14 A-B, "Nirvana" - Lokalhistorie for Tikøb Kommune

Go to content

Main menu:

14 A-B, "Nirvana"

De enkelte ejerlav > Mørdrup > Malenevej

"Nirvana” som ejendommen tager sig ud - set fra nordøst i juni 2012. Udbygningen længst til højre er udført i 1996 i forbindelse med den opdeling i to ejerlejligheder, som dengang fandt sted.

Kort over området ved ”Nirvana”, hvis park ses som det store grå område.
Kort fra 1948.

"Nirvana”  
-  et sommerhus ved Mørdrup


af Kjeld Damgaard


”Nirvana” bygges

I 1903 udstykkedes et areal på Mørdrups mark. Arealet var en del af den gamle overdrevslod til den gård, der i sin tid lå på hjørnet af Hovvejs østside og Mørdrupvej. Arealet fik matrikelnummeret 4 i af Mørdrup - og de nye ejere hed Fanny Gøtje og Dagmar Kyhn. Allerede samme år købte de to frøkner også matrikelnumrene 7q og 7r, og det var derfor et betydeligt areal, de allerede året efter solgte til sagfører Bertil Christian Jørgensen. Ja, sådan står der i tingbogen, men en eftersøgning af en sagfører ved det navn har imidlertid ikke givet resultat. Der kan tænkes flere forklaringer på dette fænomen, men når han var interessant at stifte nærmere bekendtskab med, så er det fordi, det sandsynligvis er ham, der lod ejendommen ”Nirvana” bygge. Ifølge BBR-registeret skal den være opført i 1907, men det er der stor usikkerhed om. Oplysningerne om opførelsesår i dette register er nemlig ofte behæftet med fejl. Opførelsesåret er nærmere 1910.
Navnet ”Nirvana” stammer fra den buddhistiske lære og betyder egentlig ”det store intet efter døden”, men skal nok i denne forbindelse forstås so m ”den absolutte hvile” - altså det sted man kan hvile ud efter en anstrengende arbejdsperiode eller arbejdsdag.

Hoffotograf Petersen
I 1911 overtog fhv. hoffotograf Charles Bendix Petersen (1860-1927) imidlertid ejendommen. Han var søn af fotograf Jens Petersen - en af pionererne i Danmark indenfor fotografiets kunst. Charles indtrådte i faderens firma i 1880 og overtog hele firmaet i 1889. I 1893 blev han udnævnt til hoffotograf. Hans atelier lå i København på hjørnet af Østergade og Kristen Bernikows Gade. Her ophørte Charles Petersen med sin virksomhed i 1905, men forretningen fortsatte dog under samme navn frem til 1914.
Charles Petersen var således ikke aktiv fotograf, da han overtog ”Nirvana” i 1911, men han beholdt da også kun ejendommen i to år. I de to år lejede diretør Michael Henriques ”Nirvana” som sommerbolig, og i 1913 overtog Michael Henriques så selv ejendommen.

Direktør Michael Henriques
Michael Henriques (1855-1941), der i øvrigt var bror til komponisten Fini Henriques, var en mand, der havde etableret sig som trikotagefabrikant. Det skete allerede i 1892, da han grundlagde ”Malmö Mekaniska Tricotfabrik AB”. I Malmö betragter man stadig Henriques som en af Sveriges banebrydende personer indenfor trikotageindustrien. Fabrikken blev da også hurtigt en succes, og de lejede lokaler måtte allerede i 1898 udskiftes med en helt ny fabriksbygning ved Rönneholmsvägen. Midt i 1900-tallet var strømper den vigtigste artikel - og der tilvirkedes over 1 mio. strømper om året. Fabrikken havde i perioden 1954-75 et samarbejde med den svenske modedesigner ”Katja of Sweden”, men lukkede i 1977.
Allerede længe før var Michael Henriques imidlertid ude af fabrikkens ledelse. Han havde nemlig allerede i 1897 sammen med Oluf og Peter Løvengreen startet en ny fabrik på Frederiksberg, kaldet ”Henriques & Løvengreens Trikotagefabrikker A/S”. Michael Henriques var ledende direktør på begge fabrikker frem til 1930, hvor han pga. alder valgte at afvikle sine forpligtelser. En senere direktør for fabrikken var i øvrigt James Løve, som også var kendt i Mørdrup-området, idet han var ejer af ”Villa Helle” på Fredensvej 5.

Ejendommen og haven

”Nirvana” blev i Michael Henriques tid overvejende brugt som sommerbolig. Til daglig boede familien, der bestod af hustruen Julie f. Poulsen (1861-1945) og deres tre børn Gerda (f. 1890-1952), Esther (1892-1949) og Oscar (1895-1953), på Frederiksberg.
Men til daglig var der brug for en, der kunne passe den store have. En have der egentlig burde betegnes ”park”, men familien kaldte det aldrig en park. Det var kun noget, man havde på et slot! Arealet udgjorde dog ikke mindre end 4½ ha (= 45.000 kvm). Heraf var alene 1 ha køkkenhave. Desuden var der i parken 80 frugttræer, 1 drivhus samt i alt 30 mistbænke.
Den ansatte gartner var i mange år Laurits Severin Hansen (f. 1891). Han var i stand til at levere grøntsager til hele husholdningen samt tillige levere stueplanter til såvel ”Nirvana” som til vinterboligen på Amalievej på Frederiksberg. Laurits Hansen var da også uddannet gartner, havde i en periode arbejdet i Tyskland og havde i årene 1915-18 været ansat i Botanisk Have i København. Fra 1918-23 var han an sat som gartner hos dr. Frederik Børgesen i Hellebæk (”Børgesens Have”) og kom derpå til ”Nirvana”. Gartnerboligen var i øvrigt huset, med den nuværende adresse Marievej nr. 27.

Ny ejer i 1942
Da Michael Henriques døde i 1941 overtog enken Julie Henriques ”Nirvana”, men kun for året efter at sælge ejendommen videre til direktør Søren Høgh for 90.000 kr. Han var grosserer med forretning i Trommesalen i København - et stål- maskin- og ingeniørfirma, der kaldte sig ”Søren Høgh A/S” . Også Søren Høgh anvendte ”Nirvana” som sommerbolig - til daglig boede familien på Øregaardsvænget i Hellerup.
Søren Høgh var gift med Mariane (kaldet Mary). Begge var født i Jylland, men havde altså stiftet bo i København. Sammen havde de to børn, Ove og Allan. Sidstnævnte døde ung, men Ove blev gift og fik to døtre, Birte og Kirsten (f. 1949). Sidstnævnte har skrevet sine erindringer om sit ophold hos bedsteforældrene på ”Nirvana”. Se artiklen i dette nummer af Egebækken.

Ændring til byudviklingsområde
Da Mary og Søren Høgh solgte ”Nirvana” i 1962 var det indledningen til store forandringer for ejendommen. Ny ejer var sygeplejerske Aase Han sen (senere tog hun navneforandring til Hultmann-Petersen), som indrettede Nirvana til privat plejehjem for 9 beboere. Det var imidlertid først i 1964, da der blev vedtaget en såkaldt ”Partiel Byudviklingsplan for Helsingøregnens byudviklingsområde”, at de største forandringer blev indledt. Den indebar, at Nirvanas store park kunne udstykkes til boligbebyggelse. I løbet af de næste ti år ændrede det fuldstændigt hele området nord for Mørdrup landsby, der indtil da havde henligget som marker, grusgrave, vandhuller og udyrkede arealer. Som en stor ø lå Nirvanas park-område - men nu var også dens dage talte.

”Nirvana” som plejehjem
I 1964 overtog malermester Preben Verner Dam Nielsen ”Nirvana”. Det var imidlertid hans hustru, der skulle komme til at præge udviklingen på dette sted. Hun hed Karen Dam Nielsen, og der var hende, der som forstander drev det private plejehjem videre - fra 1967 som eneejer, idet hun blev skilt fra manden. De private plejehjem havde aftaler med en eller flere kommuner om at modtage svagelige ældre til ophold på plejehjemmene. Det skete selvfølgelig mod betaling, men var ofte en god forretning for kommunerne, der tit kunne slippe billigere, end hvis de selv oprettede en plejehjemsplads.
Forklaringen på, at det var billigere, kom imidlertid netop frem i lyset i slutningen af 1960’erne. Der kom flere og flere historier om, hvor dårligt de gamle blev behandlet på disse private plejehjem i al almindelighed og i særdeleshed på ”Nirvana”. Alene det forhold, at der var omkring 15 beboere på én gang, vidner om meget trange forhold.

Atter bolig

Som følge af den megen kritik begyndte kommunerne i starten af 70’erne at opsige deres kontrakter med de private plejehjem. I stedet byggede kommunerne egne plejehjem - og de private plejehjem måtte et efter et lukke. Det skete også for Karen Dam Nielsens på ”Nirvana”. Og i stedet blev huset i en periode udlejet som såkaldte klubværelser - primært til unge, der kun boede her i en kort periode. Ejendommen fik da også præg heraf - og blev i denne periode noget slidt af de mange ind- og udflytninger.
Nye ejere blev et andelsselskab, kaldet ”Nirvana”. Det var seks unge mennesker: Rie Odgaard, Mikael Behrens, Jens Dahl, Marianne Døllner, Hanne-Lene Harms og Henrik Juel-Berg, der bosatte sig i den store villa. I 1996 blev ejendommen indrettet til to ejerlejligheder, ejet hhv. af Rie Odgaard og Jens Dahl samt af Marianne Døllner og Mikael Behrens.

Om vejnavne og stednavne
Indkørslen til Nirvana skete dels fra en sidevej til Mørdrupvej. Den var identisk med den vej, der i dag hedder ”Mørdrupvænget”. Da byggeriet af de mange parcelhuse i det nye ”pigevejskvarter” var en realitet, blev Nirvanavej imidlertid lukket ved den gamle grusgrav. Og for det første stykkes vedkommende omdøbt til Mørdrupvænget. Det næste stykke blev herefter kaldt Birtevej - resten af vejen for hovedpartens vedkommende nedlagt, dog indgår et stykke i den nuværende Marievej.
Hovedindgangen var imidlertid fra Mørdrupvej og ind ad Rolighedsvej (nuværende Roligheds Allé) til ”Nirvana”. Indtil slutningen af 60’erne var denne vej nemlig ikke lukket, men gik direkte over i nuværende Marievej.
Den nuværende ”Nirvanasti” er derimod først opstået i forbindelse med parcelhusbyggeriet. Den går dels langs det gamle overdrevsdige, dels langs gamle matrikel- og markskel - og stien er først anlagt i slutningen af 60’erne. Stien fører dog frem til Nirvanas gamle område, og på den måde kan navnet godt forsvares.
Betegnelsen ”Grundejerforeningen Nirvanaparken”, der er navnet på den grundejerforening, der omfatter rækkehusene på hhv. Dortevej, Lonevej, Hannevej og Lisevej, er imidlertid i bedste fald misvisende. Her er der tale om et areal, der aldrig har haft det mindste med Villa Nirvana at gøre. Arealet tilhørte derimod Busserupgaard, hvis hovedbygning stadig ligger i bebyggelsen. Så hvordan nogen har fundet på det navn på dette sted er højst mærkværdigt.
Michael Henriques

Julie Henriques f. Poulsen.

Således så fabrikken i Malmø ud ved 25-års jubilæet i 1917.

I de produkter, som blev produceret på Michael Henriques’ fabrik på Mariendalvej på Frederiksberg, blev der indsyet et mærke som afbilledet herover.

Udsigt fra villaen over haven mod nordøst.
Man ser mod ”Lyngbakken” som familien Henriques kaldte den - den bakke som egentlig hedder Præstebjerget. Bemærk at der øverst på bakken er rejst et skur - antagelig for at man der kunne nye udsigten mod Sundet.

Laurits Severin Hansen, gartner i Nirvanas park i 1930’erne. Michael Henriques havde megen stor tiltro til ”gartner Hansen”, hvis ord i Henriques ører var lov. Også børnene i huset havde meget stor respekt for Hansen, som i deres øjne var en streng herre, der ikke tålte, at et bed var blevet trådt i.

For en del år siden blev den nuværende beboer i Nirvana, Rie Odgaard, ringet op af en dame fra Hvidovre, som arbejdede for en antikhandler.
Blandt de møbler de havde stående, havde en kunde tilfældigvis fået øje på et klaver, som havde påmalet tre store billeder. Han havde straks genkendt motivet som ejendommen Nirvana, idet han boede i nærheden.
Derfor kontaktede antikhandleren Rie Odgaard, som straks købte klaveret, der indtil da tilsyneladende havde haft en omskiftelig tilværelse, idet der på bagsiden af klaveret endnu er fragtsedler, der fortæller, at klaveret har været både i Paris og Rom.
Det viser sig imidlertid at klaveret ikke stammer fra Nirvana, men har tilhørt et barnebarn, Elin Michaela Christensen, som fik det i konfirmationsgave og havde det stående i sit hjem i Ordrup. Kunstneren var Michael Henriques  svigersøn, Otto Gehlin.
Andetsteds på siden kan man sammenligne med det klaver, som stod på Nirvana.

Kilder til denne artikel:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Malm%C3%B6_Mekaniska_Tricotfabrik
http://after-the-denim.blogspot.dk/2011/09/henriques-lvengreen.html
Oplysninger og billedmateriale fra Kirsten M Høgh, Hjørring.
Oplysninger fra nuv. beboere i ejendommen Nirvana, Malenevej 14 A og B.
Oplysninger og billedmateriale fra Ebbe Møller Christensen og hustru Ulla Barder, Rungsted Kyst.
J. Tholle: ”Danske Gartnerivirksomheder”, (1934).
Diverse vejvisere.
Realregistre og tingbøger.

En situation fra ”Billardhuset”, der var et selvstændigt hus i Nirvanas have. På billedet ses fra venstre Oscar Henriques (søn), Poul Møller Christensen (svigersøn), Michael Henriques og Julie Henriques.


Preben og Ebbe Møller Christensen fotograferet i 1939 foran Nirvanas hovedindgang. Fotografen har stået med ryggen til villaen - og man ser ud over det område, som i dag er bebygget med pigevejskvarteret.


Stien som gik et stykke op ad Præstebjerget - eller ”Lyngbakken” som familien dengang kaldte den.
Stiens nordlige del er i dag næsten identisk med Ullavej.

Michael Henriques i haven ved Nirvana i samtale med huslægen Axel Olufsen. Stien op ad bakken i baggrunden er den såkaldte Staudegang, som førte op til Rolighedsvej.

Interiørbillede fra Nirvana i trediverne. Til venstre ses Michael Henriques barnebarn Elin Michaela Christensen ved det klaver, som oprindelig stod på Nirvana. Det er tydeligvis ikke det samme, som nu er kommet tilbage til ejendommen. Dette hvide klaver havde imidlertid også malerier udført af Otto Gehlin.

Dette klaver står nu på Nirvana - efter at have været tur ude i verden. Det klaver, der oprindelig stod på Nirvana var hvidmalet og havde sandsynligvis andre motiver.

Michael Henriques lægger kabale i det såkaldte Vinhus, som hed sådan, fordi der voksede vinranker. Kabalen overvåges af to ældre tanter.

Udsigt fra Præstebjerget mod sydvest. Man ser ind over den store have, der hørte til Nirvana, hvis tag skimtes til højre i billedet.

Midterfeltet på klaveret har selve hovedbygningen som motiv. Kustmaleren Otto Gehlin har stået øst for bygningen omtrent der, hvor i dag Nirvanastien løber - lige ved den endnu eksisterende dam, der ses i forgrunden.

I Nirvanas have lå flere huse. Vejen i forgrunden er identisk med den nuværende Marievej. Huset med tårnet i baggrunden var i Henriques’ tid havemandens bolig, men hed i daglig tale ”garagen”, da det primært anvendtes til dette brug. Tårnet var i virkelig-heden et dueslag. Ejendommen udgør nu den centrale del af den store villaejendom ”Villa Tårnhuset”.  Den hvide vinkelejendom i forgrunden var en selvstændig ejendom, der hørte under Flynderupgaard. Huset kaldtes i Henriques’ tid for ”Polakkernes Hus”. Børnene fra Nirvana var forment adgang til huset, da man mente, at beboerne dér havde både lus og andre urenheder! Foto fra 1959.


Den oprindelige gartnerbolig på Nirvana. Her boede gartner Laurits Hansen, som var gartner i Henriques tid. Ejendommen har nu adressen Marievej 27. (Foto: 1959)

6 comments

2016-11-17 08:29:56
See Drug Information For cialis pills --> /druginfo/cialis.
2018-05-10 05:50:53
adidas superstar
salomon outlet
roshe run
softball bats
scarpe hogan
lebron 11
sac vanessa bruno
wedding dresses
prada
polo lacoste pas cher
nike free run
nike air max
mac makeup
polo ralph lauren
thomas sabo charms
clarks shoes
pandora jewelry
michael kors outlet online store
polo ralph lauren
nike huarache
pandora jewelry
cheap oakley sunglasses
nike shoes
asics
roshe run
spain world cup jersey
converse all stars
air max 95
mac makeup
hermes outlet
kobe 9
hogan shoes
hilfiger uk
louboutin outlet
air max 97
swarovski jewelry
coach outlet
soccer jerseys
montre pas cher
nike clothing
nike air max
nike roshe run
mulberry
nike air max 95
jordans
hermes birkin bags
longchamp outlet
portugal world cup jersey
barbour jackets
adidas slides
nike free
air max 2018
nike free run
longchamp pas cher
swarovski
oakley uk
marc jacobs handbags
nike free
swarovski crystal jewelry
sac burberry
new balance
coach purse
polo ralph lauren
jordan
nike huarache
red bottoms
furla
burberry outlet
flip flops
timberland boots
longchamp outlet
france world cup jersey
fendi handbags
tommy hilfiger pas cher
nike air force
dolce and gabbana
air max 90
jordan
versace handbags
tod's shoes
cheap eyeglasses
ray ban
sac michael kors
timberland pas cher
sac longchamp
links of london
adidas outlet store
ralph lauren
nike outlet online
asics gel
bottega veneta
vans shoes
ray ban pas cher
nike air max
ferragamo shoes
cheap jerseys
jordan
new balance shoes
christian louboutin
oakley sunglasses
jordan 4
argentina world cup jersey
brazil world cup jersey
miu miu shoes
converse uk
nike air max
supra shoes
guess canada
true religion outlet
ray ban sunglasses
cheap jerseys
coach outlet store online
nike free
nike vapor max
nike air max
air max 90
jordan shoes
fendi handbags
new balance pas cher
air max 90
fitflop uk
manolo blahnik
iphone x case
pandora charms
pandora bracciali
adidas shoes
louboutin pas cher
michael kors
adidas originals
sac michael kors
germany world cup jersey
marc jacobs
ray ban sunglasses
air max 2017
reebok shoes
chloe handbags
mizuno
tory burch
nike outlet store
vans pas cher
lebron shoes
converse chuck taylor
oakley sunglasses
basketball shoes
adidas clothing
michael kors outlet
lunette oakley
nike kyrie 2
michael kors outlet
oakley pas cher
wedding dresses
sac guess
converse shoes
yeezy shoes
replica watches
nike air max
ralph lauren
polo ralph lauren outlet
michael kors uk
mercurial superfly
michael kors
christian louboutin
mizuno running shoes
polo ralph lauren
ray ban sunglasses
montre pas cher
true religion
louboutin shoes
nike air max
lebron 12
nike air max
jordan 12
skechers shoes
replica watches
michael kors outlet
omega watches
roty burch outlet
cheap wedding dresses
hermes bags
jordan
nike air max
fitflops sale
ed hardy
beats headphones
kobe bryant shoes
converse
adidas outlet store
replica rolex watches
roshe run
fitflops sale
michael kors outlet
goyard handbags
para jumpers outlet
jordan 5
giuseppe zanotti outlet
air max 90
nike free run
balenciaga shoes
nike roshe
nike pas cher
nike mercurial
true religion jeans
hilfiger outlet
cheap nfl jerseys
burberry sale
replica watches
dolce and gabbana
michael kors handbags
dansko shoes
nike outlet
nike store
true religion jeans
five finger shoes
adidas running shoes
dansko shoes
true religion outlet
nike factory outlet
chrome hearts jewelry
montre
ray ban occhiali
stuart weitzman
new balance outlet
converse all star
kate spade
mulberry handbags
nike air force
prada outlet
adidas superstar
oakley vault
hogan
iphone 7 cases
cartier bracelet
burberry outlet
beats by dre
kenzo clothing
nike air max plus
bottega
guess factory
bcbg outlet
kevin durant shoes
belgium world cup jerseys
occhiali oakley
mizuno
ralph lauren outlet
cheap jordans
michael kors canada
salvatore ferragamo
nike air max
timberland boots
adidas zx flux
mac cosmetics
jordan pas cher
air force 1
longchamp handbags
michael kors
stuart weitzman
asics trainers
softball bats
jordan 3
longchamp outlet
vans outlet
jordan 6
rolex watches
wedding dresses
cheap jordan shoes
jordan 1
ray ban sunglasses
pandora uk
adidas soccer cleats
nike blazer
christian louboutin outlet
lacoste shoes
oakley sunglasses
nike roshe run
pandora bijoux
nike air max
michael kors uk
tory burch
longchamp pas cher
true religion outlet
bcbg max
michael kors outlet online
nike blazer
mac cosmetics
air jordan
valentino shoes
adidas trainers
vans scarpe
gioielli swarovski
nike roshe run
beats headphones
nike uk
nike blazer
air max
ray ban sunglasses
sac michael kors
air jordan
orologi rolex
kate spade outlet
polo ralph lauren
ralph lauren outlet
jordan xx9
jordan 11
timberland boots
christian louboutin
timberland boots
soccer shoes
nike tn
reebok outlet
puma shoes
ray ban sunglasses
jordans
new balance
prada handbags
kate spade outlet
burberry
nike free
nike shoes
ray ban sunglasses
instyler
jimmy choo
asics gel lyte
adidas outlet store
louboutin pas cher
celine handbags
air max 90
iphone cases
oakley sunglasses
nike air max
nike
oakley sunglasses outlet
air max 2017
mont blanc pens
adidas flip-flops
mont blanc pens
ghd hair straighteners
supra shoes
michael kors outlet clearance
herve leger dresses
yves saint laurent
reebok shoes
boy london clothing
karen millen
new balance
jordans
salvatore ferragamo
adidas outlet
england world cup jersey
nike air max
coach factory outlet
jordan
2018.5.10yangpeng

ninest123
2018-05-29 09:42:38
mt0529
nike air presto
mulberry outlet
tiffany and co
supra shoes
dr martens boots
michael kors outlet clearance
discount oakley sunglasses
ugg boots
givenchy outlet
nike air max axis
mbt shoes
christian louboutin outlet
teva sandals
pandora charms sale clearance
michael kors outlet
jordan retro
cheap oakley sunglasses
air max 2018
burberry outlet
lebron james shoes
moncler outlet
nike air max
kate spade bags
vasque boots
nba jerseys
ralph lauren
tory burch outlet
pandora jewelry
ultra boost
ray ban sunglasses
coach factory outlet
jordan shoes
hermes bags
vionic sandals
ugg outlet
air max 90
fitflops
coach outlet
louboutin shoes
louis vuitton handbags
birkenstock outlet
pandora charms
polo ralph lauren outlet
columbia shoes
adidas yeezy
fitflops sale clearance
canada goose outlet
kate spade outlet store
canada goose outlet
cheap jordans
yeezy boost 350
ralph lauren outlet
nike shoes
replica watches
rolex watches
ralph lauren outlet
coach outlet
ralph lauren outlet online
nike outlet online
adidas nmd shoes
longchamp outlet
the frye company shoes
salomon shoes
michael kors outlet
cheap mlb jerseys
ysl handbags
oakley sunglasses
unomagli shoes
coach outlet store online
fred perry polo
birkenstock
pandora outlet
saint laurent handbags
coach outlet
converse all star
supreme clothing
cartier outlet
coach outlet
kate spade outlet
michael kors outlet online
pandora charms
canada goose jackets
pandora outlet
pandora charms sale clearance
versace handbags
louis vuitton
wolverine boots
cheap ray ban sunglasses
pandora jewelry
lacoste polo shirts
coach outlet online
christian louboutin shoes
michael kors outlet clearance
coach factory outlet
michael kors outlet
coach outlet store
pandora jewelry
coach factory outlet
givenchy handbags
christian louboutin
kobe bryant shoes
michael kors factory outlet
cheap mlb jerseys china
keen sandals
coach outlet
vasque shoes
lowa boots
kate spade handbags
toms outlet
nike zoom
fitflops
pandora
ecco outlet
timberland outlet
christian louboutin outlet
canada goose outlet
nike store
coach factory outlet
coach outlet store
ferragamo shoes
puma shoes
kate spade outlet
salvatore ferragamo
ray ban sunglasses
north face jackets
adidas shoes
air max 97
dr martens outlet
converse outlet store
jimmy choo outlet
adidas superstar
nike free run
burberry outlet
ralph lauren uk
ugg boots on sale
jordans
polo outlet
mcm outlet
michael kors outlet canada
ralph lauren outlet
pandora jewelry
fitflops
birkenstock shoes
pandora charms sale
coach outlet
red bottom shoes
nike basketball shoes
cheap nike air max
canada goose outlet
christian louboutin outlet
coach outlet
adidas shoes
louboutin shoes
cheap nba jerseys
supreme clothing
birkenstock shoes
supra shoes
asics outlet
moncler jackets
nike outlet
ugg australia
adidas yeezy boost
birkenstock outlet
red bottoms shoes
coach outlet
pandora jewelry outlet
adidas nmd
coach outlet
pandora charms
arcteryx boots
coach outlet online
burberry outlet store
pandora jewelry official site
johnston and murphy outlet
canada goose
michael kors outlet
teva shoes
canada goose outlet
nike shox
michael kors handbags
oakey sunglasses
coach outlet store
mikimoto pearls
gap polo shirts
michael kors outlet canada
hermes handbags
ray ban sunglasses discount
pandora jewelry
adidas shoes
polo ralph lauren outlet
michael kors outlet
toms outlet
cheap jordan shoes
michael kors outlet clearance
canada goose uk
jordan retro 11
salvatore ferragamo shoes
manolo blahnik shoes
fitflops sale
coach outlet store
adidas yeezy boost
tiffany and co
ugg outlet
uggs
nike shoes
kyrie 4 shoes
underarmour shoes
ugg outlet
canada goose jackets
pandora outlet
nike air max 270
tory burch outlet
ralph lauren outlet
adidas yeezy
hermes outlet
armani exchange outlet
kate spade outlet store
air jordans
ysl outlet
dooney and bourke handbags
mbt
coach outlet
yeezy boost
moncler jackets
ralph lauren
coach outlet store online clearances
birkenstock sandals
hermes handbags
ecco shoes
birkenstocks
dior handbags
coach outlet
jordan shoes
coach outlet
hermes birkin
nike cortez
ralph lauren outlet
coach factory outlet
cheap jordans for sale
mcm handbags
jordans
moncler jackets
canada goose jackets uk
pandora charms
louis vuitton outlet
naot sandals
coach factorty outlet
cheap jordans
adidas shoes
canada goose jackets
nike air foamposite
timberland boots
jordan shoes
ecco shoes for men
valentino shoes outlet
nike air max
tory burch outlet store
timberland boots
ralph lauren outlet
moncler jackets
timberland outlet
air max 2018
tory burch outlet
allen edmonds shoes
nike shoes
ralph lauren outlet
michael kors outlet
salvatore ferragamo shoes
coach factory outlet
pandora charms sale clearance
kate spade outlet
merrell shoes
polo ralph lauren outlet
oakley sunglasses
ray ban sunglasses
nmd adidas
moncler
dansko shoes
nike air max
cheap uggs
louis vuitton outlet store
nike huarache
new balance outlet
oakley sunglasses
polo outlet
kenneth cole shoes
berluti shoes
tods outlet
adidas shoes
ugg boots on sale
michael kors outlet
birkenstock sandals
nike shoes for men
cheap mlb jerseys
nike air max 87
pandora jewelry
michael kors outlet clearance
coach outlet
michael kors outlet online
nike tessen
uggs canada
coach factorty outlet
pg 2
mlb jerseys
oakley sunglasses outlet
longchamp outlet online
longchamp outlet
nike air max 1
michael kors
michael kors
keen shoes
michael kors outlet
prana clothing
michael kors outlet clearance
nike outlet
mulberry bags
louis vuitton outlet online
oakley sunglasses
moncler outlet
air max 2017
oakley sunglasses
nike dunks
van cleef and arpels jewelry
cheap jordans
pandora store
salvatore ferragamo
canada goose uk
red wing shoes
swarovski crystal
asics shoes
ugg boots
nike react shoes
michael kors outlet
cheap nfl jerseys
north face jackets
supreme clothing
timberland outlet
dr martens
canada goose outlet
adidas yeezy
bally handbags
saint laurent outlet
ecco shoes
fred perry
burberry outlet
coach outlet
adidas outlet
alden shoes
ray ban sunglasses
coach factory outlet
coach factory outlet
salewa shoes
prada outlet
nike epic react flyknit
nike zoom
cheap jordans
louis vuitton outlet online
fitflops sale clearance
toms shoes
adidas outlet
michael kors outlet
coach outlet
north face outlet
ralph lauren uk
cheap ray bans
kate spade handbag
yeezy boost
prada handbags
pandora charms
coach factory outlet
hermes handbags
vans store
cole haan shoes
kate spade
nike outlet
coach outlet canada
michael kors handbags
moncler jackets outlet
nike free 4.0
ugg outlet
birkenstock sandals
kevin durant shoes
garmont boots
yeezy boost
adidas yeezy boost
coach outlet
canada goose sale
uggs
red bottoms
coach outlet
coach factory outlet
nike huarache
coach outlet
michael kors outlet online
ray ban sunglasses discount
coach factory outlet
coach factory outlet
nike cortez
philipp plein outlet
nike outlet
adidas superstar
supreme new york
tiffany outlet
mulberry uk
adidas
nike shoes
converse shoes
kate spade outlet
adidas nmd
air max 2019
air jordans
coach factory outlet
air jordan shoes
christian louboutin
ralph lauren sale clearance
coach factorty outlet
red wing outlet
pandora jewelry
nike shoes
uggs outlet
nike air more money
timberland boots
michael kors outlet
cheap oakley sunglasses
pandora jewelry
adidas stan smith
hermens bags
cheap jordans free shipping
timberland boots
reebok shoes
harden vol 1
ugg boots
philipp plein shirt
pandora jewelry outlet
nike air force 1
uggs outlet
coach outlet store
john lobb boot maker shoes
canada goose
coach outlet store
valentino shoes
timberland boots outlet
coach factory outlet
michael kors outlet
polo outlet store
yeezy 350 boost
nike air max outlet
pandora charms
ralph lauren sale clearance
michael kors outlet
ralph lauren sale clearance
vans shoes
coach outlet online
adidas campus
yeezy boost
ralph lauren sale
tory burch outlet online
coach factorty outlet
fendi handbags
chopard watches
birkenstock sandals
ralph lauren
louis vuitton
fitflops sale clearance
chch handbags
ugg outlet
michael kors outlet
fitflops
air max 97
louis vuitton outlet
canada goose jackets
michael kors outlet online
jordan shoes
canada goose sale
mont blanc pens
asolo boots
moncler outlet
adidas yeezy
salomon shoes
coach outlet
jimmy choo
givenchy handbags
coach outlet store
nike air max zero
swarovski outlet
canada goose jackets
canada goose sale
oakley sunglasses
columbia sportswear
polo ralph lauren outlet online
adidas nmd
polo ralph lauren
harry winston jewelry
louboutin shoes
coach outlet
adidas outlet
polo ralph lauren outlet online
pandora jewelry
pandora jewelry official site
nike air max shoes
coach canada
fitflops sale
ralph lauren outlet
pandora jewelry
kate spade
cheap jordans
puma rihanna shoes
gucci outlet
nike outlet store
coach outlet
mont blanc
moncler jackets
ecco shoes
cheap oakley sunglasses
canada goose outlet
pandora outlet
jimmy choo outlet
abercrombie and fitch
danner boots
valentino shoes
caterpillar boots
moncler outlet
air jordan shoes
jordan shoes
coach factory outlet online
canada goose outlet
moncler coats
nfl jerseys wholesale
coach outlet
pandora jewelry
michael kors outlet canada
moncler outlet
kate spade outlet
rolex watches
cole haan outlet
reef sandals
new balance shoes
cheap nfl jerseys
nike air max 95
skechers shoes
air more uptempo
kate spade
pandora charms
coach outlet
kate spade handbags
yeezy boost
uggs
coach outlet
kate spade outlet store
jordan shoes
moncler outlet
mbt shoes
salvatore ferragamo shoes
canada goose outlet
mulberry handbags
adidas yeezy
fitflops
canada goose outlet
longchamp handbags
ferragamo outlet
coach factory outlet online
michael kors outlet
nike outlet online
canada goose outlet
mammut boots
adidas originals
coach outlet
kobe shoes
adidas shoes
florsheim shoes
polo ralph lauren outlet online
dolce and gabbana handbags
canada goose jackets
abercrombie
pandora charms
mt0529
dongdong8
2018-06-09 01:25:23
ralph lauren
michael kors outlet online
michael kors handbags
adidas superstar
jordan 12
kate spade handbags
adidas flip flops
coach outlet online
nike blazer
nike outlet store
nike uk
nike outlet store online
air max
y3 shoes
coach handbags
jordans
ralph lauren
michael kors handbags
true religion jeans
ralph lauren
undefeated shoes
ray ban sunglasses
manchester united jersey
oakley sunglasses
mcm bags
coach outlet
new balance sandals
hermes bags
prada bags
prada handbags
converse shoes
kevin durant shoes
valentino shoes
bvlgari rings
alexander mcqueen shoes
air max 1
air max plus
adidas uk
coach outlet online
air force 1
ray ban outlet
adidas jeremy scott
nike outlet
jordan 8
tory burch
dansko shoes
ray ban sunglasses
coach outlet online
oakley sunglasses
michael kors handbags
adidas outlet
rolex watches
adidas football boots
cheap jerseys
juicy couture
air jordan
cheap mlb jerseys
harden vol 2
nike dunks
supra shoes
baseball jersey
nike outlet
prada
nike factory
mbt shoes
longchamp
coach
adidas nmd
louboutin shoes
air max 270
miu miu shoes
timberland boots
balenciaga triple s
nike blazer
links of london
adidas stan smith
longchamp outlet
cheap mlb jerseys
nike free
christian louboutin
tory burch outlet
adidas outlet
nike shoes
air max
hermes outlet
cheap nba jerseys
carnival shoes
rayban
coach outlet online
cheap jordan shoes
michael kors outlet
adidas nmd
curry shoes
coach outlet
off-white shoes
converse shoes
adidas yeezy
burberry outlet store
fitflops
cheap nfl jerseys
birkenstock sandals
ralph lauren
cartier jewelry
nike tennis
flip-flops
hermes birkin bag
tag heuer watches
longchamp
swarovski jewelry
air jordan
louboutin
jordan
hermes kelly bag
cheap nfl jerseys
air jordan shoes
puma slides
kate spade outlet online
superdry
jordans
fingerlings monkey
michael kors outlet
timberland outlet
pandora jewelry
jordan xx9
marc jacobs
cheap replica watches
nfl jerseys
polo ralph lauren
birkenstock sandals
mont blanc pens
pandora jewelry
nike free run
vans shoes
red bottoms
prada outlet online
longchamp handbags
oakley canada
mont blanc
jimmy choo shoes
harden vol 1
kate spade
true religion
nike presto
tod's shoes
barcelona jersey
air jordan 11
air max 95
louboutin outlet
oakley sunglasses wholesale
bcbg
michael kors handbags
columbia sportswear
christian louboutin
snapbacks wholesale
hermes
jordan shoes
fila shoes
kobe 11
coach factory outlet
kate spade outlet
true religion jeans
fitflops
pandora charms
mizuno running shoes
asics
pandora jewelry
christian louboutin
nike free
polo ralph lauren
gucci slides
air jordan 14
ralph lauren polo shirts
nike cortez
montblanc pen
air max
air max
yeezy shoes
ralph lauren
beats by dre
ray ban outlet
jordan 1
nike shoes
burberry outlet
nike sb
nike tn
herve leger dresses
new balance
jordan 5
louboutin
polo outlet
wedding shoes
nfl jerseys
true religion jeans
suicoke
supreme paris
oakley sunglasses
jordan pas cher
fitflops
oakley sunglasses
supreme uk
michael kors outlet online
jordans
giuseppe zanotti shoes
ralph lauren
timberland outlet
fitflops sale clearance
flip flops
malone souliers shoes
asics running shoes
nike epic react flyknit
coach outlet
stuart weitzman shoes
timberland boots
michael kors
ray ban
nike shox
adidas originals
balenciaga shoes
flipflops
coach outlet store online
michael kors outlet clearance
nike outlet store
coach
converse uk
jordan 6
cheap oakley sunglasses
air jordan
coach handbags
coach outlet
nike roshe
running shoes
bottega veneta
coach handbags
breguet watches
nike free
ray ban
mulberry
coach outlet store
balenciaga sandals
longchamp
nike shoes for men
kate spade
celine outlet
coach outlet online
flops
givenchy handbags
polo ralph lauren
nike air max
timberland boots
audemars piguet
nike huarache
van cleef & arpels jewelry
dolce and gabbana
nike mercurial superfly
beats headphones
vibram fivefingers
jordan shoes
belstaff jackets
ferragamo
polo ralph
michael kors handbags
coach factory outlet
air max 97
michael kors handbags
off-white
mac cosmetics
michael kors outlet clearance
coach factory online
polo outlet
longchamp handbags
scarpe mbt
stussy hoodie
hollister outlet
coach outlet
michael kors
tory burch uk
air huarache
oakley vault
lebron 15
nike flip-flops
burberry outlet
burberry canada
baseball bats
christian louboutin outlet
air max 90
roshe run
michael kors canada
tory burch bags
pandora jewelry canada
true religion jeans
ferragamo shoes
adidas outlet
ralph lauren
soccer jersey
cheap mlb jerseys
longchamp outlet
kobe 12
adidas yeezy 350
air jordan
kate spade
adidas shoes
polo outlet
jordan 3
nike kyrie 3
michael kors uk
birkenstock outlet
nike uk
christian louboutin
ralph lauren
ralph lauren uk
cheap ray bans
supreme
coach outlet online
nike lunarglide
michael kors outlet
prada handbags
manolo blahnik
pandora charms
supreme outlet
nhl jerseys
air max 2018
air jordan
air jordan
ray bans
jordan retro
christian louboutin
wholesale nfl jerseys
tory burch
ray ban sunglasses
pandora jewelry
nike revolution
swarovski
nfl jerseys
oakley sunglasses cheap
mishka clothing
nike air force
basketball shoes
cheap nfl jerseys
vans shoes
breitling watches
coach outlet
true religion jeans
ferragamo outlet
ralph lauren
air max 2017
adidas wings
kate spade handbags
jordan 4
puma fenty
michael kors taschen
adidas slides
michael kors outlet online
dior handbags
pandora charms
cheap nhl jerseys
christian louboutin outlet
nike outlet online
balance shoes
light up shoes
coach outlet online
ray ban
under armour outlet
yeezy 500
adidas ultra boost
coach outlet
20186.9wengdongdong
chenjinbei
2018-06-25 14:50:59
20186.25chenjinbei
hermes
roshe run
ray ban outlet
light up shoes
pandora uk
swarovski
baseball jersey
vibram five fingers
audemars piguet
true religion jeans
y-3 shoes
true religion jeans
montblanc fountain pens
mishka clothing
cheap nfl jerseys
michael kors outlet
baseball bats
dansko shoes
coach outlet
oakley canada
tod's shoes
coach factory online
longchamp handbags
true religion
ray ban
kobe 11
michael kors outlet clearance
cheap oakley sunglasses
michael kors canada
jordans
nike air force
longchamp outlet
jordan shoes
kate spade
vans shoes
nike kyrie 3
fitflop sandals
jordan shoes
mizuno running shoes
converse shoes
air max
off-white clothing
coach factory outlet online
jordan shoes
maillot de foot
asics
jordan 4
coach outlet online
supra shoes
nike epic react
fitflops sale clearance
michael kors outlet store
louboutin
polo outlet
miu miu shoes
pandora charms
adidas jeremy scott
pandora jewelry canada
huarache
nike free run
jordans
Fußballtrikots günstig
burberry canada
timberland outlet
curry shoes
polo outlet
kate spade
jordan 6
nike outlet online
supreme outlet
timberland outlet
tag heuer watches
cheap ray bans
coach outlet store online
bcbg
coach outlet online
air max 2018
new balance
bvlgari rings
maglie calcio a poco prezzo
beats by dre
air max
balenciaga shoes
oakley sunglasses
juicy couture outlet
cheap nfl jerseys
nike free run
supreme paris
red bottom shoes
asics running shoes
nike uk
new balance sandals
valentino shoes
prada outlet online
michael kors handbags sale
jordan 8
nike flip-flops
ralph lauren polo shirts
ralph lauren
jordan 5
jordan xx9
wholesale nfl jerseys
louboutin
birkenstock outlet online
adidas outlet store
camisetas de futbol replicas
oakley sunglasses wholesale
tory burch
balenciaga shoes
fitflop sandals
air huarache
coach outlet
mulberry handbags
nike air max
"nfl jerseys
"
longchamp handbags
coach
mlb jerseys
ray ban sunglasses
kate spade outlet
nike shoes for men
coach handbags
nike lunarglide
kate spade handbags
nike sb
givenchy handbags
oakley sunglasses
ray ban sunglasses
basketball shoes
burberry outlet store
nike outlet
ferragamo
converse shoes
michael kors outlet
air max 97
cheap nfl jerseys
louboutin
nhl jerseys
true religion jeans
polo ralph lauren
nike blazer
under armour outlet
ralph lauren
air max 1
ray ban sunglasses
birkenstock sandals
ray ban sunglasses cheap
breguet watches
stussy hoodie
michael kors handbags
ferragamo shoes
kate spade outlet online
belstaff jackets
air jordan
coach outlet online
air max 2017
air jordan
coach factory outlet
adidas wings
soccer shirts
undefeated shoes
cheap nhl jerseys
beats by dre
coach handbags
converse uk
coach outlet online
air max
fitflops
air jordan 14
louboutin
stuart weitzman shoes
yeezy shoes
columbia sportswear
gucci slides
nike outlet
tory burch bags
oakley sunglasses
nike shox
adidas shoes
ralph lauren
manchester united jersey
adidas slides
carnival shoes
ralph lauren
nfl jerseys wholesale
ray ban sunglasses
michael kors handbags
swarovski jewelry
nike shoes
coach factory outlet
michael kors outlet
nike tennis
jordan 1
bottega veneta
adidas nmd
hermes kelly bag
nike free
maillot de foot pas cher
ralph lauren
adidas flip flops
pandora charms
michael kors handbags
cartier jewelry
coach outlet store online clearance
pandora jewelry
coach outlet online
christian louboutin outlet
tory burch uk
manolo blahnik shoes
marc jacobs
links of london
coach factory outlet
adidas ultra boost
ralph lauren uk
balenciaga sandals
polo ralph
nike blazer
suicoke sandals
herve leger dresses
jordan
adidas nmd
scarpe mbt
jordan 12
adidas outlet
tory burch outlet
malone souliers mules
ralph lauren uk
nike roshe
timberland boots
hermes birkin bag
christian louboutin outlet
michael kors outlet
longchamp
cheap soccer jerseys
coach
nike shoes
hollister outlet
nike revolution
nike outlet store
alexander mcqueen shoes
jordan 3
ralph lauren outlet
hermes outlet
red bottoms
kate spade
michael kors handbags
ralph lauren
mbt shoes
ray ban
mk purse
rolex watches
ray ban
nike cortez
timberland boots
air jordan 11
flip-flops
kate spade
prada handbags
flip-flops
ralph lauren outlet
nike presto
michael kors outlet
jordan retro
coach outlet store
air max 90
cheap mlb jerseys
coach factory outlet online
cheap nfl jerseys
running shoes
camisetas de futbol baratas
maglie calcio
tory burch outlet
breitling watches
pandora jewelry canada
coach outlet
burberry outlet online
longchamp
mac cosmetics
nike mercurial vapor
mcm bags
nike uk
pandora jewelry
puma fenty sandals
air jordan
coach factory outlet
prada
ralph lauren
true religion jeans
adidas stan smith
kobe 12
fingerlings monkey
lebron 15
mont blanc pens
fussball trikots
dolce and gabbana
cheap jerseys
air jordan
supreme
coach outlet
michael kors outlet
jordan pas cher
yeezy 500 blush
michael kors
puma slides
louboutin outlet
van cleef & arpels jewelry
adidas superstar
fitflops outlet
burberry outlet
polo outlet
wedding shoes
adidas stan smith
vans shoes
longchamp outlet
oakley sunglasses
cheap soccer jerseys
prada handbags
cheap nba jerseys
nike free
air jordan
michael kors taschen
michael kors outlet store
true religion jeans
adidas yeezy 350
air max
christian louboutin
pandora outlet
prada bags
air max 95
cheap ray ban sunglasses
fila sneakers
harden vol 1
birkenstock
michael kors outlet online
celine outlet
ralph lauren uk
oakley vault
air max plus
michael kors handbags
cheap jordan shoes
ralph lauren
balance shoes
adidas yeezy
kevin durant shoes
coach outlet online
adidas uk
longchamp
hermes uk
supreme uk
christian louboutin
adidas outlet store
soccer jersey
christian louboutin shoes
superdry clothing
adidas football boots
timberland boots
michael kors uk
jordans
nike outlet
air force 1
barcelona jersey
harden vol 2
cheap michael kors bags
ferragamo outlet
dior handbags
nike tn
snapbacks wholesale
flops
mont blanc
nfl jerseys
jordan
nfl jerseys
cheap mlb jerseys
jimmy choo shoes
nike outlet store online
oakley sunglasses
nike factory outlet
off-white clothing
air max 270
cheap replica watches
giuseppe zanotti shoes
nike dunks
coach outlet online
20186.25chenjinbei
yaoxuemei
2018-06-27 04:59:18
yaoxuemei20180627pandora jewelry
moncler jackets
rolex watches
prada outlet
pandora jewelry
coach factory outlet
converse
pandora jewelry
coach outlet online
ralph lauren uk
canada goose outlet
coach factory outlet
pandora charms
coach outlet online
coach outlet online
ralph lauren outlet
coach outlet
michael kors handbags
polo ralph lauren
michael kors outlet
cheap ray bans sunglasses
michael kors handbags
michael kors outlet
moncler jackets
christian louboutin outlet
canada goose jackets
true religion outlet
coach outlet
michael kors outlet clearance
ugg outlet
polo ralph lauren
canada goose outlet
mbt shoes
uggs outlet
michael kors outlet
pandora charms
puma outlet
adidas nmd
uggs outlet
pandora outlet
polo ralph lauren
ed hardy clothing
giuseppe zanotti outlet
adidas nmd
coach outlet
michael kors outlet
coach outlet
michael kors outlet
mbt shoes
michael kors outlet
ralph lauren outlet
kate spade outlet
giuseppe zanotti outlet
pandora outlet
michael kors outlet
lunette ray ban
air max 90
michael kors outlet
kate spade outlet
nfl jerseys
polo ralph lauren
manolo blahnik outlet
pandora jewelry
ray ban sunglasse
ferragamo shoes
ugg boots
nike shoes
adidas yeezy
mbt shoes
michael kors outlet
oakley sunglasses
adidas yeezy
coach outlet
coach outlet
longchamp outlet
polo ralph lauren
lebron james shoes
pandora outlet
mcm handbags
air jordan retro
ugg outlet
mulberry handbags
kate spade outlet
michael kors handbags
pandora charms
uggs outlet
coach outlet
polo ralph lauren
michael kors uk
coach outlet
mulberry handbags
michael kors outlet
kate spade outlet
off white clothing
prada outlet
air max 90
coach outlet canada
polo outlet
christian louboutin shoes
coach outlet online
ralph lauren outlet
yeezy boost 350
pandora outlet
nike shoes
hermes birkin
nike shoes
oakley sunglasses wholesale
michael kors outlet
lacoste outlet
air jordan 4
oakley sunglasses
ralph lauren polo
canada goose jackets
fred perry polo
pandora jewelry
superdry clothing
michael kors outlet
christian louboutin outlet
nhl jerseys
nike air max
polo ralph lauren
kobe bryant shoes
uggs outlet
polo outlet
canada goose outlet
ray ban sunglasses
uggs canada
pandora jewelry outlet
michael kors outlet
cheap mlb jerseys
mont blanc pens
uggs outlet
coach outlet
true religion jeans
cheap jordans
pandora charms
coach outlet
fitflops sale clearance
mont blanc pens
pandora charms
ugg outlet
polo outlet
coach outlet
nike huarache
polo ralph lauren
air jordan shoes
kate spade outlet
Back to content | Back to main menu