose outlet
coach factory outlet
pandora charms
coach outlet online
coach outlet online
ralph lauren outlet
coach outlet
michael kors handbags
polo ralph lauren
michael kors outlet
cheap ray bans sunglasses
michael kors handbags
michael kors outlet
moncler jackets
christian louboutin outlet
canada goose jackets
true religion outlet
coach outlet
michael kors outlet clearance
ugg outlet
polo ralph lauren
canada goose outlet
mbt shoes
uggs outlet
michael kors outlet
pandora charms
puma outlet
adidas nmd
uggs outlet
pandora outlet
polo ralph lauren
ed hardy clothing
giuseppe zanotti outlet
adidas nmd
coach outlet
michael kors outlet
coach outlet
michael kors outlet
mbt shoes
michael kors outlet
ralph lauren outlet
kate spade outlet
giuseppe zanotti outlet
pandora outlet
michael kors outlet
lunette ray ban
air max 90
michael kors outlet
kate spade outlet
nfl jerseys
polo ralph lauren
manolo blahnik outlet
pandora jewelry
ray ban sunglasse
ferragamo shoes
ugg boots
nike shoes
adidas yeezy
mbt shoes
michael kors outlet
oakley sunglasses
adidas yeezy
coach outlet
coach outlet
longchamp outlet
polo ralph lauren
lebron james shoes
pandora outlet
mcm handbags
air jordan retro
ugg outlet
mulberry handbags
kate spade outlet
michael kors handbags
pandora charms
uggs outlet
coach outlet
polo ralph lauren
michael kors uk
coach outlet
mulberry handbags
michael kors outlet
kate spade outlet
off white clothing
prada outlet
air max 90
coach outlet canada
polo outlet
christian louboutin shoes
coach outlet online
ralph lauren outlet
yeezy boost 350
pandora outlet
nike shoes
hermes birkin
nike shoes
oakley sunglasses wholesale
michael kors outlet
lacoste outlet
air jordan 4
oakley sunglasses
ralph lauren polo
canada goose jackets
fred perry polo
pandora jewelry
superdry clothing
michael kors outlet
christian louboutin outlet
nhl jerseys
nike air max
polo ralph lauren
kobe bryant shoes
uggs outlet
polo outlet
canada goose outlet
ray ban sunglasses
uggs canada
pandora jewelry outlet
michael kors outlet
cheap mlb jerseys
mont blanc pens
uggs outlet
coach outlet
true religion jeans
cheap jordans
pandora charms
coach outlet
fitflops sale clearance
mont blanc pens
pandora charms
ugg outlet
polo outlet
coach outlet
nike huarache
polo ralph lauren
air jordan shoes
kate spade outlet
red bottom shoes
zzyytt
2018-07-02 11:22:40
air max 2017
nike hyperdunk
asics gel kayano
yeezy boost 350
bape clothing
oakley sunglasses
nike react
adidas pure boost
kate spade outlet
golden goose sneakers
curry 4
kobe sneakers
michael kors
oakley sale
supreme clothing
adidas outlet
ray ban store
adidas tubular
oakleys sunglasses
nike lebron 11
damian lillard shoes
oakley
golden goose
chrome hearts
michael kors
nike shoes
nmd
pureboost
goyard wallet
off white hoodie
air jordan
converse outlet
yeezy shoes
goyard
nike running shoes
prada sunglasses
golden goose sneakers
yeezys
hermes belt
jordan shoes
fila online shop
kate spade handbags
golden goose mid star
longchamp handbags
links of london sale
kobe byrant shoes
derrick rose shoes
tom ford glasses
hermes belt
curry 5
kobe 9
yeezy 500
fitflops sale clearance
yeezy boost 350 v2
yeezy boost 350 v2
nike dunk low
adidas shoes
nike air force 1
longchamp
yeezy boost 350 v2
oakley sunglasses
jordan shoes
nike air zoom structure 19
air max 270
nike flyknit
oakley sunglasses
links of london
nike prestos
michael kors handbags
off white jordan 1
nike shoes for men
adidas nmd
jordan retro 13
kd shoes
gucci belts
jordan 4
nike polo
cheap mlb jerseys
nmd
oakleys sunglasses
nike roshe
michael kors outlet
hermes birkin
nike off white
nfl store
kd 10
michael kors handbags
golden goose sneakers
adidas stan smith
nike flyknit racer
burberry outlet
hermes belt
golden goose sale
russell westbrook shoes
off white clothing
basketball shoes
golden goose
nike free run
huaraches
kobe 11
patriots jersey
converse shoes
yeezy shoes
yeezy boost
chrome hearts online
hermes birkin
lebron soldier 11
prada eyeglasses
fitflops sale
yeezy boost 350
longchamp bags
lebron 14
longchamp
jordan 11
cheap nba jerseys
yeezy wave runner 700
westbrook shoes
moncler
balenciaga
kyrie irving shoes
dior sunglasses
true religion jeans
michael kors outlet store
adidas superstar
longchamp
air max 90
adidas superstar UK
nike air force
goyard bags
nike lebron 15
puma fenty
tory burch shoes
air force ones
cheap jordan shoes
cheap jordans
cheap nhl jerseys
ray ban sunglasses
yeezy boost 350
hyperdunks
nfl jerseys
adidas flux
tom ford sunglasses
bape hoodie
nike shox outlet
nike air max
yeezy
air jordans
nike air force 1 high
hermes belts
cheap oakley sunglasses
nike cortez
longchamp handbags
michael kors factory outlet
nike air max 90
asics shoes
adidas ultra boost
moncler jackets
michael kors outlet online
kobe basketball shoes
longchamp bags
michael kors handbags
birkin bag
links of london
yeezy
huarache shoes
lebron 13
curry shoes
ray ban sunglasses outlet
oakley
air max
pandora jewelry
air jordan 12
nike basketball shoes
fila shoes
real jordans for sale cheap
chrome hearts outlet
yeezy 500
michael kors outlet
michael kors sale
adidas gazelle
caterpillar shoes
air max 2018
longchamp bags
michael kors outlet
kyrie 3
moncler outlet
longchamp handbags
adidas yeezy
tory burch shoes
christian louboutin shoes
golden goose outlet
russell westbrook shoes
off-white
goyard handbags
lacoste online shop
true religion outlet
ultra boost
supreme hoodie
hermes
jordan 1 off white
pandora bracelet
yeezy 500 blush
nike react flyknit
nike air zoom
chrome hearts
adidas nmd
hermes belts
adidas ultra boost
adidas nmd
d rose shoes
nfl jerseys
golden goose
fila
moncler jackets
yeezy sneakers
red bottoms
goyard tote
yeezy shoes
kayno
yeezy boost 350 v2
adidas iniki
true religion
hermes bag
longchamp longchamps
adidas yeezy
adidas gazelle sale
yeezy shoes
pandora charms
air jordan 6
lebron 15
michael kors outlet handbags
adidas stan smith
true religion jeans
irving shoes
adidas yeezy
nike air force
nike huarache
golden goose
ray ban sunglasses
harden shoes
yeezy boost 350 v2
yeezy boost
nba jerseys
adidas yeezy
timberland shoes
kevin durant shoes
michael kors handbags
fila outlet
crazy explosive
adidas ultra boost
michael kors outlet store
yeezy
fila shoes
converse shoes
nike shox for women
kyrie 4
air max 90
yeezy
lebron soldier 10
nike zoom
jordan 6
adidas superstar
nike huarache
yeezy
nike outlet store online shopping
stephen curry shoes
nike dunks
golden goose
nike cortez women
golden goose
basketball shoes
cheap oakley sunglasses
ultra boost 3.0
adidas stan smith uk
retro jordans
adidas yeezy boost
nike outlet store
nike x off white
michael kors purses
nike hyperdunk 2017
adidas eqt support adv
nike huarache
cheap nfl jerseys
golden goose shoes
moncler jackets
outlet golden goose
yeezy shoes
new england patriots jersey
birkin bag
air max 270
balenciaga sneakers
true religion outlet
nike air force 1 low
nike huarache
golden goose superstar
cheap jordans
moncler outlet
pure boost
goyard handbags
off white nike
kobe shoes
zx flux
adidas nmd r1
nhl jerseys
nike epic react flyknit
off white shoes
golden goose sneakers
balenciaga
moncler
fenty puma
lacoste outlet
hogan outlet
rayban sunglasses
yeezy boost 350 v2
adidas tubular x
nike flyknit trainer
hogan outlet online
michael kors outlet
oakley
kyrie 4
nike react
hermes outlet online
adidas nmd
adidas eqt
cheap nfl jerseys china
yeezy boost
kobe byrant shoes
hermes birkin
burberry outlet online
gucci belt
vans outlet
christian louboutin
vans store
kobe 11
adidas iniki runner
adidas tubular
nike mercurial vapor
golden goose starter
vibram fivefingers
lebron james shoes
adidas ultra boost 3.0
longchamp
nmd r1
jordan retro
calvin klein underwear
paul george shoes
off white
adidas nmd
asics sneakers
bape hoodie
ferragamo belt
off white hoodie
nike air max
off white jordan 1
pg 1
yeezy
vapormax
nike flyknit
hermes handbags
vans shoes
lebron shoes
yeezy boost 350
kobe shoes
yeezy boost 350
nike air max 90
lebron 15 shoes
adidas yeezy
pandora bracelet
vans shoes
caterpillar boots
converse outlet store
nike air max shoes
ray ban sunglasses
hermes handbags
james harden shoes
golden goose slide
michael kors outlet
lebron 15
nike air zoom pegasus 32
jordan 12
michael kors outlet
nike air max 270
goyard handbags
michael kors outlet online
nike sneakers
pandora jewelry
ysl handbags
adidas eqt
michael kors outlet online
moncler jackets
nike air presto
paul george shoes
jordan retro
nike epic react flyknit
yeezy shoes
ray ban
kevin durant shoes
yeezy 700
iniki
yeezy boost 350
curry 5
salvatore ferragamo belt
off white jordan 1
adidas yeezy
golden goose francy
yeezys
adidas ultra boost 3.0
michael kors
air jordan 11
pandora charms
ferragamo sale
jordan retro
balenciaga sneakers
nike hyperdunk
mlb jerseys
moncler
nike roshe one
reebok outlet
100% real jordans for cheap
balenciaga speed
nike air force 1
nike air max
adidas yeezy boost
ray ban
ray ban aviator sunglasses
supreme clothing
yeezy boost
jordan shoes
adidas eqt support adv
nike air max 2018
michael kors factory outlet
adidas stan smith men
air max
tom ford glasses
michael kors
yeezy shoes
kobe basketball shoes
huarache shoes
michael kors outlet
adidas stan smith women
ray ban sunglasses
timberland outlet
balenciaga sneakers
nike air max 2017
yeezy boost 350
jordan 13
adidas store
off-white
christian louboutin shoes
lacoste polo
michael kors outlet
louboutin shoes
john wall shoes
calvin klein outlet
curry 4
ray ban sunglasses online
nike mercurial
nike air vapormax
kobe 9
balenciaga shoes
tom ford sunglasses
nike shox
moncler sale
nike shoes for women
foamposites
ray ban
ferragamo belt
Back to content | Back to main menu